Andělé skrytí za krystaly

angel5

Svět kamenů, to je živoucí energie. Každý kámen, každá skála energeticky vibruje, i když se nám zdá zvenčí strnulá a bez života. Existují kameny, které zcela zvláštním způsobem vynikají nad všemi ostatními kameny, které nalezneme u moře, v řece, na cestě, které tvoří horský masiv či skálu. Mají zářivé, oslňující barvy a jsou ukryté spíše v nitru Země. Označujeme je jako drahokamy, protože vyrostly do opravdu krásných a intenzivních barev a často také do zcela zvláštních tvarů - jako nádherné květy šedého světa kamenů.

Tyto drahé kameny v sobě nosí esenciální duchovní síly. Vznikly, jako celé Stvoření, z duchovní energie - a přece od nich Země dostala jedinečný energetický potenciál, ve kterém se duchovní enegie neobyčejně koncentrovala. Proces jejich vzniku nám dává tušit o obrovském vlivu elementárních sil, o obrovských časových obdobích, během kterých rostly či o koncentrované energii, která stála "za" nimi jako duchovní síla a která se v nich manifestovala na Zemi. Podle lidských měřítek nepodléhají drahokamy zkáze a dávají nám pocítit závan věčnosti. Přetrvávají celé generace lidských životů a kultur a nesou v sobě ducha Země. Rozmanitými, přirozeně vzniklými barvami a určitými růstovými strukturami se tvůrčí síla prostřednictvím drahokamů postarala o to, aby na Zemi existovaly a zachovaly se fundamentální zákony a energie obnovující život, kterými na nás duchovní svět může působit.

Každý drahokam je koncentrovaným polem energie, které je svou barvou, vzorem, uzavřeninami, tvarem, velikostí, růstovou strukturou a tvarem výbrusu jedinečné a které vytrvale vyzařuje vibrace. Pokud je naše vědomí připraveno otevřít se vnitřním energiím drahokamů, mohou se nás svými vibracemi velmi intenzivně dotýkat. Na jejich barevné vyzařování jsme velmi citliví, neboť my sami se také skládáme z jemnohmotných těl, která vibrují v určitých barvách. Ryzí barvy drahokamů mohou naše jemnohmotná těla nabít, posílit a očistit. Drahokamy pro nás ale mohou učinit mnohem více. Spojí nás se svými duchovními bytostmi, které pocházejí, podle druhu a vývojového stupně drahokamu, buď z rovin přírodních duchů, a nebo z roviny andělů, a které jsou úzce spjaty s vibrací kamene a prosřednictvím této vibrace k nám nacházejí cestu.

V duchovním světě existuje nesčetné množství jemnohmotných pomocníků, kteří jsou spojeni s něčím "minerálním" na této Zemi. Mohou působit jen prostřednictvím nějaké materie - ať už je touto materií člověk, zvíře, rostlina - nebo kámen. Také kameny mají své obdoby, své "spojence" na "onom" světě. Vše, co bylo stvořeno, má svůj zcela určitý druh duchovních průvodců. Člověka doprovázejí během jeho života zde na Zemi velmi mnohovrstevné duchovní bytosti, které působí ve více rozměrech. Jsou to jednak bytosti, které mu stojí po boku celý jeho život na Zemi, jednak bytosti, které jsou přítomné jen během nějakého určitého vývojového nebo životního období nebo při procesu nabývání nějaké duševní zralosti atd. Jak rozmanité je lidské vědomí a evoluční historie duše, tak rozmanité i početné jsou rovněž oblasti, ze kterých duchovní pomocníci člověka pocházejí. Člověk je například svázán s duchovní bytostí svých předků či svých příbuzných. Může se přitom jednat o jednu nebo i více osob, které znal zde na Zemi ještě před jejich odchodem na onen svět, kteří hráli v jeho životě zvláštní úlohu, či ke kterým se cítil být zvlášť přitahován - například dědeček nebo babička, teta, strýc, záhy zesnulý otec, matka nebo sourozenec. Tyto osoby nás pak doprovázejí a snaží se na nás z onoho světa, z oné jemnohmotné sféry působit. Objevují s v našich snech nebo si jednoduše nějakým způsobem všimneme, že jsou s námi, protože je a jejich projevy, energie a zvláštnosti, jak jsme je znali za jejich života zde na Zemi, cítíme. Cítíme, jak v nás mluví a působí na nás, jak nás vedou, učí, ochraňují a povzbuzují.

Žijí v nás ale také předkové samotní, s celou jejich pokladnicí moudrosti a kulturním dědictvím. Tak se mnozí z nás cítí být zcela podivným způsobem přitahováni  například ke keltskému vědění, jiní zas mají spíše "zálibu" pro šamanské a indiánské tradice, další pak pro praktiky Dálného výhodu, pro egyptské vědění nebo cokoliv jiného. Objevujeme v sobě síly, rituály, silové symboly, jsme přitahováni k silovým místům, která mají něco společného s věděním, které vězí někde hluboko v nás. To vše se děje proto, abychom si toto vědění opět uvědomili a tím ho oživili a využili.

Ze sféry našich příbuzných a předků k nám přicházejí duchovní vůdci, kteří na nás působí svými schopnostmi a  svou moudrostí. Když si opět uvědomíme jejich přítomnost a jejich vedení, to znamená, když s nimi navážeme vědomý kontakt - a je jedno, jestli je budeme "vidět" a/nebo "cítit a/nebo "slyšet" - teprve tehdy začne skutečně kreativní a plodná spolupráce.

Člověk je ale spojen také se světem andělů. Přišli k člověku, aby ho, jako energetické bytosti, jako pomocníci Boha, jako boží poslové, vedli na jeho cestě k uvědomění si Boha a k osvícení. Člověk je jako jediná bytost Stvoření schopen vědomě se spojit s duchovními bytostmi přírodních říší, ale také vyšších "nebeských" sfér, pokud existenci tohoto duchovního světa uznává. K takovému spojení může dojít pouze tehdy, když duše ve svém vývoji dozrála tak daleko, že se v auře člověka projeví určitá vibrace, která andělům naznačí, že si je člověk může uvědomit. Otevřela se pro ně brána do duše.

Andělé doprovázejí a vedou každého člověka. Pokud si tuto skutečnost člověk jednou uvědomí, nalezne rovněž tento přístup, tento "klíč" k "bráně", takže je pak bude umět oslovit, přivolat, prosit o pomoc.

Můžeme vycházet z toho, že andělé jsou něco zcela přirozeného, ba dokonce všedního, a že čekají jen na to, že se na ně obrátíme. K tomu není zapotřebí žádný zvláštní rituál, žádné zvláštní prostředí nebo nálada, nýbrž jen jednoduchý, láskyplný pokyn vycházející ze srdce. Tím, ře uznáme existenci andělů a poprosíme je o něco konkrétního, bude naše vnitřní volání vyslyšeno a všechny síly se dají do pohybu, aby nám pomohly, aby nás ochránily nebo aby splnily nějaké naše přání či uspokojily nějakou naši potřebu, pokud to ovšem není namířeno proti nám nebo jiným. Je ale zapotřebí, abychom absolutně důvěřovali tomu, že nám andělé mohou pomoci. Náš hloubavý, logicky orientovaný rozum a myšlenky nemohou tento svět andělů pochopit a dokonce nám stojí v cestě a tím narušují a ničí náš přístup k andělům a k jejich pomocnému působení.

Neexistuje nic, o co bychom anděla nemohli poprosit - prosba ovšem nesmí být namířena proti smyslu Stvoření, boží lásky, moudrosti, řádu a všemohoucnosti. Anděly můžeme volat jak kvůli každodenním, tak kvůli vroucným dlouhodobým záměrům. S andělem, kterého jsme poprosili o podporu, se spojíme tak, že mu budeme důvěřovat, že je vybaven prozíravou moudrostí  a odbornými znalostmi ve svém "speciálním oboru" a že nás bezpečně a optimální cestou dovede k našemu cíli. Pokud například trpíme nějakou tělesnou nemocí nebo nějakým stavem mysli jako strachem, smutkem, nemírností apod., můžeme oslovit anděla pro tu určitou speciální oblast a poprosit ho, aby nás z tohoto stavu vyvedl. Zcela prakticky by to mohlo vypadat například takto: pokut trpím bolestmi na srdci, poprosím anděla, který se vyzná v léčení bolestí na srdci. Vnitřně zavolám, pln důvěry v jeho příchod a účinek jeho pomoci, "anděla bolestí na srdci" a poprosím ho, aby mě veškerou svou moudrostí a láskou vyvedl z tohoto stavu. Pokud znám svou chorobu přesněji, mohu přivolat na pomoc ještě "anděla vad srdečních chlopní". Můžeme zažívat stále znova, že andělé  naše volání o pomoc slyší, že pomohou a nějakým způsobem nám ulehčí.

Jejich existenci můžeme přímo na vlastní kůži pocítit zejména u malých, každodenních věcí. Naše spojeni s anděly je podporováno rozmanitým způsobem a  v materiálním světě existuje několik "bran" do tohoto jemnohmotného světa andělů, které je naplněné světlem. Jeden "klíč", který se hodí do "andělských bran", nám dávají drahokamy a křišťály. Spojují nás se speciálním druhem andělů. Andělé, kteří k nám přicházejí prostřednictvím kamenů, museli velmi dlouho čekat, než mohli naším prostřednictvím ožít - probuzeni tím, že jsme si jich všimli a že jsme pro vnitřní energie kamenů a existenci andělů otevřeli naše duševní vědomí.

Proces vzniku a růstu drahokamů doprovázeli už z duchovního světa a dohlíželi také na to, aby se některé druhy kamenů - ty nejušlechtilejší z drahých kamenů - rozvinuli do plného světla. Tyto anděly poznáme podle jejich barvy - mají barvu kamene, ke kterému patří a dbají už během jeho růstu o to, aby se kámen rozvíjel v souladu s jejich barvou a aby z něj vytryskl třpytící se a zářící drahokam plný světla.

Pokud se podíváme na průsvitný či průhledný kámen, uvidíme přímo barvu anděla, který k němu patří a naše vnější oči tak dostanou podnět, který aktivuje vidění vnitřních světů a duchovních forem a zvýší naši citlivost pro poznání a uznání jemnohmotných bytostí.