Zasvěcení lidská a sluneční - 10. kapitola

Všeobecnost iniciace

takaki10


Přirozený proces probouzení vědomí by postupoval více postupně a vyžadovalo by to mnohem delší dobu, než se to děje v současných planetárních podmínkách. Tento zvláštní modus rozvíjení vědomí lidského rodu byl iniciován Hierarchií v době atlantské mateřské rasy, ke konci čtvrté podrasy a bude trvat do poloviny příštího cyklu. Do té doby již potřebné podněty budou uděleny a tři pětiny lidské rodiny tehdy (esotericky) „vkročí na Stezku“, významné procento bude v procesu „vhodné Stezky“ a tehdy bude moci opět pokračovat obvyklá rutina.

Zasvěcení na různých planetách

Proces podněcování lidské Duše skrze gradující instrukce a používání dynamické, elektrické síly Žezla je v této době používáno na tří planetách našeho systému. Proces je zaveden při každém čtvrtém cyklu, a zvláštní zájem se rodí v skutečnosti, že důraz pro čtvrtou Tvůrčí Hierarchii každého čtvrtého řetězce a glóbu při čtvrtém cyklu, je kladen na čtvrtou iniciaci, která je Ukřižováním. Čtvrtá Tvůrčí Hierarchie je ohromným vyjádřením vědomé vůle a oběti Slunečního Loga a velkolepým symbolem inteligentního spojení duše a hmoty. Proto taky čtvrtá iniciace, s jejím uvedením těchto kosmických pravd a její ztělesnění účelu této základní oběti, zaujímá přední místo.

Studující si potřebuje připomenout, že jiná planetární schémata, i když v podstatě stejná jako naše čtvrté, mají ještě hluboké rozdíly ve svých projevech, a to díky proměnlivým charakteristikám a z důvodu individuální karmy ztělesňujícího Planetárního loga, nebo Paprsku. Tyto rozdíly působí na:

a) Proces zasvěcení – zároveň jak ceremoniální aspekt, tak i altruistický.
b) Používání Žezla, jelikož druh síly, kterou ztělesňuje při dotyku s různými silami planetárního druhu přináší výsledky rozdílné v míře a přirozenosti.
c) Doba zasvěcení. Duše vtělené na jakékoliv planetě můžeme – podle druhu paprsku a patřičně podle astrologických podmínek – jednoduše nebo obtížněji povzbudit. A to zase přináší kratší nebo delší dobu vývoje před každým zasvěcením nebo mezi zasvěceními.
d) Elektrické projevy vyvolávány ve vyšších úrovních skrze to, že stále více lidských jednotek esotericky „hoří ohněm“. Mělo by se pamatovat, že celý sluneční systém se vším, co obsahuje, se projevuje světlem a že proces zasvěcení můžeme považovat za děj, ve kterém různé světelné body (nebo lidské jiskry) jsou rozněcovány, jejich záření a teploty zvyšovány a také sféra vlivu každého bodu v dosahu.

Tři planetární schémata, ve kterých se konají zkoušky velkolepého experimentu zasvěcení, to jsou Venuše, Země a ještě jedna planeta. Venuše byla první sférou experimentu, a úspěch ve snaze a vytvořená síla byli příčinou obdobného úsilí na naší planetě. Žádná planeta nezvětšuje svou zásobu sil, totiž nerozšiřuje sféru svého vlivu bez zavázání se a ovlivnění dalších schémat. Výměna sil a energie mezi těmito dvěma planetami, Venuší a Zemí, je souvislá. Obdobný proces byl nedávno zaveden v jiném planetárním schématu. A když naše Země v dalším kole rozvoje dospěje k bodu evoluce podobně jako schéma Venuše, kdy jsme pociťovali její vliv, tehdy napomůžeme v povzbuzování ještě jiné skupiny planetárních Duší a v zavedení obdobné procedury rozvoje mezi lidskými syny v jiném schématu.

Způsob zasvěcení nebude používán ve tří velkých planetárních schématech Neptunu, Uranu a Saturnu. Budou totiž přijímat z jiných schémat všech těch, kteří jsou esotericky „zachráněni“. To znamená, že všichni, kteří v nějakém schématu dosáhnou potřebné rozšíření vědomí (jaké většina lidského rodu dosáhne před půlkou dalšího ohromného cyklu), budou považováni za „zachráněné“, kdežto zbylí budou zadrženi kvůli svým chybám k dalšímu rozvoji v pozdější periodě nebo taky přeneseni do jiného planetárního schématu – z časového pohledu – méně rozvinutého než schéma Země. Tyto tři velká schémata pohlcují a syntetizují energie jiných schémat.

Zasvěcení a Dévové

Můžeme položit otázku, jestli Dévové podstupují rovněž zasvěcení, a mohli by jsme se tady tímhle bodem stručně zabývat.

Zasvěcení se týká vědomého rozvoje jáství a aspektu moudrosti Jediného Jáství. To předpokládá vývoj principu inteligence, který zahrnuje u lidské jednotky pochopení cíle a záměru, a taktéž její inteligentní účast v tom skrze lásku a službu. Dévové nemají vědomí vlastního já, s výjimkou těch vyšších, kteří v dřívějších cyklech prošli lidským královstvím a spolupracují nyní v lidské evoluci. Dévové rostou a vyvíjejí se díky prociťování, a ne skrze sílu vědomého myšlení. Člověk však roste díky rozšiřování realizace vědomí vlastního já, vlastním sám sobě uloženým zasvěcením. Je to cesta aspirace a vědomého usilování – a je nejtěžší cestou vývoje ve slunečním systému – ne cestou nejmenšího odporu, ale skrze iniciování a zavedení vyššího rytmu. Dévové jdou cestou nejmenšího odporu. Usilují o upotřebení a zkušenost vrcholného proudu pociťování a vnímání vibrace věcí, jaké jsou. Proto jejich metodou je pořád se zvětšující intensita přikládání důležitosti procítění okamihu, a ne jako u člověka – pořád se zmenšující závislost na věcech tak jak jsou, nebo materiálního aspektu, což vede k snaze natáhnout se a obejmout uvnitř svého vědomí subjektivní realitu nebo záležitosti duše – tohle je v protikladu k objektivní neskutečnosti, anebo k věcem materiálním. Dévové se snaží procítit, kdežto člověk chce vědět. Pro ně proto neexistuje rozšíření vědomí, které nazýváme Zasvěcením. Netýká se to ale těch pokročilých bytosti, které prošli stádiem člověka zároveň pociťují, jakož i vědí. Ve shodě se zákonem evoluce rozšiřují ve stále větším stupni své poznání.

Kosmické vlivy a Sluneční Zasvěcení

Všechno, co můžeme udělat, abychom projednali toto hluboké téma, může být pouze krátkým vypočítáním některých kosmických vlivů, které dozajista působí na naší zemi, způsobují všude následky ve vědomích lidí a vyvolávají jisté specifické jevy při iniciaci.

Na prvním místě je energie anebo síla vycházející ze slunce Sírius. Pokud to tak můžeme říci, energie myšlenky nebo síla mysli ve své celosti přichází k našemu slunečnímu systému ze vzdáleného kosmického centra skrze Sírius. Sírius koná jako vysílač nebo centrum v ohniskovém bodu, ze kterého vyzařují vlivy, vyvolávající v člověku uvědomění sebe sama. Při iniciaci tato energie skrze Iniciační žezlo (konající jako pomocný vysílač a silný magnet) je na chvíli zesílena a s obrovskou sílou přivedena do center zasvěcovaného. Kdyby Hierofant a dva ručitelé zasvěceného ji nepřevedli nejdřív skrze svá těla, tato energie by byla příliš velká, aby ji vydržel. Výsledkem tohoto nárůstu energie mysli je rozšíření a zvětšení rozsahu pochopení pravdy jaká je, a které je ve svém účinku trvalé. Zasvěcený pociťuje nárůst hlavně v krčním centru, velkém orgánu tvoření prostřednictvím zvuku.

Jiný druh energie přichází k člověku ze souhvězdí Plejád skrze schéma Venuše, tak jako energie Síria přichází k nám skrze schéma Saturna. Energie Plejád má určitý vliv na příčinné tělo a slouží k stimulování centra srdce.

Třetí druh energie, která je aplikovaná na zasvěceného, působí na centrum v hlavě. To vyzařuje z jedné ze sedmi hvězd Velké Medvědice, která takto vdechuje život našemu Planetárnímu Logu, jako Duše lidské bytosti. Tato energie je proto sedmerá a liší se podle lidského paprsku anebo druhu.

Není možné tady stanovit pořadí použití těchto různých typů energií ani poskytnout, iniciaci, při které se člověk setkává s různými typy. Tyto fakty zapříčiňují tajemství mystérií a jejich odhalování by nesloužilo nijakému účelu. Jiné typy sil, které přicházejí z některých planetárních schémat a kosmických center jsou použity Zasvěcujícím a přenášeny prostřednictvím Žezla do různých center ve vozítku zasvěcovaného, do mentálního, astrálního a éterického centra. Při čtvrté iniciaci jistý specializovaný druh síly z centra, které musí zůstat neznámé, je aplikovaný k příčinnému tělu člověka, což je jeden z důvodů konečného rozpadu tohoto těla.

Rozebírajíc tuto skutečnost dosažení lidských synů, musíme připustit, že tak jako lidstvo plní jedno sjednocení za druhým, tak také „Nebeští lidé“ na úrovních intuicí jsou hotovy a přecházejí k formování center velkých „Nebeských lidí“ slunečního systému. Těch sedm Nebeských lidí, v tělech kterých nacházejí své místo každá lidská Monada a každý déva, tvoří sedm center těla Loga. On zase tvoří Srdeční centrum (protože Bůh je láska) ještě větší Bytosti. Když Logos obdrží své páté zasvěcení, přijde konečné dokončení všeho, co je určeno pro tento sluneční systém. Toto se stane tehdy, když všichni synové člověka dosáhnou pátého zasvěcení. Je to velké mystérium a pro nás – nepochopitelné.


Zdroj: Alice Bailey & Djwhal Khul "Initiation, Human and Solar"

© Preklad: Alina Motyková, Lydie Chytrová, Ludmila Kaletová, Yezid, PH

exkluzívne.cez.okno