Archanděl Gabriel

gabriel

síla měsíce, naděje, osvícení hmoty, vzkříšení, zrození, obrácení se ke Světlu a k vyšším úrovním vědomí, rozpuštění blokád a bolestí srdeční čakry a jejich vypuštění vzhůru, odpuštění, uskutečnění aspektu Marie

Gabriel (hebrejsky: גַּבְרִיאֵל, Gavri'el, „Bůh je mocný“, „Boží síla“) je jméno archanděla v judaismu, křesťanství a islámu. Gabriel (který je ženského pohlaví), je slavný anděl, který řekl Alžbětě a Marii, že se jim narodí syn Jan Křtitel a Ježíš Nazaretský. Archanděl Gabriel rovněž nadiktoval Mohammedovi duchovní text islámu Korán. V důsledku toho vešel Gabriel ve známost jako andělský posel.
 
Archanděl Gabriel nosí korunu archandělů. Je andělem zvěstování, jenž nás spojuje svým sněhobílým světlem s nebeskou milostí. Archanděl Gabriel je ten z archandělů, jehož vliv na Zemi v poslední době neustále roste. Gabrielova účast na zvýšení frekvence pozemské úrovně zdaleka není nepodstatná. I archandělé se stále vyvíjejí a umožňují tím lidstvu dostat se na vyšší úrověň bytí. Gabriel právě stoupá na úroveň Elohim a spojuje se s paprskem milosti. Elohim milosti je proto aspektem archanděla Gabriela.  Lidé, kteří pracují na svém světelném těle, neboť chtějí na Zemi zastávat určitou službu, jsou ochraňováni právě Gabrielem, aby dokázali projít všemi zkouškami a zkušenostmi transformace. Milost je darem Nebes, abychom přestáli obtížné doby změny a vzestupu duše a abychom si vzpomněli, že někdo stojí po našem boku, abychom nalezli cestu domů. Kdo uvěří v milost, pro toho bude celý proces snazší. Milost je láska a důvěra. V milosti se spojují všechny dokonalé věci Nebes. Bez milosti by nebylo žádného odpuštění a tím by nebyl možný ani vzestup duše. Milost nás osvobozuje od karmy a zbavuje nás destruktivních energií. Když otevíráme své srdce nebeské milosti, mohou se odehrát skutečné zázraky a všechny problémy se vyřeší levou zadní. Díky milosti dokážeme odpustit sami sobě, neboť pochopíme, že v milosti boží nenese nikdo žádnou vinu. Vina totiž patří ke hře karmy a rozpouští se, jakmile se opět spojíme s všeobjímajícím duchem, s duší všehomíru. Zastaralý obraz trestajícího Boha se začná měnit. Není opravdový. Bůh je milostí a láskou a chtěl by nás požehnat všemi nebeskými dary.
 
 
 
 

Gabriel v judaismu

Judaismus chápe Gabriela, podobně jako Michaela, jako přímluvce a strážného anděla izraelského národa, zároveň však jako anděla smrti. Poprvé se tato postava objevuje v starozákonní knize Daniel, kdy vysvětluje vidění o beranu a kozlu,[1] a zvěstuje trvání a konec babylónského zajetí.[2]

 

Gabriel je jmenován, společně s Michaelem, Urielem, Rafaelem, Raguelem, Remielem a Sarakaelem v apokryfní 1. knize Henochově,[3]archandělů. Rabínský judaismus přisuzuje Gabrielovi jako atributy oheň, zlato, stříbro a měsíc. Podle židovského podání měl být právě Gabriel společně s Michaelem poslán, aby zničili Sodomu.

Gabriel v křesťanství

Křesťanství přejímá do značné míry židovský pohled na archanděla Gabriela, zvláště pod vlivem knihy Daniel a 1. knihy Henochovy. Gabriel však sehrává zásadní úlohu při zvěstování Panně Marii a vtělení božího syna, Ježíše Krista. Právě on je zvěstovatelem božího poselství Marii a otci Jana Křtitele Zachariášovi.

Jako atributy přisuzuje navíc křesťanská ikonografie Gabrielovi lilii. Evangelíci Gabriela za archanděla neuznávají; jediným archandělem je pro ně Michael.

Jeho památka se slaví 29. září.

 

Gabriel v islámu

Gabriel (جبريل‎‎ arabsky Džibril) je v islámu nazýván též jako duch svatosti (روح القدس‎‎ rúh al-qudus též duch svatý), avšak s Duchem svatým v křesťanství nemá pranic společného. Džibril je poslem (andělem) zjevení, který uděluje inspiraci proroku Mohamedovi při sepsání Koránu.

 

 

Energie archanděla Gabriela

odpovídá uskutečnění ženské části bytosti. Tento archanděl je v klasické hierarchii jako jediný ze vznešených sedmi jednoznačně zažívaný jako ženská bytost.

Archanděl Gabriel se objevuje všude tam, kde jde o osvobození a naplnění ženské části bytosti. To znamená, že je nutno podívat se na téma matky a vlastního mateřství.

Energie archanděla Gabriela je velice podobná energii Matky Marie. Obě energie vycházejí ze srdce a odtud stoupají vzhůru. Kdo chce aby se jej tato něžná, láskyplná energie dotýkala, musí se vzdát veškerého odporu v srdci. Tam je často navršeno velké množství zlosti, bolesti, smutku a zoufalství. Většinou nás potom zaplaví moře slz, dlouho zadržovaných, a nyní plnících svůj čistící úkol. Považujeme za stresující a příliš bolestné připustit si naše pocity.

V našich životních strukturách pro to většinou není žádný prostor, takže se může ukázat mnoho tělesných symptomů, které jsou nouzovými signály našeho těla a duše.

Když začne energie archanděla Gabriela proudit ze srdce vzhůru, začnou se odhalovat ženské části naší bytosti. Rozvíjíme obětavost a pokoru, odpouštíme sobě a ostatním, akceptujeme, že se věci dějí tak, jak se dějí, a přijímáme Boží sílu, která se rodí z mateřské lásky. Koho potom překvapí, že Gabriel odpovídá hebrejskému slovu "Gibor", což znamená tolik co "Boží síla"
 
 
 
Hovoří archanděl Gabriel:
 

Já jsem dokonalá světelná bytost. Mé poselství je čistá, dávající láska. Já jsem Gabriel, křišťálově bílý světelný paprsek BoŽí, s nímž byla vyslána Marie, aby byla dokonalou mateřskou láskou na Zemi.

Ptáte se sami sebe znovu a znovu, co obnáší slovo "Matka", protože se s ním v tomto období setkáváte na každém kroku. Chci vám říci, že také ženské části Božího Já patří respekt a úcta. Tak je situace vaší Matky Země reflexí vašeho zacházení s BoŽí ženskou bytostí ve vás samotných a ve všem. Musíte poznat, že Matka a Otec jsou jedno. Od zjevení Marie působíme společně na osvobození hmoty, která není ničím jiným, než částí Boží Matky. Bez tohoto poznání se ve vás nemůže zrodit žádné Kristovo vědomí. Syn BoŽí byl zrozen ze svaté Matky. To je symbolem pro zrození vašeho vyššího já; zrození ze splynutí Otce a Matky, Ducha a hmoty.

Já, archanděl Gabriel, vládnu na Zemi také skrze odliv a příliv. Manifestuji se měsíčním Světlem a přivádím k dvoupaprsku.

Miluji vás silou Boží.

 

 

Modlitba archanděla Gabriela

Já jsem milost a milost jsem já.

Já jsem božství na všech úrovních.

Jsem doma ve všech svých tělech.

Přichází spasení.

Získávám dvanáctinásobnou ochranu.

Bůh je láska, milost a odpuštění.

Jsem božská transformace.

Temná historie nyní končí.

Jsem požehnán světlem.

Bůh mne obklopuje svým dechem.

Bůh mne probouzí ze snu a zahání mou noční můru.

Má pravda je úplná a dokonalá.

Jsem zde na Zemi, abych sem přinesl, světlo, pravdu a lásku.

Nyní naplňuji své poslání.

Amen.

 

 

Mantra na Gabriela

Radost jak oranžový gejzír vstoupá vzhůru

Gabriel na mě kývá z andělského kůru

Do tance život láká, nekonečný zdá se

A každá buňka mého těla volá JÁ JSEM

 

 

Krystaly

Celestín, citrín, granát, karneol, mandarinkový křemen, modrý křemen, zelený křemen, kyanit, sodalit, modrý topaz, černý turmalín.