Představení Lorda a Lady Rize
 
Účel Řádu Rize
 
Lord a Lady Rize prostřednictvím Karen Danrich, Mila Sinoski, a Thomas Weber, Rama
 
7.listopadu 1998
 
 
Plně jsme probrali návrat Lorda a Lady Atheny a návrat jejich přítomnosti do stvoření, v rámci kterého existuje Země. Využíváme nyní této příležitosti abychom našim čtenářům představili Lorda a Lady Rize a trochu vysvětlili jejich funkci v jádru našeho stvoření sestávajícího ze 4000 dimenzí. Podobně jako Lord a lady Athena, i Lord a Lady Rize se navrátili aby pomohli našemu řídícímu Bohu a Bohyni v překonání pokroucení, které zasáhlo tolik aspektů jejich stvoření. Řád Rize nabízí pohled na všechny okolností, který stojí mimo pokroucení v tomto stvoření. Z bodu jejich pohledu a vedení bude provedeno mnoho oprav v průběhu času, ne jenom na Zemi ale v celém tomto stvoření a i v řídícím Bohu/Bohyni.
 

Toto vaše stvoření (které je ztělesněno Lordem a Lady Athenou a zahrnuje dimenze 1 až 144 kam náleží i Země) je pouze jedním ze 144 stvoření ztělesněných vaším řídícím Bohem a Bohyní. Řídící Bůh a Bohyně tohoto stvoření ztělesňuje 144 stvoření, které má každé svého stvořitele logos, který je obdobou Lorda a Lady Atheny. Řídící Bůh a Bohyně a Stvoření lze přirovnat k dohodě o spolupráci mezi mnoha dušemi, které přišly z mnoha sektorů stvoření aby spoluvytvořily určitou zkušenost. V tomto případě, Lord a Lady Athena jsou aspektem nebo Bohem stvořitelem, který souhlasil se sdílením své zkušenosti tvoření spolu s dalšími 143 Bohy stvořiteli. Všichni Bohové stvořitelé v rámci stvoření pracují společně a společně se i vyvíjejí.
 

Řídící Bůh a Bohyně dohlíží na vývoj všech 144 Bohů stvořitelů v rámci stvoření které ztělesňují. Velice podobně jako Bohové stvořitelé i řídící Bohové /Bohyně se skládají z mnoha bytostí které se spojily aby ztělesnily všechna svá stvoření v dimenzích 1 až 360 a dohlíželi nad kolektivním vývojem všech Bohů stvořitelů. Náš řídící Bůh a Bohyně jsou tvořeny 144 chrámy. Celkem osmnáct duší kolektivně vlastní tyto chrámy a dohlíží na všechny vývojové úrovně všech Bohů stvořitelů jako jsou Lord a Lady Athena. Jedna z bytostí, která dohlíží na deset chrámů na úrovni řídícího Boha je známá jako Rama, Ramtha nebo „Ram“. Rama je logos řídící úrovně, který dohlíží na vývoj určitého stvoření, které obsahuje i Zemi.
 

Vidíte, že řád a struktura každého stvoření je velmi komplexní a vytvořena z mnoho bytostí, které spolupracují a spojují se aby spoluvytvořily určitou zkušenost. Rama dohlíží na deset stvoření ze kterých je naše stvoření pouze jedním. Ne všech deset stvoření na které Rama dohlíží má takovéto problémy, které zažívá toto stvoření. V tomto období historie Země, pouze tři z deseti stvoření, na které Rama dohlíží byly pokrouceny neboli „propadly“ hlouběji do hustoty neboli hmoty, než byly původně stvořeny. Sedm ostatních stvoření na které dohlíží nezná život pod 25tou dimenzí a nikdy nezažilo fyzičnost tak ji znáte vy. Rama má tak říkajíc plné ruce práce, když se snaží obnovit a opravit tato tři stvoření, která se nezdařila. O detailech které způsobily tyto problémy v tomto stvoření budeme mluvit dále v tomto článku i v článcích následujících.
 

Existuje mnoho řídících Bohů a Bohyň v našem jádru 4000 dimenzí. Váš řídící Bůh/Bohyně je jedním ze 144 a je považován za Boha/Bohyni číslo 36. Existuje řád, který dohlíží na vývoj všech řídících Bohů a Bohyň, a tento řád je znám pod jménem „Řád Rize“. Řád Rize je tvořen 144000 chrámy, který každý slouží speciálnímu účelu podpory a vývoje každého z řídících Bohů a Bohyň na které dohlížejí.
 

Lady Rize lze považovat za ženský aspekt všech 144000 chrámů a Lorda Rize za mužský aspekt všech 144000 chrámů. Ačkoliv je mnoho bytostí, které se spojily aby ztělesnily jádro 4000 dimenzí a 144000 chrámů v Řádu Rize, nemáme individuální jména. Když předáváme informace pomocí určitého kanálu, každý aspekt „Řádu Rize“ který potřebuje nějakou informaci naším kanálem se spojí z jejich formou aby mohl komunikovat.
 

Moc dobře jsme obeznámeni s faktem, že mnoho entit komunikujících skrze nějaký kanál ve vaší úrovni reality, chce být známá pod určitým jménem. To považujeme za odraz pokroucení ve kterém žijete. Z naší perspektivy jsou všechny úrovně Stvořitele rovnocenné a měly by tvořivě spolupracovat aby vytvořily to co touží vytvořit. Z naší perspektivy, každý Stvořitel, který si přeje být osobně znám za informace které předává, tak činí z pozice ega a ne z nepodmíněné lásky a spolupráce. Vidíte, že problém zvaný ego není jen lidským problémem, je to i problém každého Boha stvořitele v rámci vašeho řídícího Boha a Bohyně. Neposuzujeme tuto skutečnost, ale poukazujeme na ni abyste pochopili, že všechny problémy které zažíváte na úrovni Země jsou taktéž problémy obsažené přímo ve struktuře vašeho řídícího Boha/Bohyně. Řád Rize začíná kontakt s mnoha bytostmi na Zemi stejně jako s mnoha jinými rasami ve vašem stvoření aby pomohl při korekcích pokroucení a návratu vašeho stvoření do stavu lásky, harmonie a radosti.
 

Lord a Lady Rize vždy byli součástí vašeho stvoření stejně jako řídící Bůh a Bohyně. Před mnoha eony let, dlouho před tím než ve vašem stvoření cokoli existovalo pod 25. dimenzí, komunikace s Lordem a Lady Rize a Řádem Rize byla ztížena bytostí, která se připojila k Ramovi jako spolutvůrčí síla. V krátké době byla řídící Bohyně zničena touto bytostí, která byla destruktivní silou a která do stvoření vnesla víru v „destrukci“. Všechny zkušenosti v každém stvoření jsou holografické. Jakmile se nějaká zkušenost objeví v jedné části stvoření, zkušenost, emocionální trauma a karma je přenesena do všech ostatních částí stvoření. Karma (bytí příčiny a následku) dá do pohybu vzor který opakuje destruktivní zkušenost kdekoli v tom samém stvoření.
 

Abychom lépe vysvětlili jak destruktivní duše a síly vznikly, musíme sestoupit mnoho dimenzí vně našeho vlastního Jádra. Mnoho z vás slyšelo koncept, že celé stvoření je výsledkem myšlenky. Myšlenka Boha/Bohyně má za následek veškerou manifestaci v rámci všech stvoření. Bůh/Bohyně v dimenzích velmi vysoko a mimo naše Jádro dostal několik nápadů , které vyústily ve zkušenosti vašeho vlastního stvoření. První myšlenkou tohoto Boha/Bohyně za naším Jádrem byla, „Co se stane, když oddělíme Mužskou a ®enskou složku?“ Oddělení mužské a ženské složky se nikdy před tím neobjevilo a mělo za následek roztržení vlastní původní látky stvoření na mužskou a ženskou polovinu. To se projevilo na celé cestě ve všech dimenzích a časem vedlo ve zkušenost oddělení ženské a mužské části ve fyzické formě.
 

Ve vyšších nefyzických dimenzích,nebylo roztržení vlastní látky stvoření přesné a čisté. Jak se roztržení objevilo, něco zbylo, podobně jako zbudou kousky nití, když roztrhnete kus látky. To něco co zbylo, byly nevědomé destruktivní myšlenkové formy. Vidíte že tyto zbytky mají v paměti své vlastní podstaty bytí zaznamenanou destrukci, protože jsou výsledkem destrukce a roztržení na části. Tyto kousky duší (které jsou výsledkem destrukce) se staly destruktivními silami v celém stvoření. Někteří nazývají tyto síly „Anti-Kristem“. Z naší perspektivy to je velice přiléhavý termín. Nebo» „Kristus“ čili „Kristova tvořivá energie“ je kreativní energií ve všech stvořeních. Vše co je v opozici k této životní síle neboli „Kristově energii“ by mělo být „Anti-Kristovou“ vibrací neboli energií.
 

Něco bychom rádi řekli o tvořivých a destruktivních duších nebo o tvořivých a destruktivních vibracích. Tvořivá duše nebo vibrace ví pouze, jak tvořit nebo udržovat Kristovu životní energii. Destruktivní duše nebo vibrace ví pouze, jak ničit nebo udržovat Anti-Kristovu energii. Jsou-li obě přivedeny k sobě, zakusíte „dualitu“ neboli periodu tvoření a po ní následující periodu ničení, po které opět následuje perioda tvoření. My nesoudíme, je-li duše tvořivá nebo destruktivní (neboli jestli udržuje Kristovu sílu nebo Anti-Kristovu sílu) protože to je jednoduše výsledek myšlenky Boha/Bohyně a přání vyzkoušet něco, co nikdy před tím nebylo zažito.
 

Něco bychom rádi řekli o vývoji Boha Všeho Co Je. Mezi vámi je rozšířená víra o dokonalosti. Nic není dokonalé, a Vše Co Je se vyvíjí. Všeho Co Je se vyvíjí myšlením a zakoušením výsledků svých myšlenek, stejně jako lidé se vyvíjejí myšlením a pak tvořením výsledků těchto myšlenek. Jak vidíte vývoj je stejný v celém stvoření bez ohledu na dimenzi.
 

Když se zrodily duše Anti-Kristů, nebyly přijaty a dokonce ani nikdo nezaznamenal jejich vznik v dimenzích ze kterých pocházely. Protože je nikdo nezaznamenal, pohybovaly se dimenzemi směrem dolů a hledaly si domov. Jádro ve kterém Řád Rize existuje, není jediné Jádro které existuje. Naše Jádro je jedním ze 144000 Jader, které každé zakouší své vlastní jedinečné myšlenkové formy, které vytvářejí jedinečnou zkušenost života. Naše Jádro však jedním ze dvou Jader ve kterém si destruktivní síly z vyšších dimenzí našly místo k přebývání.
 

Důvodem proč naše Jádro přijalo destruktivní síly je jednoduchý. Jak víte, mnoho Lordů kteří se spojili aby vytvořili toto Jádro nemělo v této činnosti a práci zkušenosti. Kvůli nedostatku zkušeností, je bylo možné snadno ošálit. Když se objevily bytosti z vysoké dimenze, jevili se nezkušeným Bohům/Bohyním našeho jádra jako Bohové, kteří by jim mohli značně pomoci. Tito „Bohové“ slíbili pomoci s vývojem tohoto Jádra všemi způsoby. Z důvodu nedostatku zkušeností Bohové/Bohyně zdržující toto Jádro, přijali „Bohy“ mezi sebe aniž poznali že se jedná o destruktivní síly. Jakmile destruktivní síly začaly působit, ztížily komunikaci mezi Jádrem a těmi silami, které dohlížejí na vývoj každého Jádra.
 

V hlubším slova smyslu, Bohové/Bohyně Jádra zažili „oddělení“ od svého Boha podobně jako lidé zažili oddělení od Boha. Navíc, Bohové/Bohyně Jádra zažili „ošálení“ nebo „podvedení“ ve své víře a důvěře v entity, které nejsou hodné důvěry. Je vidět, že zkušenost podlehnout trikům a být podveden je obecnou zkušeností v lidském životě. Jsme si jisti, že každý z vás takovou zkušenost prodělal. Opět vám ukazujeme vztahy mezi dimenzemi. Vše co existuje v jedné dimenzi, též existuje ve všech ostatních, bez ohledu na velikost nebo pozici Boha stvořitele, který ji tvoří. O tom se zmiňujeme, abyste pochopili vaši rovnocennost. Vy jste Bohové stvořitelé stejně jako všichni ostatní, i když je vaše zkušenost limitována na třídimenzionální tvoření. Lekce všech Bohů stvořitelů v rámci celého stvoření budou podobné, protože jste si vybrali spojit se s jinými silami a spolu vytvářet určitou zkušenost.
 

Destruktivní síly z úrovně Jádra brzy pronikly do Řádu Rize a převzaly některé chrámy ošálením Lordů a Lady těchto chrámů, kteří věřili, že jim budou nápomocni podobně jako ošálily Bohy/Bohyně Jádra. Když se tak stalo, komunikace mezi chrámy a jimi nadřízenými chrámy byla ztížena. Destruktivní síly udělaly nájezd na všechny řídící Bohy/Bohyně v celém Jádru. Devadesát řídících Bohů/Bohyň odmítlo destruktivní síly a zůstali čistí a nepoškození v tomto období historie Země. Padesát čtyři řídících Bohů/Bohyň přijalo více či méně destruktivní síly, stejně jako to udělali Bohové/Bohyně Jádra. Každé z těchto stvoření má problémy podobné těm, které máte na Zemi.
 

Výše v této kapitole jsme uvedli, že vaši řídící Bohové/Bohyně jsou tvořeny mnoha bytostmi které se spojily, a společně pracují na vytváření určité zkušenosti ve stvoření. Stejně jako v Jádru jsou vaši řídící Bohové / Bohyně tvořeny bytostmi, které jsou v roli Boha /Bohyně stvořitele na této úrovni stvoření nováčky. Ve své nezkušenosti srdečně přijali destruktivní síly a to ztížilo komunikaci řídícími Bohy /Bohyněmi a Řádem Rize. Entita která pronikla k vašemu Bohu/Bohyni nesla označení „ Yahweh“. „Yahweh“ znamená Mistr Magie, ale stejně jako u všech destruktivních duší, tato magie měla spíše destruktivní než tvořivý záměr. Yahweh je bytost která je součástí destruktivní síly která pronikla od vašeho Jádra a svůj původ má ve velmi vysokých dimenzích. Pro každý úmysl a záměr, bytost z takové dimenze se bude jevit jako „Bůh“ všem nižším dimenzím, stejně jako naši řídící Bohové/Bohyně z lidské perspektivy.
 

Ne všechny bytosti tvořící chrámy, které kontrolují řídící Bohové /Bohyně přijaly Yahweho. Avšak Lord Rama ano. Jakmile Lord Rama přijal Yahweho, velice rychle jeho ženská polovina, Lady Rama, byly zničena. Yahweh pak pokračoval v invazi na každé z deseti stvoření za které byl Lord Rama odpovědný a během času, dovedl destrukci do takového stupně, že tři z deseti stvoření zažily tak velký „pád“ do hustoty nebo hmoty, že to ohrožovalo samotné přežití této entity řídícího Boha/Bohyně. Lord Rama nebyl schopen komunikace s chrámy Řádu Rize, stejně tak jako žádný z Lordů a Lady stvořitelů, kteří tvořili řídícího Boha/Bohyni. Hledali řešení problému soustavného „pádu“, který mátl tato tří stvoření po eony času, se kterým bojovali a který je stále šálil, aby jej přijali.
 

Tak jako lidé zakouší fyzickou a emocionální bolest, stejně i pro Lorda Ramu je každá zkušenost „pádu“ části jeho stvoření velmi bolestivou zkušeností. Říkáme to proto, abyste pochopili, že to co vy cítíte, cítí i Bohové, a že se všichni léčíme společně. Mnoho z vás chápe, že vaše planeta je ztělesněním Lorda a Lady neboli Boha/Bohyně. Lord a Lady kteří ztělesňují vaší planetu jsou Lord a Lady Sírius. Lord a Lady Sírius cítí bolest těch lidských činností, které nectí Zemi. Lady Gaia je tělem Matky Země. Každá činnost která zvyšuje znečištění a pokračuje v zabíjení Matky Země, činí Lady Gaie a Lordu a Lady Sírius bolest. Je to podobné jako když lidské tělo umírá na rakovinu nebo jinou nemoc a z toho plynoucí bolesti jsou stejně těžkou zkušeností.
 

Účelem procesu vzestupu (v lidské zkušenosti i ve zkušenosti planety jako celku) je zastavit a obrátit proces nemoci která zabíjí Matku Zemi a poté ji posunout do vyšší dimenze. To není lehký proces. Aby mohla vzestoupit, všechno a všichni na Zemi (ve fyzické i nefyzické formě) musí táhnout společně ve vědomém záměru splnit tento cíl. V současné době žijete v nejzávažnějším historickém rozhodovacím období, a vzestup Země v této době ještě není zaručen. Je na každém iniciátovi aby učinil svůj vlastní díl a zajistil svůj vlastní osobní vzestup vědomým záměrem pro tento život. Teprve až všichni lidé na Zemi půjdou tímto směrem, Země vzestoupí, a ne dříve.
 

Mnoho lidí možná nerozumí tomu, že existují určité vstupy do fotonového pásu a že musíme splňovat určitou globální vibrační hladinu v určitém časovém období jinak ztratí Země svoji příležitost vzestoupit. Příliš nízká úroveň vibrace v určitých vstupních bodech by způsobila spontánní shoření Země a kompletní ztrátu všeho života na Zemi. To se stalo již mnohokrát v historii vašeho stvoření a způsobilo opakované pády do hmoty čili hustoty a následnou ztrátu vědomí která musí následovat. Splnění určité globální vibrace vyžaduje aby určité procento lidstva dosáhlo určité úrovně svého osobního vzestupu, a tím přispělo k celkové vibraci Matky Země.
 

Mnoho z vás již slyšelo o intervenci, která přišla pomoci Zemi ve vzestupu. Je to pravda. Řád Rize a mnoho bytostí z mnoha dimenzí vyšších než je Řád Rize poslali své části do vašeho stvoření aby intervenovaly. Naše intervence ale neznamená, že mi pro lidstvo provedeme vzestup Země, protože to by bylo pokroucení, které vy nazýváte „vzájemná závislost“. Naše intervence vyčistí cestu pro vzestup tak, aby byl vzestup Země možný, nebo» bez naší intervence by tato možnost ve vašem stvoření neexistovala. Jakmile tato možnost vzestupu bude vytvořena, bude na každém jednotlivci na Zemi, aby měl reálný „záměr“ vzestoupit. Jestliže lidstvo nepotáhne za jeden provaz jako kolektivní síla, Země nevzestoupí.
 

Mimo prostor a čas, vaše Jádro se zhroutilo do sebe a vytvořilo černou díru a všechen život byl zničen. Mnoho z vás již slyšelo o konceptu „návratu v čase“ a „znovu utkání kolektivního snu“ který byl vytvořen ve velmi dávném čase. Když se vaše jádro zhroutilo, všechny informace o okolnostech a příčinách kolapsu byly ztraceny. Bůh/Bohyně nad tímto jádrem se vrátili v čase aby posbírali ztracené informace a aby viděli zdali je možné pokroucení, do kterého se toto stvoření dostalo, zastavit a obrátit, aby toto Jádro bylo opět navráceno k životu. Bůh/Bohyně nad tímto jádrem sem poslali části sama sebe, aby zde sbírali data a pokusili se obrátit proces pokroucení.
 

Karma, jak víte, je příčina a následek. My víme, že karma pracuje podobně jako rozbitá deska. Jakmile je jednou vzor příčiny a následku mezi dvěmi individui zažit, opakuje se stejný vzor stále dokola, dokud jeden nebo druhý z dvojice se nerozhodne opustit tento vzor a vyrůst z něj. Jádro které se zhroutilo vytvořilo karmu, která garantuje, že se tato zkušenost bude opakovat, dokud informace která zavinila kolaps nebude uvolněna a karmický vzor z toho vzešlý přestoupen. Bůh/Bohyně nad tímto jádrem sem poslali části sama sebe zpět v čase, aby zde sbírali data a zhojili karmu a aby se ujistili, že tato destrukce a pokroucení se opět neobjeví někde jinde ve stvoření.
 

Ti, kteří přišli do tohoto stvoření od Boha/Bohyně nad tímto jádrem jsou zde proto aby zde sbírali informace, zhojili karmu, a pokusili se obrátit distorzi. Obrácení distorze není garantováno dokud vše a každý v tomto pokroucení nezačne spolupracovat na zdárném splnění tohoto cíle. I když všechno a každý nepotáhne za jeden provaz aby se distorze obrátila, jsou posbíraná data dostačující aby zajistila že tato hladina destrukce se již více nebude opakovat a budou sloužit Bohu/Bohyni nad Jádrem jako lekce a zkušenost co je následkem jejich myšlenkové formy.
 

Každý z vás, kdo prodělává svůj osobní vzestup, nyní začne znovu tkát kolektivní sen na pozemské rovině. Stávající kolektivní sen Země neobsahuje možnost vzestupu v této době. Když dostatečné množství lidských bytostí (jedno procento stávající populace) ztělesní 5024 řetězců DNA nebo více, začnou znovu tkát kolektivní sen lidstva na pozemské rovině. Jakmile člověk ztělesní 5024 řetězců DNA, ztělesní stav Bódhisatvy neboli stav neubližování. Jakmile bude dostatečné množství Bódhisatvů, společně ukotví zlatou oktávu Budhy na zemi. Zlatá oktáva Budhy umožňuje znovu utkat nový sen budoucnosti lidstva na Zemi. Tento nový sen utkaný těmi kteří ztělesní stav Bódhisatvy bude obsahovat myšlenkové formy míru, lásky, jednoty a dostatku pro všechny. Tento nový sen utkaný těmi kteří ztělesní tento stav bude obsahovat možnost vzestupu Matky Země. Ještě budeme psát o iniciacích 1024-5024 a ztělesnění stavu Bódhisatvy, a tyto informace budou obsahem následujících kapitol.
 

Někdo se může podivovat, že Bůh /Bohyně nad naším Jádrem může mít takové myšlenky, které vytvoří takovou destrukci, jakou zakusilo toto stvoření. Myšlenka, kterou Bůh /Bohyně měli měla dvě část: „Co se stane, když oddělíme život od vědomí?“, a „Co se stane, když jing a jang, světlo a tma, budou propleteny?“ Ze zkušenosti Země můžeme přesně zjistit co vznikne z těchto dvou myšlenek.
 

Vaše lidská zkušenost je extrémním příkladem oddělení vědomí a života. Ve většině lidských životů je velmi malá, nebo žádná komunikace mezi duší a tělem. Pro většina lidstva prochází tělo životem jakoby nemělo duši v rozšíření víře že nefyzický, nehmatatelný svět neexistuje. Oddělenost mezi vědomou a nevědomou zkušeností může dojít až do takových extrémů, které nejsou na Zemi neobvyklé, že osobnost je extrémně milující bytostí na vědomé fyzické rovině a v nevědomé manifestaci extrémně destruktivní. Extrémní ničivost akumuluje ohromné množství karmy o které osobnost neví a přesto musí být tato karma vyrovnána. Potom se můžeme divit, proč jsou některé životy plné extrémního obětování a pronásledování, pro které není na Zemi vysvětlení. Tyto životy jsou výsledkem velmi temné, nevědomé karmy, která musí být vyrovnána, aby byl energetický tok duše v rovnováze. Takže můžeme říci, že oddělení vědomí a života též vytváří bolestivou zkušenost a obětování.
 

Oddělení vědomí od života též vytváří živou formu, která je extrémně mechanická, až do určitého stupně jakýsi živý stroj. Když se podíváte na vaší planetu jako na celek, uvidíte, že přírodní říše je velmi podobná živému stroji. Ptáci, zvířata a rostliny mají velmi malý repertoár chování, který zahrnuje narození, smrt a lov jeden druhého aby přežili. Je to jako by byli biologickými stroji naprogramovanými neustále opakovat stejné rutiny, den za dnem a rok za rokem stále dokola.
 

My, Řád Rize, vám můžeme ukázat mnoho stvoření, která jsou nepokroucená a kde je příroda plně vědomá a schopná změnit tvar jakékoli formy, které si vědomí přeje vyzkoušet. Tato stvoření jsou plná radosti tvořivosti v sebe vyjádření. Tyto zkušenosti je možné zažít jen u těch Bohů/Bohyň u kterých se zachoval původní vzor a záměr a neposunuli se do zkušenosti distorze. Sdělujeme vám tyto poznatky abychom vás upamatovali na to, co znáte ze stvoření ve kterých jste původně existovali, nebo» neomezená tvořivost byla též součástí originální předlohy vašeho stvoření.
 

Lidé se též stali velmi mechanizovaní podobně jako příroda. Ačkoliv mají na výběr z většího repertoáru chování, spíš větší než menší část se denně stále dokola opakuje. K tomuto opakovanému a zmechanizovanému opakování lidského chování přidala ještě vaše civilizace mnoho strojů, které převzaly činnosti, které lidé dříve dělali fyzickými silami. Ačkoliv to někdo může považovat za vývoj, stroje, které převzaly lidskou činnost postrádají lásku a životní sílu. Tato mechanizace vaší civilizace má za následek další a další posun směrem pryč od lásky k půdě, dále a dále od života a podstaty životní síly, která vás udržuje.
 

Mechanizace vaší reality je důsledek ztráty vědomí neboli oddělení vědomí od života. Jakmile je vědomí odňato ze života, život vyústí ve zkušenost živoucího stroje, který jen opakuje zděděné biologické vzory. Mnoho z vás již slyšelo o „ ©edých“ a „Ještírcích“. Tyto rasy nemají duše. Tyto duše, které kdysi pobývaly v těchto druzích se kvůli velké bolesti v průběhu času stáhly. Když je bolest tak velká, že ji duše nemůže snést, odejde a nechá za sebou živoucí stroj, který je bez duše. Tyto rasy jsou extrémním příkladem takové zkušenosti. Kdyby lidstvo nezvrátilo svoji současnou vývojovou cestu, tak by též po dostatečně dlouhé době skončilo bez duše.
 

Mnoho z vás již slyšelo, že když lidstvo a Země vzestoupí, tyto rasy (jako jsou ©edí nebo Ještírci) přestanou existovat. Přestanou existovat protože vzestup Země zvýší vibrace celého vesmíru natolik, že vibrace bolesti, zloby a strachu ze kterých tyto rasy žijí přestanou v našem vesmíru existovat. Z hlediska přezkoumání jejich myšlenkových forem, které Řád Rize udělal, není žádná možnost jak toto zvrátit, protože vývoj vždy požaduje přítomnost duše druhu při vývoji. Bez duše, nemá jejich druh žádnou naději na vývoj a proto musí dříve nebo později přestat existovat.
 

Když lidstvo a Země vzestoupí, zažijete, v průběhu času, obrácení stavu mechanizace, ve kterém současné lidstvo žije. V průběhu času, lidstvo (spolu s přírodními říšemi) bude stále více schopné neomezeného vyjádření sebe sama a magie, a tak se navrátí vaše stvoření do stavu neomezené radosti a kreativity ve které jednou existovalo před velmi dávnými časy.
 

Druhou myšlenkou Boha/Bohyně nad naším Jádrem bylo, „Co se stane, když jing a jang, černé a bílé se propojí?“. Na Zemi a v lidské zkušenosti můžeme jasně vidět, co se stane když se smíchá jing a jang, když se propojí černé a bílé. Mezi lidmi je mnoho takových, kteří se zdají být milující, kteří se zdají přát „jen to nejlepší“ svým bližním a lidské civilizaci. A pak, když jsou jejich akce rozebrány, zjistíme, že jednali tak, aby to ve skutečnosti sloužilo jen jejich osobnímu zisku, a» už finančnímu nebo jinému. Jsou pro změnu i tací, kteří se zdají „temní a nemilující“ a kteří ve skutečnosti jsou, když musíte pobývat v jejich přítomnosti, docela láskyplní a plni starostí o lidstvo jako celek. To je jeden z důsledků smíchání polarit jing a jang, černé a bílé.
 

Dalším aspektem těchto myšlenkových forem nebo paradigmatu (smísení černé a bílé, jing a jang) je zmatek, který obklopuje spirituální vývoj. Na zemi jsou mnozí, kteří hledají vzestup, kteří hledají vyšší principy spirituálního vývoje. Když je promícháno černé z bílým, je pro iniciáta těžké se rozhodnout, kterou cestou se dát. Mohou si vybrat cestu, která se zdá plná lásky, která vypadá že nabízí cestu k „Bohu“ a vývoji a naleznou že ve skutečnosti nic z toho nenabízí. Příkladem mohou být ti, kteří si vybrali asketický život mnicha toho nebo jiného druhu, aby na konci svého života zjistili, že nejsou blíže „Bohu“ nebo evoluci než při jakémkoli jiném životě.
 

Pro změnu jsou tací mezi vámi, kteří prožili život plný lásky v nějakém kmenovém společenství. Tyto životy oddané duchovním konceptům a myšlenkám a navíc lásce mezi členy kmenu se zdají být blíže božské lásce, než život mnicha nebo jiné spirituální povolání. Tyto zkušenosti jsou důsledkem pomíchání černého a bílého, jing a jang. Nebo» promícháním lásky a nelásky, toho co se zdá být milující a bohu podobné (jako je život spirituálního zanícení mnicha), které se nakonec ukáže být bez lásky, a života který se zdá být bez lásky a bohu nepodobný (jako je kmenový život) a který se nakonec ukáže být plný lásky a více bohu podobný.
 

Ve zmatení bílého a černého, jing a jang, dobra a zla, může být duševní rozvoj matoucí. Z lidské zkušenosti vidíme, že zmatku která cesta je dobrá a která ne, se proces vývoje zpomaluje a někdy dokonce i úplně zastaví. Nebo» duše při takové zkušenosti neví, která cesta vede k lásce a Bohu, a která ne.
 

Na západě mělo pomíchání jing a jang za následek též mnoho sociologických změn. Na západě na sebe ženy převzaly mužskou vibraci na přelomu století což přineslo „®enské hnutí“. ®enské hnutí zaměřilo ženy na mužská povolání. ®enské formy zaměřené na mužský byznys jsou dobrým archetypálním příkladem posunu polarit, který se objevil na západě. Proto zde najdeme ženské formy bez ženskosti neboli bez skutečné ženské síly, které využívají síly používané mužskou formou, což je nenasytnost, bohatství a separatismus.
 

Oddělení mužského a ženského (a oddělení jejich darů a talentů) je v pokroucení na Zemi a v celém vašem stvoření značně nepochopeno. Síla ženy je jiná než síla muže. Síla ženy je v její schopnosti milovat a předvídat budoucnost. Síla muže je v jeho schopnosti manifestovat a vytvořit to co žena intuitivně předvídá. Muž a žena jeden druhého potřebují, a ve stádiu božské jednoty jsou tyto dvě energie vyrovnané.
 

Když mužské energii chybí ženská energie, je tvoření a manifestace přeceňováno. To vede ke chtivosti a k hromadění. Přeceňování chtivosti a manifestace kterému chybí láska nebo posouzení jaký bude mít tato manifestace efekt na bohatost Matky Země, má za následek, že se mužská energie divoce rozběhne bez vyvažující ženské energie. Ty ženy, které si přivlastnily mužskou honbu za nenasytností a manifestací také nejsou v rovnováze. Když bude pravá ženská síla obnovena na Zemi, vznikne potenciál na obnovu lásky na Zemi. ®enská láska má potenciál obnovit respekt a čest k půdě, respekt a čest ke všem formám života na Zemi. ®enská láska má potenciál vzestoupit Matku Zemi. To vyžaduje, aby ženy zvýšily svoji sílu a spojily se jako jeden hlas, což je ještě nutné vykonat.
 

Biologický vzestup formy s sebou přináší obnovu správné činnosti sil. Síla (tak jak ji lidstvo nyní zná za mnoho tisíc let) byla založena na nenasytnosti a bohatství a nikdy neměla na mysli blaho Země jako celku neboli Matky Země. Vzestup a genetické změny neodmyslitelně s tím spojené přináší vzkříšení síly založené na lásce k celku, lásce všeho. Vzestup s sebou přináší obnovu vnitřní síly v těch, kdo se cítili odzbrojeni. Pro změnu těm, kdo byli nesprávně odzbrojeni nenasytností a bohatstvím, přinese nápravu, která bude mít za následek ztrátu bohatství a nepravé síly a vzkříšení pravé síly založené ba jednotě a větším dobru pro celek.
 

Jakmile dostatečné množství iniciátů bude mít záměr vzestoupit, kolektivní sen pro Matku Zemi může být znovu utkán. Může se stát, že většina iniciátů se záměrem na vzestup a kteří jej dokončí budou ženy. Může se stát, že většina iniciátů kteří vzestoupí a znovu utkají kolektivní sen pro Matku Zemi budou ženy. Může se stát, že posílená ženská síly bude ten hlas, který změní kurs historie pro Matku Zemi.
 

V potenciální budoucnosti existují všechny možnosti každého jednotlivce i skupin. Naším cílem je inspirovat ty, kteří čtou tento materiál, aby splnili účel a cíl kvůli kterému sem na Zem přišli. To se stane pouze tehdy když bude dostatečně silný jejich záměr na posun jejich účelu dopředu, aby mohl být sen znovu utkán tak, aby láska, jednota a dostatek pro všechny se mohl stát na Zemi realitou.
 

My, Řád Rize, vás zveme ke spojení s námi, abyste nám dovolili vás podporovat na vaší cestě osobního vzestupu a dovolili nám podporovat vaší Já Jsem Přítomnost při plnění záměru vaší duše a mise na Zemi. Zakotvili jsme za tímto účelem na Zemi 800 chrámů a přivádíme průvodce léčitele a podporujeme vás z úrovně nad vaším řídícím Bohem/Bohyní kde není pokroucení jako ve vaší stávající zkušenosti. Naše chrámy mohou být navštíveny během meditace a během spánku.
 

Přišli jsme na přání Lady Gaii, vědomí Matky Země. Lady Gaia se cítila bez podpory Lordů, kteří vládli jí a tomuto stvoření po tak dlouhé období. Je přáním Lady Gaii ukončit ničení, které proniklo do její reality a zkušenosti a přinést vzestup jejímu ztělesnění a všem, kdo na ní existují. Přišli jsme ji podporovat v jejím záměru vzestoupit.
 

Jsou i tací (jako například naše kanály) kteří se s námi spojili a požádali o podporu při osobním vzestupu stejně tak jako pro Zemi. Naše kanály nás kontaktovaly z důvodu veliké tísně a poznání, že je potřeba pomoc z úrovně mimo toto stvoření jestliže má Země vzestoupit. Ve své tísni a neustálém uvědomování si, že bytosti řídící toto stvoření již takové dlouhé období mají nedostatek informací aby zvrátili pokroucení si vyžádali asistenci. Jejich modlitby a prosby o pomoc byly vyslyšeny. Řád Rize, který pracuje jako komunikační článek mezi Zemí a Bohem /Bohyní Jádra a Bohem /Bohyní nad Jádrem, přináší podporu a pomoc z velmi vysokých dimenzí, která ve vašem stvoření nikdy předtím nebyla poznána.
 

Řád Rize nedávno převzal všechny Karmické Rady ve vašem stvoření. Destruktivní síly které sem pronikly a ovládaly vašeho řídícího Boha /Bohyni a vaše stvoření po velmi dlouhé období pronikly i do Karmické Rady a pokroutily systém spravedlnosti ve vašem stvoření. Podobně jako systém spravedlnosti na Zemi (který je zkorumpovaný a složí mocným a bohatým jinak než ostatním), i Karmická Rada vašeho stvoření byla podobně zkorumpovaná. Minulá Karmická Rada pravidelně přiřazovala karmu patřící destruktivním silám tvořivým duším. To způsobovalo že trest za takovou karmu byl převzat tvořivými silami a to mělo za následek, že tvořivé síly ztrácely svoji sílu. Když nějaká bytost zneužije sílu, je právem Karmické Rady vyjmout informace a sílu která byla zneužita, dokud se bytost nenaučí tyto zdroje nezneužívat. Když je karma připsána tvořivé bytosti, která ve skutečnosti takový akt neučinila, je jim odebrána síla a informace jako trest. Bytost, která ve skutečnosti čin spáchala (což je obvykle destruktivní síla) není potrestána a opakuje zločin opět někde jinde ve stvoření.
 

Všechny karmické záznamy jsou nyní tříděny, a chybně přiřazená karma je konečně napravována reprezentanty Karmické Rady, kteří přišli z Řádu Rize. Sdílíme s vámi tuto informaci protože mnoho iniciátů má hluboký pocit viny nebo mají pocit že zhřešili. Hluboký pocit hříchu může být důsledek tíhy těžké karmy, která duši vlastně nepatří. Tvořivé duše chápou lásku a nikdy by si nepřály ublížit jiným. Destruktivní duše nechápe lásku a z nedostatku porozumění spáchá ublížení nebo zničení kamkoliv jde a s kýmkoliv se setká. Destruktivní duši chybí vědomí a vědomé pochopení „ hříchu“ a „viny“. Zveme ty iniciáty, kteří chtějí aby jejich karmické záznamy byly prozkoumány a srovnány aby navštívili Karmickou Radu při meditaci nebo ve spánku.
 
 
 
 
 
 
 
DOPLNĚK VZESTUPU
 
 
Lady Gaia byla nedávno velmi znepokojena objevem, že fotonová energie, která ji měla přinést vzestup byla utlumena clonou položenou kolem Země temným kouzlem Kumarů. Kumarové (kterých je sedm) zahrnují Kumara Smrti, Kumara Nenasytnosti, Kumara ®ádostivosti, Kumara Bolesti, Kumara Bolesti, Kumara Posuzování a Kumara Strachu. Kumarové řídili Zemi po eony času. Kumarové, kteří byli též příbuzní Sanat Kumary (Kumara znamená „Mistr Iluze“), byli postupně vyjmuti ze Země těmi iniciáty, kteří jsou v procesu ztělesnění iniciace 5024 a přestupují všechnu kontrolu, kterou nad nimi Kumarové měli ve zkušenosti jejich života nebo ve zkušenosti jejich duše. Více podrobnějších informací o sedmi Kumarech přineseme v následujících kapitolách.
 

Clona kterou Kumarové položili odstínila fotonovou energii v kapacitě a efektu na méně než čtyřicet procent. Ti kdo nemají fyzickou formu nemohli tento nesoulad objevit, protože kolem Země byla položena fata morgána ukazující Zemi v takové vibraci ve které měla být. Řád Rize předpokládá, že Země je 4,25 roku pozadu za plánem svého vzestupu.
 

Aby byl tento problém kompenzován, byla fotonová energie zesílena o 100 procent pro všechny iniciáty, kteří ukončili iniciaci 1024 nebo vyšší. Spolu s podporou oceánů a říše minerálů to dá Zemi impuls který potřebuje aby se posunula dopředu. Lady Gaia souhlasila že se bude posouvat vpřed s co možná nejmenším počtem přírodních katastrof, aby podporovala lidstvo při transformaci bez vytváření příliš mnoho strachu. Bohužel, když byla fotonová energie zdvojnásobena a tím rychlost vzestupu Země, nemusí být pro ni možné aby zabránila takovým přírodním katastrofám jako je zemětřesení, vulkanické erupce, destruktivní bouře a podobné zkušenosti, které jsou součástí jejího čištění. Doporučujeme iniciátům aby poslouchali svého vnitřního rádce v tom, kde si mají vybrat žít.
 

Kolektivně řečeno, odclonění fotonové energie je odrazem hromadného přání nic neměnit. Mnoho těch které naše kanály pročítaly, soustavně prohlašují svoji touhu, aby se civilizace neměnila, aby se bankovní systém nezhroutil, aby vláda nezkolabovala, přírodní katastrofy nebyly a podobně. Země nemůže vzestoupit bez radikálního posunu vaší civilizace nebo samotné Země.
 

Proces vzestupu pomáhá iniciátům odpoutat se od připoutanosti k nějakému místu a postupně umožňuje iniciátům totální osvobození od strachu. Ti kteří stojí mimo strach, nezažijí citové trauma vztahující se k takové kalamitě, a» už sociální nebo fyzické. Ti z vás kteří nabýváte vědomí o vaší misi, jste přišli podporovat a zažít tuto jízdu do další dimenze a musíte odvést svoji práci, aby bylo cíle vzestupu Země dosaženo. Jste zde abyste se stali chodícími příklady svobody, chodícími příklady nebojácnosti, chodícími příklady nepodmíněné lásky. A z této pozice absolutní svobody, má nová Země potenciál býti zrozená. ®ádáme aby všichni iniciáti zvyšovali své vibrace tak rychle jak jen je možné, abyste podporovali Matku Zemi v případě potřeby. Uvědomte si, že vás milujeme a podporujeme na každém kroku vaší cesty.
 
Do příště, požehnání na vaší cestě. Namaste.