Telepatická meditace na harmonizaci planetárních dějů
 
earth
 

Meditace jsou v roce 2018: 28.1., 27.2., 28.3., 27.4., 26.5., 25.6., 24.7., 23.8., 22.9., 21.10., 20.11., 19.12.

21.00 - 21.30 středoevropského času

Na základě modelu, na kterém fungují kolektivní meditace indiánů, sloužící k periodickému "očišťování" kmenového území a celého kmene a na základě informací předávaných bytostmi z "vyšších dimenzí" se PCH rozhodl v roce 2006 inspirovat veřejnost k pořádání úplňkových a později také předúplňkových telepaticky sdílených meditací. Tyto meditace PCH v žádném případě nepovažuje za "svoje" - pouze na nich participuje svojí účastí. Úplňkové meditace jsou především zaměřené na maximální rozvoj individuálních schopností každého, kdo se na meditační pole napojí. Předúplňkové meditace jsou pak zaměřené především na pomoc planetě Zemi a každému člověku na ní. To, že v určitou chvíli společně vytvořené pole vědomí má skutečný a dokonce značný účinek na realitu a dokáže realitu ovlivňovat a formovat, je dnes vědecky dokázaný fakt. Během experimentů, které byly opakovaně provedeny, to bylo dokázáno. Lidé (přičemž nemuseli být ve vzájemném fyzickém kontaktu) kteří vytvořili společné meditační pole, byli schopni podstatným způsobem změnit život na území, které bylo vystaveno jejich vlivu. Tento experiment byl naposledy proveden v několika velkých amerických městech. Vyhodnocením statistických dat bylo nade všechny pochyby prokázáno, že přesně v době meditace vždy v daném městě klesla neuvěřitelným způsobem kriminalita, četnost dopravních nehod a také četnost mozkových a srdečních infaktrů. Společná dálková meditace tedy vytváří obrovskou energetickou vlnu, schopnou měnit svět k lepšímu. Přitom nejde o nějakou duchovní či esoterickou představu, ale o ověřitelný prostý fakt. Síla takovéto vlny není dána jen počtem meditujících, kteří se do takovéto telepatické akce zapojí - je dána také stupněm hloubky jejich individuální meditace a silou jejich záměru.

Pokud se chystáte připojit se k nám a podpořit naši každoměsíční předúplňkovou telepatickou meditaci, kdy bude využita spojená síla mysli, máte tyto 2 možnosti připojení (přitom připojit se můžete k jakékoliv předúplňkové meditaci):

1. možnost – v danou dobu jednoduše myslete na to, aby Země prošla nejbližšími roky bez úhony a bez válek. Není nutné zaměřovat na to mysl celou půl hodinu nepřetržitě, stačí BĚHEM TÉTO DOBY se kdykoli na tuto představu či myšlenku v duchu naladit. Přitom můžete dokonce vykonávat jakoukoli jinou činnost, nebude-li Vám bránit ve vnitřním naladění se na danou myšlenku.

2. možnost – použijte tuto řízenou meditaci PCH, která mu byla doporučena během spojení s „bytostmi světla“. Doporučujeme ležet při tom na měkkém podkladu, mít zakryté oči, na sobě pohodlný oděv, nebo mít přikryté nahé tělo a být v teple a absolutním klidu. 8 hodin před meditací nejezte prosím maso, nepijte alkohol v libovolném množství, 2 hodiny před meditací nepijte kofeinové a theinové nápoje. Během této řízené meditace dojde pravděpodobně k Vašemu přímému spojení s „bytostmi světla“. „Vedlejšími účinky“ této meditace může být biologické a energetické ozdravení a posílení Vašeho organismu, rozvoj mimosmyslového vnímání a schopnosti léčit a mírná prostorová dezorientace (nanejvýš 5 min) po ukončení meditace. Pozor – 2 hod po této meditaci nejezte maso a nepijte alkohol, hrozí rychlé vyčištění „horem či spodem“. 

Meditace:

Soustřeď se na svůj dech a klidně dýchej.

Úplně se uvolni, představuj si, že tělo je těžké, jako pytel naplněný teplým pískem...

Představuj si, že oční víčka jsou těžká jako těžké kovové poklopy...

Představuj si, že během následujících několika výdechů Tvé tělo opustí veškeré napětí...

Představuj si, že během dalších několika výdechů opustí veškeré napětí i Tvoji mysl...

Vdechuj energii hlubokého klidu a uvolnění z vesmíru... představuj si, jak Tebou tato blahodárná energie prostupuje, jak proniká Tvými orgány, mozkem, tváří, prsty...

Snaž se uvědomit si nad sebou zdroj teplého zlatobílého světla. Vnímej ho zároveň jako zdroj lásky a klidu. Nadechuj z tohoto zdroje, snaž si představit, že teplá energie z tohoto zdroje začíná téct během nádechů do Tvých plic...

Naplň spolu s dalšími dechy plíce tímto životadárným, teplým světlem... a dýchej světlo pomalu, klidně dál, až se Tvá hruď naplní nezemskou lehkostí a celá se rozsvítí...

Během výdechů teď nech teplé světlo proudit z hrudi do celé své bytosti, až ho nějak pocítíš i v konečcích prstů, ve špičce nosu, v temeni a na ploše chodidel... Teď cítíš neobyčejnou lehkost, skoro jako ve stavu bez tíže... Vychutnej ten stav odpoutanosti a svobody a soustřeď se na svoji mysl.

Teď se uvědom, KÝM doopravdy jsi. Mohou Ti pomoci věty, v duchu formulované během nádechu a výdechu: „Jsem božská...(nádech) „...mocná duše.“ (výdech) – nebo: „Jsem mocná“ (nádech) „...bytost světla“ (výdech).

Uvědomuj si své napojení na univerzální božský Zdroj veškeré síly a života. Mohou Ti pomoci v duchu formulované věty: „Jsem ve spojení...“ (nádech) „...s nejvyšším Zdrojem“ (výdech) – nebo: „Božský Zdroj“ (nádech) „...mě podporuje...“(výdech).

Uvědomuj si, že jsi nesmrtelná, mocná duše, která tvoří realitu a svět. Uvědomuj si, že Zdroj Tě vybavil všemi svými schopnostmi, včetně schopnosti tvořit a také působit na libovolnou vzdálenost na cokoli... Můžeš měnit silou své mysli hmotu, působit na jiné tvory, na jakýkoli objekt... Přitom Ti mohou pomoci v duchu formulované věty: „Mám schopnost...“ (nádech) „...proměnit cokoli...“ (výdech) – nebo: „Proměňuji...“ (nádech) „...realitu...“ (výdech).

Soustřeď se na vizi teplého zlatobílého světla, které během výdechů vysíláš ze sebe do celé planety Země. Světlo naplňuje celou Zemi, proniká jí, zaplavuje ji... Během nádechů můžeš v duchu vyslovovat: „Láska, klid, blaho...“ a během výdechů: „...zaplavuje Zemi...“ Přitom mysli intenzivně na to, jak božská energie klidu, blaha a lásky zcela naplňuje Zemi, proniká každým lidským mozkem v každé vesnici i městě v Africe, Asii, obou Amerikách, Evropě... představuj si a vnímej, jak tato energie prostupuje každým předmětem a každou nádrží s vodou a každou hrstí hlíny na Zemi... Sleduj, jak tato blahodárná energie vstupuje do každé potravy na Zemi...

Pozorně, v klidu, s úsměvem na tváři naplněné světlem nyní vnímej, jak tato energie zcela prostě čistí celou Zemi a zbavuje ji veškerých temných sil, které se v tuto chvíli snaží rozpoutat válečný konflikt – to zbytečné běsnění strojů a lidí, které vede k otravě planety a k nezměrnému masovému utrpení a vymírání lidí, zvířat a rostlin...

Poděkuj Zdroji a vesmíru za jejich nesmírnou pomoc a poděkuj jim za to, že Země bude ušetřena utrpení a otravy a bude v dalších letech krásná, silná a plná života, který se rozvíjí správným směrem...

(Pokud se světlo, s nímž budeš pracovat zbarví do jiné než zlatobílé barvy, neměň ho násilně „zpět“, posuny barevného spektra mohou být vyhovující a mohou někdy dokonce podporovat zdárný průběh meditace. Důvěřuj při práci SOBĚ, kosmu a ZDROJI.)

Předúplňkové telepatické meditace slouží ke snižování míry utrpení na Zemi, k systematickému léčení této planety a k pozitivním korekcím kolektivního lidského pole i dějinného vývoje lidstva.

Důležitá je naše naprostá vnitřní JISTOTA, že Zemi LZE změnit v krásné místo  a že JE MOŽNÉ porazit síly Zla, ať už se v dané epoše či historickém období projevují skrz své lidské nástroje sebe-rafinovaněji. Jsou to naše myšlenky a představy, které TVOŘÍ SOUČASNOST i BUDOUCNOST. Jak říkal veliký mistr  s aktivním 8. centrem J. Krishnamurti: "VY jste svět!" Stav světa je odrazem stavu naší mysli v zrcadle nastaveném Vesmírem. Války a diktatury jsou pouhou materializací našich strachů, sklonů a kolektivně promítaných negativních kódů. Nikdo jiný než MY není odpovědný za podobu světa.

Dle šamanů je náš svět nepřetržitě atakován parazitními bytostmi SUPAY ze světů UKHU. Existenci těchto jemnohmotných dravců dokládají mnozí jasnovidci.Tyto anorganické bytosti, známé v různých kulturách pod různými jmény, pocházejí odkudsi z kalného energetického dna Vesmíru a snaží se sytit se energií, která vzniká když fyzicky nebo psychicky trpíme. Dle šamanů se tyto bytosti naučily naši planetu doslova "dojit" a instinktivně vytvářet takové situace na ní a v nás, aby mohly získávat co nejvíc své potravy. Zároveň šamani zdůrazňují, že jsme to MY, kdo jim otevírá do naší reality dveře. Tvrdí, že je vůbec nemusíme do našeho životního prostoru, vědomí a těla pustit. Šamani říkají, že dravci SUPAY se naučili pronikat do lidí a upravovat si lidi tak, aby se stávali jejich nástroji, používanými záměrně k zmnožování utrpení na Zemi. Možná skutečně existuje takováto nám neznámá životní forma, o které jasnovidní indiánští šamani vědí už dávno. Musíme si uvědomit, že o virech jsme ještě před pouhým stoletím také nevěděli.

KAŽDÉ ohnisko utrpení na Zemi krmí dle šamanů dravčí bytosti z vesmíru UKHU. Bytosti Světla z vyšších vesmírů HANAQ PACHA nám ovšem sdělují: SYSTEMATICKÝM SNIŽOVÁNÍM HLADINY UTRPENÍ NA ZEMI DONUTÍME DRAVCE NAKONEC ZEMI OPUSTIT. Když bytosti SUPAY nezískají dostatek potravy - odejdou. (Možná budou hledat mezi hvězdami další rozvojový svět a MOŽNÁ je tato změna donutí k evoluci, k hledání jiných, vhodnějších způsobů obživy.) Bytosti Světla jasnovidným lidem zdůrazňují, že tím, že se sníží utrpení na Zemi se pročistí celý velký sektor Vesmíru. Přítomnost parazitních bytostí brzdí rozvoj dané kosmické oblasti, brání ve volném sdílení energie a informace a jejím transferům mezi světy, znesnadňuje vesmírnou komunikaci... Snížíme-li míru utrpení na Zemi, pomůžeme tím následně zdaleka ne JEN SOBĚ, ale i mnoha dalším obyvatelům tohoto Bytí. Neměli bychom tedy trpět. Už kvuli tomu, že tím podporujeme jakousi parazitní životní formu.

Samozřejmě můžeme vnímat to, čemu šamani říkají "dravci" i jako pouhou vznikající a nashromážděnou negativní energii v našich vlastních individuálních a skupinových energetických polích. Během předúplňkových telepaticky sdílených meditací vzniká vždy obrovská očistná vlna, která doslova "propere" evropské a planetární energetické pole. Tyto meditace lze i cíleně zaměřovat na korekci určitých událostí. Budeme se snažit vždy s určitým předstihem upozorňovat na pravděpodobné hrozby, které je možné cíleným působením spojeného vědomí eliminovat. V této souvislosti je nutné upozornit na zcela nesprávné chápání tzv. pozitivního vytváření reality. Mnozí lidé se dnes naučili papouškovat duchovní fráze, kterým při tom ovšem nerozumí. Módním se stalo vágní klišé o "pozitivním myšlení". Někteří lidé si ke své smůle dokonce myslí, že nejvíc sobě i světu pomohou ignorováním zla a potenciálních hrozeb. Šamani si o tomto přístupu myslí následující: Naše kultura je stále bezbranná vůči rafinované manipulaci ze strany neviditelných dravců. Ignorování nebezpečí pod rouškou "pozitivního myšlení" a jiných módních "duchovních" pověr je jen jedním z mnoha způsobů, kterými nás dravci oslepují a zbavují obranyschopnosti. Je to stejné, jako bychom neodstranili včas nádor. Dle šamanů je nutné zlo odstraňovat pokud možno už v zárodku a nebýt k němu slepý. Všechny naše války by mohly být jen nerealizovanou potencionalitou, kdybychom nekolaborovali se zlem, včas vždy zlo rozpoznali a včas ho vždy vymýtili. Proto se harmonizační meditace také konají - jsou schopné zapůsobit cíleně na jakoukoli lokalitu na Zemi, která je vystavena hrozbě válečného konfliktu nebo vzniku diktatury. V této lokalitě může cílená energie více probudit u lidí srdeční centrum a tím v nich rozvine soucit. Ostatně - jen bezcitný člověk je lhostejný k osudu jiných lidí na této planetě. Právě sdílením své energie s jinými, propojováním se s různými územími a záměrnou pomocí těmto územím člověk roste a zdokonaluje se. Člověk soustředěný pouze na sebe a "své duchovno" většinou spíše zakrní. Samozřejmě - k tomu abychom byli citliví k lidstvu a jeho vývoji a abychom mohli druhým skutečně účinně pomoci, musíme přirozeně tvrdě pracovat také na sobě. Pro indiánské šamany je ústředním pojmem RECIPROCITA - tedy maximální vzájemné sdílení, k němuž patří také maximální pozornost k cizí bolesti a cizím potřebám. Předúplňkové telepatické meditace jsou tedy jakýmisi našimi kolektivními CVIČENÍMI RECIPROCITY.

Zdroj: http://petr-chobot.eu/cs/telepaticka-meditace-na-harmonizaci-planetarnich-deju-23/a/