JÁ ZAMÝŠLÍM VZESTUPOVAT

 

Matka Země prostřednictvím Karen Danrich „Mily“

 

10. července 2000

Já, vědomí Matky Země, bych rádo vyslovilo dar záměru vzestupovat. Záměr vzestupovat by neměl být brán samozřejmě. Vzestup je duchovní volba, která s životem jedince provede velkou změnu. Tato volba není pro každého a ti, kteří si vyberou tuto cestu ve svých srdcích ví, že pro jejich vtělení není jiná volba. Protože ve skutečnosti volba nevzestupovat povede ke smrti a ti, kteří si zvolili cestu vzestupu, si zvolili překročit smrt, spolu se stárnutím, bolestí, hněvem, strachem, nemocí, deformacemi a všemi myšlenkovými formami založenými na destrukci, vězícími v současném lidském tanci.

V našem posledním článku „Následování své pravdy“ jsme šli do velkých osobních podrobností o všech změnách, které se staly výsledkem volby našich kanálů – ředitelů Duchovní školy vzestupu – vzestupovat. Ti přijali každou změnu nezbytnou k podpoření jejich pohybu vzhůru ve vibraci a frekvenci a zrodili související biologické a genetické změny s jejich vlastními formami. A tak každý druh na Zemi může také umožnit tyto nezbytné změny, aby jeho forma vzestupovala.

Přírodní říše jsou méně zamotány v hustotě myšlenkové formy lidstva. Možná, že z tohoto důvodu bude vzestup pro tyto říše méně obtížným výkonem. To je prostě výsledek převládající myšlenkové formy lidstva, která neobsahuje jen víru v stárnutí, nemoc a smrt, ale je také založena na vlastnictví a držení majetku. Při vlastnictví člověk „vlastní“ jiného člověka, věc, zvíře nebo majetek.

Akt držení majetku je asi samotná nejobtížnější myšlenková forma pro překročení lidským druhem, protože často je pocit dobrého bytí jedince nebo jeho bezpečnosti skutečně zamotán s jeho majetky. A do takové míry, do jaké člověk potřebuje své majetky, aby byl v bezpečí, do takové míry je nejobtížnější jich zanechat. Propuštění všech majetků je opravdu požadováno kvůli vzestupu, protože výsledné připoutání vyčerpává aurické pole a vtělení od dostatku chi, aby zabránilo pokračujícímu vzrůstu vibrace pro formu.

Naše kanály se učí žít velice skrovným životem. Veškerý jejich majetek se může nacpat do malého skladu. Najímají si zařízené bydlení, aby zabránili připoutání, které by se objevilo, když by si koupili vybavení bytu nebo opět nemovitost v jejich životní zkušenosti. Také se učí žít velmi osvobozujícím životním stylem s velkým dílem cestování, které je součástí jejich úsilí vyučování a léčení ve Světové službě Zemi. Nevlastnění majetku činí vyšší úroveň cestování mnohem snazší, protože jen prostě zavřou dveře u jedné činže a dostanou jinou po jejich návratu na Havajské ostrovy, které jim jsou domovem, když nejsou na cestách. Takový život je v jejich životní zkušenosti nejradostnější.

Takže zapomenutí majetků osvobozuje jedincovu cestu a vytváří dobrodružství, které by se jinak asi nestalo. To také vyžaduje, aby se člověk vzdal svého strachu, strachu z překračování rozdílných kultur vašeho světa a nakonec strachu ze sebe samého. Protože veškerý strach je ve skutečnosti strachem ze sebe samého, který se překládá do strachu z nevědomí. Nevědomí neboli neznámé části sebe sama se stala nevědomími kvůli mnoha poklesům ve vibraci v jedincově rodu. Každý pokles ve frekvenci způsobil, že se část jedincova pole odtrhla neboli oddělila. Nevědomí není nic jiného, než četné kousky odtržených částí sebe sama, které se staly neznámými a pak, když byly neznámými, se staly obávanými.

Proces vzestupu přináší opětovné shledání každého z tisíců kousků sebe sama, které se odtrhly v průběhu 30.000 let lidské historie a tří hlavních poklesů ve vibraci. Jak je každý kousek pojat, udržovaný strach váznoucí v jedincově vlastním poli je rozpuštěn na frekvence odpuštění, soucitu, jednoty a lásky. Když je pojato dostatečné množství nevědomí, rozpouští se strach a následuje svoboda. Když je člověk ve svobodě, vybírá si zapomenout na vztahy, které již dále neslouží nebo místo, které nepodporuje jeho další vzestup nebo práci, s níž již skoncoval. Každý krok svobody přináší větší radost, rozpínání a osvobození v životním zakoušení vzestupujícího člověka.

Pro ty, kteří studují s Milou a Oou a podstupují proces skupinové iniciace v Duchovní škole vzestupu, jsme vytvořili množství učení. Toto učení je jim týdně nabízeno ve formě psaných materiálů, kanálovaných od intervence Boha Bohyně Všeho Co Je kvůli usnadnění lidského vzestupu. Tyto informace jsou trošku čas od času přidávány pod sekci „Poznámky k našim spojencům“ na našem webu. Toto učení jde do větších detailů, co se týče trápení a soužení tvorby plánu vzestupu, protože je skutečně smyslem této organizace pokračovat v tvorbě plánu vzestupu pro lidstvo a pronést tyto informace do vědomí ve formě mnoha psaných materiálů.

Devět záměrů pro to, aby se stal člověk vzestoupeným mistrem byly přineseny od intervence Boha Bohyně Všeho Co Je, aby pomohla těm studentům, kteří se účastní jejich Programu skupinového mistrovství, aby zůstali ve stopě svého osobního vzestupu. Teď sdílíme tyto záměry s vámi i s trochou textu o tom, proč je každý záměr velmi důležitý pro nekončící smysl duchovního vzestupu. Radili jsme těm, kteří jsou v programu Mily a Ramy, aby se denně soustředili na tyto záměry, které jim umožní, aby vstoupil do popředí jejich individuální vzestup v tempu, které slouží jak jejich individuu, tak kolektivnímu vzestupu, jako společnému dílu. Protože na cokoli se člověk zaměří, vše skutečně vytvoří projev v jeho životním zakoušení a tak cíl vzestupovat vyžaduje nekončící soustředění se, aby se to stalo.

 

Devět záměrů, aby se člověk stal vzestoupeným mistrem

ZÁMĚR 1 – JÁ ZAMÝŠLÍM VZESTUPOVAT

Já zamýšlím vzestupovat a zrodit kompletní vzestup na všech rovinách reality, vědomí, podvědomí a nevědomí.

Záměr vzestupovat zrozuje každodenní hodnotu zvyšující se frekvence a vibrace. Takové změny nejsou pouze biologické, ale také éterické. Takže každý den, jak člověk zamýšlí vzestupovat, odpadá v éteričnu další vrstva hustoty a další vrstva ještě vyšší frekvence je integrována. Tyto změny se překládají do biologické úrovně, v níž se určité buňky stávají krystalické neboli určitá rozkládající se a vadná tkáň je ve formě vzkříšená.

Některé dny nebo týdny jsou obtížnější než jiné. Obtížné dny jsou výsledkem opadávání husté vibrace, která je ohromně disharmonická. Když člověk vstupuje do disharmonických frekvencí, aby je přeměnil, vytvářejí tyto frekvence formě pocit únavy, deprese nebo dokonce nemoci s příznaky chřipky. Vězte, že tyto dny nebo týdny jsou prostě součástí procesu a že pominou. Těmto obtížným momentům je pomoženo jednoduchými aktivitami, jako je procházení se k rozproudění energie, nebo minerální koupele nebo plavání. Tyto aktivity čistí pole a rozpruzují energii způsobem, kdy tyto hustší vibrace mohou být přeměněny mnohem rychlejším tempem, což vede k celkovému dobrému pocitu a pocitu „cítím se lépe“.

Vzestup je nekončící proces. Každý vzestupující iniciát se naučí zvládat svůj vzestup. Když mluvíme o zvládání (= mistrovství), myslíme tím, že tento iniciát bude integrovat (= zapojovat) svou volbu vzestupovat do každodenního zakoušení života a nedovolením svých životních zážitků, aby se dostaly do jeho volby vzestupovat. Povolením velkých změn je často dosaženo ohromných skoků ve frekvenci (podívejte se na „Následování své pravdy“).ZÁMĚR 2 – JÁ ZAMÝŠLÍM UDÁVAT SI KROK SVÉHO VZESTUPU

Já zamýšlím učinit jeden krok mého vzestupu najednou, dolů do biologické úrovně, v pořadí integrace, v jakém jsou iniciace navrženy a tempem, které ctí mou formu.

Iniciace při vzestupu jsou formou záznamu, který je ukotven okolo formy v tom, co je známo jako „rozvodná síť vzestupu“ (= mřížka). Rozvodná síť vzestupu obklopuje rozvodnou síť éterického těla, jemnotěl, čaker a aurického pole každého člověka, který si vybral vzestupovat. Tato rozvodná síť je také denně aktualizována, když vtělení duše prochází v procesu vzestupu každým ze svých testů nevinnosti.

V rozvodné síti vzestupu jsou udržovány instrukce pro energetické a biologické změny. Když jsou informace staženy do pole, následuje proces změny v aurickém poli, čakrách, jemnotělech a éterickém těle, spolu s biologií. Z tohoto důvodu jsou jemné formy cvičení vysoce efektivní při pomáhání průběhu vzestupu. Při aktu procházení se nebo plavání se začíná v jedincově poli pohybovat energie trochu rychleji, než je obvyklé. To umožňuje informacím v rozvodné síti vzestupu, aby byly staženy, aby mohla přijít další fáze vzestupu.

Jak jsou staré vzory uvolněny a nové informace integrovány, může se objevit emocionální disonance, v níž se člověk cítí být plačícím, nebo se cítí být rozzlobený nebo se cítí být pohnutý (= rozrušený). Tyto emoce jsou dočasné a akt procházení nebo plavání pomůže odplavit tyto emoce z pole, takže se člověk může vrátit do rovnováhy a opět se dostat do svého středu. Je důležité „neponechávat si“ staré emoce, protože tyto emoce musí být vyčištěny polem. Často při aktu pokoušení se vyhnout se bolesti se člověk neuzemňuje a duše opouští formu. Při prostém aktu procházení se může duše ochotněji ukotvit a pomáhat tělu při čištění starých emocí, takže může následovat znovu nalezený dobrý pocit.

Když jsou uvolněny staré vzory, opouští často aurické pole forma éterického hnisu. Tento hnis, je-li nasbírán v dostatečně velkém množství, nadme éterické tělo, což povede k fyzické „opuchlosti“ a zadržování vody. Je-li to tak dlouho necháno a není-li to adresováno, může to také vést k přibývání na váze. Éterické tělo je plán pro formu. Když se éterické tělo nafukuje, děje se to i s fyzickou formou. Z tohoto důvodu je důležité určovat si tempo při svém vzestupu.

Někdy si někteří iniciáti přejí závodit svým vzestupem a zkouší a integrují více, než v daném dni, týdnu nebo měsíci mohou zvládnout. Mila měla tuto tendenci většinou při svém dřívějším vzestupu a to vede ke dnům extrémní nerovnováhy a velkému nafukování a zadržování vody. Chodívala do minerálních pramenů s bahenními koupelemi několikrát do týdne, aby jí to pomohlo s úrovní její toxicity (= jedovatosti), kvůli její volbě vzestupovat tak rychle, jak to je jen fyzicky možné. A ve skutečnosti ji její vlastní vedení tlačilo, protože vědělo, že bylo málo času pro zrození práce, kterou zde má vykonat.

Když má člověk čas, který může strávit detoxikací, není taková volba, vzestupovat tak rychle, špatná. Avšak mnoho vzestupujících lidí žije životním stylem, v němž nemají luxus mnoha dní, které mohou být strávené v minerálním bazénu nebo v bahenní koupeli. Proto vás, já, Matka země, vedu, abyste šli krokem, který slouží vašemu stylu života a abyste neukusovali více, než kolik můžete sníst v každém daném úseku iniciace. Přitom se každý vzestupující člověk bude cítit lépe, zůstane v lepší rovnováze a stavu vystředění a bude udržovat tempo, které slouží jeho určitému životnímu zakoušení.ZÁMĚR 3 – ROVNOVÁŽNÉ DÁVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ

Já zamýšlím přivést dávání a přijímání do vnitřní rovnováhy a dávat sobě a všem ostatním, to, co je požadováno pro vzestup na všech rovinách reality, vědomí, podvědomí a nevědomí.

Rovnovážné dávání a přijímání je nezbytnost k tomu, aby měl člověk aurické pole, které vědomě rotuje a pohybuje se jak by mělo, aby podporovalo jedincův vzestup. Každá vibrace při vzestupu vyžaduje specifickou rotaci každého pohybujícího se energetického pole okolo formy. Když je pole dostatečně pomalé, frekvence formy poklesne. Když pole dostatečně zvyšuje svou rotaci, vibrace stoupá. Když pohybující se energetické systémy dostatečně zvýší svou rotaci za určitý práh, je ztělesněn neboli pojat další segment v jedincově vzestupu a on uchopuje iniciaci.

Dávání může být považováno za ekvivalent k natahování jedincovy energie k někomu jinému nebo k Zemi aktem spojení (= stykem, přijímáním, kontaktem). Když se energie nevrací, cítí se člověk vyčerpaně (= ochuzeně). Když člověk dává příliš mnoho energie jiné osobě, skupině, místu nebo věci, může být vyčerpání tak velké, že aurické pole se zpomaluje a způsobuje snížení frekvence a tudíž i zpětný pohyb v jedincově vzestupu.

Z tohoto důvodu vzestup přináší potřebu adresování jedincovy víry v dávání a přijímání. Je lidskou podstatou věřit, že dávání je lepší než přijímání. Pro vzestupujícího člověka platí, že když pořád dává více než dostává, bude také stále vyčerpán od dostatku chi, takže nebude schopen vzestupovat. Proto vzestup vyžaduje nekončící sbírání více a více chi k podpoření stále se zvyšující vibrace spolu s budováním stále se zvětšujícího aurického pole.

Mila se naučila myslet na veškeré přijímání pro své pole, jako na plynoucí vodopád energie z její duše, zdroje a já jsem přítomnosti spolu s Bohem Bohyní Všeho co je. Mila podobně jako mnoho duchovních aspirantů opravdově věřila v dávání a někdy dávala tolik, až onemocněla. A tak se naučila plnit se láskou Boha Bohyně Všeho co je a na oplátku dává vše, co chtěla. Bylo to v hranicích karmy a dohod duše. Přišlo to ruku v ruce s uvolněním těch myšlenkových forem, které věří, že chi neboli energie je na pozemské rovině omezená.

Chi není v omezení. Avšak víra v omezenou chi způsobuje zakoušení některých, kteří nemají dostatek chi, a proto v lidském tanci zakoušejí stárnutí nebo nemoc nebo deformaci z jednoho druhu do druhého spolu se zážitky chudoby nebo bezdomovectví. Když každý iniciát zapomene na víru v omezenou energii a omezenou chi, projeví právě tolik chi, aby udržel při životě svou volbu vzestupovat. Toto neomezené množství chi může být viděno, když Mila a Rama učí Intenzitu nebo udržují prostor pro větší události, jako je Konkláve mistrů. V této situaci jsou volně dávána obrovská množství chi od Boha Bohyně Všeho co je, aby umožnili naplnění účelu pro níž se skupina shromáždila.

Když se člověk naučí dávat i přijímat, následuje rovnováha. To překládá do fyzické roviny problémy, jako jak projevit dostatek k zaopatření svých potřeb. Mila trpěla svými vírami dávání více, než dostala a zřídka měla dostatek ve svém životním zakoušení. Když vnitřní dávání a přijímání přichází do rovnováhy, vnější fyzická realita také přichází do rovnováhy a ona zjistila, že vždy projevuje právě dost na to, aby přišla do styku se vším, co potřebuje. A to v procesu přivedení dávání a přijímání do rovnováhy bude pravdou pro každého iniciáta, který zamýšlí vzestupovat.

U těch, kteří mají hodně majetku nebo úspor fyzické roviny, může vzestup přinést uvolnění těchto majetků, až bude ten správný čas. Toto uvolnění člověka osvobozuje od připoutání, které by jinak oslabovalo formu od tolika chi, čímž se udrží jedincův pokračující vzestup. Každé uvolnění těchto věcí je často dáno někomu jinému v urovnávání dávného karmického dluhu z jednoho druhu na jiný. A tak rozdání těchto věcí slouží po všech stránkách účelům vzestupu.

Tím nechceme říci, že někdo, kdo je bohatý, musí všechno rozdat, protože někdy takové bohatství slouží jiným účelům vězícím v jedincově vzestupu. Příkladem toho může být jedinec, který nabyl bohatství, aby nakoupil pozemek, který osídlí nová komunita vzestupujících jedinců. Při poskytování toho, co je třeba, není jen urovnán karmický dluh, ale tento jedinec velice přispívá cestě vzestupu. A to je pouze jeden příklad toho, jak velké bohatství může přispět cestě vzestupu individuelně i kolektivně v lidském tanci.

Dávání a přijímání se může přirovnat k nádechu a výdechu Boha Bohyně Všeho co je. Nádech jedinci umožňuje přijmout požehnání a lásku od svého já jsem, duše a zdroje. Výdech sdílí tuto lásku jeho já jsem, duše a zdroje se všemi ostatními lidmi vtělenými na Zemi, spolu se mnou, Matkou Zemí, a mými přírodními říšemi. Potom také tančím s polem každé vzestupující bytosti a zcela vracím veškerou chi, se mnou sdílenou, abych naplnila její (= té vzestupující bytosti) pohyb „domů“.

Problém s pojmutím tohoto nádechu a výdechu přichází, když druhý člověk, kterému jedinec dává, nedává na oplátku vůbec nic. Při tomto vysávání (= upířině) chi neboli energie se člověk cítí vyčerpaný. A tak člověk musí kontrolovat své dohody s ostatními a uvolňovat ty myšlenkové formy, které mu způsobují, že si dovoluje být vysávaným ostatními. Upířína často vůbec neslouží ani těm, kteří si tuto energii berou, protože nezřídka mají tito lidé dohody k dávání této chi jiným slunečním soustavám nebo životním formám. Proto si člověk musí vybrat uvolnit všechny dohody, k tomu, aby byl vysáván jinými lidmi nebo životními formami, aby pronesl dávání a přijímání do rovnováhy.

Někdo se může zeptat, „No dobře, když je tu dost chi, proč považovat tyto dohody za důležité?“ Och, to je ožehavá otázka a já, Matka Země, věnuji čas pro vysvětlení. Tyto bytosti, jako jsou Šedí (Grays), Plaziví (Reptilians) a Androméďané (Andromedans), kteří berou tolik mé chi, se stali přilepenými v paralelní myšlenkové formě lidského druhu, v níž křečkování a velká chudoba jsou součástí jejich životního zakoušení. A oni sami, jako druh nebo solární systém, jsou zbavováni chi, takže musí brát chi z jiných míst, aby přežili, což způsobuje významný úpadek ve frekvenci. Přitom zhoršili pád Země.

Aby tyto duše vyšly ze svého současného dilema, musí vzestupovat a ukotvit duši ve své formě, což jim poskytne dostatek chi, nezbytné pro přežití. Jsou skutečně bez duše a jako taková, zde není žádná přítomnost já jsem, zdroje, nadduše nebo Boha Bohyně Všeho co je, která by jim poskytla životní sílu, kterou potřebují. Možná, že když nebudou dostávat to, co potřebují, se začnou dívat do svého nitra a budou hledat svou cestu domů. Pokračující dávání chi jim neslouží a z tohoto důvodu si já, Matka Země, vybírám odříznout je od takových velkých zásob energie, což zasahovalo do mé volby vzestupovat. Urovnávám dávný karmický dluh a přináším dávání a přijímání do rovnováhy v globálním měřítku. Předpokládá se, že to bude dokončeno, až v září tohoto roku dosáhnu Globální iniciace 1024.

Člověk z tohoto příkladu může vidět, že přivedení dávání a přijímání do rovnováhy je také globální otázkou. Všechny iniciace v lidské formě mají paralely s procesem globálního vzestupu, ačkoli globální vzestup je 100.000krát komplikovanější. Naše kanály přinesou více o globálních změnách poté, co dosáhnu 1024 na podzim letošního roku.ZÁMĚR 4 – JÁ ZAMÝŠLÍM ZŮSTAT VŽDY UZEMNĚNÝ

Já zamýšlím zvládnout frekvence pohlaví mé biologie a udržet si uzemnění ve všem, co dělám na všech rovinách reality, ve vědomí, podvědomí a nevědomí

Uzemnění má co do činění se spojením se se mnou, Matkou Zemí, a s ukotvení duše ve formě. Teď byl lidský druh po dlouhou dobu neuzemněný. Ne všechny rasy zakoušely tento neuzemněný stav, protože ti, kteří byli příbuzní s Indiány, Afričany, Indy, Polynésany, domorodci a jihoamerickými Indiány, si uchovali biologické uzemnění ve svém genetickém dědictví. Převážně bílé a asijské rasy ztratily svou schopnost uzemnění.

Bílé a asijské rasy mají „obrácenou polarizaci“. Obrácená polarizace je rovna tomu, že mužské pohlaví provozuje ženskou energii a ženské pohlaví provozuje energii mužskou. Opravdu, tento posun na Západě vytvořil „ženské hnutí“. A není to špatně. Avšak vzestup s sebou přináší obnovu správných frekvencí pro Boha a Bohyni v lidské formě. Tyto frekvence nejsou bezmocní, jako ženské vibrace, které jste až doposud znali. Jsou naplněny ženskou silou, která má jiné vyjádření, než síla mužská. A tak vedu každého z vás, abyste pojali pohlaví, kterým ve fyzičnu jste a abyste uvolnili jakoukoli a veškerou antipatii nebo nedostatek akceptace svého současného vyjádření ve formě.

Mužství i ženství společně tančící v božské jednotě vyžaduje, aby obě zúčastněné strany pojaly správné frekvence, aby vytvořily zakušení společné jednoty. Aby se vytvořila vnitřní božská jednota, která je skutečně uzemněným stavem, v němž duše tančí s formou a se Zemí, musí ženská forma provozovat ženskou energii a mužská forma mužskou energii. Proč? Inu, když forma neběží na správné frekvenci pro své pohlaví, prostupuje energie polem a neuzemňuje duši formy. Když se spustí frekvence na základě správného pohlaví, plyne energie polem do centra Země a přirozeně uzemňuje ducha do formy.

Proto vzestup asijského a bílého dědictví zahrnuje informace nezbytné k uzemnění a pro frekvence založené na správném pohlaví, nutné k udržení uzemněného stavu bytí. Uzemnění se může přirovnat k portálu, skrze nějž je duše ukotvena v rozvodné síti formy a pak se dále ukotvuje přes další portál do centra Země. Při aktu uzemnění může být duše přítomna natolik, aby poskytla chi nezbytnou pro jedincův vzestup. Rovněž, je-li duše uzemněna do centra Země, vytváří se cesta pro hustší frekvence, které člověk detoxikuje na denní bázi, aby opustily jeho pole při aktu vzestupu.

Bez uzemnění není duše přítomná a proto bude člověk unavený, protože není přítomné nic, co by tankovalo energii v jeho éterické rozvodné síti. Bez uzemnění není žádné místo pro hnis nebo entity, které člověk uvolňuje při aktu vzestupu, aby mohly opustit pole, protože zde není žádné spojení do centra Země, což vede k toxickému hromadění a potenciálně k příznakům chřipky. Proto se uzemnění stává základem pro nekončící proces vzestupu k udržení zdraví a dobrého bytí formy.

Když člověk natrefí na určitou obtížnou část svého vzestupu, která je velmi disharmonická nebo bolestná, je to přirozenost neuzemnění a to nechává duši opustit vtělení. Člověk se často neuzemňuje, aby necítil bolest. Je to duše, která cítí, když je přivázána k emocionálnímu tělu. Když není přítomná žádná duše, je to rovno nepociťování žádných emocí v lidském zakoušení. Bez duše je člověk jako vlajka vlající ve větru a je předmětem energetických manipulací ostatních, protože je to duše, která ukotvuje pole. Je to duše, která přináší vzestup a je to duše, která udržuje jedincovy hranice, aby jím nemohlo být manipulováno. A duše vyžaduje stav uzemnění, aby byla přítomná ve formě.

Bílé a asijské formy jsou ve větším stupni biologické bolesti než celkově ostatní rasy. Proč? No, mělo to co dělat s četnými nukleárními nehodami a válkami, které v průběhu doby tyto rasy zakoušely a které pozměnily genetický obsah jejich formy ve větší bolest. Z bolesti se tyto rasy odpojily ode mne, Matky Země a potom se vtělené duše odpojily od formy. Je to také nukleární energie, která způsobila převrácení polarity těchto ras. Když je změněná biologie, kdy se uvolňuje její bolest a převrácené tendence polarit, tak se duše mnohem snáze ukotvuje do formy a spojuje se Zemí plavidlem (= nádobou, cévou) lidského vtělení. Tato přeměna vyžaduje uvolnění veškeré karmy z oněch nukleárních experimentů nebo válek a když je uvolněna, je s ní z formy a pole uvolněna i bolest.

Proč je bolest udržována karmou? Karma není nic než záznam určitého zážitku v určité době v jedincově rodu. Často tehdy, kdy byla tato karma zaznamenána, byli tito předci ve velké bolesti. Někdy může být tato karma zaznamenána dokonce v aktu velmi bolestivé smrti nebo v trauma takového nebo onakého druhu. Takže karma a bolest jsou často spojené a když karma přichází k uvolnění, přichází zároveň ke zpracování související bolest. Když je bolest zpracována, je uvolněna a nadobro vymazána z formy, aby forma mohla znát nový začátek, v němž bolest není součástí jedincova dědictví. To je to, co vzestup přináší – výmaz veškeré bolesti, která je jak v biologickém, tak éterických tělech, které obklopují lidskou formu – po troškách po dobu mnoha let. Přitom člověk přijímá nový začátek a nový život založený na radosti, hojnosti, dobrém zdraví a vnitřním stavu pohody.

TIPY PRO UZEMNĚNÍ SE A PRO ZŮSTÁNÍ UZEMNĚNÝM

1. Jste-li neuzemnění, jděte se projít nebo si zaplavte. Akt pohybu těla rozproudí energii a dovolí bolesti, aby se uvolnila, aby se duše mohla opět ukotvit ve formě.

2. Jezte čokoládu nebo pijte kávu. Jak čokoláda, tak káva obsahují kofein, který uzemní duši ve formě v méně než pěti minutách. Jako taková, je to dobrá rychlá finta na cesty.

3. Posaďte se při meditaci a spusťte energetický systém Kundalini, čistící pole jedincovým vlastním vnitřním ohněm. (Pro více informací se podívejte na článek „Jak při vzestupu podporovat lidskou formu“.)

4. Jezte bílkoviny. Proteiny umožní ukotvit duši na mnoho hodin. Pro některé vzestupující lidi, žijící v hustších oblastech Země, může být denní konzumace proteinů dobrým řešením potřeby zůstat uzemněným kvůli vzestupu. Nedoporučuji proteinové prášky, které jsou pro formu jedovaté, protože jsou tak vysoce koncentrované. Místo toho doporučuji jídlo, které je čerstvě uvařené, které obsahuje vysoké množství proteinů, včetně ryb, vepřového, kuřete, vajíček nebo hovězího nebo proteinů z rostlinných nebo obilných zdrojů, jakými jsou ořechy, fazole a luštěniny. Alternativou jsou také sýry a mléčné produkty. Jste-li alergičtí na čokoládu, vezměte si na cesty nějakou cestovní směs nebo sýr a sušenky.

5. 10 minut se opalujte nebo procházejte na Slunci. Slunění jedince dovede ke komunikaci se Zemí a vaší sluneční soustavou, aby se znovu ukotvila (ta komunikace) do formy. Slunce také spálí éterický hnis, který se hromadí v procesu vzestupu a dovoluje člověk cítit se omlazeným. Když hnis odchází, duše se ochotněji ukotvuje do formy.

6. Dělejte si svíčkové minerální koupele. Sledujte v pokoji třepetání plamenů. Svíčky jsou oheň a oheň je součástí Země. Když člověk komunikuje s ohněm svíčky, komunikuje se Zemí. Když člověk komunikuje s vodou ve vaně, komunikuje také se Zemí.

7. Palte své oblíbené kadidlo nebo šalvěj. Dým čistí jedincovo aurické pole od entit souvisejících se vzory, které člověk uvolňuje. V podstatě tyto entity nemají rády kouř a odchází. Když entity odejdou, vstupuje duše do formy mnohem snáze. Mila a Rama také vždy cestují s kadidlem a šalvějí a pálí je v hotelových pokojích a obytných zařízeních pro setkání (někdy způsobují spuštění požárních alarmů!). Nicméně takový kouř čistí pokoj a jejich pole okamžitě.

8. Aplikujte na své tělo esenciální oleje nebo palte esenciální oleje v pokoji. Mila často cestuje se skleničkou esenciálních olejů z citrónu, grepu, pomeranče a fenyklu, smíchaných dohromady a aplikuje je na své zápěstí a čelo. Pach olejů způsobuje, že odcházejí entity, které buď uvolňuje nebo měla připoutané ke svému poli kvůli davu, v němž je.

9. Dejte si sprchu s použitím receptu solného drhnutí. Proudící voda jedinci pomáhá při komunikaci se Zemí. Solné drhnutí umožňuje, že entity, které nemají rády pach olejů, odchází a éterický hnis se odplavuje s vodou do odtoku! Recept na solné drhnutí je jednoduchý: Vezměte 1 šálek mořské soli, kamenné soli nebo hořké soli a spojte jej s 6 polévkovými lžícemi mandlového oleje s 1 čajovou lžičkou každého esenciálního oleje – mátového (povzbuzení), levandulového (omlazení) a eukalyptového (stahuje jedy). Můžete si přidat i kterékoli jiné oleje, kterým dáváte přednost. Dobře promíchejte a dejte do nádoby. Ve sprše si vezměte hrst tohoto kartáče a rozetřete po celém těle. Počkejte dvě minuty a opláchněte a osušte se.ZÁMĚR 5 – JÁ ZAMÝŠLÍM SVRCHOVANOST VE VŠECH VZTAZÍCH

Já zamýšlím umožnit všem ostatním jejich cestu a vybrat si nestahovat ostatní na svou cestu a chtít se osvobodit od kterýchkoli a všech vztahů, které neslouží mé cestě vzestupu na všech rovinách reality, ve vědomí, podvědomí a nevědomí

Svrchovanost přichází, když se každý vzestupující iniciát učí připouštět. Připouštění (= umožňování, tolerování…) je obtížnou věcí pro současný lidský tanec. Protože lidstvo našlo svůj současný tanec ve vztazích a majetku. Vlastnictví a majetek způsobuje, že se lidstvo pokouší kontrolovat a manipulovat ostatními, aby vykonávali jeho rozkazy z víry, že jej to učiní šťastným. Potřeba způsobovat ostatním, aby dělali, co on chce pochází z víry, že síla je vně jeho samého. Síla není vně a když se člověk naučí znovu nabýt a ukotvit svou vlastní vnitřní sílu, bude vědět, že může zvládnout kteroukoli překážku ve svém životním zakoušení a vnitřním stvoření.

Při pokoušení se ovládat nebo měnit ostatní, aby se zrodilo jedincovo štěstí, natahuje se tento jedinec stále vně sebe sama, aby změnil nebo upravil svou realitu. Vzestup přináší pochopení, že když člověk mění svou vnitřní realitu a uvolňuje vzory způsobující určité stvoření, jeho stvoření neboli realita se mění automaticky. Jako taková je vnitřní změna jedinou formou změny, požadované pro zrození zakoušení jedincova štěstí.

Avšak, v tom všem je jeden háček a to ten, že člověk nemůže vnitřně měnit sebe sama a očekávat od ostatních, že se přidají k této cestě, když se tito ostatní nezajímají o svůj vzestup. Aby se k němu ostatní připojili na jejich zvolené cestě vzestupu, musí si tito ostatní vědomě zvolit vzestupovat. Nikdo nemůže změnit nitro a vzory ostatních. Každý vzestupující člověk musí dělat svou vlastní vnitřní práci, aby zrodil cestu vzestupu.

A tady je druhý háček. V polaritě člověk, který si zvolil vzestupovat úplně přirozeně přitahuje svůj protějšek neboli toho, kdo si nezvolil vzestupovat. Z tohoto důvodu vzestup často přináší ukončování některých dlouhotrvajících vztahů, protože tyto vztahy jsou založeny na polaritě a v polaritě se protiklady přitahují. Když člověk vzestupuje, jsou protikladné síly jedincem vnitřně sjednoceny. Takový posun vytváří možnost, aby měli dva lidé vztah, když si vědomě vybrali společně vzestupovat. Také to způsobuje těm, kteří si nezvolili vzestupovat společně, že se odloučí.

Mila a Rama jsou toho dobrým příkladem. Mila a Rama se mohli sblížit jako pár až poté, co vnitřně včlenili dostatek polarity, což jim umožnilo tančit společně na zvolené cestě vzestupu. U Mily a Ramy to vyžadovalo dokončení Iniciace 3000. Také to přineslo ukončení Ramova dvacetiletého manželství a opuštění jeho partnerky, která nevzestupovala. U ostatních v jejich škole tento posun vyžadoval dokončení stavu Bodhisattvy neboli Iniciace 5000. Takže ti z vás, kteří vzestupujete, vy musíte být opatrní a umožnit protikladům, aby byly vnitřně sjednoceny. Pak se potenciální setkání s partnerem, který bude podporovat váš vzestup, stane možným. A nebuďte připoutaní k tomu, kdo by tímto partnerem mohl být, protože vzestup je velice zvláštní cestou, kterou si ne všichni v lidské formě zvolí v této době historie.ZÁMĚR 6 – JÁ ZAMÝŠLÍM NEPŘIPOUTÁNÍ VE VŠECH VZTAZÍCH

Já zamýšlím uvolnit jakákoli a všechna vlastnictví, která neslouží mé pokračující cestě vzestupu a připustit stav nepřipoutání ve vztahu k celému světu na všech rovinách reality, vědomí, podvědomí a nevědomí

Nepřipoutání má co dělat s uvolněním energetických vláken, která jedince poutají k jiné osobě, místu, věci nebo skupině. Tato energetická vlákna leží mezi éterickým tělem a rozvodnou sítí jiné osoby, skupiny, místa nebo věci. Tyto šňůry připoutání vytvářejí díry v aurickém poli a způsobují člověk propouštění chi, podobně jako děravý balónek.

Při vzestupu jsou taková éterická vlákna mezi rozvodnou sítí jedincova vlastního éterického těla a jemnotěl a všech ostatních uvolněna v jednotlivých časových vrstvách. Když se každá vrstva připoutání uvolní, má aurické pole přirozeně více chi a jako takové vzestupuje ve vibraci a velikostně se rozpíná směrem ven. Vibrace se může přirovnat k určité rotaci v aurickém poli, jemnotělech a čakrách. Rotování těchto energetických systémů vyžaduje chi. Více chi, kterou má člověk dostupnou, rychleji se mohou tyto systémy pohybovat. Čím rychleji se mohou pohybovat tyto systémy, tím vyšší je vibrace pole. Vyšší vibrace, více formy se může stát krystalickou v buněčné struktuře a to o tolik více, že člověk vzestoupil. A to vyžaduje uvolnění připoutání.

Když připoutání odcházejí, kapsy rozkládající se a vadné tkáně mohou být na biologické úrovni ve formě přeměnit. Rozkládající se a vadné tkáně jsou výsledkem těch oblastí éterického těla, které byly nejvíce svázány připoutáním. Jako výsledek připoutání neměly tyto oblasti nikdy dost chi, což vede k tomu, že se příslušné buňky kazí, umírají nebo se poškozují. Když je připoutání uvolněno, je pro tyto oblasti dostupné více chi, což umožňuje, aby se kapsy rozkladu obrátily v krystalické a opět zdravé žijící buňky. To je výsledkem převrácení stárnutí a potenciálního převrácení všech nemocí v každé vzestupující formě.

Každé energetické připoutání se překládá v emocionální připoutání k ostatním. Někdy nemůže být energetické připoutání uvolněno bez ukončení souvisejícího vztahu, práce nebo skupiny přátel. Když člověk nechce ukončit tento vztah, připoutání zůstává a jedincův vzestup ustane. Z tohoto důvodu způsobuje stav nepřipoutání většinu změn v životním zakoušení těch, kteří vzestupují, protože uvolňování připoutání a změna jdou ruku v ruce.

Já, Matka Země, žádám ty, kteří jsou v lidské formě, aby následovali tuto změnu. Vězte, že změna skončí ve větším pocitu svobody a nový život, který bude radostnější, než to, čeho se vzdáte, se zrodí ze starého. Potom podporujete můj vzestup a já budu podporovat všechny v lidské formě, kteří si zvolí vzestupovat. Tak mne vyzvěte, abych vás podepřela v obtížných okamžicích vězících ve změně, neboť to je to, pro co tu jsem.ZÁMĚR 7 – JÁ ZAMÝŠLÍM NEŠKODNOST VE VŠEM, CO DĚLÁM

Já zamýšlím nevinnost ve všech vzájemných vztazích se všemi druhy a celou Zemí na všech rovinách reality, vědomí, podvědomí a nevědomí

Stav nevinnosti je stav, v němž člověk nepůsobí zlým nebo zlomyslným způsobem na kterékoli rovině reality. Zemi obklopuje mnoho rovin reality. Většinu možných rovin, z nichž je zde celkem 36, lidstvo jen málo chápe nebo málo si jich vědomě pamatuje (pro více informací se podívejte na článek „16 rovin reality“ pod „Sděleními Vzestupu“). Tyto roviny jsou ty, jimiž člověk křižuje během času snění, když spí.

Je pravda, že často ti, kteří jsou jemnější a nevinnější ve fyzičnu jsou škodlivější a nejemní v nefyzičnu. Taková je podstata polarity. Když člověk vzestupuje, polarita ustává a člověk po troškách v průběhu doby včleňuje (= integruje) nevědomí a často zlé části sebe samého. Z tohoto důvodu se vzestup může často rovnat bitvě, v níž člověk válčí se svými vlastními vnitřními démony a porobuje si je láskou. Někdy také tato láska zahrnuje zlost a vztek a použití svého světelného meče a rozbití toho, co ohrožuje jedincův pokračující vývoj existence. Když jsou tito vnitřní démoni rozbiti, mohou pak být pojati a může jim být odpuštěno, protože přestávají jedince ohrožovat a pak jsou zcela včleněni do jedincova vlastního energetického pole. Takže vzestup je opravdu vnitřní tance a vnitřní volba, někdy vnitřní bitva a nakonec vnitřní forma mistrovství.

Takoví démoni také obklopují Zemi. Avšak Země převzala odpovědnost svou úlohu v tomto tanci a mění způsob, jakým zachází s těmito démony. Kdysi dávno jsem já, Matka Země, upadla do toho, že tato démoni spojení v lidské formě do kolektivního nevědomí, rozbíjeli pole a vibraci Země. V této době bylo kolektivní nevědomí pro lidský druh obklopující Zemi rozebráno, takže mi již dále nemůže bránit ve vzestupu. To přichází ruku v ruce s nedávnými globální iniciacemi, které jsem převzala a které umožnily, aby karma z tohoto zakoušení, byla zcela uvolněna.

Vidíte, že globální a lidská karma jsou souběžné a jsou si podobné. Bolest, kterou lidstvo vytvořilo, způsobilo bolest v mém aurickém poli a na půdě, kterou znáte jako Zemi. Když já, jako globální vědomí vzestupuji, je bolest v mém poli a formě přeměněna, překročena a vymazána. Jako taková je zrozena nová budoucnost radosti v mém zakoušení, jako globálního plavidla. Tak je to také pro všechny druhy vtělené na mně, včetně těch, kteří jsou v lidské formě, kteří si zvolili vzestupovat spolu se mnou.

Protože jsem změnila svůj tanec s lidstvem, lidstvo již nadále neohrožuje mou frekvenci neboli pokračující volbu vzestupovat. Jako výsledek je nyní lidský vzestup právě vnitřní bitvou, v níž si každý musí zvolit ztělesnit neškodnost, aby vzestupovat. Tato nevinnost se odrazí v jeho životním zakoušení, když si člověk dává pozor na „zrcadlo“.

Všechna stvoření v životě kohokoli jsou zrcadlem pro nevědomé roviny, o nichž člověk trošku ví. Příkladem toho by mohlo být stvoření někoho, kdo je špatný jako partner, milenec nebo šéf. Když člověk stvořil zvenčí škodící příklad ve fyzičnu někoho jiného, pak je často špatný a škodící v nevědomých sférách. Když je vnitřní zlo a škození při vzestupu osloveno, nevědomé části jedince jsou podrobeny a zcela integrovány, vnější zakoušení přitahování někoho, kdo je škodící, se změní. Když se tento posun stane, buď škodící partner odejde, nebo se to podobně změní. To je výborný příklad toho, jak když někdo mění vnitřek vzorů a je neodmyslitelně přesvědčen o své vlastní genetice, rodu a poli, jeho vnější realita se podle toho posune v procesu vzestupu.

Když člověk zvládne nevinnost, přijímá větší a větší úrovně moci na vnitřní rovině vlády nad Zemí. Ta je založena na síle lásky a neškodnosti. Stará vláda Země a Vzestoupených mistrů skončila, protože byla formou vlády založené na škodící síle. Člověk může říct, „Ale já jsem pociťoval tyto mistry jako bytosti takto milující! Jak mohou být škodící?“

Toto škození má co do činění se způsobem, jakým byla taková síla nabyta. Víte, že tito mistři nezvládli nevinnosti ve svém získávání síly. Místo toho vzestoupili a uchvátili moc nad Zemí a vnutili ostatním svou nadvládu. Při nucení ostatních z pozice nadvlády byla pole ostatních rozbita. To je považováno za škodící akt – rozbíjení pole jiných nebo rozbíjení pole Země. Tyto bytosti budou ze Země odklizeny a nová forma vlády se ukotví. Ti, kteří jsou ukotveni ve vládě Země jsou podobní Mile a Ramovi, jsou to vzestupující lidé, delfíni a velryby, kteří zvládli nevinnost v jejich vlastních iniciacích vzestupem jejich formy.

Bytosti jako jsou Mila a Oa nebo delfíni a velryby, kteří vzestupují, nejsou „neobyčejní“. Nejsou „Bůh“. Ani nemají být uctíváni (= zbožňováni, ctěni…). Jsou podobní ostatním v jejich druhu, kteří chtějí vzestupovat a v aktu vzestupu jim bude také poskytnuta stejná úroveň moci a oprávnění ve vládě Země. Všechny formy poskytnutí moci budou založeny na mistrovství – zvládnutí lásky a nevinnosti. Tato vláda je obnovována, aby se na Zemi mohla zrodit nová éra míru, lásky a světla.ZÁMĚR 8 – JÁ ZAMÝŠLÍM ZVLÁDNOUT A ZTĚLESNIT SVOU PRAVDU

Já zamýšlím ztělesnit pravdu mého Zdroje, Nadduše ve sladění s Božským plánem Boha Bohyně Všeho, co je a vzestupem Země na všech rovinách reality, vědomí, podvědomí a nevědomí

Pravda se může přirovnat k mnohoploškovému démantu. Každý člověk na Zemi má odlišnou plošku pravdy, které, když jsou dány dohromady, vytvářejí klenot souhrnné pravdy vězící v lidském zakoušení. Podobně každý druh na Zemi je další ploškou pravdy a vyjádřením ve formě a když se zkombinují všechny druhy, celkový klenot známý jako Země, je zakoušen jako pravda.

Je lidskou podstatou stavět do boje svou pravdu proti pravdám druhým. Je také lidskou podstatou věřit, že on má „TU PRAVDU“, která vylučuje všechny ostatní. Není jediná pravda. Pravda je mnohostranná, komplexní a většinou radostná, když spolu všechny komponenty resonují v absolutní harmonii a radosti. To, co lidstvo spolu se Zemí zakoušelo v mnoha pádech do hustoty a následně ztráty vědomí, byly pravdy, které jsou ve vzájemné neshodě. Pravda Země vzestupovat a lidské pokračující kažení Země toxickými odpady spolu s lidským zapomněním vzestupovat, jsou dvě nerezonující pravdy. Pravda lidského druhu zabíjet delfíní a velrybí komunity je nerezonující s pravdou těchto druhů. Volba lidstva zabíjet se navzájem nebo aby jedna populace válčila s jinou, je výsledkem nerezonujících pravd mezi lidmi nebo skupinami lidí.

Pouze tehdy, až se lidstvo naučí pojímat všechny pravdy jako rovné a hodnotné, může se zrodit nová éra. Vzestup zrozuje pojímání nové pravdy, která je založena na jednotě. Pravda založená na jednotě nestaví jednu pravdu proti druhé, ale chápe jednu pravdu jako součást celku všech pravd na Zemi. Když každé vyjádření pravdy dělá svou část pro celkové přežití celku všech pravd na Zemi, je pomáháno jednotnému vědomí v akci. Vzestup zrozuje jednotné vědomí v akci.

Organizace našich kanálů – Duchovní škola vzestupu, se stává založenou na jednotě. Obtíže, zkoušky a strasti dostávání skupiny lidí z polarity do jednoty nemohou být podceněny. Jejich materiál „Poznámky pro naše členy“ je pojednáním o tomto procesu a v podstatě celkově více lidí opustilo jejich organizaci, než kolik zůstalo, protože pokřivení u těchto jedinců bylo tak velké, že vytvářelo konflikt skupiny.

Mnozí při pozorování těchto posunů upadli do velkého posuzování ohledně toho, proč jsou tyto posuny nezbytné. Někteří si výsledkem toho zvolili nepodílet se na této organizaci nebo vyzvali ty iniciáty, objevující se jako Bodhisattvové, k léčivým službám. Avšak já, Matka Země, bych ráda poukázala na to, že tyto posuny jsou vlastní skupinovému vzestupu. Někdo nemůže ztělesnit skupinový vzestup a skupinovou jednotu beze změn, už ne proto, že jeden člověk nemůže vzestoupit beze změn. A tak je tomu na cestě vzestupu.

Pravda založená na jednotě umožňuje, aby všechna vyjádření pravdy, která jsou jedinečná, byla společně zakoušena v harmonii. Takové je nové paradigma pro ty, kteří vzestupují a každý v pravý čas pojme takové jednotné vědomí. Nejdříve se tento posun musí objevit v nitru a když člověk pojme všechny vnitřní aspekty, odporující jeho vlastní pravdě, a na tyto neshody nepoužije přeměňující frekvence, umožní jednotě, aby byla pojata. Když je jednota vnitřně pojata, může člověk začít tančit s ostatními způsobem založeným na jednotě.

Jednota se ve skupině nemůže objevit, dokud každý nezvládne vnitřní jednotu. Z tohoto důvodu organizace našich kanálů prošla tolika posuny, protože mnoho lidí nebylo schopných zvládnout vnitřní jednotu v časovém rámci nezbytném k udržení kroku se skupinou. Tito jednotlivci, kteří opustili jejich skupinu vzestoupí, ale tempem odlišným od tempa skupiny.ZÁMĚR 9 – JÁ ZAMÝŠLÍM CTÍT SEBE A VŠECHNY OSTATNÍ

Já zamýšlím ctít vzestup a pravdu všech ostatních, bez ohledu na druh, na všech rovinách reality, vědomí, podvědomí a nevědomí

Úcta je v současném lidském paradigma velice nepochopena. Současné lidské paradigma věří, že úcta se musí objevit na účet jedince samého. V tomto systému člověk ctí druhého a to je považováno za úctu. Nebo, obráceně, člověk je uctíván ostatními a to je považováno za úctu. To není to, co je úcta v novém paradigma na bázi jednoty.

Úcta je v novém paradigma jak vnitřní, tak vnější. Člověk nemůže ctít ostatní dokud zcela nectí sám sebe. To proto, že úcta je vnitřní otázka, kdy člověk ctí sebe, ctí formu, ctí duši, ctí Zemi a přitom následuje komunikace duše, formy a Země. Pouze ze stavu úcty se komunikace stává možnou. Bez komunikace není harmonie. Bez harmonie, není mezi mnoha lidmi jednota. A tak je úcta základem komunikace a nakonec i vzestupu do nového paradigma jednotného vědomí.

Vzestup je více než biologické změny nebo éterické změny nebo velmi velké aurické pole, které se rozpíná do velikosti vaší Sluneční soustavy. Vzestup je o biologickém vědomí, které se stává plně vědomým. Co je plné vědomí? Je to stav bytí, v němž člověk zcela pojímá své nevědomí. Úplné pojímání nevědomí se překládá do plného vědomí, v němž má člověk úplný přístup ke všem rovinám reality, které obklopují Zemi a vaší Sluneční soustavu. Když má člověk přístup ke všem rovinám reality a má integrovány části sebe sama, které se rozbily v mnoha pádech lidského druhu na těchto rovinách, je člověk navrácen do plného vědomí. Když se člověk vrátí do plného vědomí, je zároveň navrácen radostný a harmonický stav bytí, který lidstvo na Zemi tak kdysi dávno znalo.

Vědomí je biologické. Takový posun ve vědomí se nemůže objevit bez biologických změn. A z tohoto důvodu vzestup zrozuje jak biologické, tak energetické změny pro lidskou formu, spolu se všemi druhy na Zemi. Pouze tehdy, když biologie existuje ve stavu úcty, může být úcta úplně zakoušena v lidském tanci.Shrnutí

Doufám, že jste shledali tyto informace užitečnými. Když člověk pokračuje zamýšlet vzestupovat, má zajištěno naplnění ve svém cíli. Taková je podstata záměru.

Ve vašich metafyzických komunitách je mnoho lidí, kteří si přejí věřit, že vzestup je magický, že lidská forma najednou udělá „puf!“ a objeví se v další dimenzi, podobné této! No, ačkoli je to úžasná fantazie, není tomu tak. Ani to tak není pro mne, Matku Zemi, která mám toto globální tělo, známé jako Země, vzestoupit. Vzestup Země, podobně jako lidský vzestup, se objevuje kvůli biologické a energetické přeměně každé buňky mého globálního těla, které je ve skutečnosti udržováno ve formě mnoha druhů. Když každý druh vzestoupí, vzestoupí má celková forma, známá jako Země.

Do naší další komunikace, Aloha Nui Loa (Zůstaneš v mém srdci, dokud ty a já opět nebudeme jedno.). Namaste (Bůh ve mně ctí Boha v tobě.)

 

Domovská stránka: SSOA