PYRAMIDY - MARS - SIRIUS: "SOCHY VELIKONOČNÍHO OSTROVA"

 

 
01.09.05   Will Landa
 

Dnes nám sochy Velikonočního ostrova připomínají Lemurijce. Celkem 550 gigantických kolosů - soch se nachází na tomto dalekém oceánem obehnaném ostrově. Kniha Života dává odpověď : kdo to byl. V té době žili na Zemi obři, mocní a vážení staří lidé ... A Bůh řekl, že byli odpovědni za to, že se  Země naplnila násilím a proto je odsoudil ke smrti společně  se zemí." Den strašného soudu obešel záhadný ostrov, kde se rozkládá mauzoleum a chrám, ve kterém mocná vláda i bojovníci s kavkazskými rysy tváře se setkávali s duchy mrtvých, píše ve své knize "Zapomenutá města Jižní Ameriky" americký vědecký pracovník přes Atlantidu a Lemurii G.Wilkins- je to zlověstný ostrov, na který přicházíš, pociťuješ, že zde obýval duch dřívějšího ďábla, známý pod jménem Velikonoční ostrov. Leží 2 tisíce mil  k západu od Tihuanaca. Ostrov je ze všech stran obehnán vysokými skálami, na planinách staří architekti a projektanti budovali kolosální rampu z megalitů, velkolepě přizpůsobených druh druhu a upevněné bez jakéhokoliv zpevnění (malta a pod.). Představitelé této základní rasy, která postavila toto překvapivé ostrovní mauzoleum,  využívali, jako staří Egypťané, sílu otroků. Kamenné plošiny jsou ze všech stran obehnány skálami. Stavitelé budovali vrstvu za vrstvou, terasu za terasou. Na každé terase se v přesné vzdálenosti stavěly kamenné, navždy znehybněné, mlčky stojící hromadné lidské sochy s výhružně zvednutým obočím a upírajícím pohledem do hlubin ostrova, ne k moři, ale do středu ostrova. Každá sucha má na hlavě posazený vysoký klobouk červené barvy. Jedna ze soch je tak ohromná, že 30 anglických námořníků si mohlo v době kapitána Cooka, odpočinout v jejím stínu.

 

 
 

Sevřené rty a chladný výraz ve tváři těchto obrovských kolosů doslova likvidují pokus proniknou dovnitř amfiteátru. Za plošinou složenou z bloků buší vlny Tichého oceánu a mocné vytí větrů se slévá do zvuku, který je podobný orkánu.

U většiny z 550 soch zobrazující vojevůdce i vládce nemá nohy. Mezi nimi není ani jediná tvář, která by byla podobná jiné. Není pochyb, že všechny sochy zobrazují reálné existující lidi a ne bohy. U některých z nich je blahobytný a přemítavý výraz v obličeji - to jsou filosofové nebo fyzici a může být, že to jsou i učitelé nebo mudrci. Všechny sochy mají vystouplé čelisti, podbradek a dlouhé uši.

Tento ostrov - to je záhadná podoba s pohřebištěm. Představitelé veliké rasy zde nikdy nežili, jejich impérium - ostrovní kontinent - ležel daleko za Tichým oceánem...

Do hloubi ostrova vedly linie podobné kolejnicím položené na nafukovacích kožených měších. Po této cestě se přivážely klobouky zhotovené z červeného vulkanického tufu.

Do hloubi ostrova vedou 4 velkolepé kamenné dlažby s lidskými sochami. Tyto čtyři vydlážděné cesty vedou na volné náměstí, kde stojí mnohostranný a mnohoúhelný chrám ozdobený kupolí, každý kout zdobí socha. Znak ve tvaru ženské vulvy na některých deskách svědčí o tom, že se tato rasa skláněla před kultem zrodu .

Druhý symbol ve tvaru kruhu, dost často přetnutý, zobrazovaný na zátylku a spáncích soch ukazoval, že se tato rasa klaněla Slunci. Za skalními plošinami jsou ukryté podivné polo pyramidy se zaoblenými špičkami. V jeskyních a katakombách byly odhaleny s lidskými ostatky a na stěnách jsou fresky s gravírováním, vyobrazující existence s kočičí hlavou, ohnutým lidským tělem a s dlouhýma tenkýma rukama.

Surový a zastrašující vzhled a chladně sevřené rty kamenných kolosů, viditelně označovaly něco zlověstného a tajemného v okultních rituálech.

V kráteru ostrova byla nalezena  obrovská ženská socha, povalená tváří dolů. Mnoho soch zobrazuje muže s oválnými tvářemi a zkráceným horním rtem. Fresky ukazují, že tento národ plaval na troj stěžňových korábech a znal ptáka na čtyřech nohách. U některých soch jsou veliké boltce uší. Jak tato civilizace zvedla tak ohromné bloky, které váží mnoho tun ? To je záhada. Staré mýty mnohých národů vyprávějí o obrech. Pověsti starých Aztéků hovoří o tom, že země ANAUKAK (MEXIKO) před velkou katastrofou byla osídlena obry, kteří se snažili vybudovat velikou pyramidu. Jevpolemij, autor ztracené historie asirijských židů říká, že starobylý Babylón byl založen obry, kteří
se zachránili před potopou. Oni takém postavili znamenitou babylónskou věž  a zahynuli   v době Veliké katastrofy.

Na naší planetě je ještě jedna připomínka rasy Lemurijců a Atlanťanů. V centrální Asii, v Afghánistánu na poloviční cestě mezi Kabulem a Balim je město Bamian. Nedaleko tohoto města se zvedá 5 obrovských soch - symbolů lidských ras na Zemi. Největší měří 52 metrů je symbolem 1.lidské rasy, zobrazuje člověka zahaleného do čehosi na způsob tógy - ale éterického . Druhá socha má výšku 36 metrů a zobrazuje druhou rasu Země. Je to rasa potom narozených. Třetí socha je vysoká 18 metrů - to je vzrůst lemurijců 3. rasy člověka. Třetí rasy padlé a začínající první fyzickou rasu - "narozenou od otce a matky". Poslední potomci této rasy jsou zobrazeni na sochách Velikonočního ostrova. To jsou lemurijci 6 - 6,5 metrů výšky, v době kdy již byla Lemurie zatopená.

H.P.Blavatská "Tajná doktrína"

Dvě zbývající afghánské sochy zobrazují 4. rasu Atlanťanů a 5. současnou rasu lidstva. Těchto 5 soch - kolosů přináleží práci rukou ZASVĚCENCU čtvrté rasy Atlanťanů, kteří po potopení jejich pevniny našli útočiště v pevnosti na vrcholcích Centrálně Asiatském horním pásmu.  Tyto sochy nám ilustrují tok postupné evoluce 7 ras na Zemi, o které podrobně hovoří H.P.Blavatská.

Pátá kořenová rasa, která dnes stojí na vrcholku lidské evoluce pochází z 5.bílé podrasy Atlantů - prvotních semitů. Nejlepší rodiny této podrasy byli odloučeny a usazeny kolem jižních břehů Centrálního moře Asie dávno před zánikem Atlantidy.

 

 

Atlantida - Tetraktis a Vesmír

Rasa Atlantů se zrodila tam, kde je nyní střed Atlantického oceánu. V tom místě bylo seskupení ostrovů, časem se zvedly a spojily se do jednoho velkého kontinentu zvaného  ATLANTIDA. Rukopisy o Atlantidě  jsou bezodkladně ztracené a spálené právě tak, jako knihy Thovta - Hermese v době požáru knihovny v Alexandrii, ale zůstaly zachovány v tajných archívech podzemních knihoven  BRATRSTVA  ZASVĚCENÝCH v Himaláji. Během sedmi let by se měly odhalit. H.P.Blavatská studovala tyto práce. Až do XVI. věku byla otázka Atlantidy - díky Aristotelovi, který obvinil svého učitele Platóna ze lži,zahalena tajemstvím. Ale i temná léta středověku mořeplavci hledali Atlantidu a odhalili v Atlantiku ostrovy Madeira, Azorské, Kanárské a  Antily jako pozůstatek Atlantidy. Na glóbu Martina Bekaima (1492) tyto ostrovy již vidíme.

V knize architektů Tamary Drozdové a Eleonory Jurkinové "Hledání odrazu Atlantidy" jsou zajímavé mapy zobrazující Atlantidu podle Platóna. Na glóbu pak jsou vyobrazeny 4 ostrovy Atlantidy o kterých hovořil Platón. První je větší jak Asie, jeho rozměry jsou dobře viditelné na mapě Eratosfena a je charakteristický jako  velká pevnina. Na glóbu je tato pevnina obtažena velkou křivkou.

Druhý ostrov Atlantidy by dosáhl až na sever Anglie a zabral by i Kanárské a Azorské ostrovy. Jeho kontury jsou o něco slabší.Třetí ostrov Atlantidy je na glóbu vyznačen velkým kroužkem a čtvrtý ostrov Atlantidy představoval malý prostor, všeho všudy 24 kilometrů velký. Na glóbu je znázorněn jako celkem nepatrný bod.

Platón byl  ZASVĚCENEC  egyptských Žreců (Žrec - ochránce církevních rituálů mystických zasvěcenců, mág sloužící pravdě, sám sobě je strážcem svých tajemství a vládcem své síly) a věděl, že Atlantida za miliony let své existence prožila 4 velké katastrofy a po každé katastrofě se kontinent zmenšoval a drobil se na stále menší ostrovy.

Historie Etiopie (Marcelia) říká: "V její době bylo 7 ostrovů v Atlantickém moři zasvěcených Proserpině. A mimo těchto 7 ostrovů byly ještě 3 ostrovy, jeden byl zasvěcen Plutovi, druhý Ammonovi a třetí, který byl střední velikosti byl zasvěcen Neptunovi. Egyptští Žreci hovořili o historii Atlantidy, a tato historie byla napsána  na sloupech, které byly zachráněny v době 300 let př.n.l."

Menli P. Choll "Atlantida a bohové antiky"

 

"Platónská Atlantida symbolizuje trojnou podstatu Vesmíru a lidského těla. Deset králů Atlantidy - jsou tetraktisem, neboť jsou to čísla rodící se z 5 párů protikladů. Čísla od 1 do 10 pohybují světem a čísly ve své podstatě, vládne MONÁDA nebo jednička, nejhlavnější uprostřed nich."

Tentýž spis Menli P.Chool...

 

Atlantidu v prvopočátku řídil Poseidon a při narození svých 10 dětí (pět párů dvojčat) rozdělil ostrov na soustředěné kruhy souše a vody. Deset králů Atlantidy (děti Poseidona) vládlo obyvatelům 7 malých a 3 velkých ostrovů. Filosoficky 10 ostrovů symbolizovalo trojnou sílu Vyššího Božstva a jeho sedmi regentů.

To znamená, že Atlantida byla založena KOSMICKÝMI  HIERARCHIEMI SVĚTLA, jako ztělesnění VELKÉHO  MYSTÉRIA s přesností zobrazující Kosmické zákony. Zajímavý fakt : 3 hlavní vrcholky Azorských ostrovů jsou spojeny překvapivou matematickou závislostí.. Nade vše se vypíná Pik-Alto, na jedné linii s ním  na východě je Santa Barbara, na západě Kaldeiro a vzdálenost každé hory od hlavní je rovno 12 kilometrům. Jak vidíme, tyto tři vrcholy vládly na ostrově Azorida v době Atlantidy, když Pik-Alto byl o 3 km výše jak nyní a tato tří hlavá hora mohla být praobrazem gigantického trojzubce Poseidona - symbolem Atlantidy a také majákem. "Nebeská hora" mohla být i praobrazem  "Stromu života."

Autoři knihy  "Hledání obrazu Atlantidy" předpokládají, že ostrov Kanarida se mohl nacházet  poblíž Afriky. Souostroví Kanárských ostrovů zahrnuje do sebe 7 velkých ostrovů. zahrnuje do sebe 7 velkých ostrovů. Na Kanárech jsou také hory připomínající severní trojzubec Azorských ostrovů. Hora na ostrově Tenerife je o 1 kilometr vyšší jak Pik - Alto, z leva i z prava od ní jsou také dva vrcholy - na ostrově Iomera a Gran  Kanaria - to je jižní trojzubec.

Třetí ostrov "Podkova" se trošku přimykal ke břehům Evropy, téměř se království Evmela - dvojče Atlanta dotýkalo břehů Španělska a rozkládal se mezi podmořskými horami Amper a Josefin.

Rozloha deseti království na třech uvedených ostrovech studuje zákonitosti :Království Atlanta je orientováno hlavní osou ke sjednocujícímu království Evmela a Diarepa, ve dnech rovnodennosti letního slunovratu. Hlavní  město Atlantidy zosobňuje centrum (střed), ze kterého vycházely paprsky a dopadaly na ostatních 9 hlavních měst devíti království Atlantidy. Všechny tři ostrovy ze severu byly chráněny horami a také byly odkryté z jihu.

Platón nám popsal hlavní město posledního království Atlantidy - Poseidonicu, jehož katastrofa proběhla  9 000 let př.n.l.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz