Archanděl Rafael

rafael

léčení těla, Ducha a duše, otevření třetího oka, pravda, růst skrze léčení, léčení skrze lásku, sebeléčení, schopnost léčit ostatní, poznat vlastní poslání, rodina duše

 

Jako Rafael (hebr. רפאל Refáél, „Bůh uzdravuje“) se označuje jeden z archandělů, většinou spolu s dalšími dvěma, kteří jsou z Bible známí jménem (tj. Michael a Gabriel). Jeho atributy jsou mimo jiné hůl a cestovní láhev. Jeho jméno je spojením dvou hebrejských slov: „Rapha“ (doktor, uzdravitel) a „el“ (bůh). V Bibli je jako archanděl jmenován výslovně jen Michael, a tak Rafael nebývá protestanty archandělem nazýván. Jeho památka se slaví 29. září.

Archanděl Rafael působí prostřednictvím mechově zeleného paprsku a dotýká se prostoru našeho srdce, které by se chtělo rozepnout tak daleko do prostoru, daleko za své hranice. Prožíváme léčení tím, že rozpínáme své srdce a spojujeme se s ostatními dušemi. Skrze archanděla Rafaela poznáváme, že naše bolest je zároveň i všech ostatních. Ve spojení a rozpuštění je tato bolest transformována. Bolest a utrpení jsou nenaplněnou skutečností. Pokud dovolíme, abychom pocítili bolest a trápení druhých, uskuteční se léčení a naše vykoupení. Mnozí opravdoví léčitelé mají dar empatie, který jim umožní cítit to, co cítí druhý. Platí pro tělesné stavy i pro emoce. Většina lidí se obává, že by mohla pocítit to, co cítí druzí. Ve skutečnosti jsme však všichni vzájemně propojeni a všichni disponujeme darem soucitu. Láska znamená, že se odevzdáme a že cítíme toho druhého jako část sebe sama. Učili jsme se bojovat se svými city a především s city druhých lidí, protože ohrožují naši individualitu a naši zvláštnost. Každá živá bytost je jedinečná a právě proto jsme všichni jedinou bytostí.

Oddělenost a vymezení hranic jsou pojmy proti božské jednotě, které jsou ve svém důsledku namířeny proti nám samotným, přinášejí nám nemoc, brání našemu léčení a zabrání nám, abychom navázali láskyplné a opravdové vztahy. Naše uzdravování začne toho dne, kdy překonáme svou oddělenost  a kdy se prožijeme jako součást jednoty. Především ve svých partnerských vztazích získáváme možnost pracovat  společně se svým partnerem na rozpuštění svých oddělujících vzorců. Všechno, co nás odděluje od našeho partnera, odděluje nás i od našeho duševního těla a také od Boha. Archanděl Rafael nám přináší mocný nástroj, když nám poskytuje léčivou esenci do srdeční čakry. Odsud se léčivá síla šíří a hledá spojení, připravena pocítit, co cítí druzí.

Tím, že se Ti odevzdám, Bože, otče, matko, milující a milovaný, prožívám svou vlastní nedoléčenou bolest. Jakmile jsem připraven přestat proti ní bojovat, může dojít k mému uzdravení a láska může opět povstat na tomto světě.

Rafael v Bibli

O Rafaelovi vypráví kniha Tóbijáš. Byl to právě Rafael, který přednášel Bohu modlitby spravedlivého Tóbita a mladé dívky Sáry. Byl to také on, kdo byl pověřen, aby Tóbita uzdravil a Sáru zbavil démona, který ji sužoval, a dal ji za ženu Tóbitovu synu Tóbijášovi. Když se Tóbijáš vydal na cestu a hledal si průvodce, Rafael se mu nabídl a provázel jej na celé cestě z Assyrie do Médie pro u příbuzných uložené stříbro. V Médii pak zařídil uzdravení Sáry, spoutal démona a doprovodil oba novomanžele zpět do Ninive, odkud Tóbijáš pocházel. Tam pak odhalil svou pravou totožnost. Po návratu nakonec ještě uzdravil Tóbitovu slepotu.

 

Když se Rafael Tóbitovi na počátku cesty představoval, nazval se „Azarjáš, syn velkého Chananjáše“ - tj. „Pomocník, syn velkého Slitovníka“.

 

Rafael je považován za anděla-uzdravovatele, neboť na Boží příkaz uzdravil Sáru a Tóbita, a anděla-průvodce, protože doprovázel a ochraňoval na dlouhé cestě Tóbijáše. Je patronem lékařů.

Rafael v Angelologii

Podle Angelologie je Rafaelovi přisuzována planeta Merkur. Z rostlin mu odpovídá konvalinka. Ze stromů jilm. Z kovů rtuť (živé stříbro). Z mýtických bohů je to Hermés. Ze znamení zodiaku je to Panna a Blíženci. Z orgánů jsou to rytmické a párové orgány – plíce a srdce. Ze stavebního slohu mu odpovídá gotika. Rafael je patronem obchodu, řeči, vzdělanosti, poutnictví a lékařství. Angelologie rozeznává sedm základních (arch)andělů.

Rafael je mocný léčitel fyzických těl, jak lidských, tak zvířecích. Ti, kteří Rafaela zavolají, jsou rychle vyléčeni. Říká se, že odstranil bolest, kterou v sobě cítil Abraham po obřízce. Rafaela lze zavolat i ve prospěch někoho jiného. Půjde kamkoliv, kam je zavolán, nemůže však dělat nic proti vůli druhé osoby. Jestliže nemocná osoba odmítne duchovní léčbu, nemůže k ní být nucen. Rafaelova přítomnost však bude mít utišující účinek, který napomůže přirozené léčbě snižením stresu a úzkosti. V Knize Tobiášově cestuje Rafael s Tobiášem. Na této cestě se Rafael stará o Tobiášovo bezpečí. Tím si Rafael vydobyl svoji další roli jako "patron cestovatelů." Pokud se týče bezpečného cestování, je Rafael báječný pomocník. Pomáhá rovněž lidem při cestách do vlastního nitra, aby našli pravdu a vedení.

Rafael rovněž ukázal Tobiášovi, jak využít části ryby, kterou chytil, k léčebným účelům, například na hojivé balzámy a masti. Je to příklad toho, jak Rafael provádí nejen přímou duchovní léčbu nemocných a zraněných, ale ukazuje rovněž lidským léčitelům, jaké léky z darů země používat k léčení pacientů.  Léčitele mohou v duchu před začátkem léčby či v jejím průběhu Rafaela přivolat a požádat o radu. Rafael rovněž napomáhá začínajícím léčitelům s jejich vzděláním (včetně zajištění času a peněz na školy) a pak jim ještě pomůže s otevřením praxe a s přilákáním vhodných klientů.

Rafael je léčitelem divokých i domestikovaných zvířat a jejich rádcem. 

Rafael nakonev vyléčil Tobiáše ze slepoty a pomáhal i dalším otevřít jejich třetí oko, které je duchovním centrem energie a jasnovidectví. Archandělé Michael a Rafael často spolupracují v tandemu na vymítání obtížných duchů a odvádění podřadných energií z lidí a míst. V Šalamounově závěti se píše, jak Rafael přinesl Šalamounovi kouzelný prsten, na kterém byla vyrytá mocná šesticípá hvězda. Šalamoun využíval prstenu a jeho symbolu k podrobování démonů. K Rafaelově léčbě tudíž patří vymítání duchů a očišťování prostoru.

 

Energie archanděla Rafaela

Pomocí světle zeleného až mechově zeleného světelného paprsku, ke kterému patří archanděl Rafael a jehož prostřednictvím se uskutečňuje léčivá energie na pozemské úrovni, získáváme přístup k vnitřním tématům, jež se často manifestují jako nemoc. Naše bytí oddělené od Boží jednoty zažíváme denně jako nedostatek, který nás současně motivuje ke změně tohoto neuspokojivého stavu.

Nemoc, utrpení a bolesti jsou vnějšími znaky naší duševní tísně. Utrpení je většinou hnací silou vedoucí k poznání, proč nás trápí právě ta či ona bolest. Už v tomto postupu vězí klíč k vyléčení. Tím, že hledáme odpovědi, jsme energií archanděla Rafaela seznamováni s možností poznat nevyřešené emoce, které se projevují jako tělesné a duševní utrpení, a tím odstranit příčinu. Teprve potom jsme připraveni umožnit vyléčení.

Tento zdánlivě snadný cíl je však obtížné uskutečnit, protože díky strachu ze změny a z nepříjemného pohledu do vlastního zrcadla stále znovu ztroskotáváme na našem vlastním odporu.

Odmítání připustit, že nás uzdravuje Bůh ("Bůh léčí" odpovídá významu jména Rafael), má kořeny v hlubokém strachu, že potkáme své skutečné Já, které neodpovídá naší přijaté osobnosti.

Většinou se naše osobnost podobá pevnému pancíři, který zadržuje nahromaděné pocity jako zlost a smutek.
Naše skutečné Já se nemůže ukázat; růst není možný.

Zde nás energie archanděla Rafaela podporuje. Pancíř se uvolní, nahromaděné pocity se dostávají na povrch a uvolňují se. Tento proces odpovídá zbavování se duševních jedů. Duše je osvobozena a může dojít k uzdravení i na tělesné úrovni.
 

 

Hovoří archanděl Rafael

Já jsem Rafael, který poskytuje útěchu. Nezjevuji se nahodile, musíš mou pomoc chtít a prosit o ni, protože jinak pomoci nemohu. Potom k tobě přijdu v lásce a dotknu se tvého jemněhmotného srdce, které se rozezníjako nebeská harfa.

Léčím srdce lidí a hledám v tobě smaragd pravdy, abych jej vynesl na povrch.

Mnoho odpadu musí být odklizeno. To je většinou bolestné.

Teprve potom jsi připraven léčit láskou jiné lidi a setkat se se svým dvoupaprskem Z nebeských říší. Moje energie spojuje mužský a ženský aspekt a odstraňuje protiklady. Poznání o tvém uzdravení je perutí svobody, která tě ponese do nebe. Věř na Zázrak svého uzdravení skrze mne. Tak se stane. Já jsem láska, kterou vysílá Bůh k uzdravení lidstva.

 

 

Modlitba archanděla Rafaela

Otevírám se svému léčení a volám archanděla Rafaela.

Plameni uzdravení, volám Tě.

Já jsem léčení v Marii.

Plameni odpuštění, volám Tě.

Já jsem odpuštění v Kristu.

Plameni spasení, volám Tě.

Já jsem spasení v Maitreyovi.

Bože, uzdrav mne ve své nekonečné lásce.

Amen.

 

 

Mantra na Rafaela

Otvírám se lásce, co snímá okovy

Daruje mi křídla Rafaelovy

 

 

Krystaly

Mechový achát, dioptas, fluorit, granát, chrysopras, jadeit, medový kalcit, modrý kalcit, zelený kalcit, lepidolit, malachit, měď, smaragd, sodalit, zelený turmalín, vltavín, zlato.