PYRAMIDY - MARS - SIRIUS: FORMULE LÁSKY A ČÍSLO DEVĚT

 

 
16.08.05   Will Landa
 

Podivuhodnou záhadu představují unikátní vědomosti afrického kmene Dogonů, kteří po tisíciletí chrání mýtus (teorii) o Světovém Domu. Dogoni - to jsou potomci rasy atlanťanů. Podle jejich mýtů již před mnoha léty na naši planetu přiletěli představitelé civilizace z známé hvězdy SIGI TOLO = SIRIUS ze souhvězdí Velkého Psa. Dogoni znají stavbu systému hvězd Síria, vzdálenost od nich ke slunci, jejich množství, čas jejich oběhu i jejich orbity a také jejich hustotu. Do tohoto systému podle údajů Dogonů vchází hvězdy : Sigi Tolo (Sirius A) jako zářivá hvězda na severní polokouli našeho nebe. Dále Po Tolo (Sírius B), neviditelná prostým okem a odhalená v lednu 1862 s pomocí teleskopu. Eimeia Tolo (Sírius C) - neviditelná hvězda, kolem které obíhají dva sputniky nebo dvě planety - Aro Tolo a Ju Tolo. Poslední jmenované ještě nejsou ve hvězdných katalozích pozemšťanů, ale v lednu 1988 se v tisku objevilo oznámení, že u Síria je odhalen planetární systém. Dogoni říkají : všechny věci stvořila AMMA ( příroda, Bůh) a ony berou svůj počátek v malinkém zrníčku PO, přičemž Amma začíná ze samotné bezvýznamné věci a přidává k ní jeden a ten samý element. Přinejmenším, jakmile Amma vytvoří zrna PO - stává se věc větší a větší. Když se rozvíjí život, začíná smršť (vichřici, vánici ) chápající první tvoření Amma. Sám život se rozvíjel v ten samý okamžik, kdy se sečetla zrnka PO. Slovo PO vzniklo z toho samého kořene jako slovo POK což znamená kroutit se ve spirále. Po je zakroucené kolem sebe sama a chrání slovo do toho okamžiku, kdy Amma přikáže osvobodit toto slovo, aby jej předalo všem výtvorům. Mimoto se PO může převracet do strašné síly větru, ale o tom není možné hovořit. Poslední výrok sestavuje samotné nejskrytější tajemství jejich mýtů. současnosti či v budoucnu se vysvětlí, že kroutící se vichr se vrací po spirále. Dnes je známé, že proton má vířivou strukturu po spirále. I další elementární částice mají analodickou strukturu. Mezitím se potvrdily údaje o struktuře naší Galaxie použitím radioastronomických metod.

 

 
 

Dostatečně jasné je i to, že proton PO může přejít do černé díry (silný vítr) . Proskurjakov vysvětluje, že ve shodě se současnou teorií gravitace ( R II ) nepřevyšuje 100 jaderných výbuchů ( 10 16g/sm 3). Představitelé tohoto zaměření poukazují na nebezpečí výbuchu při práci na jaderných zařízeních typu urychlovačů elementárních částic a reaktorů.

Porovnáme - li fotografii tajfunu nad Atlantikem (z výšky 5000 m) a foto spirálové Galaxie zjistíme, že tento Kosmický zákon existuje ve všech světech, v celém Vesmíru.

Geniální myšlenka napadla Proskurjakova při měření základny Cheopsovy pyramidy pomocí EVM na 16 desetinných míst - zjistil, že všechna jsou zaokrouhlena na šestém místě a jejich optimální veličina je 233,164 m. Fenomén posvátného čísla 108 je zapsán do délky strany Velké pyramidy a to 108 x 10810 = 233 163 8 999...Cifry hlavních parametrů Velké Pyramidy tvoří čtyři samostatné trojky : 3,14 . 159 . 265 a 36,4. Jejich souhrn dává číslo π s přesností do 10 desetinných míst.

OSVÍCENÍ - to je číslo 12 ! Proč dvanáct souhvězdí zodiaku, 12 měsíců v roce, 12 hodin dne i noci, 12 párů žeber člověka ? Cožpak v tom není ukotven princip stability a stálosti nejčastěji globálních systémů a není snad nutné na něm stavět (budovat ) všechno ostatní ? Jestliže Velká Pyramida svými tvary symbolizuje princip Sluneční soustavy a současně zákony algebry, geometrie, astronomie, to znamená, že se musí vycházet ze dvou hlavních bodů - prostoru a času.

Proskurjakov neočekávaně připomněl prozření M.Coswortha, že totiž je možná Pyramida - gigantickým gnomem Sluneční soustavy. Z druhé strany pak jmenovitě na ciferníku hodin - dvanáct prvních čísel, která přišla k pozemšťanům z neznámých světů Vesmíru - z EVRIKY. A co když na ciferníku rozložíme 12 cifer parametrů výšky a délky základny Velké Pyramidy s přesností do 1 milimetr ? Tak Proskurjakov objevil svůj známý Egyptský kruh" vložený do kruhu číselníku a obvyklých hodin.

Proskurjakov spojil cifry vyjadřující délku základny Cheopsovy Pyramidy v číslech 2 3 3 1 6 4. A s lichými počínajíc od jedné hodiny - výšku této Pyramidy 1 4 6 5 9 5. A to je všechno. S pomocí "Egyptského kruhu" došel ke geniálnímu stanovisku, k předpovědi a historické události naší civilizace - souvislost Tungusského meteoritu s odhalením štěpení atomového jádra s bombardováním Hirošimy a Nagasaki i s Černobylským výbuchem a mnohé jiné.

Uvedeme si sérii diagramů Proskurjakova, které pojednávají o jednotě času a prostoru. Je to sedm diagramů ze série jednoty prostoru a času v návaznosti na matematický základ "Egyptského kola" a centrální diagram zasvěcení Cheopsově pyramidě a její kosmická interpretace. Diagram je postaven proti směru hodinových ručiček po číslech parseku od Síria až po Slunce 2,66 a číslu světových roků v 1 parseku 3,26. Odpovídá současně dvěma kritériím : prvnímu perimetru obrysu útvaru (26 +66+ 63+ 32) jejichž součet je 187 - číslo v metrické soustavě odpovídá délce 187,3 metrů (anofema). Druhý diagram s číslem 216 -je rovno 100 s desetinným logaritmem výšky Velké pyramidy, při zaokrouhlení do 147 metrů.

První diagram je na 12 hodinách spojen s Kosmickým zákonem číslo II. na jehož bázi fungují všechny modely a drží prvních 10 znaků diagramu tohoto čísla 3,14 1592 653.

Na druhé hodině je diagram Slunce a jeho parametry.

Na čtvrté hodině je diagram středo slunečních dnů ( 24 hodin).

Na šesté hodině je číslo dnů v měsíčním, slunečním a přestupném roku.

Na osmi hodinách - to je vlastnost cifer Egyptského Kola v součtu 49.

Ve Starém Egyptě věděli, den prvního viditelného východu Síria připadne na 22. června - což je den letního slunovratu. Tento den připadl na počátek povodní na Nilu. Latinsky se souhvězdí Velkého Psa a Síria řekne Kanis Mayor, proto letní čas se nazýval Kanikulami - za východem Síria začínal nesnesitelný žár.

V den slunovratu stáli Sírius - Slunce - Země - Měsíc v jedné linii - kvartet, jak předpokládá Proskurjakov. Energetická součinnost v přírodě se podřizuje principu nejmenšího vydání (ztráty) energie. Odtud je realita přímé linie vzájemné přitažlivosti těles. Přímá linie - vertikála - to je realita vesmírné přitažlivosti. Při každém slunovratu (během 28 dnů) Měsíc nastupuje do jedné přímky se Sluncem a Zemí a vzniká (doslova se navléká) celá kosmická struna : Sírius - Slunce - Země - Měsíc a napnutí této struny se bude opakovat během každých 15 hodin na úseku období viditelnosti Síria se střídáním funkce Země a Měsíc - slunovrat a novoluní. Tato kosmická struna se podřizuje zvláštní matematické harmonii mající ve svém arsenálu několik desítek podivuhodných vztahů.

Jestliže vzdálenost od Měsíce k Zemi bereme za jednotku, tak v součtu pro nebeské kvarteto se získá tato závislost :

1 : 4 π4 : (10x π x E)4

Průměr Síria A - Slunce a Země převyšuje průměr Měsíce v takové závislosti, jakou si uvedeme v následující rovnici :

π 9 : E6 a ( π : E )9

Čtyři průměry těchto planet jsou mezi sebou vázány úměrou "Zlaté sklizně", která se rovná:

1,618 tj.Φ (Fí).

Ve vzájemném vztahu průměru Slunce, Síria a Země k Měsíci dostáváme číslo Pí. = 3,14 Jedna z astro inženýrských hypotéz říká : ve svazku hrozícím výbuchem Síria B a se smrtí existencí super civilizací v tomto čase v souhvězdí Velkého Psa - jedna z jejích hvězd - Slunce nebo Sírius C by bylo vymrštěno do našeho systému a společně s ním i na Zemi a Měsíc. Ve Sluneční soustavě by vznikl další - nový organický život, jehož vrcholem je člověk.

 

 

Formule Lásky a číslo devět

Číslo 7 na hodinách Isidiných neboli na Egyptském kruhu symbolizuje muže a číslo 8 ženu. Žena se často ztotožňuje se Sluncem a během roku Slunce opisuje tutéž osmičku s poetickým názvem ANALEMMA. Na vrcholku Isidiných hodin probíhá setkání muže a ženy - ciferník pak dává číslo 78. Během 9 měsíců se jim narodí miminko - forma lidského embrya připomíná známé číslo 9. Z uvedeného diagramu vyplývá forma klasického kříže (osud) a začíná být jasné, proč se Kristus zviditelnil ve 33 letech - všechno proběhlo podle téhož Kosmického zákona č.2.

Jemu je podřízen gigantický kosmický kvartet Sírius A - Slunce - Země - Měsíc a také tajemství Velké pyramidy a v podřízenosti jeho matematických konstant je i samotný lidský život. Pí. = to je mužský začátek a E = ženský začátek. Zůstává jen zapsat vzorec jejich lásky, která rodí nový život :

E / π7 x 104 ´= 9.000

Velmi vysoký - do 4 desetinných míst - stupeň přesnosti svědčí o prvořadé zákonitosti, svázané (spojené ) se čtyř rozměrným chápáním Vesmíru. S.Proskurjakov dělá tyto závěry : "Číslo 9 je v mnohých kosmických vzájemných vztazích." Číselná veličina 9 je ve tvaru lidského embrya ale i v období vývoje v děloze během devíti měsíců. Devět různých předmětů - je maximální číslo na kterém člověk může současně soustředit svoji pozornost ( vnímání).

Je 9 velkých planet Sluneční soustavy. Devátá vlna - to je apogeum mořského (vodního) živlu:

9 x 2 = 18 - je dovršení plnoletosti

18 angstremů - průměr dvojité spirály DNK

18 - neobyčejná poloha Slunce a Měsíce na nebi

18 - stupeň II ve vztahu ( poměru) objemů Síria a Měsíce

9 x 9 = 81 - poměr hmoty Země a Měsíce

9 x 10 = 90 - hvězd souhvězdí Velkého Psa ve hvězdokupě M 41

90 metrů - výška a strana čtverce základu Boglandské věže

90 metrů - délka hrany krychle vepsané do Cheopsovy Pyramidy

9 x 11 = 99 - procent neviditelné části Vesmíru

9 x 12 = 108 - základní konstanta Sluneční Soustavy

108 x 105 - koeficient dynamické formy Země

108 x 103km/hod - rychlost oběhu Země kolem Slunce

108 x 1010 - krychlových km - objem Země

1089 x 109 T - hmota Slunce

93 x 10-5 = 1/137 - stejnoměrné = konstantní slabé (tenké) struktury (složení)

9 x 40 = 360 - stupňů v kružnici

9 x 400 = 3600 - sekund v 1 hodině

108 x 10 na šestou  metrů za sekundu/36 - rychlost světla ve vakuu

25 920 let - hvězdný Kosmický rok

2332800 - číslo rovné dílu (výtvoru) cifer "Egyptského kruhu"

Všechno geniální - je prosté. V čísle 9 a v Pyramidě jsou zakódovány všechny Kosmické Zákony Vesmíru, naší planety a jejího člověka. Ale kdo to všechno zakódoval a vytvořil ? Tato otázka je vlastně zahalena tajemstvím, ale pomalu se odhalují veliké Pravdy harmonie sfér a čísel.

Také Fenomén čísla 108 odkrývá nové Kosmické vztahy:

108 = 9 x 12

108 x 1010 metrů - rychlost světla ve vakuu

108 - je posvátné číslo buddhismu. Ve všech buddhistických chrámech každý Nový rok 108 krát bijí zvony

108 minut - čas obletu po orbitě kolem Země s ohledem na vzlétnutí a přistání

134 - zástupy v Hypostilském sálu v koloně vysoké 108 metrů o průměru 12 metrů

108 metrů - strana základny Pyramidy Menkauerovy

108 x 1,089 metrů - strana základny pyramidy Chefrenovy

108 x 1,0810 - strana základny pyramidy Cheopsovy

Hmota Slunce - 108 x 109 = 10809 tun

Rychlost pohybu Země kolem Slunce - 108 x 103 km/ hod

Pyramida je vyzdobena záhadnými znaky na jedné starobylé egyptské fresce. Rozebereme si slovo PY RA MI DA. Proskurjakov přišel k tomuto závěru : První slabika PY - se váže k pochopení Pí. na jehož základu se zrodil veškerý matematický modul a význam (důležitost) pyramidy v jejíchž podivuhodných tvarech jsou přítomny hlavní a nejdůležitější parametry kosmického kvarteta.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz