Sedm zákonů neubližování
 
Dosažení stavu Bódhisatvy.
 
Lord a Lady Rize prostřednictvím Karen Danrich, Míla Sinoski, a Thomas Weber, Ráma
 
12. prosince 1998
 
 
 
My, Řád Rize, budeme dále hovořit o stavu Bódhisatvy a co znamená na fyzické rovině termín ztělesnění stavu neubližování. Přejeme si též aby jste pochopili, jakmile zpracujete tyto informace, proč je dosažení tohoto stavu bytí na fyzické vědomé úrovni tak obtížné pro většinu lidí.
 

Udržovat stav neubližování vyžaduje od iniciáta, aby kompletně ztělesnil sedm nových zákonů, které nahrazují myšlenkové formy sedmy Kumarů. Obsáhnutí každého z těchto nových zákonů umožňuje iniciátovi, aby plně překonal všechny svoje dohody s každým z Kumarů a překonání potřeby vytvářet zraňující skutečnosti komukoli na kterékoliv z úrovní reality.
 

Stav neubližování vyžaduje, aby iniciát převzal plnou vědomou odpovědnost za všechny myšlenky které má, akce které provede a všechny bytosti, se kterými přijde do styku. Tato plná vědomá odpovědnost není omezená pouze na fyzickou rovinu vztahů, ale platí i pro všechny vztahy duše, které nastávají při mnoha příležitostech na jakékoliv vědomé, podvědomé i nevědomé úrovni reality.
 

Naše komunikační kanály objevily, že převzetí plné vědomé odpovědnosti za své činy znamená, že musí opakovaně vyjadřovat záměr neubližování ve vztahu s každou osobou, se kterou přijdou na fyzické úrovni do styku. K tomu musí opakovaně vyjadřovat záměr neubližování v každém vztahu s každou duší nebo nefyzickou entitou, se kterou přijdou do styku, ať už je to Mistr na vnitřní úrovni nebo průvodce léčitel, který s nimi přišel pracovat.
 

Akt záměru vám možná není tak úplně jasný. Záměr je akt vůle. Vůle je výsledkem energie, která vychází z centra vůle neboli z vaší třetí čakry. Záměr je vytvořen, když vaše myšlenka je energetizovaná centrem vůle vašeho ztělesnění. Čin spoluvytváření s vaší Já Jsem Přítomností dovoluje vaší duši, aby dodávala energii vašim myšlenkám skrze třetí čakru a tak vytvářet záměr. Záměr může být vytvořen pouze když iniciát plně odevzdá své touhy a vůli své Já Jsem Přítomnosti a pohybuje se v souladu s božskou vůlí Boha/Bohyně/Vše Co Je. Záměr stavu neubližování je řízen a kontrolován Já Jsem Přítomností každého iniciáta a je mu dodávána energie skrze centrum vůle iniciátova ztělesnění.
 

Mnozí mohou přirovnávat stav neubližování k bezmocnosti. Stav neubližování vůbec není stavem nedostatku síly. Na Zemi existuje stále velké množství inkarnátů, kteří by chtěli zabránit tomu, co naše komunikační ve svém učení přinášejí. Tyto bytosti soustavně napadají aurické pole našich komunikačních kanálů. Občas vniknou do aury a dostanou se až k fyzickému tělu, kde způsobí fyzickou bolest. Při takových zkušenostech (protože takové bytosti nectí hranice našich komunikačních kanálů), naše kanály útok oplatí tím, že vrátí útočící energii zpět útočníkovi. Často jsou pak tyto též bytosti po takovém útoku Řádem Rize odstraněni ze Země.
 

Ostatní iniciáti možná přijdou na to, že jsou napadáni podobným způsobem, když jdou cestou vzestupu. Stav neubližování nezahrnuje myšlenky mučednictví nebo obětování. Pokřivení na pozemské úrovni často představuje duchovní bytosti jako neagresivní a prosté zlosti. Kdyby iniciát udržoval stav bytí absolutně bez násilí a zlosti při svém vzestupu, pravděpodobně by na fyzické úrovni dlouho nepřežili, díky hladině  zneužívání a útoků ze strany sil temna, která na Zemi již po velmi dlouhou dobu přetrvává. Koncept, že chybějící násilí a zlost je nutná pro to, aby byl jedinec duchovní je myšlenková forma, kterou sem zavlekli sami Kumarové a úspěšně s ní zabraňovali vzestupu kohokoliv po dobu 8 500 let.
 
Musíme rozlišovat mezi násilím, která je důsledkem “kletby” uvalované na někoho a nebo důsledkem obrany sama sebe na cestě vzestupu (další informace o kletbách viz. Dál za osvobození ). Násilí, která je důsledkem proklínání někoho je považována za čin ubližování protože má za cíl zničit energie někoho jiného se záměrem “vzít si” něco, co jsem si nezasloužil (informace a sílu) a při tom zmrzačit jeho energetické pole. Násilí které je důsledkem obrany sebe sama na cestě vzestupu není považováno za násilný čin, protože iniciát jednoduše obrátí záměr ničit a energii někoho jiného zpět proti násilníkovi. Někdy tato forma navrácení zahrnuje psychické válčení, kdy iniciát v naprostém vzteku  z toho, že je napadán, vytasí svůj meč a zaútočí zpět na duši, která se jej snažila zničit.
 

Skutečná síla obsahuje hněv i násilí které bude nasměrováno na ty, kteří se snaží o destrukci iniciáta na spirituální cestě. Jak naše komunikační kanály zjistily, jakmile iniciát oplatí hněv a obrátí zraňující energie proti těm, kteří se ho snaží poškodit, ti se z toho mohou naučit respektovat iniciátovu sílu, autoritu a hranice.
 

Ve vašem stvoření je respekt založen na násilí a síle. Čím více síly a násilí jedinec páchá, tím více je respektován. Tento vzor můžete vidět v samotných myšlenkových formách lidské civilizace. Pouze ty státy, které vlastní nejnebezpečnější zbraně jsou respektovány ostatními. Mír je udržován těmi, kdo vlastní nejsilnější zbraně. Tak tomu není jenom na Zemi ale i v mnoha slunečních systémech a galaxiích vašeho stvoření.
 

Pokud je iniciát součástí pokřiveného stvoření, musí hrát hru podle pravidel pokřivení, dokud nebude všechna víra která stojí za manifestací takové zkušenosti překonána. Každý iniciát objeví svým vlastním způsobem, jak obnovit své síly hněv a jak se bránit proti těm kteří by jim rádi zabránili ve vzestupu.
 

Jakmile iniciát překoná celou svoji víru v násilí, stane se odrážení zraňujících myšlenkových forem podvědomým, automatickým způsobem bytí a iniciát již nebude muset vědomě čelit útokům, které jsou na ně posílány. Překonání všech myšlenek v násilí se neobjeví dříve než bude ztělesněn další segment zasvěcení za iniciací 5024. O této následující fázi iniciací nebudeme psát před zimou 1999.
 
 
 
 
ZÁKON CTI
 
Obsáhnutím Zákona Cti překoná iniciát Kumara Žádostivosti. (Více informací o sedmi Kumarech naleznete v článku Dosažení stavu Bódhisatvy.) Zákon cti vyžaduje, aby iniciát ctil sám sebe spolu se všemi ostatními formami života. Obsáhnutím Zákona Cti ztělesní iniciát “pravou lásku” a uvolní všechny zbývající vzory závislosti na někom druhém, které jsou založeny na iluzorní lásce, pozlátku, klamu nebo magii.
 

Nyní se trochu zmíníme o magii. Je-li magie použita bez lásky, vytváří pozlátko neboli iluzorní lásku, která chybí reálná substance neboli přítomnost. Je-li magie používána s láskou a ctí, vytváří zkušenost božské jednoty s někým nebo se skupinou. Ve stavu božské jednoty vyplňuje přítomnost Boha/Bohyně/Vše Co Je každého zúčastněného v jednotě láskou. Po takové zkušenosti se každý cítí požehnán, milován a pln radosti, která tryská zevnitř.
 

Aby se objevila božská jednota, nepotřebuje dva nebo více lidí. Naše komunikační kanály často zažijí takové naplnění božskou jednotou když se dívají na západ slunce, na pláži nebo při procházce lesem. Božská jednota potřebuje pouze, aby iniciát byl schopen ocenit sám sebe nebo to co je kolem něj. Když oceňujete, tvoří láska vaší Já Jsem Přítomnosti magii. Jakmile láska vašeho Já Jsem proudí vaším ztělesněním, je vytvořena zkušenost božské jednoty. Když vaším energetickým polem proudí láska Všeho Co Je, žehná tato láska všem přítomným a nabízí jim příležitost probudit se ze snu třídimenzionálního vědomí
 

Když ctíte ostatní i sebe, je vibrace neubližování udržována ve vašem poli. Dosažením stádia cti si jednotlivec volí neubližovat jiným na vědomé ani na žádné jiné nevědomé rovině reality. Čest uznává všechny aspekty Boha/Bohyně/Vše Co Je jako rovnocenné a tím pádem i nevědomé duše antikristů jsou částí Stvořitele a proto je ctí stejně.
 

Čest ctí i sebe sama. Z tohoto pohledu uznání sebe sama proto iniciát nedovolí nikomu aby mu ubližoval. Protože iniciát ctí i sám sebe, udělá vše co je nutné aby ostatní pochopili, že vzory násilí a ubližování ( ať už fyzické, emocionální nebo energetické) nejsou v jeho přítomnosti přijatelné.
 
 
 
 
ZÁKON MÍRU & ZÁKON HARMONIE
 
O těchto dvou zákonech budeme mluvit dohromady, protože jsou úzce spojené. Při ztělesnění Zákonu Míru a Harmonie přestoupí iniciát působnost Kumara Bolesti a Kumara Utrpení. Zvládnout stav neubližování znamená pro iniciáta naučit se žít v trvalém stavu vnitřního míru a harmonie a spolupodílet se na tanci tvoření s Bohem/ Bohyní/ Vším Co Je.
 

Každé tvoření a všechny myšlenky, které lidská bytost má jsou zrcadlem toho, co si o sobě myslí. Když někdo někoho posuzuje, musí pochopit, že to co v něm vidí je přesně to, co si myslí nebo obdivuje u sebe. Jakmile toto pochopí, jsou všechny myšlenky jiných lidí, které jsou na něj nasměrovány, odraženy zpět k jejich původci. Pro dosažení tohoto cíle je nutné přestat cítit odpovědnost za kohokoliv jiného, cizí myšlenky nebo tvoření jakéhokoliv iniciáta na Zemi, dokonce i za ty, kteří mu jsou blízcí.
 

Přemýšlení o druhých vytváří provazce energie, které vycházejí ze zdroje těchto myšlenek k jednotlivci o kterém se přemýšlelo. Právě takový provazec vytvořený myšlenkami někoho jiného často ruší vnitřní mír a harmonii iniciáta. Pro dosažení stavu míru a harmonie musí být všechny takové provazce navráceny ke zdroji svého původu.
 

K tomu se musí připojit i opuštění myšlenek posuzování jiných bytostí, které vytvářejí spojení od iniciáta k posuzovaným. Posuzování je většinou zapříčiněno invazí Kumara Posuzování, nebo některé z jeho entit do telepatického kanálu. Jakmile se iniciát naučí stanovovat své hranice, které zabraňují těmto bytostem proniknout do jejich myšlenek, přestane být posuzování součástí reality iniciáta.
 

Energetické provazce jsou důsledky připoutanosti. Jakmile jsou všechny provazce průběžně odpoutávány a bezpodmínečně navraceny ke zdroji svého původu a nepřipustí se žádné myšlenky posuzování, iniciát začíná dosahovat pravého stavu nepřipoutanosti. Ve stavu nepřipoutanosti žije iniciát ve světě, ale ne ze světa, a tím je schopen udržovat vnitřní mír, klid a harmonii a stav neubližování ve všem co dělá.
 

Skrze udržování vnitřního mírů a harmonie začne iniciát umožňovat všem vyjadřovat jejich vlastní a jedinečnou pravdu a jejich jedinečné tvoření na Zemi. Přijetí Všeho Co Je znamená, že musíte přijmout život na Zemi takový, jaký v současné době je, bezpodmínečně, i když je plný bolesti, strachu, posuzování a nedostatku. Bezpodmínečné přijetí neznamená, že se musíte podílet na bolesti, strachu, posuzování, nebo strádání, ale že dovolíte jiným jejich tanec života tak, jak si jej zvolili.
 

Bytí “ve světě ale ne žití z něj” je dosaženo jedině tehdy, když se oddělíte od myšlenkových forem zkušeností podvědomí mas. Aby udrželi vnitřní stav míru, harmonie a vycentrování, naučili se naše komunikační kanály neposlouchat zprávy a nesledovat média včetně rádia. Také nečtou noviny a časopisy. Ani neudržují kontakty s těmi, kteří používají útočné nebo posuzující vzory chování. Aby iniciát ztělesnil stav neubližování, musí převzít plnou zodpovědnost za všechny myšlenky a akce, ve kterých se účastní.
 

Iniciáti musí též pochopit, že jakmile ztělesní další vlnu zasvěcení, je v jejich aurickém poli a přítomnosti mnohem větší síla. Záměr poškodit nasměrovaný iniciátem vyššího stupně na někoho, jej může i zabít. Náhodné myšlenky posuzování druhých lidí zapojených do iniciátových lidských dramat, vysílají k těmto lidem výtrysky energie, které mohou způsobit jejich onemocnění, nebo pozmění jejich tvorbu. Není dokonce ani přípustné, aby iniciáti těchto stupňů vysílali léčivé energie do některých katastrofických událostí, protože takto jimi generovaná energie může pozměnit důsledky karmického tvoření těch, kteří jsou v něm zapojeni.
 

Každá zkušenost na Zemi je důsledkem karmy. Karma musí být lidmi uvolněna, aby mohlo dojít k vzestupu. Pozměnění karmického důsledku zapříčiněného posuzováním, brání karmě, aby byla vyplněna. Proto se musí iniciáti naučit nemít starosti se světovými událostmi a místo toho se zaměřit na svůj osobní vzestup.
 

Když iniciát vzestupuje, může Řád Rize a Mistři léčitelé z mnoha dimenzí působit skrze aurické pole iniciáta vyššího stupně a poslat na místo katastrofy léčivé energie které jsou pro to vhodné, aby byla karma správným způsobem dokončena. Z toho vyplývající závěr pro naše komunikační kanály je takový, že planetární léčení nechávají na dobu spánku, kdy jsou méně náchylní k emocionální reakci, která by v jejich vědomí spustila myšlenky posuzování. Tak podporují Zemi a vývoj lidstva a zároveň udržují stav neubližování a nepřipoutanosti ve svém vědomí, energetickém poli a ve všem, co dělají.
 
 
 
 
ZÁKON SOUCITU
 
Zákon Soucitu je ztělesněn, jakmile je překonán Kumara Smrti. Strach ze smrti, pravděpodobně víc než všechny jiné strachy , způsobuje, že k sobě lidé necítí soucit. Strach ze smrti a umírání stojí za všemi ostatními strachy lidí a dodává jim energii.
 

Strach ze smrti je biologicko genetická víra. Dokud není člověk postaven před možnost smrti, ať už smrt někoho z blízkých, nebo nějakou nemoc, je smrt pohřbena v jeho nevědomí. Strach ze smrti a vzpomínky na strádání, genetické nebo zděděné duší, jsou příčinou hromadění zdrojů. Hromadění způsobuje, že jednotlivci posuzují svoje činy na základě posuzování nebo soutěžení. Hromadění zdrojů a chtivost způsobuje strach, bolest a utrpení ostatních, které vede k bezdomovectví a strádání. Strach ze smrti umocňuje všechny strachy.
 

Když je překonán strach ze smrti, začíná iniciát ztělesňovat soucit. Soucit je nepodmíněná láska v akci. Soucit je vibrace lásky, která protéká srdcem ke všemu a všem, bez ohledu na to kdo jsou, jaké jsou rasy nebo národnosti, kolik mají peněz a bez ohledu na to, jaké jsou jejich myšlenky.
 

Když iniciát ztělesní soucit má láska generovaná jeho energetickým polem globální dopad. Takový soucit má zlato růžovou barvu a vyplňuje aurické pole všech iniciátů, kteří ztělesnili stav neubližování. Vibrace soucitu dovoluje Mistrům z mnoha dimenzí proniknout do třídimenzionálního vědomí a přinést léčivé energie pro národní nebo globální léčení všem lidem na Matce zemi. Jak bude vzrůstat počet iniciátů, kteří ztělesní stav soucitu, úroveň léčení nabízená zbytku lidstva exponenciálně vzroste.
 

Když dosáhne tohoto stavu jedno procento populace, Matka Země bude mít příležitost vzestupu na fyzické rovině. To vyžaduje, aby každý iniciát sehrál svoji úlohu v této misi svým vlastním vzestupem. Složitost tohoto úkolu způsobuje, že Řád Rize (při posuzování roviny Země) poznává, že dokončit fyzický vzestup Země může být příliš problematické při současné úrovni nevědomí většiny lidstva. Avšak bez toho jestli Země vzestoupí nebo ne, ti lidé, kteří si přejí posunout se do další dimenze, mají nyní zpřístupněné informace pro tento posun.
 
 
 
 
ZÁKON BOŽSKÉ JEDNOTY
 
Jakmile iniciát překoná Kumara Strachu, začíná ztělesňovat stav božské jednoty. Strach může být přirovnán k emocím, které jsou zakoušeny při pocitu oddělení od Boha a Já Jsem Přítomnosti. Jakmile je překonána zkušenost oddělení od Boha/ Bohyně a jedincovi Já Jsem Přítomnosti, strach se stane zážitkem minulosti a stav božské jednoty v iniciátovi může být udržen.
 
Stav božské jednoty též vyžaduje aby mužská a ženská část iniciáta byla v rovnováze. Soutěživost mezi mužskou a ženskou částí (nebo mezi mužskou částí a Bohem) je základním problémem nevyváženosti, která je  vyžadovaná pro udržení stavu božské jednoty. To je důvod, proč mnozí iniciáti vytvářejí partnerský vztah s milým nebo s aspektem svého duálního plamene v tomto období iniciačního procesu, což jim pomáhá s vyrovnáváním nevyvážeností mezi jejich vlastní mužskou a ženskou částí. Když se dva pokusí vytvořit jedno energetické pole, mohou vyjít na povrch nevyváženosti, které by jinak zůstaly skryté. Když se milenci naučí odevzdat se jeden druhému, dojde současně k odevzdání se Bohu/ Bohyni/ Všemu Co Je na hlubší úrovni.
 

Naše komunikační kanály dostaly tuto příležitost, když se spolu setkaly. Udržení stavu jednoty mezi nimi přineslo mnoho genetického léčení které muselo být proděláno, aby mohlo být dosaženo pravého stavu božské jednoty. Genetické korekce, které jsou nabízeny těm z lidí, kteří jsou v tomto období ochotni vzestoupit,  upravují disharmonie mezi mužskou a ženskou částí až do takové úrovně, jaké nemohlo být dosaženo v tomto stvoření za posledních 4,5 miliónu let. Dokonce i ti, kteří současně ztělesňují mužskou a ženskou část formu (jako třeba ti, kteří jsou v hvězdném systému Síria) mají nevyrovnanosti mezi mužskou a ženskou částí, která vznikla díky pokroucení v tomto stvoření.
 

Vy, jako lidské bytosti na Zemi, žijete v jedinečné době v historii tohoto stvoření, kdy jsou největší možnosti pro váš vývoj. Jediné co je požadováno, je oddanost spirituální cestě, že ji postavíte nade vše ostatní ve vašem životě a dříve nemožný posun ve vědomí je nyní dostupný všem, kteří jsou ochotní a oddaní.
 
 
 
 
ZÁKON HOJNOSTI
 
Jakmile iniciát překoná Kumara Chtivosti, vyrovná se dávání a dostávání v jeho životě a on se dostane do stavu "hojnosti". Ve stavu hojnosti zažije iniciát stav, kdy má dostatek všeho co potřebuje, aby splnil svůj úkol na Zemi. Nevyrovnanost v dávání a dostávání je příčinou prožívání nedostatku nebo hromadění v životě. Nedostatek je výsledkem dávání bez dostávání. Hromadění je naopak výsledkem dostávání bez dávání. Hojnost je zkušenost, kdy máte přesně akorát, a vyžaduje dokonalou vyrovnanost v dávání a dostávání, aby nedocházelo ani k hromadění ani k nedostatku.
 

Na fyzické rovině Země bylo tolik času a energie věnováno činnostem na zajištění vlastního života, že to odvrátilo pozornost od skutečného cíle, kvůli kterému se duše inkarnovala do tělesné formy. Duše se inkarnuje do tělesné formy, aby se spirituálně vyvíjela. Když je příliš mnoho života věnováno na "zajištění života" iniciáta, zbývá příliš málo energie nebo času pro spirituální rozvoj. Příliš mnoho času věnovaného takovým záležitostem jako je finanční zisk, je často důsledkem nafouknutých představ o finančním úspěchu nebo o životním stylu, který ve skutečnosti nepodporuje spirituální cíle. Z tohoto důvodu někdy oddanost spirituálnímu vývoji vyžaduje zbavit se jakékoliv touhy po bohatství nebo po přehnaném životním stylu.
 

Je pravdou, že každá inkarnovaná duše má jiné požadavky na životní styl který chce zažít, podle cíle své duše. Avšak ti, kteří se zaměřili na spirituální cestu, musí svůj životní styl dát do souladu s přáními jejich Já Jsem Přítomnosti. Každý iniciát je inkarnací Já Jsem Přítomnosti Boha/ Bohyně/ Všeho Co Je. Proto veškeré peníze které vydělá ve skutečnosti patří jejich Já Jsem Přítomnosti a Stvořiteli, a měly by být vynakládány podle přání jejich duše a účelu jejich duše na Zemi. Když jsou výdaje a příjmy v rovnováze a v souladu s Já Jsem Přítomností, je dosaženo stavu hojnosti neboli dostatku.
 

Výdaje a životní styl jsou založeny na egu, které je často kamenem úrazu pro lidi na spirituální cestě. Existuje mnoho způsobů ospravedlňování pro bohatství a hromadění. Ve skutečnosti spirituální cesta musí vyloučit takové myšlenky. Při hromadění bohatství nebo materiálních statků je jedinec navěky zadlužen Kumarovi Chtivosti. Aby bylo možné vzestoupit, musíte se osvobodit ode všech dohod a vší připoutanosti, včetně té, vztahující se na materiální objekty. Někdy uvolnění připoutanosti k objektům na fyzické úrovni vyžaduje, aby je iniciát prodal nebo se jich vzdal. Někdy, když je připoutanost uvolněna, vám objekt nebo vlastnictví zůstane, ale už nad vámi nemá moc. Každá cesta vzestupu je jedinečná protože každá duše má jinou karmu a jedinečné životní zkušenosti. Je na iniciátovi aby rozhodl zdali mu citové připoutanosti brání v dalším postupu a podnikl patřičné kroky k jejich uvolnění.
 

Na spirituální cestě jsou i tací kteří věří, že se musí všeho zbavit. Jejich systém víry jim neustále vytváří zážitky nedostatku, nebo jim něco chybí na zaplacení účtů. Aby překonali víru v nedostatek, musí se naučit sami přijmout plnou kompenzaci za všechno co dávají.
 

Každá fyzická tělesná forma je jiná. Já Jsem Přítomnost monitoruje co má které tělo udělat aby byl splněn účel jejich fyzické existence a co potřebují. Problém spočívá v rozeznání mezi falešnými potřebami vytvářenými egem a skutečnými potřebami, jak je vidí duše.
 

Například naše komunikační kanály. Ráma vyžaduje, aby byl dobře krmen. Jeho Já Jsem to chápe, protože to slouží tomu proč je tady, hlavně aby zvládal množství energie, která prochází jeho ztělesněním pro udržení vibrací v ašramu. K tomu oba naše komunikační kanály vyžadují pravidelné minerální a bahenní koupele, které podporují jejich detoxifikaci těla v průběhu procesu vzestupu. Důsledkem toho je, že peněžní tok je vždy dostatečný k tomu, aby tyto požadavky mohly být splněny. Druhou stranou mince je, že jejich duše chápe, že nepotřebují pro splnění svých úkolů ani panské sídlo ani jachtu. Proto životní styl našich komunikačních kanálů je velmi prostý avšak splňuje všechny požadavky fyzické úrovně pro splnění záměrů a cílů jejich duše.
 

Naše komunikační kanály měly možnost zhodnotit mnoho iniciátů, kteří jsou příkladem nevyrovnanosti dávání a dostávání na Zemi a z toho vyplývajících těžkostí. Jedním klíčovým příkladem může být duchovní učitelka, která žádala přehnané ceny za své semináře a její účastníky dodával Kumara Chtivosti. Protože jí nabízené léčení nebylo v rovnováze s tím, kolik jí bylo placeno, vznikala jí karma s každým účastníkem který ji na semináři přeplatil. K tomu se přidali i ti, které vyučovala a oni nic neplatili a tím u nich též vznikl karmický dluh.
 

Během doby přestala být tato učitelka schopná cokoliv manifestovat. Její duše se snažila úplně eliminovat karmu aby mohla vzestoupit, ale její zaměstnání ji bez jejího vědomí vytvářelo víc karmy než uvolňovala. Jediným řešením z hlediska její duše bylo úplně ji vyřadit z jejího zaměstnání, což se taky přesně stalo.
 

Při vyrovnaném dávání a dostávání musí být účtovaná částka ekvivalentní vydané energii na léčení nebo službu. Veškeré energetické výměny při dávání a dostávání musí být v rovnováze, jinak vzniká karma na jedné nebo obou stranách. Když je účtováno příliš mnoho, vznikne karma a když je požadováno příliš málo nebo nic, opět vznikne karma.
 

Z tohoto důvodu naše kanály přenechaly rozhodování o tom, kolik se má požadovat jejich Já Jsem Přítomnosti, ve všem co dělají. Jejich Já Jsem Přítomnost zajistí, aby energetická výměna byla vyrovnaná při nabízeném léčení nebo při seminářích, aby nevznikla karma na žádné straně. Když dá iniciát plnou moc své Já Jsem Přítomnosti při rozhodování finančních příjmů a výdajů, dostane se dávání a dostávaní do perfektní rovnováhy a životní styl se dostane do souladu s účelem duše na Zemi. Tím se dosáhne stavu hojnosti, neboli dostatku.
 
 
 
 
ZÁKON ODPUŠTĚNÍ
 
Obsáhnout Zákon Odpuštění znamená překonat Kumara Posuzování. Udržet stav odpuštění znamená naučit se bezpodmínečně přijímat všechny zkušenosti pravdy na všech rovinách reality. Při posuzování je vaše pravda postavena před pravdu někoho jiného a porovnávána. Při porovnávání vaše pravda bývá přeceňována a jeho podceňována. Při spolutvoření zažívá každá lidská tělesná forma jedinečné vyjádření pravdy. Jedině Bůh/ Bohyně, který ztělesňuje všechny lidské formy (např. náš Planetární Logos) si může dopřávat luxus prožívání celé kolektivní pravdy vyjadřované současně celým lidstvem. Všechny pravdy jsou nezbytnou součástí celku. Jakmile se iniciáti naučí oceňovat všechny pravdy jako stejně hodnotné, důležité a nutné, současně se naučí bezpodmínečně přijímat svoji vlastní jedinečnou pravdu a účel své duše na Zemi.
 

Zákon Odpuštění též umožňuje, aby byla veškerá karma uvolněna a překonána s větším porozuměním učebních lekcí duše. Karma je kontrakt dvou duší, které souhlasily s tím, že spolu projdou určitou lekcí. Obě duše jsou k sobě přitahovány aby vyplnily specifický karmický kontrakt a zůstávají spolu jen potud, dokud není karma naplněna. Veškerá karma se musí znovu opakovat, když duše nebo osobnost odmítne naučit se předepsanou lekci v určité karmické manifestaci. Lidé, kteří neustále posuzují nebo obviňují druhé ze svých současných životních problémů jsou dobrým příkladem těch, kteří odmítají převzít odpovědnost za skutečnost, že sami vytvářejí všechny manifestace na fyzické rovině a že tyto manifestace jsou důsledkem karmických kontraktů a lekcí duše.
 

Ve stavu odpuštění muže být karma překonána bez potřeby manifestovat karmické zkušenosti ve fyzické realitě. Většina takového rozpouštění karmy se děje během noci ve spánku. Někteří iniciáti, kteří jsou jasnozřiví mohou prožít takové lekce duše a uvolňování karmy vědomě během meditace.
 

Jakmile jedinec překoná potřebu manifestovat karmu ve fyzickém světě, přestane se vytvářet potřeba   zápasu na fyzické rovině, která je často součástí spirituální cesty a procesu vzestupu. Důsledkem toho je, že iniciát již více nepotřebuje vytvářet karmické vztahy se svými blízkými nebo přáteli, aby uvolnil karmu mezi dvěma dušemi. Karmické střety jsou většinou příčinou zápasů ve třídimenzionální tělesné formě. Když boje v životě pominou, iniciát může začít prožívat radost, štědrost, lásku a naplnění tak, jak bylo původně naplánované prožívání inkarnace ve fyzické realitě.
 

Jakmile zmizí potřeba vytvářet karmické střety, iniciát k sobě začne přitahovat ostatní lidi na základě dohod duše a ne jen na základě karmy. Takové vztahy pak nejsou založeny na střetech ale na společném záměru, který se obě duše dohodly splnit.
 

Rozlišujeme mezi karmickými dohodami a dohodami duší. Karmické dohody jsou založeny na vyrovnání nějakého schodku mezi dušemi. Například, jedné duši se narodí druhá a ona ji pak vychovává. Nyní druhá duše dluží první duši a karmický vztah je navázán. V příští inkarnaci se druhé duši narodí první a karmický kontrakt je vyplněn a dluh splacen.
 

Dohody duší naproti tomu nejsou založeny na vyrovnávání nebo splácení dluhů, ale na společném setkání za společným cílem. Příkladem takového vztahu mohou být naše komunikační kanály, Míla a Ráma. Sešli se ne kvůli karmické dohodě, ale na základě dohody duší zajistit proces vzestupu na Zemi. Též se dohodli na vytvoření map genetických změn vedoucích ke stavu božské jednoty mezi mužskou a ženskou tělesnou formou. Takové cíle vyžadují určitou hladinu harmonie, která by nebyla možná, kdyby se setkali na základě karmy. Důsledkem toho je, že oba čekali tak dlouho na vzájemné setkání, až veškeré vztahy založené na karmě byly překonány v jejich duši i genetice formy.
 

Mnozí iniciáti mohou objevit, že aspekt jejich "duálního plamene"se též objeví v období těchto iniciací, aby se k nim připojil, a mohli společně splnit paralelní úkoly své duše. Takový vztah vyžaduje, aby obě strany ztělesnily Zákon Odpuštění a překonaly veškerou karmu a jejich partnerství bylo založeno na dohodě duší se společným záměrem.
 

Když k sobě iniciát přitáhne další na základě dohod duší, vytvoří se "rodina duší" nebo skupina spojená společným cílem. Když se takto spojí více lidí s paralelními záměry, vznikne na Zemi nová forma komunit. Tato společenství nebudou založena na karmických dramatech ale na harmonii lidí kráčejících po souběžných cestách vývoje a vzestupu. Skrze taková společenství bude možné zakotvit na Zemi energetický potenciál předlohy pro kolektivní spolupráci.
 
 
 
 
ZÁVĚR
 
Proces vzestupu umožňuje ztělesnění takového stavu bytí o kterém bylo psáno a který byl hledán mnoha spirituálními tradicemi na Zemi po eóny času. Proces vzestupu vyžaduje oddanost a trvalý vědomý záměr vzestoupit. Řád Rize stanovil, že je nemožné dosáhnout stavu neubližování u těch lidí, kteří chtějí nadále zůstat nevědomí, nebo u těch lidí, kteří odmítnou převzít plnou vědomou odpovědnost za svůj vlastní spirituální vývoj. Vidíme, že většina lidí nemá zájem o spirituální otázky a nemá záměr vzestoupit.
 

My, Řád Rize, též vidíme, že je to důsledek oddělení lidské tělesné formy a ducha nebo duše. Toto oddělení vzniklo jako důsledek myšlenky Boha: “Co se stane, když oddělíme život od vědomí?”
 
Bůh Všeho Co Je, který si přál zažít co se stane, když se oddělí život od vědomí, s radostí oznamuje, že se naučil vše co potřeboval ohledně tohoto experimentu. S radostí oznamuje, že nadešel čas k návratu domů všech duší které byly ztraceny při tomto experimentu a v tomto tvoření. Proto zpřístupnil veškeré informace nezbytné k tomu, aby se všechny duše na zemi mohly vrátit domů.  
 
 
 
 
Poznámka autora
 
Toto je poslední článek do zimy 1998. Materiál napsaný v listopadu a prosinci 1998 obsahuje devět měsíců spirituální práce a genetických změn. Mnozí si asi neuvědomí, že naše práce je vlastně zaměstnání na dvacet čtyři hodin denně, a proto jsme schopní přinášet informace z mnoha dalších úrovní reality pro dostatečné pochopení informací, které jako informační kanály přinášíme a jsme schopní je předávat dál široké veřejnosti.
 

Naše novinky budeme i nadále zveřejňovat v našem čtvrtletním magazínu "Call To Ascend Journal", do kterého přispívá mnoho spolupracovníků naší organizace. Zveme vás, aby jste se k nám připojili při některé pořádané příležitosti.
 

Ceníme si každého, kdo je ochoten posunout se dál do dalších fází práce na vzestupu. V případě, že potřebujete léčení nebo jste v krizi, neváhejte a zavolejte některému z našich členů. Proces vzestupu není snadný a my spolupracujeme s mnoha léčiteli, kteří již prodělali tento transmutační proces a proto vám mohou pomoci. Další informace viz. "Staff & Consultations" na originálních www.
 

Přejeme každému z vás radostnou cestu. Namaste.