Opál – Anděl bohatství srdce

andel opalu7

Slovo opál pochází ze sanskrtu a jeho význam je „drahocenný kámen“. S opálem k nám přicházejí velmi rozliční andělé, stejně jako on se vyskytuje také v nejrozmanitějších odrůdách: lehce průhledné, mléčné opály s jemně opalizujícími barevnými uzavřeninami, „černé“ opály, z jejichž tmavého základu jako ohňostroj srší zářivá hra barev, „bílé“ opály, které na bílém základě planou výraznými, třpytícími se barvami, zářivě oranžové nebo červené ohnivé opály, které jen zřídkakdy opalizují, ale kvůli svému ohnivě planoucímu „světlu“ se brousí do faset, Boulderovy opály, které vznikly na hnědé mateřské hornině a hrají krásnými barvami.

Andělé opálů nás kontaktují prostřednictvím našeho centra srdce. Veškerá jejich rozmanitost, krása a jejich světlo odpovídá „bohatství“ našeho srdce, které pak svou vibrací také aktivují a přenášejí do našeho života. Podle toho, která barva v opálu dominuje, působí více v tělesné, citové, duševní nebo myšlenkové rovině. Pokud je na daném opálu více zelené, červené, oranžově červené nebo žluté barvy, nebo směs, ve které alespoň jedna z těchto barev převládá, půjde tu spíše o naše tělo a naše zdraví, stejně jako o energii potřebnou pro zvládání všedního dne v hmotném světě. U převážně červených, žlutých nebo modrých barevných kombinací se stimuluje více duševní a citový život. U modrých, zelených a žlutých barevných kombinací jsou podporovány duševní a myšlenkové síly. U opálu jde vždy o vytvoření mnohotvárnosti v nás – v tom, jak vypadáme, co činíme, co cítíme, o čem přemýšlíme, dále v našich kontaktech, činnostech, rozhodnutích, rozhovorech, jednáních, v našem okolí, v naší sféře působení.

Díky této rozmanitosti je nemožné popsat všechny způsoby působení a všechny anděly, kteří tento kámen obklopují. Existují ovšem zřetelné rozdíly mezi černými, bílými a ohnivými opály.

Pokud se nás dotýká nějaký opál a jeho andělé bohatství srdce, bude stát v popředí vždy radost z kreativity a tvůrčí rozmanitosti, bohatství nápadů a živoucí, mnohostranně orientovaný životní pocit. Černé, bílé i ohnivé opály s oslňujícím opalizujícím efektem se brousí do tvaru mugle převážně ve tvaru oválném, kulatém nebo kapkovitém.

 

Černý opál

Černé opály mají tmavý základ, který nemusí být bezpodmínečně černý, ale může být také tmavě zelený, tmavě modrý nebo tmavě šedý. Z této temnoty vyráží nejtřyptivější a nejzářivější barvy, v nejefektivnějších paprscích všech odstínů. Žádný černý opál se nepodobá jinému černému opálu. Každý vykazuje nezaměnitelnou individualitu a krásu. Tak jako jeho barvy planou z temnoty, ještě zintenzivněné tmavým základem, tak působí kámen také na nás. Jeho andělé nám pomáhají objevit a vynést na světlo krásu, která se skrývá v naší temnotě, v našem nevědomí a v našich slabostech. Naše strachy, úzkosti a zábrany se přemění na výzvy, které nám dají sílu neobcházet už problémy, o kterých vnitřně víme, že už nemůžeme jen stále chodit okolo nich, že na ně musíme aktivně a vědomě dorážet a řešit je, protože jinak budou stále tady a budou nás tísnit.

 

Oválný černý opál

Prostřednictvím do mugle broušeného, oválného černého opálu k nám přichází anděl s oválnou aurou zářící barvami kamene, které zcela odpovídají kresbě kamene. Uspořádání a lesk barev na kameni zcela odpovídá vzhledu anděla. Tento anděl se rád pohybuje a tím svůj lesk ještě zvyšuje. Také kámen nám ukáže svůj pravý lesk teprve tehdy, když s ním budeme pohybovat sem a tam. Anděl opálu působí na náš mnohostranný temperament, dokonce nás dokáže změnit z introvertního, do vlastního nitra obráceného člověka, v člověka extrovertního, otevřeného. Osvěží naše tělo a přiměje ho mnohostranným způsobem k plnému výkonu, umožní nám stát se vitálními a pružnými. To už poukazuje na to, že opál není vhodným kamenem pro povahy milující klid. Tito lidé by se jím cítili být rušeni ve svém klidu a cítili by se pod stálým tlakem, aby vyšli ven ze sebe a aby o sobě mluvili, nešťastní. Tento anděl naplní naše tělo potřebou manifestovat co možná nejlépe svou krásu a vyhovět mnohostranným požadavkům stále se měnícího života.

 

Kulatý černý opál

S kulatým, do mugle broušeným opálem s tmavým základem k nám přichází anděl, který svým tvarem a hrou barev odpovídá danému kameni. Díky své kulaté auře získá přístup k auře naší hlavy a aktivuje tak rozmanitými způsoby náš myšlenkový svět a inspiruje nás oslňujícími myšlenkami. Budeme pociťovat radost z toho, že se můžeme rozmanitými způsoby zabývat různými myšlenkami a souvislostmi života. Obržíme také mnoho stimulů ve formě idejí a nápadů, abychom je v myšlenkách prosadili a prozkoumali, zda je možné je zrealizovat. Poznáme naši touhu objevovat a náš dar vynalézat. Přitom vznikne nebezpečí, že se oddáme iluzi, že ztrácíme vztah k realitě a že se ztrácíme ve vzdušných zámcích. Tmavý základ opálu nás ale vždy stále znova a znova bude navracet do hmotného světa a k našim úkolům zde na Zemi. V řeči kamenů je tmavá, černá barva význam pro Zemi, pozemský život, nejhustší materii Stvoření. Velký dar tohoto anděla tkví v tom, že probouzí naše skyté duševní potenciály a schopnost rozvíjet v myšlenkové rovině strategie k prosazení a realizaci našich idejí. Naučí nás tak bojovat svým kreativním a tvůrčím myšlením osvobozným od strachu proti všem normám. Umožní nám vytušit bohatství bytí.

 

Kapkovitý černý opál

Kabošon z černého opálu broušený do tvaru kapky nás spojuje s andělem kapkovité aury se všemi barvami hrajícím rouchu. Dotýká se struktury naší duše a nechává nám pocítit rozmanité možnosti ale také úkoly duše. Neboť to, co leží v temnotě, by duše chtěla alespoň z části dostat během své inkarnace v tomto životě na světlo, to znamená do vědomí. Dovíme se, že právě tato temnota v sobě skrývá velké množství tajemství a vázaných energií. Anděl tohoto kamene nás podněcuje k tomu, abychom chtěli odkrýt a poznat, co v nás vězí a co s tím můžeme podniknout. Pokud osvobodíme nějaký energetický potenciál z jeho temnoty, vyhnou se nám všechny výhrady a veškerá zdrženlivost, které nás ze strachu před neznámem blokovaly. Energie, která se tak uvolní, nás přivede k uskutečnění toho, co máme jako zcela individuální osobnost naší vlastní krásou manifestovat. Odměnou nám bude mnohostranně naplněný životní pocit.

 

 

Bílý opál

Bílé opály mají světlý základ, ze kterého vycházejí oslňující nádherné barvy. Jejich andělé náš očisťují, ale zároveň nám umožňují uvědomit si, že navzdory ideálu čistoty můžeme prožívat planoucí vitalitu, radost ze života i myšlenkové bohatství. Vnášejí čistotu také do naší mnohostrannosti, do toho, co nás stimuluje, do našich pohnutek, do našich přání a činů a umožní nám rozvíjet tichou krásu v nás a kolem nás. To vnáší mnoho čistoty do našeho života a do našeho konfliktu s pozemskou krásou, na které všichni lpí a o které mají všichni velmi určitou představu, jak by měla vypadat. Prostřednitvím bílého opálu v sobě budeme rozvíjet čistou tvůrčí sílu a krerativitu ve spojení s moudrostí, dobrotou a rozvážností. Dotýká se zvláště našeho centra srdce a dodává nám sílu a podněty k tomu, abychom se vypořádali s velkým množstvím pocitů, které nás zaplavují. Očistě se podrobí také pocit lásky ve všech jejich nejrůznějších podobách. To se dotkne zvláště našich důvodů, proč někoho nebo něco milujeme a jaká očekávání s tím spojujeme.

 

Oválný bílý opál

Bílý opál, který je vybroušen do tvaru oválné mugle je spojen s andělem oválné aury, který vyzařuje bílou barvu a je poseta planoucími barevnými body – stejně jako daný kámen. Dotýká se tak aury našeho těla, naplňuje ji, uvádí v tělesné rovině do chodu očistné procesy a dává člověku zažít radost z pohybu. Navíc nás tento anděl učí dávat našemu tělu ze všeho bohatství jen to, co potřebuje, aby žilo v kráse, zdraví a naplněno radostí ze života. To může představovat velmi dlouhý proces, který se bude táhnout několik let a bude mít hodně zastávek. Například může dojít k tomu, že nalezneme cestu k novému způsobu stravování, který je pro naše tělo lepší, a k tomu se může připojit potřeba nějakého druhu pohybu, který naše tělo učiní elastičtějším a pohyblivějším – jako jogging, gymnastika, plavání, jóga, tai-chi apod. Mohou se změnit způsoby chování v našem profesním a privátním životě, pomocí kterých si stanovíme nové preference. To, co pro nás bylo dříve důležité, se nyní může stát vedlejší, co bylo nedůležité a nestálo za povšimnutí, může v našem žebříčku hodnot získat zcela novou, vyšší pozici. Budeme flexibilněji zacházet s potřebami a naučíme se najít cestu ven ze závislostí, které bazírují na zvyku, a navzdory bohatství života brát právě to, co potřebujeme, a prožívat to, „co je právě na řadě“.

 

Pravoúhlý bílý opál

Prostřednictvím mugle bílého opálu, která byla vybroušena do tvaru provoúhelníku, k nám přichází anděl s podlouhlou aurou, která září a hraje všemi barvami stejně jako daný kámen. Aktivuje očistné procesy v našem každodenním životě tím, že nás učí být velkorysými. Od našeho okolí získáme různými způsoby uznání za to, že jednáme z čistých a ušlechtilých pohnutek. Tento anděl dohlíží na to, abychom své životní principy usměrňovali podle lidskosti a boží lásky a navzdory vší naší živosti, která se blíží k těkavosti, rozhodovali moudře a dobrotivě, a abychom lidem, kteří nás obklopují, byli vzorem.

 

Kulatý bílý opál

S kulatým bílým opálem, který je broušený do tvaru mugle, k nám přichází anděl skulatou aurou, která září bálým světlem a je plná jiskřících barevných „chomáčků vaty“. Probouzí v nás mnoho myšlenek a představ, jak bychom mohli napravit svět, jak bychom mohli sjednotit vši tu rozmanitost Země a jejich obyvatel navzdory vší jejich individualitě a osobnosti. Naše mnohovrstevně motivované myšlenky budou podrobeny očistnému procesu, s jehož pomocí se budeme moci osvobodit od každé myšlenkové fixace. Pochopíme relativitu subjektivitu všeho, co vnímáme a řiníme, což nám pomůže také při uvolňování našich představ a očekávání, která nás svazují a omezují, do života. Anděl tohoto opálu nás naučí čerpat z bohatství života a také vynášet naše vnitřní bohatství do vnějšího světa, ale ne k našemu vlastímu, egoistickému prospěchu, nýbrž ve smyslu a ke chvále božího Stvořenía zjevení – a touto cestou nakonec také k našemu vlastnímu dobru.

 

Kapkovitý bílý opál

Kapkovitý bílý opál broušený do tvaru mugle nás spojuje s andělem se zářivě bílou aurou, plnou planoucích světelných efektů. Prostřednictvím svého tvaru kapky získá tento anděl přístup k naší duši a zvýší její potřebu čistoty ve světě citů. Také zde jde o pohnutky našich citů a my budeme stále více poznávat mnohovrstevné souvislosti mezi našimi pocity a budeme si uvědomovat jejich účinky na náš život a jak velmi záleží na tom, jakou náladu máme, když něco cítíme, na něco myslíme nebo něco činíme. Tento anděl nám pomáhá podřídit naše citové vzorce čistým pohnutkám a přesto být spojeni se vší tou rozmanitostí našich pocitů a potřeb bez jednostrannosti. Duše si oddechne, protože se bude moci naučit se manifestovat a rozvíjet se podle své mnohostrannosti, aniž by se musela obávat toho, že by sebe i jiné zatěžovala nečestností. Pozná radikální očistný proces, ze kterého vznikne čistá krása v mnoha rovinách.

 

Pokud budeme nosit opál na krku, bude naše řeč a náš způsob vyjadřování navíc mnohostranný, jiskrný a bude na jiné lidi působit osvěžujícím dojmem jako životní elixír. Intonace a barva našeho hlasu se stane laskavou a zároveň strhující. Budeme fascinovat jiné lidi tím, jak budeme mluvit a co budeme říkat.

Na srdci je opál nejsilnější, jelikož se se svým planoucím pestrým nádherným zabarvením dostává do kontaktu s mnohostranným bohatstvím lásky, která se sjednocuje v centru srdce. Vitální radost ze života, která přechází také na jiné lidi, pochází právě z našeho láskou překypujícího srdce.

Pokud budeme opál nosit jako prsten na ruce, bude obzvláště naším dobrým spojencenm, který se setkává s mnohostranností života s nadšením, radostí a láskou. Naše chování ve všech oblastech jak pozemského, tak spirituálního života bude utvářeno rozmanitými projevy a inspiruje nás k tomu, abychom zvládli očistné procesy lásky, které chce naše duše dosáhnout během života na Zemi.

 

Podívejte se do našeho e-shopu, jaké opály je možné si u nás momentálně zakoupit.