Dosažení vědomí 25. dimenze
 
Překonání připoutanosti duše
 
Lord a Lady Rize prostřednictvím Karen Danrich, Mila Sinoski, a Thomas Weber, Rama
 
1. prosince 1998
 
 
 
My, Lord a Lady Rize, kteří řídíme 144000 chrámů vně vašeho řídícího Boha a Bohyně, popisujeme další fázi vzestupu, která zahrnuje iniciace 2500-3500 a obsahuje ztělesnění celkového počtu 3500 řetězců DNA. Uvědomte si prosím, že naše číslování iniciací je nepodstatné. Naším požadavkem bylo, aby náš kanál vymyslel nějaký systém, který by umožňoval nějakou synchronizaci mezi genetickými a energetickými změnami v tělesné formě. Jsme rádi, když takto navržený systém tento cíl splňuje.
 
 
Rádi bychom vysvětlili něco kolem DNA. V originální předloze každé lidské formy na zemi (zděděné spolu s originálními dvěma řetězci DNA), existuje možnost zapojit 15000 řetězců DNA, které existují v duchovní formě. Tato možnost 15000 řetězců existuje, neboť kdysi, před mnoha pády ve vibracích, 15000 řetězců bylo ztvárněno při vytváření lidské formy. Jak klesaly vibrace planety, celkový počet z originální předlohy DNA nebylo možné ve fyzickém těle zapojit z důvody pádu do hustoty. Postupně za posledních 50000 let, v lidské formě poklesl počet z 15000 na dva řetězce DNA.
 
 
Každý z původních dvou řetězců DNA je paralelou a je v harmonickém vztahu k ostatním 15000 řetězců. Paralelně vedle každého původního DNA řetězce, existuje 7500 vrstev potenciálního DNA materiálu, který se podobá vrstvičkám cibule. V procesu vzestupu, když je ztělesněna další vrstva DNA, je ovlivněna patřičná část fyzikálního, éterického, mentálního a emocionálního těla, a to zapříčiňuje odbourávání myšlenkových forem strachu, přeměnu energetického toku v aurickém poli neboli světelném těle, a nárůst fyzických vibrací.
 
 
25da1Vibrace odpovídá rychlosti rotace molekul. V molekulové struktuře typu slunečního systému, který na Zemi převládá, je nejvyšší možné rotace, kterou je tento systém schopen udržet, dosaženo při ztělesnění 2500 řetězců DNA. Má-li se s navyšováním vibrací pokračovat, molekulární struktura se musí změnit, jak jsme popisovali v kapitole "Dál za osvobození". Molekulární struktura se změní z typu slunečního systému na tříkruhový vzor, který se podobá tří kuličkovému ložisku, kde kuličky neustále rotují kolem sebe. Tříkruhový vzor nemá tak omezené možnosti jako sluneční systém rotace molekul. Čím rychleji energetické kuličky v tříkruhovém vzoru kolem sebe rotují, tím je vyšší vibrace. Při postupném ztělesňování DNA řetězců 2500-3500, se rotace v každé molekule zvětšuje jakmile je ztělesněn další segment DNA, a tím se zvyšuje postupně vibrace celé tělesné formy.
 
 
 
 
V dalším segmentu vzestupu dochází k biochemickým změnám. Z biochemického hlediska je současné lidské tělo vystavěno z aminokyselin neboli proteinů, které jsou spojeny dohromady, lipidů neboli tuků, a minerálů čili kostí. Náš kanál není biochemik a tak nemáme tolik informací abychom to přesně vysvětlili z hlediska medicíny. Jistě však v budoucnu některý jiný kanál o tom předá detailnější informace.
 
 
Aby byla tělesná forma schopná udržet vyšší vibrace, struktura proteinů, tuků a kostí se musí změnit na "lehčí" neboli méně hustou formu. Během další fáze vzestupu jsou proteiny, tuky a minerály v tělesné formě postupně přeměňovány na méně hustou strukturu. Některé aminokyseliny, které nejsou již více pro tělo potřebné, jsou úplně z organismu vyjmuté a postupně z těla odcházejí. Některé aminokyseliny mají zkrácené řetězce. Analogií může být koncept "červeného masa" neboli hovězího, které je transformováno na lehčí "bílé" maso nebo rybí. Podobným způsobem mají husté tuky neboli polypeptidy zkracovány řetězce, aby vytvářely "lehčí" formu tuku. Opět tento postup můžeme přirovnat k vepřovému sádlu, které je transformováno na tuk podobný tuku v zelenině. Kosti jsou také postupně transformovány na skupiny minerálů, které jsou menší a méně husté.
 
25da2Ve stáří jsou u lidí běžné křehčí kosti. To je důsledek rozpadu, který v kostech ve stáří převládne. Mnoho z vás je dobře obeznámeno rozpadem v zubech, který vám tam vytváří prohlubně a díry, které pak dentista musí vyplňovat. Rozpad v kostech má taktéž za následek vytváření děr v celé kostře. Všechen rozpad je opraven do iniciace 3024. Jakmile je rozpad opraven, začne restrukturalizace minerálů v kostech.
 
 
Naše kanály monitorují menší skupinu učitelů a léčitelů, kteří podstupují další fázi procesu vzestupu. Problémy, které se vyskytují u této skupiny mohou tak být studovány a jakmile zbytek lidstva začne podstupovat tento proces, může jim být předcházeno, nebo jsou opraveny. Jedním z problémů který byl objeven je, že někteří jedinci neudrží svoji novou vibraci, ačkoliv již mají krystalickou formu (ukončili iniciace 1024). Tito jedinci často zakouší extrémní vlny nálad a energií, od velmi vysokých a energetizujících až k velmi nízkým, takže musí dlouho spát, nebo si schrupnout během dne. Objevili jsme, že v jejich síti energetických drah některé chybí.
 
 
Všechny formy lze přirovnat k hustě  slisované pavučině energie, velice podobné holografické struktuře překřížených vláken v kusu látky. Běžná síť u dospělého člověka s dvěma řetězci DNA má mnoho defektů, děr a trhlin ve zhuštěné tkanině energie, která drží pohromadě jejich tělesnou formu. Oblasti kde jsou díry, defekty a trhliny jsou obecně řečeno místa, kde je mnoho rozpadu a které mohou vést k nemoci daného orgánu nebo oblasti těla. Během iniciací 1024-3024 jsou ve většině tyto oblasti opraveny, tak jak dochází k transmutaci rozpadu v těle.
 
 
K dírám a trhlinám u mnoha jedinců přibývá ještě problém, že mnoho energetických drah či vláken, které procházejí lidskou formou zcela chybí. V některých případech naše kanály dokonce viděly, že chybí až padesát procent energetických drah či vláken. To bylo hlavně u jedinců, kteří měli největší problémy s udržením své vibrace.
 
 
Krystalická předloha tvoří nový energetický vzor, který překrývá éterické tělo lidské formy. Krystalická předloha je přidána na začátku 13. zasvěcení a je během některých iniciací podle potřeby měněn. Většina této práce se děje v noci, když iniciát spí a Řád Rize na ni dohlíží. Jak tělesná forma navyšuje svoji vibraci, je v předloze nahrazena stará sekvence rozvodné sítě novou a buňky v té dané oblasti těla jsou převedeny na krystalickou strukturu. Když někde kolem hlavní linie chybí rozvodná vlákna, nelze informaci a energii transportovat ke skupinám buněk, které jsou v dané oblasti těla. Když chybí informace, nemohou být buňky v této oblasti transformovány na krystalickou strukturu. Výsledkem jsou pak kapsy s buňkami, které v těle vibrují v nižší frekvenci. Nerovnoměrná distribuce vibrací pak ztěžuje udržování vysoké vibrace v průběhu denních činností.
25da3
 
 
 
 
Aby tento problém mohl být odstraněn, Řád Rize přivedl velké množství průvodců léčitelů, kteří asistují při prořezávání chybějících energetických linií tělesnou formou. Připomínáme, že to není pouze lidský problém. Chybějící rozvodné kanály se objevují i u rostlin, živočichů, minerálů, delfínů a velryb a taktéž u samotné Matky Země. Nyní probíhá proces opravy tohoto problému u všech forem na Zemi. Ti z vás, kteří procházíte tímto procesem a mají problémy s energií nás mohou navštívit v našem hlavním léčitelském chrámu Řádu Rize (který existuje v centru Země) a mohou si nechat opravit rozvodné kanály buď ve spánku, nebo při meditaci.
 
 
Když už jsme přirovnali vzor nové DNA k vrstvičkám cibule, rádi bychom něco dodali též o dimenzích a pokroucení. Dimenze též připomínají vrstvy cibule. Kdybyste si představili vaše stvoření jako cibuli, dimenze s nejnižší vibrací by představovala krajní slupku. Čím vyšší je dimenze, tak existuje na vrstvičce, která je blíže k centru cibule a má vyšší vibraci. Čím vyšší vibrace, tím blíže k centru a tento střed můžeme přirovnat k "jednotě s Bohem".
 
 
Pokroucení lze připodobnit k ohnutí paprsku nebo šípu. Ve vysokých dimenzích, v blízkosti středu cibule, je paprsek rovný jako šíp. Jakmile tento paprsek sestupuje skrze vrstvičky cibule jako šíp, každá vrstva způsobí jeho malé zakřivení. Čím nižší dimenze, tím větší je zakřivení. Když dosáhne paprsek poslední vrstvičku cibule, nejnižší dimenzi, je pokroucen do takové míry, že již nepřipomíná rovný paprsek, ale spíše spirálu.
 
25da4Vytvoříme-li analogii mezi paprskem a myšlenkou, pak ve vysokých dimenzích jsou myšlenky Boha/Bohyně jasné a precizní a tečou v přímém směru jako rovný paprsek. Jakmile Jeho/Její myšlenky sestupují do nižších dimenzí, začínají se ohýbat (jako spirála) a pak jsou subjektem pokřivené interpretace. Myšlenky lidské civilizace ve třetí dimenzi jsou důsledkem největšího pokroucení myšlenek Boha/Bohyně/Všeho Co Je. Nejen lidská civilizace zakouší pokroucení Boha/Bohyně, ale též Lordové a Lady, kteří vytvářejí formu a řídi Hierarchie vaší reality.
 
 
Pokroucení má přímou souvislost s připoutaností. Připoutanost je energeticky viditelná jako energetické paprsky spojující jedince s někým jiným, nebo s objektem jeho života. Nejenom formy neboli těla zakouší připoutanost, ale i duše, která tuto formu obývá. Připoutanost duše se od připoutanosti lidí nijak neliší a lze ji pozorovat jako energetické propojení mezi duše s jinou duší nebo jinou skupinou duší.
 
 
Připoutanost (propojení mezi dušemi) ve vysokých dimenzích Boha/Bohyně neexistuje. V 25. dimenzi vašeho stvoření připoutanost mezi dušemi též neexistuje. Zkušenost připoutanosti začíná až u duší žijících na úrovni 20. a nižší dimenze. Čím nižší dimenze, tím je větší připoutanost, čili silnější energetické vlákno mezi dušemi.
 
 
Tato vlákna mezi dušemi překážejí při komunikaci s Bohem/Bohyní jak informace sestupují do nižších dimenzí. Jak informace sestupují, vlákna mezi dušemi způsobují, že se komunikace ohne nebo pokřiví, neboť nemůže vláknem projít, ale musí jít kolem něj a mezi vlákny. Jak se komunikační kanál Boha/Bohyně ohýbá a proplétá mezi vlákny připoutanosti duší žijících na úrovních 3-20 dimenze, komunikace sama o sobě je pozměněna nebo pokroucena a v některých případech dokonce může být úplně zablokována a tak nedojde do nižších úrovní.
 
 
Úroveň připoutanosti ve třetí dimenzi vytváří síť podobnou pavučině, která je velmi hustá. Je v ní velmi málo prostupů pro informace. Z toho důvodu jsou myšlenky ve třetí dimenzi tak husté a je velmi nesnadná komunikace mezi duchem a lidmi. Na Zemi je připoutanost mezi lidmi na fyzické rovině, mezi dušemi na éterické rovině a mezi Lordy a Lady, kteří udržují vibrace 1. až 7. paprsku.
 
 
Vlákna mezi dušemi ve třetí dimenzi jsou důsledek karmy. Karma je jednoduše řečeno dohoda mezi dvěma dušemi. Všechny dohody mezi jakýmikoliv dušemi mají za následek propojení. Proces vzestupu postupně uvolňuje karmu, všechny dohody a všechna propojení fyzických forem i duší. Opravená genetická předloha pro krystalickou formu umožňuje uvolnění těchto vláken a způsobuje, že každá duše procházející procesem vzestupu uvolňuje všechny vlákna ve všech dimenzích v celé své duševní linii. Opravená předloha a uvolnění vláken připoutanosti je důsledek "odpuštění" dědičné karmy pocházející od řídícího Boha vašeho stvoření, Lorda Rámy.
 
 
Mimo čas a prostor existuje vše najednou. Když jste jasnozřiví a vyladíte se na třetí dimenzi, můžete komunikovat s Lordy, se kterými je mnoho z vás obeznámeno: Kuthumi, Hilarion, Serapis Bey, Sanat Kumara, Djwal Kuhl a tak dále. Tito Lordové jsou plni stejné připoutanosti jako celé lidstvo. Úroveň komunikace kterou oni dostávají z dimenzí nad nimi je velice pokroucena vlivem připoutanosti, která převládá v dimenzích 3-5. Když se vyladíte na čtvrtou dimenzi, naleznete Lordy a Lady čtvrté dimenze, a když se naladíte na pátou dimenzi, naleznete novou Hierarchii páté dimenze. Hierarchie páté dimenze se pozvedla nad pokroucení dimenzí 3-5 a tak komunikace s nimi je čistší než s jejich předchůdci. Nelze ale říci, že by pátá dimenze byla prosta všeho pokroucení. Zajisté není. Když iniciát vzestupuje, je však nezbytné, aby pracoval s nejčistšími komunikačními kanály, směry a průvodci, kteří zajišťují léčení jejich tělesné formy.
 
 
My, ze Řádu Rize, jsme na Zemi ukotvili 800 léčitelských chrámů a pracujeme přímo s hierarchií páté dimenze. Průvodci léčitelé, kteří přicházejí ze Řádu Rize, jsou každých 48 hodin vyměňováni za nové. Proč? Pouhých 48 hodin stačí, aby naši průvodci začali být též pokřiveni vibracemi, které na Zemi existují. Z tohoto důvodu jsou tak často vyměňováni. Je naším cílem zajišťovat co nejčistší možnou komunikaci. Vytváříme komunikační a léčitelský most mezi řídícím Bohem a Bohyní tohoto stvoření a Bohem a Bohyní vašeho Jádra v dimenzi 4000, stejně tak jako s vaší milovanou Zemí.
 
 
Jsme dostupní všem pro kanálování i práci při meditaci nebo ve spánku. Jediné co musíte udělat, je zaměřit se na jméno Rize a my budeme energeticky přitaženi do vaší přítomnosti. Možná se divíte, proč jsme na Zemi. Jsme zde, protože modlitby a prosby o pomoc dosáhly do našich chrámů a řídícímu Bohu a Bohyni vašeho Jádra. Tyto modlitby byly zakotveny těmi, kteří studují spolu s našimi kanály a vytvořily vibrační vlnu dostatečně mohutnou, aby dosáhla za hranice pokřivení vašeho řídícího Boha a vyslala jasné volání o pomoc, které se rozeznělo ve vašem Jádru.
 
 
Když se skupina lidí sejde dohromady se společným záměrem, lze vytvořit vibraci, která je vyšší, než kterou kdokoliv z nich je schopen udržet. Tato zvýšená vibrace může být použita aby pomohla skupině projít určitý segment zasvěcení, pro léčení těla, planety jako celku, nebo pro komunikaci s dimenzemi, které by jako jednotlivci nedosáhli. Tomu naše kanály rozumí a intuitivně vědí, že jejich prosba o pomoc bude zaslechnuta jedině tehdy, když vytvoří dostatečně vysokou vibraci, která překoná bariery pokroucení, které obklopují vaše stvoření. To se podařilo v červenci 1998 a Řád Rize reagoval na volání o pomoc, volání po ukončení bolesti na Zemi a volání po novém zítřku založeném na lásce, které je dostatek pro všechny.
 
 
Vědomí a tělesná forma jsou sice oddělené, ale jsou vzájemně svázané. Ačkoliv iniciátova tělesná forma může přebývat ve třetí dimenzi, jeho vědomí během procesu vzestupu může začít dosahovat k myšlenkovým formám vyšších dimenzí. Čím vyšších dimenzí myšlenkových forem iniciát dosahuje, tím má čistší komunikační kanál, a tím dostává informace od Boha/Bohyně jasnější a méně pokroucené. Čím je vyšší vibrace, kterou je schopná tělesná forma udržet, tím je vyšší dimenze, do které vědomí dosáhne. Naše kanály cestovaly a dosáhly dimenzí až dva miliony. Každý iniciát bude kontaktovat ty dimenze, ve kterých přebývá jeho Já Jsem Přítomnost, aby mohly splnit úkol své duše na Zemi. Ti z vás kdo ve svém světelném těle vědomě cestujete, jakmile dosáhnete zasvěcení 1024, můžete přímo přijít do Řádu Rize a přímo s námi komunikovat v našich chrámech.
 
 
Jakmile iniciát dosáhne zasvěcení 3500 a ztělesní 3500 řetězců DNA, začnou dosahovat vědomí 25. dimenze. 25. dimenze již existuje mimo připoutanost a tím je méně náchylná na pokroucení než nižší dimenze. Nelze říci, že by v 25. dimenze žádné pokřivení nebylo, pouze tam chybí pokřivení vztahující se na připoutanost. Vědomí 25. dimenze též osvobodí iniciáta od emocionální připoutanosti duše vztahující se na připoutanost jeho duševní linie v 25 dimenzi. Některé připoutanosti duše se budou vztahovat na citovou připoutanost, kterou má iniciát na fyzické úrovni. Jak připoutanost duše, tak připoutanost na fyzické úrovni jsou uvolňovány současně.
 
 
Příkladem uvolnění připoutanosti tohoto druhu může být náš kanál Míla. Neměla dohodu se svým pětiletým synem na úrovni duše, že mu bude dělat rodiče, a veškerá karma mezi nimi byla již uvolněna před mnoha měsíci. Vídávala se synem pravidelně, dokud nebyl uvolněn zbytek připoutanosti myšlenkových forem o rodičovství. Její duše si nepřeje, aby se v tomto životním období zabývala rodičovstvím neboť její duše má jiné cíle, které na fyzické rovině zabírají mnohem více času. Důsledkem, po ukončení tohoto segmentu iniciací, je že Míla se vzdala rodičovských povinností s výchovou syna a předala je svému bývalému manželovi a je volná pro plnění záměrů její duše.
 
V lidské tělesné formě je to právě připoutanost, která stojí duši v cestě při naplňování jejího Božského plánu. V lidských myšlenkách je zrušení dohody o rodičovství považováno za tragédii. Ale z perspektivy duše, jestliže není dohoda mezi duší rodiče a duší dítěte o pokračování vztahu, pak pokračování takového závazku je ve skutečnosti v rozporu se směrem vývoje, pro který se duše zrodila a který chce v tomto ztělesnění naplnit. Připoutanost se střetává z naplněním Božského plánu.
 
 
Ostatní členové skupiny našich kanálů bojují proti partnerským a manželským svazkům, které nejsou v souladu s přáním duše. Předpokládáme, že pro většinu iniciátů bude obtížné ukončit tento segment vzestupu, bez uvolnění všech vztahů, které jsou založeny na připoutanosti a ne na dohodách duší.
 
 
Pro naše oba kanály znamenalo uvolnění vztahů založených na připoutanosti přenechání dětí manželům a ukončení komunikace se svými rodiči, sourozenci a mnoha dalšími, kteří nejsou v souladu se záměrem jejich duše. Důvodem je i posun ve vibracích, které nyní ztělesňují. Všechny vztahy na Zemi jsou založeny na podobné rezonanci. V případě našich kanálů, jejich rodiče, sourozenci, děti a bývalí manželé již více nerezonují s jejich novou vibrací a proto byli vyvrženi z jejich okruhu. Podobným způsobem jsou ti, kteří jsou k nim nyní přitahováni na souběžné cestě vzestupu a spoluvytvářejí zkušenost intimity, harmonie a radosti když se shromáždí.
 
 
Mnozí si budou myslet, že je to těžká cesta. Ale ze zkušenosti našich kanálů lze říci, že přítomnost osob s velmi nízkou vibrací v nich vyvolává fyzicky nepříjemné pocity, které často vedou až k pocitu nemoci. To je prostě výsledek nerezonance s nízkými vibracemi, který způsobuje disharmonii a vibrační kolísání v jejich éterickém poli a auře. Takové vibrační kolísání způsobuje fyzickou bolest, citovou bolest a občas i pocit fyzické nemoci z důvodů disharmonie. Je-li fyzická bolest k neunesení, je jediným přirozeným řešením ukončení vztahu.
 
 
Pozemská rovina reality je obtížná úroveň k překonání. Ti kdož se dali na duchovní cestu často zjišťují, že jsou testováni způsoby, které nejsou příjemné a postrkují hranice toho o čem si mysleli, že se toho musí "vzdát", nebo to opustit, aby vzestoupili. Všechny takové testy které souvisí s procesem vzestupu demonstrují iniciátovu vůli upřednostnit jejich duši, Boha/Bohyni, a Božský plán před vším ostatním. Ti, kteří vytrvají na cestě a následují touhu své duše, zažijí odměnu ve větší radosti, lásce a svobodě, než jakou si v lidské tělesné formě uměli kdy představit.
 
 
 
INICIACE 2500-3500:
 
ZTĚLESNĚNÍ VÉDICKÉ ROVINY
 
Védická rovina je nevědomou rovinou reality a má vesmírnou podstatu . Nevědomá Védická rovina byla vytvořena jako důsledek destrukce vesmíru, neboli pádů vesmíru v průběhu času. Vesmír, v naší terminologii, je oblast obsažená Logosem nebo Lordem, která obsahuje mnoho slunečních systémů. V případě Země spadáte do vesmíru, který obsahuje devět hvězd včetně hvězdného systému Plejád a vašeho slunce. Váš vesmír byl po dobu jednoho milionu let řízen Lordem Melchizedekem a teprve nedávno byl předán do rukou nového Logose, Lorda Suntuno.
 
 
Víme, že na Zemi je mnoho bytostí, které stále spolupracují s Lordem Melchizedekem. Bude nutný vzestup Země do další dimenze, aby všechna vědomí a energie Lorda Melchizedeka byly ze Země odstraněny. Důvod je jednoduchý. Hladina hustoty a připoutanost na Zemi brání Melchizedekovi, aby uvolnil všechny své energie z molekulární struktury Země dříve, než lidstvo a Země zvýší své vibrace. Vědomí Lorda Melchizedeka však opustilo svoji pozici v tomto vesmíru a Lord Suntuno nyní řídí devět hvězdných systémů v tomto vesmíru, včetně našeho slunce. Až Země vzestoupí, dostane se pod jurisdikci nového vesmírného Logose (Lorda a Lady Adoni) a stane se třetí hvězdou ve hvězdném systému Síria.
 
 
Tříkruhový vzor, který bude lidstvo a Země ztělesňovat při svém vzestupu nebude obsažen jen v energetické a molekulární struktuře tělesné formy. Stávající struktura slunečního systému se také změní, aby odrážela nový tříkruhový vzor. Po vzestupu Země budou ve hvězdném systému Síria rotovat kolem sebe tři hvězdy podobně jako tři koule v molekulární struktuře našeho nového genetického vzoru. Tento tříkruhový vzor sebou přinese konec pokroucení na solární úrovni ve formě páté dimenze. Veškeré pokroucení je důsledkem ztráty spojení s Bohem/Bohyní Všeho Co Je. V tříkruhovém vzoru jsou energie mužská, ženská i energie Božské Jednoty neboli Boha/Bohyně/Vše Co Je.
 
 
Hvězdný systém Síria je předurčen, aby byl vzorem ze kterého proudí veškeré energie do všech forem v tomto stvoření, které mají být opraveny a vyvedeny z pokřivení. Sírius A bude řídící hvězdou ovládající Sírius B a C podle Božského plánu Lorda a Lady Adoni a z toho důvodu bude zodpovědný za prosazování solární úrovně vzoru Božské jednoty. Sírius B bude zajišťovat ženský aspekt, a Země neboli Sírius C bude zajišťovat mužský aspekt. Všechny tři hvězdy budou spolupracovat a vytvářet rovnováhu a jednotu v slunečním systému. Na předlohu těchto změn dohlíží Řád Rize. Po vzestupu Země budou podobné korekce provedeny v hvězdném systému Plejád a Lord Suntuno zahrne při vzestupu pátou dimenzi asi za 4000 let.
 
 
Tento výsledek ovšem závisí na vzestupu Země, který nebude stoprocentně jistý, dokud všechna vědomí na Zemi se s tímto záměrem nesjednotí. To vyžaduje, aby každá lidská bytost souhlasila se vzestupem na úrovni duše. Prozatím pouze jedno procento lidské populace souhlasilo se vzestupem. Přes všechny informace, které byly do vaší úrovně reality předány z jiných zdrojů, jedno procento nestačí vytvořit dostatek energie aby podpořilo Zemi na jejím vzestupu. V současné době je Země na cestě ke katastrofě, i když je přáním Řádu Rize obrátit tento výsledek pomocí pochopení lidského vědomí. Jsme stále v procesu zasévání těchto informací do vědomí ostatních druhů ve vašem stvoření, aby též měli příležitost zúčastnit se na změně budoucnosti Země.
 
 
Na védické rovině naleznou iniciáti prokletí, která jsou zaznamenána v podvědomí vesmíru. O podstatě prokletí jsme detailně psali v kapitole Dál za osvobození a doporučujeme, aby jste si tuto kapitolu přečetli, jestliže jste tak již neučinili. Když iniciát ztělesní stav "kompletního osvobození" neboli zasvěcení 1024, je transformována všechna karma udržovaná v nevědomí, která má souvislost se zemskou úrovní, a nevědomá rovina svázaná se Zemí se sjednocuje v jejich tělesné formě s vědomou rovinou. Když iniciát ztělesní zasvěcení 2500, je transformována všechna karma zaznamenaná v solárním nevědomí a nevědomá rovina sluneční úrovně se sjednocuje v jejich tělesné formě s vědomou rovinou. Když iniciát ztělesní zasvěcení 3500, je transformována všechna karma zaznamenaná ve vesmírném nevědomí a vesmírná nevědomá rovina se sjednocuje v jejich tělesné formě s vědomou rovinou.
 
 
Aby bylo možné oslovit karmu zapsanou na nevědomé vesmírné úrovni, musíme objasnit účel řídícího Boha/Bohyně vašeho Jádra. My, Řád Rize dohlížíme na 144 řídících Bohů/Bohyní, kteří se cvičí. Na jednotlivých úrovních tréninku se Bohové a Bohyně učí o tvoření a destrukci z perspektivy ztělesnění planet, hvězd, vesmíru, galaxií, kosmu, stvoření, nebo jako řídící Bůh/Bohyně mnoha stvoření současně. Váš řídící Bůh je tvořen čtrnácti bohy stvořiteli, kteří se spojili aby vytvořili paralelní zkušenost. Lord Ráma udržuje stvoření ve kterém existuje i Země a to je jedním ze stvoření, která on simultánně prožívá.
 
 
Každé z deseti stvoření, které Lord Ráma prožívá, je jako film s kompletním scénářem. Role Lorda Rámy se podobá úloze ředitele, který dosazuje ostatní stvořitele (kteří mají zájem na spoluúčasti v tomto dramatu) do různých pozic, které se musí obsadit. Lord a Lady Athéna jsou nyní na pozici bohů stvořitelů vašeho stvoření. Lord a Lady Athéna podstupují proces mnoha změn. Jedna z nich je výměna Lorda Melchizedeka Lordem Suntuno. Důvodem je, že Lord Suntuno je obeznámen s tokem energie ve stvoření tohoto typu a stojí mimo zkušenost pokřivení a proto může pomoci s nápravou problémů a anomálií ve vědomí tohoto stvoření.
 
 
Stvoření vznikají a zanikají. Někdy dojde k jejich kompletnímu zhroucení. To je cesta, jak se Bohové stvořitelé učí o ničení a seznamují se s tím, co už příště "nedělat". Každý z Bohů má svoji arénu ve které ve skutečnosti může způsobit jen málo destrukce nebo škody zbytku stvoření. Mimo formu není nikdy nic ztraceno. Duše mohou být "přetaveny" a opraveny když Lord/Lady ukončí svoji výukovou lekci, a pak mohou pokračovat do další zkušenosti zase o něco chytřejší.
 
 
Lord Melchizedek přijal roli Lorda vesmíru od dvou Lordů, kteří byli nedávno nahrazeni Lordem a Lady Athénou. Lord Melchizedek byl velmi nezkušený Lord. Avšak, stvoření se dostalo až tak daleko do hustoty, že velmi málo Lordů mělo zájem jej udržovat, a tím pádem sehnat někoho na tuto práci nebylo vůbec jednoduché. Melchizedek, ve své nezkušenosti, plně neporozuměl účelu polarity. Polarita funguje pouze tenkrát, když jsou oba póly v rovnováze. Ve stvoření s podobnou civilizací, je potřeba udržovat v rovnováze proporcionální mix světla a tmy (neboli tvořivých a destruktivních sil) v rámci civilizace jako celku. Melchizedek, protože neporozuměl polaritě, oddělil světlo a tmu, umístil všechny temné duše do vašeho slunečního systému a všechny tvořivé duše do ostatních osmi slunečních systémů Plejád.
 
 
Iniciáti objeví, že je zapsáno ve vesmírném nevědomí, že Země a náš sluneční systém byl používán jako vězeňský tábor pro "temné" neboli destruktivní duše. Řídící orgány na Plejádách posílaly "temné duše" na Zemi posledních 300000 let. Podle vesmírných záznamů vašeho stvoření bylo rozhodnutí o tomto použití našeho slunečního systému učiněno z důvodu jeho vzdáleného umístění od všech ostatních hvězdných systémů a značné vzdálenosti od Plejád. Sanat Kumara a vaše Planetární a Sluneční Hierarchie dostaly za úkol zajistit, že nikdo neunikne (což jinými slovy znamená nebude se vyvíjet) a výměnou za to dostali volnost při řízení jejich stvoření, bez vnějšího zasahování.
 
 
Jedním z problémů nevyváženosti polarit, které Melchizedek zapříčinil ve vašem stvoření, je nedostatek vývoje. Bez vývoje nemůže Země vzestoupit. Bez vzestupu Země spontánně shoří a stane se z ní černá díra. Bez vzestupu Země nemůže Slunce a váš sluneční systém vzestoupit, a to se týká i Slunce dvanácté dimenze, kolem kterého se naše Slunce otáčí, a stejný dopad to má i na část Mahátmy. K tomu můžeme ještě připočítat stejnou sekvenci vývoje slunečního systému Plejád, která by následovala. Černá díra kterou by Země vytvořila by odsála veškerou životní sílu ze zbývajících dvou třídimenzionálních planet ve hvězdném systému Plejád, a ty by též nebyly schopné vzestoupit, až přijde jejich čas. Tím pádem by se z nich též staly černé díry ovšem s tím rozdílem, že pak už by vzniklé černé díry měly dostatek přitažlivých sil, aby do sebe vtáhly zbytek celého stvoření. Zde vidíte důvod, proč má tolik bytostí z jiných dimenzí takový zájem na vzestupu Země a jsou nápomocní při odstraňování vašeho pokroucení. Z toho je i vidět, proč je pro vzestup Země nutná intervence z oblastí mimo pokřivení.
 
 
Dalším problémem s evolucí planety obsazené téměř výhradně destruktivními dušemi je, že je pro takovou planetu je vzestup vlastně nemožný. Destruktivní duše odsávají tolik životní síly planety, že navýšení vibrací je nemožné, dokud nejsou všechny destruktivní duše odstraněny a přetaveny. Velké Bílé Bratrstvo, které zná tento problém pracuje na legislativě, která by umožnila odstranění destruktivních duší ze Země, aby mohla vzestoupit. Když tato legislativa projde, sestoupí do uvolněných lidských forem příchozí z vysokých úrovní s cílem vzestupu lidské formy a pomoci tak Zemi s jejím globálním vzestupem.
 
 
Chyba oddělení světla a tmy, kterou Melchizedek udělal není nijak nová. Každý Bůh Stvořitel se musí naučit dopad takových experimentů, a to se naučí, když udržuje stvoření. Takže my, Řád Rize, nijak Melchizedeka nesoudíme, ačkoliv jsme si dobře vědomi hladiny bolesti která na Zemi existuje jako důsledek takového experimentu. Skrze zkušenost bolesti se Lordi Stvořitelé v tréninku této úrovně učí co mohou dělat a co ne.
 
 
Prokletí vesmírné úrovně mají šest hlavních vzorů a iniciát vidí jak se odráží v lidstvu stejně tak jako v jeho vlastní zkušenosti. Tato prokletí působí stejně jako ta, o kterých jsme již mluvili, a mají za následek ztrátu síly a informací. Když byl z vašeho slunečního systému vytvořen vězeňský tábor, Plejáďané prokleli váš sluneční systém šesti způsoby. Jakmile iniciáti projdou tímto úsekem zasvěcení, navrátí se jim jako jednotlivcům síly na vzestup, které byly kolektivně lidstvu sebrány Plejáďany.
 
 
Rádi bychom upozornili na to, že mnoho lidí bylo odzbrojeno předávanými informacemi z Plejád. Ačkoliv informace z takových zdrojů mohou být hodnotné, je nezbytné, aby iniciát nalezl svoje vedení v sobě a ze své Já Jsem Přítomnosti. Takové vedení přichází mnoha cestami dokonce i k těm, kteří nejsou jasnozřiví nebo telepaticky nadaní. Za iniciací 1024 se objevuje vědění těla. Vědění těla je zážitek, kdy jednoduše víte co je pro vás správné a jaký je další krok vaší cesty. Vědění těla je přístupné pomocí technik známé jako kineziologie neboli "svalové testování." Náš kanál Ráma (před tím než se objevily jeho telepatické schopnosti) se naučil dělat všechna rozhodnutí ve svém životě pomocí "svalového testování". Jeho závazek poslouchat pouze zpětnou vazbu získanou ze svého svalového testování mu pomohla projít procesem vzestupu bez přímého telepatického kontaktu. Poslední dobou se mu otevřely i schopnosti telepatického slyšení, jasnozřivosti a schopnosti přijímat informace jako kanál. To se přihodí i mnoha iniciátům, kteří projdou iniciací 5024, ačkoliv to závisí na záměru duše, který má být v té které konkrétní tělesné formě vyplněn.
 
 
 
 
KLETBA NA VIBRACE
 
Aby se ubezpečili, že Země a sluneční systém se nebude vyvíjet (aby se ujistili, že žádná duše, kterou sem poslali neunikne), prokleli Plejáďané naše vibrace, aby omezili náš vývoj. Taková kletba činí nemožným, aby některý iniciát dosáhl vibrací vyšších než je určitá oktáva dokud tato kletba není uvolněna. Když naše kanály ukončily tento segment iniciací, dostali se za hranice vibračního omezení nastaveného Plejáďany.
 
 
Kletba na vibrace se může též objevovat mezi lidmi a často vede ke zkušenosti deprese. Často rodiče, kteří jsou sužování nadšením svých dětí, je nevědomě proklejí na vibrace. Když se tak stane, dítě ztratí radost, kterou dříve znalo, a může dokonce upadnout do stavu hlubokých depresí, což závisí na tom jak moc jsou jejich vibrace omezovány. Kdykoliv se dítě snaží posunout se do oblasti radosti a štěstí, kletba způsobí propad vibrací zpět a vrátí je do stavu depresí nebo bolesti. Mnoho dospělých nese takovou kletbu a trpí záchvaty depresí, mučivou úzkostí a bolestmi. Náš kanál Ráma trpěl depresemi skoro celý život. Jeho trvající záchvaty depresí měly přímou souvislost s genetickou kletbou uvalenou Plejáďany na lidské vibrace a nemohly být úplně uvolněny, dokud jeho tělesná forma neztělesnila Védickou rovinu.
 
 
 
 
 
KLETBA NA KONTAKT SE ZDROJEM
 
Aby se ubezpečili, že Země a sluneční systém se nebude vyvíjet, prokleli Plejáďané náš kontakt s naší Já Jsem Přítomností. Bez vnitřního nebo vyššího vedení, se druh nemůže vyvíjet. Když je uvolněna tato oblast prokletí z vesmírného nevědomí, obnoví iniciát svůj přímý kontakt se svojí Já Jsem Přítomností.
 
 
Kletba na kontakt se zdrojem se mezi lidmi též objevuje a má za následek narcismus ve vaší civilizaci. Narcismus je stav bytí, kdy jedinec nemůže navázat vztah k nikomu a ničemu mimo sebe a svá vlastní dramata. Extrémní forma narcismu je známá též jako autismus. Narcismus je důsledek kletby Plejáďanů na kontakt se Zdrojem, která se v lidské tělesné formě stala genetickou.
 
 
Naše kanály objevily, že většina lidí má tendenci k polarizaci v jednom ze dvou směrů: Buď jsou do určitého stupně narcističtí, nebo ztratili sama sebe v narcistických dramatech ostatních lidí. Někdo to může nazývat polarizací mezi vnitřním a vnějším zaměřením. Vnitřně zaměřený jedinec je do určitého stupně narcistický a jedinec zaměřený vně je ne-narcistický.
 
 
Vnitřně zaměřený jedinec trpí neschopností pochopit nebo se spojit s realitou někoho jiného. Rozumí pouze svým vlastním dramatům a jedinou cestou jak se s někým může spojit, je zatáhnout ho do svého vlastního dramatu. Pokud je toto drama diskutováno, jsou schopni pochopit konverzaci. V okamžiku, kdy chce ten druhý začít mluvit o svých vlastních dramatech, narcistický jedinec začne zírat do prázdna a není schopen soustředit se na konverzaci nebo komunikaci.
 
 
Jedinec zaměřený vně trpí ztrátou osobnosti soustavným zatahováním do dramat jiných lidí. Takový jedinec nakonec nachází sám sebe, jak skončil ve vztahu s vnitřně zaměřeným jedincem a zjišťuje, že jeho život je řízen potřebami jiných.
 
 
Když iniciát projde tímto segmentem zasvěcení, osobnost najde střední cestu a svoji vlastní identitu ve všem co touží ve svém životě spoluvytvořit. Příliš narcističtí jedinci se naučí soucítit s jinými a opět získají schopnost spojit se s jinými i svou vlastní Já Jsem Přítomností. Příliš vně zaměření jedinci znovu získají smysl pro svoji vlastní identitu a určitý odstup od potřeb ostatních a též se spojí se svojí vlastní Já Jsem Přítomností.
 
 
 
KLETBA NA INFORMACE
 
Aby se ubezpečili, že Země a sluneční systém se nebude vyvíjet, uvalili Plejáďané na náš sluneční systém kletbu, tím vyjmuli všechny nezbytné informace pro vývoj z planetárních a solárních archívů. Když chybí informace pro vývoj nebo přežití, duše, aby ve stvoření přežila, se stává závislá na druhých a jejich řídících orgánech. Kletba na informacích vedla ke zkušenosti závislosti na druhých, jinak se v tomto slunečním systému nedalo přežít. Jakmile je tento segment iniciací zpracován, iniciát již více nezávisí na Planetární nebo Solární Hierarchii aby fyzicky přežil nebo vzestoupil, a všechny informační archívy které pro svoji misi potřebují jsou jim otevřené a přístupné.
 
 
Závislost je problémem pro lidskou civilizaci jako celek. Všichni mají strach o své přežití a závislost vyvěrá z nedostatku informací nutných pro přežití v Akašických záznamech neboli informačních knihovnách. Nedostatek informací vytváří civilizaci, kde jeden má nadání pro něco a jiný pro něco jiného a lidstvo se naučilo dělit se o talenty a nadání, aby jako vzájemně závislý celek přežilo. Chudoba a bezdomovectví je toho důsledkem pro ty, kteří nemají informace nutné pro fyzické přežití a nemají nikoho, na kom by mohli být závislí.
 
 
V paradigmatu páté dimenze se spolupráci daří jen potud, pokud každý člověk přispívá stejným dílem pro zvětšení blaha celku. V paradigmatu spolupráce jsou stále různé stupně nadání, darů a zkušeností mezi jednotlivými lidmi, ale každý stejně přispívá k hladkému běhu civilizace. Ve vašem současném systému jsou tací, kteří přispívají lidstvu jako celku málo a žijí dobře. Pak jsou mnozí, kteří přispívají hodně a žijí v chudobě.
 
 
Ti kteří nemohou mnoho přispívat, mají omezené informace. Omezené informace mají za následek pád při všem, co v životě zkusí. Přispívání může nastat jen tehdy, když existuje zkušenost z prací, kterou chce jedinec přispět. Když iniciát dosáhne této úrovně zasvěcení a uvolní kletbu na informacích, všechny informační archívy se mu otevřou, tím je umožněno nezbytnými znalostmi, jedinečnými dary a talentem přispívat lidstvu jako celku na Zemi.
 
 
 
KLETBA NA ZAUJETÍ A TVOŘIVOST
 
Tyto dvě kletby budeme probírat současně, protože jsou velmi úzce spjaté. Plejáďané věděli, že zaujetí a tvořivost by mohly přivést některé jedince v tomto slunečním systému k evoluci a tak omezili výrazové pásmo vibrací zaujetí a tvořivosti. Je-li omezené zaujetí a kreativita, život se stává monotónní, opakující se a nudný.
 
 
Na vibrační oktávě vesmíru Melchizedek, Lord vašeho stvoření, též zažil opakování a monotónnost. Opakování a monotónnost též vyzkoušeli solární a planetární hierarchie, které řídili Zemi 300000 let. Kvůli nudě a monotónnosti Melchizedek a ostatní členové hierarchie zmechanizovali většinu ovládání vaší reality. Místo aby vědomě monitorovali všechny akce Země a vašeho slunečního systému, Melchizedek a ostatní řídící orgány vytvořili stroje (nevědomé součásti sama sebe), které monitorovaly Zemi a vaše Slunce. Vytvořili mechanizaci protože vlastní monitorování bylo nudné a stále se opakující.
 
 
My, Řád Rize, máme zkušenosti s takovým chováním učících se Bohů stvořitelů. Stroje, které jsou nevědomé se nemohou vyvíjet. Z toho důvodu musí být hierarchie, se kterými je mnoho z vás seznámeno, vyměněny aby mohla Země vzestoupit a jejich mechanizace vyjmuta a přeprogramována pro vývoj. Mechanizace vytvořená Melchizedekem byla konstruována, aby omezovala vibrace a udržovala myšlenkové formy strachu v dobrém stavu ve vašem slunečním systému. Většina těchto strojů je nyní rozebírána nebo přeprogramovávána Řádem Rize.
 
 
Skrze mechanizaci vašeho slunečního systému došlo k tak velké připoutanosti duší ve vaší třídimenzionální realitě. Výše v této kapitole jsme se zmiňovali o připoutanosti duše neboli propojeních mezi dušemi a jak tato vlákna blokují příjem vzkazů od Boha buď tak, že je úplně odříznou, nebo je pokroutí jak se musí proplétat skrze mnoho skupin energetických sítí. Aby stroje neztratily stopu duše a udržovaly záznamy o karmických poutech mezi dušemi, skupinami duší a připoutanostmi duše, jsou nutné kabely. Naše kanály objevily, že všechna vlákna svazující duši v dimenzích 3-20, jsou důsledek mechanizace, kterou určité vládnoucí orgány v tomto stvoření vytvořily, aby se zbavily nudy.
 
 
Mechanizace na Zemi a ve slunečním systému není jediná, kterou by Lordové vašeho stvoření používali. V ostatních sektorech vašeho stvoření nebyla ovšem využita až do takového stupně jako ve vašem slunečním systému. Vlákna vytvořená kolem duše z důvodu mechanizace použité ve vašem slunečním systému, vytvořila téměř úplné přerušení komunikace mezi Bohem/Bohyní, inkarnovanou duší na Zemi a Lordem řídícím Zemi. Čím větší počet dělníků světla projde tímto segmentem zasvěcení, tím více energetických vláken ve vašem slunečním systému se rozpadne a pro ty kteří budou následovat, bude snadnější zaslechnout jasný hlas vedení Boha/Bohyně/Vše Co Je. Překonání myšlenkových forem které vytvářejí mechanizaci a připoutanost duše umožní navíc iniciátům opustit připoutanosti duše ve své duševní linii až do 25. dimenze.
 
 
Mnozí z vás jsou dobře obeznámeni s podstatou opakovatelnosti ve vaší realitě. V minulých kapitolách jsme psali o mechanizaci ve vaší realitě. Mechanizace, kterou naše kanály objevily při svém vzestupu, měla vztah k myšlenkovým formám strachu. Každá myšlenka založená na strachu která je stále trápila, měla svoji mašinu, kterou vytvořily speciálně za tím účelem minulé vládnoucí orgány hierarchií. Jakmile byl stroj odstraněn, myšlenkové formy založené na strachu odešly s ním. Ti z vás, kteří jste na cestě vzestupu, můžete zavolat Řád Rize na pomoc při odstraňování myšlenkových forem založených na strachu, které vás zaplavují, buď při meditaci nebo ve spánku. Jednoduše nás zavolejte a naší průvodci léčitelé se objeví, aby vám pomohli.
 
 
Kletba na tvořivosti a zaujetí hraje svou roli i mezi jednotlivci na Zemi. Skrze kletbu na tvořivost a zaujetí ztrácíte nezbytné informace dovádějící vize k manifestaci ve svém životě nebo čchi čili energii nutnou pro udržení tvoření, které již přineslo své ovoce. Mnozí se podivují nad tím, že v jedné chvíli jsou ve svém životě úspěšní a jindy zase všechno ztrácejí. Často jsou takové extrémní zkušenosti důsledkem kletby, která způsobuje ztrátu informací nebo energie nutné pro udržení určitého stvoření nebo manifestace. Když jsou všechny kletby na zaujetí a tvořivost uvolněny, veškerý tvořivý potenciál iniciátovy reality je obnoven a tak vize a sny, které iniciát po celý život nosil, se mohou stát realitou.
 
 
Kletba na zaujetí vyústila na Zemi ve vibraci hněvu. Hněv je červená vibrace; zaujetí je fuchsiově růžová. Červená vibrace hněvu je pokřivením jasné růžové která reprezentuje zaujetí. Jakmile iniciát dokončí tento segment iniciací, hněv je v energetickém poli a ztělesnění kompletně transmutován. Když se tak stane, veškerá touha někoho zranit z jakéhokoliv důvodu, je též uvolněna a soucit a láska se stávají jedinou zakoušenou vibrací a emocí. Lidstvo je jako celek zamořeno hněvem a agresí, která je důsledkem této kletby. Jakmile celá civilizace projde tímto segmentem zasvěcení, hněv a agrese zmizí z povrchu Země.
 
 
 
 
KLETBA NA MAGII NEBO SNOVÉ TKANÍ
 
Plejáďané věděli, že ti, kteří mají dar magie se mohou probourat Plejádskou državou tohoto slunečního systému a vyvíjet se a uniknout. Z toho důvodu uvalili kletbu na magii a vyjmuli tyto informace ze solárních i planetárních archívů. Skrze magii a čarování je radost a láska udržována ve stvoření. Bez magie není radost a láska. Bez radosti a lásky je váš sluneční systém předurčen k zakoušení bolesti.
 
 
Při zmechanizovaném monitorování Melchizedek a ostatní členové vašich hierarchií nepostřehli hladinu bolesti zakoušenou na Zemi, protože nebyli vědomě přítomní aby ji zažili. Mnoho aspektů duší určitých členů hierarchií a Melchizedeka samotného je v současné době inkarnováno na Zemi, aby začali chápat bolestnou realitu, kterou svou nedbalostí vytvořili.
 
 
Jakmile iniciát projde tímto segmentem zasvěcení a znovu nabude magické schopnosti a spřádat své individuální sny, kolektivní sen lidstva bude moci být znovu utkán aby obsahoval vibraci lásky a radosti, spolupráce a dostatku pro všechny. Na osobní úrovni se život zasvěcence ochotného projít tímto segmentem zasvěcení stane neobyčejně magická a synchronní, kdy se stále více snů a tužeb manifestuje v jejich životě.
 
 
Magie a synchronizace přichází zabalená spolu se spojením s Já Jsem Přítomností. Synchronizace je výsledek Já Jsem Přítomnosti dohlížející na potřeby jedince, předpovídající je ještě před tím, než jsou skutečně potřebné a uvádějící do pohybu nezbytné energie, aby bylo požadavku učiněno za dost. Já Jsem Přítomnost jedince (která je vlastně osobním Bohem bytosti) se stará o život člověka a projevuje se tímto způsobem, pokud je s ní člověk v kontaktu a je ochoten následovat vnitřní vedení. V oddělenosti od Já Jsem Přítomnosti se život stává těžkým a plným strachu. Když je kontakt obnoven, Já Jsem Přítomnost může převzít vládu a spolutvořit všechny iniciátovy potřeby a touhy. Takové spolutvoření vyžaduje, aby se iniciát odevzdal vyššímu vědění a pochopení své Já Jsem Přítomnosti. Ze zkušenosti našich kanálů lze říci, že čím hlubší je odevzdání, tím větší je magie a synchronizace ve všech životních zkušenostech.
 
 
Mnozí jsou zvědaví, zdali magie takového stupně jako je okamžitá manifestace a podobné dary bude možná v procesu vzestupu. Ano, jsou možné a jsou demonstrovány zasvěcenci na Zemi i v tomto století. Tato magie byla dána některým iniciátům pro určité vtělení na základě dohody a spojenectví s Plejáďany, kteří (při spojenectví) uvolnili kletbu na magii. Tito jedinci byli pak pečlivě sledováni Plejádskými řídícími orgány aby se ujistili, že těchto darů nezneužijí pro ublížení jiným.
 
 
Dar magie bude našim kanálům teprve plně předán. My, Řád Rize, máme obavy ze zneužití těchto darů, ne sice našimi kanály, ale jejich následovníky. Věříme, že zaměření těch, kteří jsou na spirituální cestě, musí být plně soustředěno na proces vzestupu, a podle našeho pozorování je příliš snadné nechat se rozptýlit nebo se zamilovat do magie. Proto budou tyto dary předány jen tehdy, až bude kolektivní sen znovu utkán a vzestup Země bude zajištěn. Cílem procesu vzestupu je vzestup a umožnění vzestupu Zemi a při tom se zbavit strachu. Cílem vzestupu není schopnost magicky tvořit jakékoliv fantazie nebo materiální objekty které vyvěrají z touhy ega.
 
 
 
 
FYZICKÉ A ENERGETICKÉ ZMĚNY
 
Fyzické změny, které se během iniciací 2500-3500 stanou, zahrnují kompletní obrat všeho zbývajícího rozkladu ve fyzické tělesné formě. Když je všechen rozpad uvolněn, veškeré stárnutí buněk je obráceno. K tomu se připojují ještě další dvě nové žlázy přímo nad kyčlí. Tyto dvě žlázy slouží k tomu, aby soustavně filtrovaly krev, odstraňovaly jakýkoliv další rozklad který by se mohl při každodenním životě objevit. Žlázy dále zvětšují velikost břicha.
 
 
Velikost určitých aminokyselin, lipidů, a minerálních řetězců se v těle zkracuje. Z toho vyplývá, že určité substance a toxiny jsou neustále vylučovány. Proto doporučujeme koupele napomáhající tomuto procesu. Naše kanály během tohoto segmentu iniciací pozorovaly zápach amónia v potu a tělesných tekutinách. Amónium tvoří konce aminokyselinových řetězců, které se zkracují v tělesné formě.
 
 
V tomto segmentu iniciací je potřeba aby iniciát vědomě přijímal proteiny. Proteiny z ryb by měly být konzumovány denně, aby zajistily dodávku nových aminokyselin nezbytných pro pokračující proces restrukturalizace tělesné formy. Z tohoto důvodu může být pro mnohé iniciáty těžké zůstat v období tohoto segmentu iniciací vegetariány. Myslíme si, že všechny systémy víry, jako je vegetariánství, musí být uvolněny a tělo musí dostat to, co pro svůj vzestup potřebuje. Pozorovali jsme, že většina iniciátů podstupující tuto část práce na vzestupu, měla menší problémy s tím, co je potřeba udělat, aby bylo možné pokračovat v zasvěceních.
 
 
Z energetického hlediska jsou během tohoto segmentu iniciací konvertovány na tříkruhový systém střední neboli podvědomé vrstvy čaker v energetickém poli. Světelné tělo je též konvertováno ze tvaru Mer-Ka-By na tříkruhové energetické pole. Toto tříkruhové světelné tělo umožňuje iniciátům cestovat (vědomě nebo během spánku) mimo vaše Jádro, za dimenzi 4000.
 
 
 
DODATEK ZE VZESTUPU
 
Mnoho z vás informace v této kapitole pobouří. Myslíme si, že pobouření je dobrá věc, protože jen když jste pobouřeni, tak začnete měnit vlastní podstatu vaší reality. Když se například podíváte na pobouření Afro- Američanů ve Spojených státech. Jejich pobouření z toho, jak se k nim chovali, vyústilo ve hnutí, které změnilo celý způsob života všech ras žijících v Severní Americe. Pobouření předchází změny. Má-li lidstvo změnit potenciální výsledek kompletního zániku Země na její vzestup, je pobouření nezbytnou součástí zkušenosti. Dovolte, aby pobouření vniklo i do vašich snů, kde i vy budete požadovat, aby vše co bylo na Zemi a v celém slunečním systému učiněno, bylo opraveno.
 
Zjišťujeme, že některé části tohoto materiálu nejsou v souladu s informacemi přinesenými dříve našimi kanály. Prvních šest kapitol vznikalo pod vlivem pokroucení Lorda Sanandy, Lorda vašeho vesmíru, a proto předaný materiál odráží tento konflikt. Naše kanály slíbily samy sobě, že se budou vyvíjet za hranice všech předchozích pokřivení jejich myšlenkových forem a doufáme, že ti, kteří zpracovávají tento materiál udělají to samé.
 
Pro ty z vás, kteří podstupujete proces vzestupu: Duchovní škola Vzestupu pod vedením našich kanálů shromáždila mnoho talentovaných léčitelů kteří jsou dostupní pro telefonní konzultace, pro vedení nebo pro radu v případě krize. Bližší informací naleznete na originálních www stránkách pod oddílem Staff & Consultations (personál a konzultace). Naše kanály i mnozí další v této organizaci nabízejí množství setkání pro výuku i podporu procesu vzestupu. Bližší informace opět naleznete na originálních www stránkách v oddíle Calendar of Events (Kalendář událostí).
 
Doufáme, že jsme vás podpořili na vaší osobní cestě vzestupu. Jakmile těch několik málo, kteří nabyli zpět své síly začne promlouvat a vytvářet vlny, potenciální změny a nová budoucnost začne být možná. To vyžaduje, aby všichni, kteří se odváží vzdorovat, kteří jsou ochotni pokračovat ve svém vývoji za každou cenu, změnili výsledek budoucnosti Země. Budeme vás všechny podporovat na každém kroku vaší cesty.
 
Do příštího setkání, posíláme požehnání na vaší cestě. Namaste.