Zasvěcení lidská a sluneční - 3. kapitola

Práce hierarchie

takaki4


Za prvé: celá Hierarchie duchovních bytostí je syntézou sil a energií, které jsou vedeny a využívány vědomě pro další evoluční vývoj planety. Ujasníme to později.  

Za druhé: tyto síly se v našem planetárním schématu projevují skrze Velké osobnosti, které tvoří Hierarchii a všechny jsou ve spojení s větší Hierarchií, které říkáme Sluneční. Naše Hierarchie je malým odleskem většího syntetického celku Sebeuvědomělých Bytostí, které působí skrze Slunce a sedm posvátných planet. Ovládají je a projevují se skrze ně, stejně jako skrze jiné větší a menší planety, ze kterých se skládá Sluneční soustava.

Za třetí: Tato naše Hierarchie působí ve čtyřech klíčových liniích:


A. Rozvoj sebeuvědomění ve všech bytostech


Hierarchie směřuje k vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj sebeuvědomění všech bytostí. U člověka - díky počáteční práci na spojení tří vyšších aspektů ducha se čtyřmi nižšími. Dále jde lidstvu příkladem ve službě, obětavosti a obětování. V neposlední řadě také díky světelným paprskům (v okultním významu), které z Ní neustále vyzařují. Mohli bychom Hierarchii označit jako souhrn sil pátého království v přírodě na naší planetě. Vejít do tohoto království je možné skrze plné rozvinutí a ovládnutí pátého principu mysle a jeho přeměny na moudrost. Znamená to doslova používání inteligence ve všech stavech a stádiích vývoje skrze plné a uvědomělé použití schopnosti rozlišující lásky.
 

B. Rozvoj vědomí ve třech nižších královstvích

Pět království přírody, které se nacházejí na oblouku evoluce, můžeme – jak známo – označit a setřídit následovně: království minerálů, království rostlin, království zvířat, království člověka a království ducha. Každé z těchto království ztělesňuje určitý specifický druh vědomí. Úkolem Hierarchie je rozvinutí jednotlivých druhů skrze: přizpůsobení Karmy, působení sil a poskytnutí vhodných podmínek. Určitý pojem o této činnosti můžeme získat krátkým přehledem různých aspektů vědomí rozvinutém v každém z těchto království.

V království minerálů je úkolem Hierarchie rozvoj aktivity schopné rozlišování a výběru. Vlastností každé látky je určitý druh aktivity. V momentě, kdy tato činnost směřuje k budování tvarů, i těch nejprimitivnějších, je zde také schopnost rozlišování. Vědci to všude objevují a tak přibližují odhalení Božské moudrosti.

V království rostlin se k této schopnosti rozlišovat připojuje umění reagovat na podněty a objevuje se základní stav druhého Božského aspektu, stejně jako v království minerálů můžeme vysledovat zrcadlení třetího aspektu aktivity.

V království zvířat jsou tyto základní aktivity a pocity umocněny a objevují se příznaky (lze-li to tak nepřesně vyjádřit) prvního aspektu, čili zárodky vůle a záměru. Můžeme to nazvat dědičným instinktem, ale ten se projevuje v skutečnosti jako záměr v přírodě.

Moudré je prohlášení H. P. Blavatské, že člověk je makrokosmem pro tři nižší království, jelikož v něm se spojují tři linie vývoje a doznávají plného užití. V lidském království je člověk bezpochyby aktivní inteligencí a nádherným projevem. Má v sobě začínající lásku a moudrost, přestože tyto parametry jsou až konečným cílem jeho úsilí. Má počáteční, dynamickou a iniciační vůli, která se plněji rozvine, až vstoupí do pátého království.

V pátém království by se kolektivní vědomí mělo rozvinout a projevit v plném rozkvětu schopnost lásky a moudrosti. Člověk pouze opakuje na vyšší spirále dílo tří nižších království. V lidském království ukazuje třetí aspekt aktivní inteligence. V pátém království, které je vstupem do prvního zasvěcení a které zahrnuje všechny periody času, v kterých člověk přijímá prvních pět zasvěcení a v kterých pracuje jako Mistr, jsa součástí Hierarchie, láska-moudrost anebo druhý aspekt, přichází dovršení. První aspekt vůle se projevuje při šestém a sedmém zasvěcení, čili bude aspektem zářícím vpřed z bytosti „Mistra soucitu“ a „Pana lásky“, adept se stává něčím ještě větším. Vstupuje do ještě vyššího vědomí než kolektivní. Stává se Boho-vědomím. Spojuje se s velikou vůlí a údělem Logu.

Stará se o různé božské atributy a péče o sémě sebeuvědomění u všech bytostí – to je úkol pro ty, kteří dosáhli, kteří vstoupili do pátého království a učinili své velké rozhodnutí, v nepředstavitelném sebezapření, které jich vede zůstat uvnitř planetárního schématu, aby mohly na fyzické úrovni spolupracovat s plány Planetárního Logu.
 

C. Předávání vůle Planetárního Loga

Členové pátého království předávají lidem a dévům, čili andělům, vůli Planetárního Loga, a skrze něj vůli Slunečního Loga. Každé planetární schéma, tedy i to naše, je jedním z center v Logoickém těle, je výrazem určité formy, energie nebo síly. Každé středisko vyjadřuje sobě vlastní typ síly demonstrování trojím způsobem, vytvářejícím obecně tři aspekty v projevu. Jedna z ohromných realizací která přichází k tomu, kdo vchází do pátého království je ten určitý typ síly, který ztělesní náš vlastní Planetární Logos. Pozorný student pečlivě uváží toto zjištění, jelikož ono obsahuje klíč k mnoha záležitostem a věcem, které dnes na světě vidíme. Vytratilo se nám tajemství syntézy. Teprve až lidé získají zpět poznání, kterým už vládli v dávných cyklech vývoje (a která jim byla z milosti odebrána v dobách Atlantidy), poznání týkající se typu energie, kterou naše schéma má demonstrovat, až pak nastane příznivé prostředí pro vývoj záležitosti tohoto světa a jeho rytmus se ustálí. To se dnes ještě nemůže stát, protože toto vědění je nebezpečné a lidská rasa obecně dosud nemá skupinové uvědomění a proto jí nelze věřit, že bude konat, myslet a plánovat pro skupinu jako celek. Lidstvo je dosud až příliš sobecké; ale tato skutečnost by nás neměla odrazovat. Skupinové vědomí je něčím víc, než ideou a pojem bratrství a povinností z něho plynoucích začíná všude pronikat do lidského vědomí. To je také úkolem Světelné hierarchie – ukázat lidem skutečný význam bratrství a probudit v nich reakci na tento ideál, dlící ve všech a v každém.
 

D. Vzor pro lidstvo

 Čtvrtou skutečností, kterou by člověk měl znát a uvědomit si ji jako základní fakt je to, že Bytosti, které tvoří Hierarchii, triumfovaly nad hmotou a dosáhly cíle. Prošly stejnými stupni, po kterých nyní kráčí jednotlivci. Tyto duchovní Osobnosti, tito Adepti a Mistrové o vítězství a vládu usilovali a bojovali na fyzické úrovni. Zápasili s protivenstvím a matením, s nebezpečím a nesnázemi, se smutky a utrpením každodenního života. Prošli krok za krokem trnitou stezku, prodělali každou zkušenost, přemohli každou obtíž a zvítězili. Každý z těchto Starších bratří lidské rasy prošel ukřižováním svého osobního „já“, každý z nich zná úplné zřeknutí se, které je osudem každého aspiranta. Neexistují muka, bolestná oběť ani Via Dolorosa, kterou by ve své době neprošli. A to je právě základem jejich práva sloužit a moci jejich apelů. Znají podstatu bolesti, propasti hříchu a utrpení. Jejich metody mohou být nádherně změřeny až k individuálním potřebám; ještě v tom samém čase jejich uskutečnění osvobození, dosažené skrze bolest, trest a utrpení. Jejich pochopení svobody, nabyté obětováním formy sežehované očistnými ohni, jim dává pevnost a sílu vytrvat, i když se zdá, že forma prožívá plné utrpení. A také jim dává lásku, která triumfuje nad každou překážku. Základem této lásky je totiž trpělivost a zkušenost. Tito Starší bratři lidstva jsou charakterizováni láskou, neustálou a konající pouze pro kolektivní dobro a také poznáním, získaným tisíci inkarnacemi, kdy si klestili cestu z úpatí života a evoluce téměř na samé vrcholky. Vyznačují se také zkušeností, získanou dlouhými staletími a mnohostí různorodého, vzájemného působení osobností. Vyznačují se také odvahou, která je výsledkem této zkušenosti, dlouhých období těžkostí a neúspěchů a obnoveného úsilí, která díky vytrvalosti nakonec triumfovala a nyní může být věnována službě lidské rase. Kromě toho se vyznačují záměry, osvícenými, rozumnými a přizpůsobenými skupině a hierarchickému plánu a v souladu se záměry Planetárního Logu. Nakonec jsou také obdařeni znalostí síly zvuku. Tento fakt je základem aforismu, který říká, že všichni opravdoví okultisté se vyznačují poznáním, dynamickou vůlí, odvahou a mlčením: „Vědět, chtít, odvážit se a mlčet“. Když tedy znají tak dobře Plán a jsou obdaření osvícenou vizí, mohou neohroženě a pevně přimět svoji vůli k velkém dílu tvoření sílou zvuku. To je vede k tomu, aby mlčeli tam, kde průměrný člověk mluví a k mluvení, kde průměrný člověk mlčí.

Až lidé pochopí výše zmíněné čtyři skutečnosti, až tato fakta budou ustanovena jako potvrzené pravdy, a stanou se součástí vědomí lidské rasy – pak můžeme očekávat návrat cyklu míru, klidu a spravedlnosti na zemi, které předpovídala všechna svatá písma na světě. Pak vyjde „Slunce spravedlnosti“ a ponese na svých křídlech uzdravení. V lidských srdcích zavládne mír, který předčí veškerá očekávání.

V pojednání o této záležitosti o úkolech Okultní hierarchie, knize určené pro veřejnost musí být pomlčeno o mnoha věcech. Průměrného člověka to zajímá a podněcuje jeho zvědavost odhalení existence takových Osobností. Ale lidé ještě nedospěli dál, než k nejvšeobecnějším informacím. Pro ty, kteří začali zvědavostí a došli k touze po skutečné pravdě, bude jednodušší, jestliže se budou sami zabývat nezbytnou prací a studiem. Bádání je velice žádoucí a postoj mysli, který – doufejme – může tato kniha vyvolat, můžeme charakterizovat následovně: Tato tvrzení znějí zajímavě a možná jsou i pravdivá. Náboženství všech národů, včetně křesťanství, obsahují náznaky souhlasu s myšlenkami obsaženými v těchto tvrzeních. Přijměme tedy tyto ideje jako pracovní hypotézy, které nás mohou zavést k pochopení konečného naplnění cíle evoluce člověka a k jeho úkolu dosažení dokonalosti. Hledejme proto pravdu jako fakt pro naše vlastní vědomí. Každá víra, každé náboženství slibuje, že ti, kteří hledají poctivě, najdou to, co hledají. Hledejme proto. I kdybychom se přesvědčili, že všechna tato tvrzení jsou pouze sny vizionářů, nepřinášejí nám žádný užitek a vedou nás jen do temnoty, stejně jsme tento čas nepromarnili, alespoň jsme pochopili, kde hledat nemáme. Kdyby nám ale naše bádání sem tam nějaké důkazy poskytlo a kdybychom pronikli k jasnějšímu světlu, vytrvejme v hledání až do dne, kdy světlo, které prosvěcuje temnotu, ozáří naše srdce a mysl. Pak si hledající uvědomí, že ho celý evoluční vývoj přivedl právě k tomuto rozšíření vědomí a osvícení. Poté sezná, že dosažení procesu zasvěcení a vstup do pátého království není žádná divoká chiméra nebo přelud, ale skutečnost stvrzená ve vědomí. To musí zjistit každý sám. Ti, kteří vědí, mohou tvrdit, že nějaká věc vypadá tak nebo onak, ale výrok jiného člověka a hlásání nějaké teorie mu příliš nepomohou. Maximálně mohou hledajícímu dát potvrzující informace. Každá duše se musí sama pro sebe přesvědčit, odhalit v sobě samé a zapamatovat si navždy, že Království Boží je v nás a pouze ta fakta, která se v individuálním vědomí uskuteční jako pravdy, mají pro jednotlivce skutečnou hodnotu. Mezitím zjišťujeme pouze to, co mnozí vědí, o čem jsme se sami přesvědčili a co jsme poznali jako nesporné pravdy. Inteligentnímu čtenáři to dá příležitost zjistit pro sebe sama a na vlastní odpovědnost, zda to, co je zde předloženo, je lež nebo pravda.

Zdroj: Alice Bailey & Djwhal Khul "Initiation, Human and Solar"

© Preklad: Alina Motyková, Lydie Chytrová, Ludmila Kaletová, Yezid

exkluzívne.cez.okno