Dnes a zítra


12.05.08   Miroslav Zelenka

Neuvěřitelné množství informací týkajících se současného stavu lidstva jeho blízké budoucnosti se na nás valí z internetu i časopisů. Následující pojednání si klade za cíl přinést určité komplexní shrnutí, případně několik nových podnětů. Pro lepší pochopení je vhodné začít obecnými úvahami o dvou základních principech, které umožní lepší vhled do poměrně složitého propletence logických úvah.


1. Je mnoho úrovní pravdy

Pouze porozumění tomuto základnímu principu umožňuje překonání zdánlivé vzájemné rozpornosti jednotlivých pravd.  Převzetí tohoto principu jako metody poznání (i tzv. vědeckého) i přístupu k životu se jeví jako velmi důležité a osvobozující od různých dogmat. Nejsrozumitelnějšími analogiemi pro pochopení obtížně pocho­pitelné skutečnosti jsou modely. Před­stavme si válec  ve 4 soustavách (viz obrázky).

V 1. soustavě, která je tvořena 3 prostorovými a 1 časovou di­menzí, pozorovatel, který vnímá tak, jako v prostorových dimenzích i v časové dimenzi, delší časový úsek najednou, vidí mnoho válců vytvářejících zdánlivě jeden celistvý mnohoválcový útvar. Každý z válců zobrazuje válec v jednom časovém okamžiku.

dnesazitra


Ve 2. soustavě, která je tvořena 3 prostorovými dimenzemi, což je naše běžná zkušenost, pozorovatel vnímá je­den třírozměrný válec.

dnesazitra2


Ve 3. soustavě, která je tvořena 2 prostorovými dimenzemi (tedy plochou) pozorovatel vnímá  průnik válce do plochy, což v základních polohách může být ob­délník, kruh nebo elipsa.

dnesazitra3

Ve 4. soustavě, která je tvořena 1 prostorovou dimenzí tedy přímkou, pozorovatel vnímá průnik válce do přímky, což je úsečka.


dnesazitra4

Teď si představme hypotetické obyvatele každé ze soustav. Všichni pozorují ten samý objekt, ale každý z nich vidí něco jiného. Každý je také přesvědčen, že právě to, co vidí on, je ten pravdivý odraz skutečnosti a ti ostatní, že se musí mýlit. Dokonce i v rámci jedné soustavy se názory na pravdu mohou lišit právě jen úhlem pohledu, jako je tomu u našeho modelu pro 3. soustavu dvoudi­menzionální (plochu).


2. Polarita stvořeného světa a každé jeho části

Boha ve své formě Absolutna lze snad připodobnit ke gigantic­kému superpočítači s nekonečným potenciálem, který momen­tálně neřeší vůbec žádný úkol. O Absolutnu nevíme po intelektu­ální stránce absolutně nic, protože se jedná o beztvarou a bezča­sou Prázdnotu bez hranic. To však neznamená, že neexistuje. Mysl je věčně a univerzálně přítomna, „Nic“ je pouhým zdáním. Obrazně matematicky by se to dalo snad vyjádřit jako nekonečná nula.

Na rozdíl od tohoto Absolutna by se jako základní princip stvořeného světa dal obrazně matematicky vyjádřit jako plus a mínus nebo v jiných pojmech jako jin a jang. Tento nejzákladnější princip, který již nelze dále redukovat, je přítomen v každé entitě, v každém systému. Částice, atom, molekula, buňka, organismus, člověk, manželé, rodina, společnost, národ, stát, Země, Sluneční soustava, galaxie, kupa galaxií, vesmír, svět to vše je svým specifickým vědomím, které obsahuje tento základní princip. Když odstraníte všechny atributy entity včetně času a prostoru zbude pouze plus a mínus a tento základní princip je hybnou silou stvoření a stváření světa. Neexistuje nic s výjimkou Absolutní mysli, co by tento princip neobsahovalo.

Nejvhodnější představa obsahování tohoto principu ve všem je magnet. Magnet vždy obsahuje severní a jižní pól. Jsou nerozdělitelné. Když rozdělíte magnet na dvě části, vzniknou dva magnety a každý bude obsahovat severní a jižní pól. Když rozdělíte magnet na tři části, vzniknou tři magnety a každý bude obsahovat severní a jižní pól. Když k sobě přiložíte jakékoliv magnety, vznikne soustava opět s jedním severním a jižním pólem.

Polarita je základní princip stvořeného světa. Pro upřesnění stvořeným světem je myšleno vše. To znamená i tak zvaný astrální svět a tak zvané vyšší světy. Ne pouze nám nejbližší a nejsrozumitelnější časoprostorový svět. Toto je velmi důležité při pochopení stvořeného světa a jeho fungování. Není dobro bez zla, není světlo bez tmy, zvuk bez ticha, protože nemůže existovat magnet skládající se pouze ze severního nebo jižního pólu, nemá smysl uvažovat o jin bez jang o plus bez mínusu.

Nepřijetí tohoto základního principu ať už rozumem nebo citem je nepřekonatelnou překážkou na cestě poznání. Smyslem bytí na všech úrovních a tím i nejobecnějším smyslem bytí je využití polarity k tvůrčímu procesu.

Záměrně zde používám pojem bytí (ve smyslu existence vědomí) a ne pojem život, protože definic života je mnoho a vzhledem k jejich časté biologické orientaci nejsou pro tyto účely příliš vhodné.

Vývoj počítačů, počítačových her a internetu umožnil použít vhodnější představu a příměr pro pochopení tzv. kosmické hry.

V současné době existují na internetu tzv. on-line počítačové hry, kterých se účastní desettisíce až statisíce lidí z celého světa (počet se vztahuje k jedné konkrétní hře a jednomu určitému časovému bodu). Každá taková hra má prostředí a základní pravidla vytvořená programátory. Hráč, který se této hry účastní, si vybírá postavu, s kterou se bude hry účastnit a v rámci stanovených pravidel si určuje vlastnosti, vzhled, schopnosti. Ve hře si pak vybírá cíle, kterých chce dosáhnout a v rámci toho se sdružuje s ostatními hráči (přesněji řečeno s jejich postavami), případně proti nim bojuje. Dokonce se stávají v současné době velmi populární i hry simulující běžný život. Když hráče konkrétní postava přestane bavit nebo je mu v této hře život nějakým způsobem ukončen a tato hra se mu líbí, vybere (stvoří) si postavu jinou a jde hrát znovu. A není problém si představit, jak hráč hraje více her a je spolutvůrcem více postav současně.

Takto je možno si představovat i bytí - kosmickou boží hru, kde existuje Stvořitel – velký programátor, který vytváří prostředí a určitá pravidla hry a Multidimenzionální Bytosti si volí jednotlivé postavy – v případě úrovně našeho časoprostoru jednotlivé inkarnace. Je nutno si uvědomit, že vzhledem k bezčasovosti této úrovně Bytost hraje všechny hry současně. Vzhledem k polaritě stvoření hraje všechny představitelné a i některé pro nás lidi nepředstavitelné role. Těmito rolemi mohou být i takové pro nás krajní polohy jako jsou postavy obdobné nám známým postavám jako je například Kristus, Budha, Hitler, Stalin, ale i Lucifer a archanděl Gabriel.

Když už jsme si konkrétní hru a postavu v kosmické hře vybrali, jsme nuceni dodržovat její základní pravidla a to znamená, že určitá naše jednání způsobují určité následky stanovené programem Stvořitele pro tuto hru, jejímž však jsme zároveň i spolutvůrci, pro což se používá pojem karma. Každý z nás jakožto součást Bytosti a tím i část hologramu vědomí Bytosti obsahujeme všechny aspekty Bytosti včetně aspektů z našeho pohledu nejkladnějších i nejzápornějších. Duchovní úroveň inkarnované bytosti (pokud o něčem takovém má smysl hovořit) by se snad dala vyjádřit mírou pochopení základního principu jin a jang a vyrovnání se se všemi aspekty duše jako části hologramu vědomí Multidimenzionální Bytosti a to zejména těmi z našeho pohledu nejodpornějšími. I když pro některé duše je obtížné se vyrovnat a přijmout i ty z našeho pohledu nejkladnější aspekty své duše, protože mají dojem, že si je vzhledem ke svým předchozím životům „nezaslouží“.

Představme si, že jsme magnet. Nemáme jinou možnost než pochopit a vyrovnat se se skutečností, že se skládáme i ze severního i z jižního pólu. A z tohoto pohledu není podstatné, zda severní pól označíme jako kladný a jižní jako záporný.

K tomu navíc je nutno se vyrovnat s tím, že to, co my považujeme za kladné jiní mohou považovat za záporné a obráceně.

Povšimněte si, jak z tohoto zorného úhlu je nesmyslné volání různých „náboženských“ a zejména církevních ideologií ve stylu “Vymýtíme všechny záporné jižní póly a bude ráj na zemi“, případně „Vymýtíme všechny záporné severní póly a bude všude mír a blahobyt (možno dosadit i pojem udržitelný rozvoj). Pod pojem náboženské ideologie řadím v tomto smyslu i různé materialisticky se tvářící ismy, protože se ve velké většině případů nejedná rovněž o nic jiného než o určitou formu víry a náboženství.

Z tohoto pohledu je nutno přistoupit i ke svému „egu“. V mnoha knihách a přednáškách je zdůrazňováno, že se musíme zbavit svého ega, nechat jej zemřít. Toto ale není možné. Protože ego není nic jiného než vědomí určité postavy v kosmické hře se všemi jejími vlastnostmi, minulostí, přítomností a potencionální budoucností a pokud bychom se tohoto zbavili, zmizí i postava a hra. To, co zbude, je pouze základní vědomí Bytosti – jin a jang. Své ego a jeho principy musíme pochopit a přijmout jej. Čeho se musíme zbavit je egoismus, zbavit se závislosti na egu, závislosti na výsledcích postavy v té konkrétní hře, závislosti na výsledcích postavy, na kterou je právě naše vědomí koncentrováno.

Ego je role, kterou jsme si přišli zahrát a té se nemůžeme zbavit, ale čeho se můžeme zbavit je egoismus, což není nic jiného než ztotožnění se s touto rolí.

Musíme pochopit polaritu svého ega, své duše.


Rozbor současné situace

Pro plné pochopení současné situace na Zemi je nutno použít základní principy.

Tento stav má mnoho úrovní, jejichž poznání umožní dané situaci porozumět v plném rozsahu.

Pro zjednodušení je nutno uvést několik základních úrovní, ale je potřeba si uvědomit, že mezi těmito úrovněmi nejsou ostré hranice a dochází i k prolínání mezi nimi a zároveň, že všechny tyto úrovně se vzájemně ovlivňují a  ovlivňují směr chodu našich dějin.

- úroveň běžných lidí

- úroveň oficiálních vlád

- úroveň skutečně vládnoucích lidských elit

- úroveň mimozemských civilizací

- úroveň vědomí Země

- úroveň astrálního světa

- úroveň vyšších světů


Úroveň běžných lidí

Pro současné lidstvo je stále vytvářena iluze světa, která vůbec neodpovídá skutečnosti. Běžní lidé jsou zataženi do spotřebního způsobu života společnosti a nemají ani čas ani chuť si klást jakékoliv důležité otázky. Pro ty, kteří jdou hlouběji a zajímají se i o základní filozofické otázky jsou vytvářeny různé ideologie – náboženství, které je odvádějí od cesty k pravému poznání. Pro ateisty je vytvořeno náboženství s názvem věda. Přitom vše je jinak, než jak je nám předkládáno. Historie je evidentně vytvářena s určitým záměrem a neodpovídá zjištěným skutečnostem. Přírodní zákony jsou nám předkládány v dogmatické formě a rovněž neodpovídají faktům. Jako příklad lze uvést teorie o evoluci a vývoji člověka, popírání zdrojů volné energie, informace o mimozemském životě a mimozemské inteligenci (či spíše o jejich neexistenci), informace o stavu společnosti, o zidealizovaném fungování kapitalismu a demokracie apod. Jen nepatrný zlomek procenta lidí je schopen prohlédnout skrz uměle vytvářenou bariéru.

Všechno je jinak a lidstvo je udržováno v bludu, aby jako stádo poslušně kráčelo tam, kam určí ti, jež mají moc. A lidstvo tam také celkem poslušně až na výjimky kráčí.

Dochází k výrazné polarizaci lidských bytostí. Zjednodušeně řečeno, slušní se stávají slušnějšími a neslušní se stávají ještě neslušnějšími. Lidí kolem středu ubývá a přibývá jich směrem k pólu.

Významným prvkem je fakt, že v této době dochází díky urychlené polarizaci i k mimořádně rychlému a v nám známých dějinách k nevídanému duchovnímu rozvoji mnoha lidí. A je nutno si uvědomit, že se jedná vzhledem k polarizaci o opravdu velké množství lidí. Tento fakt je bohužel víceméně skryt, protože média až na výjimky věnují svoji pozornost zprávám, jejichž aktéry jsou ti z druhého pólu.


Úroveň oficiálních vlád

Oficiálně vládnoucí vrstva společnosti, která se formálně podílí na moci a která současně se podílí na vytváření iluze světa, ale zároveň většinou až na výjimky v iluzi sama žije. Zjevnou stránkou je politický boj o moc a peníze, globalizační snahy, vojenské intervence v cizích zemích, teroristické akce apod. Vzhledem k výrazné polarizaci lidí a vzhledem k tomu, že na vrcholová místa v politice se dostávají slušní lidé opravdu jen zcela výjimečně (což už je bohužel dáno samotným principem funkce politiky v současném tzv. demokratickém světě) a neslušní se v dnešní době stávají ještě neslušnějšími, je zřetelný úpadek vládnoucích vrstev společnosti, jejich zcela evidentní zhrubnutí a špatně skrývaný i zcela neskrývaný nezájem  o zájmy společnosti jako celku. Takřka všichni jsou sami manipulováni těmi, jež mají skutečnou neformální moc. Manipulaci si většina z nich ani neuvědomuje, protože je prováděna velmi důmyslně a využívá či spíše zneužívá slabých stránek těchto lidí. Samozřejmě jsou časté případy i přímého nátlaku. A tak vědomě či nevědomě realizují plány skutečně vládnoucích lidských elit.


Úroveň skutečně vládnoucích lidských elit

Informace o této skupině pocházejí většinou z tzv. „konspiračních teorií“ a channelingových  zdrojů, i když mnoho informací lze získat i důkladnou analýzou běžně známých skutečností.

Zájmem této skupiny mocných (Ilumináti, svobodní zednáři, Vatikán apod.) je vytvořit tzv. Nový světový pořádek s jednotným náboženstvím a jednotnou světovou vládou a vytvoření takového stavu lidské společnosti na Zemi, který by této skupině zaručoval moc a kvalitní život v kvalitním prostředí. K tomu jsou připraveni použít všech možných i nemožných prostředků jako jsou globalizace všeho druhu, války, redukce počtu lidí (např. prostřednictvím nemocí, katastrof, válek včetně atomových) a jako záminky využívají cokoliv, např. globální oteplování, nebezpečí jaderných zbraní ze strany těch „zlých“, terorismus, AIDS, ptačí chřipku apod.

Na podstatně vyšším stupni než u předchozích dvou úrovní jsou již v této skupině vědomosti, které nejsou omezovány žádnými dogmaty materialistické vědy či ortodoxních náboženství. Pro tuto skupinu pracují intelektuální elity, které důkladně analyzují a syntetizují informace všeho druhu, to znamená i informace, které jsou v kruzích „oficiální vědy“ zesměšňovány či ignorovány (např. mytologie jednotlivých národů, alchymie, astrologie, magie, mimosmyslové vnímání, channelingové zdroje apod.), což se děje částečně záměrně a částečně díky zúženému poznání většiny „oficiálních vědců“.

Díky tomu mají příslušníci této skupiny podstatně pravdivější informace o historii Země a lidstva, o lidstvu již dnes dostupných nových technologiích (např. nové zdroje energie, nové způsoby transportu, léčení chorob apod.), existenci mimozemských civilizací, kosmologii, fyzice, filozofii apod. Zjednodušeně řečeno, protože mají podstatně přesnější znalosti minulosti a současnosti mají i daleko přesnější obraz možných budoucností a tím i znalost možných nástrojů pro její ovlivnění.

Přesto i oni jsou ovládáni a to částečně reptiloidními (reptil - plaz) civilizacemi a částečně astrálními silami. Tuto skutečnost si většina z nich nepřipouští, protože o ní neví, případně si dělá iluzi, že se bude jednat o spolupráci a ne o vztah nadřízenosti a podřízenosti, což se ale nedá předem zcela vyloučit.

Protože lidé se do této skupiny nepropracovávají politickým bojem, ale zcela jinými mechanismy, zejména výběrem správných rodičů, je tato skupina rovněž ovlivňována polarizací. Do lidí této skupiny se inkarnují rovněž vyspělé duše, jejichž cíle se ne zcela shodují s momentálními (počítaje v to i dlouhodobé strategické cíle) cíly skupiny jako celku. Tito lidé zatím pracují skrytě, ale jejich působení je již významné a nemělo by se podceňovat, včetně možnosti, že by se jim časem podařilo celou skupinu ovládnout tak, aby začala pracovat ve prospěch lidstva jako celku.


Úroveň mimozemských civilizací

Ověřitelnost informací z této úrovně je již značně problematická a většina z nich vypadá jako sci-fi a mnohdy ještě spíše jenom jako „fi“. Kromě toho se jedná o úroveň, která by si zasloužila určitě rozdělení na více podúrovní, protože pod pojmem  mimozemská civilizace se skrývá opravdu široká škála úrovní, jak technologických, tak i duchovních, včetně bytostí, jejichž možnosti z našeho pohledu téměř splývají s možnostmi Boha. V tomto bodě se úvaha týká mimozemských civilizací, jejichž duchovní a technologická úroveň je pro nás ještě pochopitelná.

Z pohledu méně duchovně, ale dostatečně technologicky vyspělých civilizací se jedná o boj o ovládnutí prostoru Země a jejích obyvatel různými druhy vesmírných civilizací, případně ras v rámci naší Galaxie.

Na jedné straně se jedná o civilizace, které chtějí lidstvo ovládnout a nemají zájem na duchovním vývoji lidstva, spíše naopak, snaží se ho zbrzdit. Na druhé straně se jedná o civilizace, které chtějí lidstvu pomoci, jednak ochranou proti civilizacím snažícím se lidstvo ovládnout a jednak pozvednutím lidstva na vyšší úroveň.

Z dostupných zdrojů vyplývá, že snahy o ovládnutí lidstva projevují především reptiloidní civilizace, jejichž cíle nejsou v souladu se zájmy lidstva jako celku.

Není vhodné reptiloidním zájmům říkat temné zájmy a temné síly. Oni zase mohou vnímat svoje zájmy jako zájmy dobra a naše zájmy jako zájmy zla. Jsou to prostě jiné zájmy. Pokud v tomto smyslu vůbec výrazy jako dobro a zlo používají. Možná, že znají pouze kategorii užitek - neužitek.

Je nutno je vnímat jako odlišná vědomí. Není možno je posuzovat v intencích našeho vnímání dobra a zla. Rovněž je nutno při tomto posuzování jejich odlišnosti odstranit jakýkoliv prvek morálního odsouzení jejich chápání dobra a zla. Abychom pochopili podstatu, musíme to chápat jako soutěž dvou forem a ne souboj dobra a zla.

Reptiloidi mají zájem nejen o Zemi jako takovou, ale velký zájem mají i o člověka. A není vhodné situaci zjednodušovat, tak, že mají zájem o lidi pouze jako o otroky, či podanou rasu nebo dokonce jako o potravu.

Velký zájem mají o člověka jako takového jako odrůdy humanoidů a rasy výrazně odlišné od reptiloidů. Pokud se chceme dopátrat jejich důvodů zájmu o člověka, je nutno přistoupit k tomuto fenoménu poněkud ze široka. I reptiloidi mají svoje mýty, filozofie, kosmogonie apod.

Zde si dovolím menší vsuvku. Součástí stvořitelského mýtu reptiloidů je údajně i teorie vyvolené rasy, která je oprávněna v zájmu svého rozvoje kolonizovat planety bez ohledu na původní obyvatele včetně jejich možného vyhlazení. Pokud vám to nic nepřipomíná, doporučuji přečíst si Starý zákon. Podobnost čistě náhodná?

Při určité míře zobecnění je možno přepokládat, že na vyšších úrovních vývoje  jednotlivých civilizací dochází k určitému sbližování filozofických názorů. Proto se dá předpokládat, že i oni dospěli k pojetí našeho fyzického světa jako určitého druhu virtuální reality, kde základním tvůrčím aktem je myšlenka.

Člověk je díky jedné své specifické zvláštnosti schopen velmi silných tvůrčích aktů a tím i prosazení své vize vývoje událostí. Tou specifickou zvláštností, kterou se lidé odlišují zejména od reptiloidů, ale částečně i od ostatních humanoidů, je schopnost silných emocí. Člověk je schopen položit tvůrčí myšlenku na silnou vlnu emocí a tím i měnit realitu. Je známo mnoho příkladů, kdy běžný člověk pod vlivem silných emocí dokázal to, co není ve fyzických silách žádného člověka (klasickým příkladem jsou matky zachraňující své děti nebo sebe pro své děti).

Mnohé krvavé rituály obětních obřadů, a zejména s lidskými oběťmi, původně měly svůj účel v posílení tvůrčí myšlenky na změnu reality (např. přivolání deště) energií silné emoce. Za nejsilnější emoci byla vždy považována násilná smrt člověka. V originálním obřadu se jednávalo o dobrovolnou oběť, která byla vysoce hodnocena i vlastními oběťmi. Toto subjektivní hodnocení oběťmi by se to dalo přirovnat k sebevražedným útokům muslimských bojovníků.

Tato „emoční schopnost“ činí z lidí, z určitého úhlu pohledu, mocné bytosti. Vzhledem k současné duchovní úrovni „naštěstí“ velká většina lidí není schopna vědomě využívat tvůrčí myšlenku ke změně reality.

Reptiloidy zajímá především síla, samozřejmě v pojetí dalece překračující pouhou fyzickou sílu. V této souvislosti si prosím povšimněte pozdravu z Hvězdných válek „Provázej tě síla“ (ne „Provázej tě láska“, což by asi byl, anebo spíše měl být, humanoidní pozdrav).

Genetické pokusy, o kterých je možno se dočíst na mnoha stránkách Internetu v mnoha různých variantách, slouží k vytvoření u některých ras chybějícího tzv. emočního těla - doplnit „psychiku“ těchto bytostí o schopnost emocí s jednoznačným záměrem získat „Sílu“. Prováděné genetické pokusy zatím vedly (z jednoho pohledu bohužel, ale z druhého možná díky bohu - možno chápat i jako díky božímu zásahu) ke spíše opačnému efektu. To znamená, že výsledkem genetických pokusů jsou humanoidi s reptiloidními prvky, ale bez emočního těla nebo s velmi slabým emočním tělem, které však je zcela nepostačující jako nosná vlna pro tvůrčí myšlenku.

Zajímavá je otázka, proč reptiloidi neovládnou Zemi přímo, např. vojenskou invazí, když jejich vojenská převaha vzhledem k výraznému technologickému náskoku je naprosto jednoznačná. Pravděpodobně je to důsledkem historického vývoje. Na Zemi došlo k mnoha vojenským střetům mezi humanoidními a reptiloidními civilizacemi (v mýtech mnoha národů jsou popisovány tak, že bychom je dnes nazvali „hvězdnými válkami“) a zřejmě došlo k dohodě o nepoužití vojenské síly proto, aby nedošlo k totálnímu zničení Země nebo minimálně života na Zemi, na čemž nemá zájem ani jedna strana. V této situaci je jedna cesta jak Zemi ovládnout.

Zdá se, že pokud použijeme, nám Čechům velmi dobře známou terminologii, reptiloidi potřebují tak zvaný zvací dopis. Přeloženo i pro jiné národy než Čechy a Slováky, reptiloidi potřebují, aby jejich zapojení do dění na Zemi bylo jakoby v souladu s převládajícím názorem lidí, přesněji řečeno v souladu s názory vládnoucí vrstvy obyvatel Země. Pod tímto úhlem pohledu je možno chápat i snahy o vytvoření globální vlády (samozřejmě pod zatím skrytou patronací reptiloidů).

Proč nám přátelsky nakloněné mimozemské civilizace nepomáhají a nebudou pomáhat přímo, tak jak si to v mnoha případech představují někteří vizionáři na základě „informací“ od jejich channelingových zdrojů?

Představme si situaci, která je obdobná. Rádi bychom pomohli někomu blízkému, který je dlouhodobě nemocný. Zjednodušeně řečeno máme dvě základní možnosti.

Za prvé pomoci mu lékem, bylinkami, reflexními terapiemi, energetickým působením a případně dalšími alternativními a nealternativními léčebnými procesy. V tomto případě vykonáme za pacienta něco, co možná vyřeší bezprostřední projev nemoci, např. utiší  bolest nebo nemoc zdánlivě vyléčí, ale v hluboké podstatě nedojde ke změně a s vysokou pravděpodobností se prapůvodní niterní příčina projeví znovu, někdy ve stejné, jindy v jiné formě.

Za druhé snažit se s ním dobrat vnitřní příčiny nemoci, která signalizuje, že hluboko v podstatě není vše v pořádku a že člověk by měl pochopit, kde chyboval a jak a proč by měl změnit své myšlení, jednání a postoje. V tomto případě je šance pro úplné „vyléčení“ lidské bytosti.

Pokud provedeme hlubokou analýzu skutečné „pomoci“ druhým z pohledu vyšších úrovní poznání, jediné co můžeme reálně udělat pro druhou bytost je, odkrýt jí poznání (o ní samé) a dát jim tím možnost svobodné volby. Tuto volbu většinou dosud neměla, protože neznala jinou možnost než tu, kterou doposud používala. Zda použije tuto novou možnost, je pak již zcela na její vůli a rozhodnutí a musíme být připraveni na to, že ji mnozí i z pohledu nového poznání nepoužijí ať už proto, že nechtějí nebo že to nedokáží. V žádném případě je však za to nemůžeme odsuzovat.

Je reálný předpoklad, že stejným způsobem uvažují i mimozemské civilizace, které jsou na vyšší duchovní úrovni než je naše. Oni nám nemohou pomoci z pohledu vyšších kosmických zákonů jinak, než že nám pomohou odstranit překážky, které nám brání ve svobodném rozhodnutí. A tou formou pomoci je jednak právě odstranění energeticko informační blokády uvalené na nás jinou duchovně nevyspělou mimozemskou civilizací, která bezohledně prosazuje své zájmy na úkor zájmů lidské civilizace na Zemi a jinak poskytnutí informací, které nám byly blokovány, případně i zablokování přímé agrese ze strany jiné civilizace.

Řešení základních problémů naší civilizace však musí již realizovat lidstvo samo.


Úroveň vědomí Země

Všechny formy života na planetě jsou součástí bytosti Země, všechny formy vědomí na planetě jsou součástí vědomí Země. Obdobně jako jsou buňky se svým buněčným vědomím součástí našeho těla a našeho vědomí a podílí se na vytváření našeho těla a našich orgánů.

Vědomí bytosti Země udržuje svou kontinuitu až k samotným počátkům života a bude si ji udržovat, dokud bude na planetě život (míněno v tom nejširším slova smyslu). Země, planetární bytost, má vlastnosti, které nejsou nutně odvoditelné z poznání vlastností jednotlivých druhů a organismů jí obývajících.

Celá Země představuje samojediný superorganismus, nadaný vlastní inteligencí. Lze jen doufat, že imunitní systém Země dokáže eliminovat ty složky jejího organismu, které se ukazují jako škodlivé, nebezpečné a nefunkční a že tuto eliminace člověk jako druh přežije. Reduktivní schopnosti určitého systému jako je planeta Země ve vztahu k nějakému dílčímu prvku, jakým je civilizace, či lidská bytost, nepochybně existují. Reduktivní činnost není důsledkem nějaké negativity a nelze ji tak vnímat. Reduktivní události mohou být zcela přirozené v jakémkoliv evolučním běhu a to neplatí jenom pro lidskou civilizaci.

Je nutno si uvědomovat, že Země je živý organismus. Tento organismus je nejen živý, se schopností udržovat rovnováhu, ale má také emoce a svůj druh inteligence, vědomí. Projevy povětrnosti, působení živlů je možno považovat za emocionalitu bytosti Země.

Při hluboké meditaci a napojení se na vědomí Země je možno si uvědomit jaký vliv má lidská civilizace na Zemi. Pocity vědomí Země v této době ve vztahu k působení člověka lze obrazně vyjádřit jako když máte na sobě 50 let starý kožich, nasáklý prachem a plísní a prolezlý blechami a štěnicemi. Není tak obtížné pochopit, že bytost Země má zájem na očistě nebo svlečení tohoto kožichu. A síly jimiž disponuje Země jsou zcela mimo jakoukoliv obranyschopnost lidské civilizace.

Ohrožení lidstva nepramení ani tak z jeho vlastních akcí, ale z toho, jak na ně Země zareaguje.


Úroveň astrálního světa

Informace o této skupině pocházejí takřka výlučně z mimosmyslových zdrojů, případně zdrojů, které tyto mimosmyslové zdroje citují.

Na této úrovni se vyskytují i bytosti, které se živí emoční energií a to zejména energií negativní. Vzhledem k tomu, že negativní energie je jejich potravou, snaží se zejména mimosmyslovým ovlivňováním lidí vytvářet situace, při kterých vznikají negativní emoce jako je bolest, nenávist apod., a to opět na všech úrovních. To znamená, že se nejedná pouze o války, genocidu či hony na čarodějnice, ale i každému člověku známé běžné situace. Tyto astrální bytosti jsou schopny manipulovat vědomím některých lidí.

Nepředstavujme si však, že se jedná pouze o satanské našeptávání k ubližování. Naopak, jsou do lidského vědomí vkládány zdánlivě ty nejušlechtilejší představy o ovlivňování běhu světa. Ve jménu boha a dokonce boží lásky bylo zabito zdaleka nejvíce lidí v dějinách lidstva. S takovým pojetím lze i lidskou duši (samozřejmě cizí) zachránit přivedením na pravou víru a protože není nic významnějšího než záchrana lidské duše, lze proto obětovat i tělo (a dokonce někdy i vlastní). Netroufám si ani odhadnout, kolik lidí opravdu trpí bolestivými výčitkami, že neuspokojují požadavky svého boha.

Tyto bytosti samozřejmě nemají sebemenší zájem na harmonickém rozvoji lidstva směrem k duchovnosti, protože by tak přišly o zdroj energií. Tyto síly ovlivňují všechny předchozí úrovně s výjimkou duchovně vyšších mimozemských civilizací.


Úroveň vyšších světů

Informace z této úrovně jsou však příliš vysoko nad úrovní tohoto článku (bohužel i jeho autora) a pokud by je běžný člověk mimosmyslově obdržel, nebyly by pro něj na úrovni lidského vědomí srozumitelné a pravděpodobně by možná ani nepochopil, že se jedná o informace tohoto druhu.

Při představě pyramidové hierarchie, kdy proti sobě stojí vždy dvě opoziční strany, se dojde na vrchol pyramidy do bodu, když už nejsou dvě strany. A tady je ta inteligence, která už nemá protihráče a na šachovnici světa hraje černými i bílými figurami.

Možné varianty blízké budoucnosti.

- Nic se výrazně nezmění a lidstvo půjde pomalým krokem do záhuby

- Skrytým elitám se podaří zavést Nový světový pořádek

- Zemi ovládnou negativní mimozemšťané

- Zemi ovládnou pozitivní mimozemšťané

- Země a lidstvo přejde do vyšší úrovně (dimenze)

- Přijdou velké katastrofy, které přežije pouze část lidí a pak může nastat bod 1. – 5.


Nic se výrazně nezmění a lidstvo půjde pomalým krokem do záhuby

Tato varianta se zdá jako nepravděpodobná vzhledem k mnoha okolnostem a v podstatě ji nepředvídá žádný z alternativních zdrojů. Již pouhou aproximací současného stavu do budoucnosti lze snadno předpovídat velké změny. Některé z mnoha předpokládaných a předvídaných krizí a revolučních událostí (které nemusí být nutně negativního charakteru jako např. nové technologie v oblasti získávání energií, které jsou sice pozitivního charakteru, ale zároveň by přinesly pro mnoho lidí změny pro ně negativní) jsou opravdu více než pravděpodobné.

Co by mluvilo ve prospěch této varianty je skutečnost, že už mnohokráte byly předpovídány „převratné změny“, které ale zatím ještě nenastaly.


Skrytým elitám se podaří zavést Nový světový pořádek

Tato varianta se zdá pravděpodobnější než varianta první, protože tomu nasvědčuje mnoho okolností. Lidstvo, pokud nepochopí anebo mu nebude poskytnuta mocná vyšší (ať už si pod tím představuje každý, co chce) pomoc, nemá příliš velkou šanci se ubránit. Na všechny jeho tahy už jsou dávno, alespoň 5 tahů dopředu, připraveny protitahy. Všechny mocenské (počítaje v to např. i média) a ekonomické prostředky jsou v rukou elit.

Problém se zavedením Nového světového pořádku, Globalizaci světa a Jediné vlády Země nespočívá v samotném principu, ale v tom, čemu a komu má sloužit. Na mnoha duchovně vyvinutějších planetách než je Země, je tento princip uplatňován ku prospěchu všech bytostí těchto planet. Existují však velmi opodstatněné obavy, že toto není zcela v zájmů tvůrců Nového světového pořádku. I když i mezi elitou existují lidé a možná už i skupiny, které by daly přednost variantě uplatňované ve vyspělejších civilizacích.

Tato varianta se zdá ale velmi labilní z toho pohledu, že je velká pravděpodobnost přeměny této varianty ve variantu č. 3 nebo č. 5 a to v souladu s tím, čí síly převládnou. Přežití této varianty po dobu delší než 50 let se v souvislosti se všemi okolnostmi jeví jako nepravděpodobné. Za reálného předpokladu, že tato labilita je většině členů této skupiny více či méně známá, mohla by se práce na realizaci této varianty zdát z pohledu motivace této elity jako nepochopitelná. Porozumění motivaci je výrazně jednoduší s úvahou o možnosti, že v rámci elity existují i poměrně početné skupiny, které preferují variantu č. 3 nebo 5.


Zemi ovládnou negativní mimozemšťané

Abychom se vyhnuli problematické definici negativních mimozemšťanů, mějme za to pro účely tohoto článku, že tímto označením jsou určeni ti mimozemšťané, jejichž zájmy nejsou zcela v souladu se zájmy lidstva jako celku.

Ovládnutí by mohlo být krátkodobě ale i relativně dlouhodobě skryté před většinou lidstva. Varianta otevřeného hrubého převzetí moci nad lidstvem se nejeví z více hledisek jako pravděpodobná. Daleko pravděpodobnější se zdá varianta využití, případně zneužití spolupráce s částí pozemšťanů pro ovládnutí prostoru Země. Samozřejmě za silné podpory technologické převahy mimozemšťanů, čímž není myšlena jen vojenská převaha, ale i technologie nabídnuté lidstvu ke zdánlivému či skutečnému zlepšení životní úrovně.

Ani tato varianta se z dlouhodobějšího hlediska nejeví jako zcela stabilní, protože by asi byla vyhodnocena ostatními mimozemskými civilizacemi jako porušení dohody uzavřené po skončení bojů o Zemi  v dávných dobách a podněcuje představu nových hvězdných válek v naší Sluneční soustavě.


Zemi ovládnou pozitivní mimozemšťané

V souladu s úvodem do bodu 3., mějme za to pro účely tohoto článku, že označením pozitivní mimozemšťané jsou určeni ti mimozemšťané, jejichž zájmy jsou v souladu se zájmy lidstva jako celku. Zájem lidstva jako celku by se dal zjednodušeně definovat jako zájem na dlouhodobě udržitelném životě v míru a harmonii se Zemí a bytostmi jí obývajícími.

I když je tato alternativa pro mnoho lidí nejpřitažlivější a zdánlivě nejjednodušší, je velmi málo pravděpodobná z důvodů uvedených již v bodě pojednávajícím o současném stavu z úrovně mimozemských civilizací.

Je však možné a některé indicie tomu i nasvědčují, že nastane situace, jejíž tvůrci se budou všemožně snažit, aby vše vypadalo, že se jedná o ovládnutí Země mimozemskou civilizací ve prospěch jejích obyvatel (pracovně se tomu říká „Návrat dávných Bohů“). V zásadě se však bude jednat o skrytou variantu č. 3. Je velmi reálné, že mnoho lidí tomu uvěří a mnozí tomu budou věřit až do konce svého života (což ale nemusí být tak dlouhá doba). Tomu mohou napomoci i skutečná opatření mimozemšťanů, zlepšující i výrazně určité stránky lidského života.


Země a lidstvo přejde do vyšší úrovně (dimenze)

Jednoduše a hezky řečeno, ale těch představ o tom, kam se to vlastně dostaneme, je jen na internetových stránkách psaných česky opravdu dost. Od zvýšení vibrací vědomí Země a jí obývajících bytostí až po přechod do zcela jiné dimenze bytí. Různé jsou i teorie o počtu lidí,  kterým se podaří překonat tuto transformaci a v jaké formě.

S přihlédnutí k dosavadnímu vývoji lidstva a určité logiky věci se zdá, že nejpravděpodobnější verzí přechodu do vyšší úrovně by byl přechod vědomí lidstva a Země z vibrační úrovně 3. čakry do vibrační úrovně 4. čakry. Tato změna by zcela změnila i lidskou společnost.

Tato varianta je pro většinu lidí nepředstavitelná vzhledem k současné situaci a vzhledem k (z jejich pohledu nepravděpodobné) rychlosti změn, které by musely nastat u  značného počtu  lidí. Mnoho lidí vůbec nevěří v možnost jakéhosi ideálního stavu společnosti, což je silně ovlivněno dobře známou historií lidstva a známými výsledky pokusů o nastolení takového stavu společnosti.

Tato nevíra a z toho důvodu i v mnoha případech negace takovýchto vizí s poukazem na dosavadní špatné zkušenosti však bohužel negativně ovlivňuje i možnost dosažení tohoto přechodu. Tito lidé ve svých úvahách dělají jednu zásadní chybu a to, že si nedovedou představit tuto tzv. ideální společnost skládající se z lidí, kteří jsou nyní na Zemi inkarnováni. Základní otázkou této varianty však není, zda je možno vytvořit tuto tzv. ideální společnost, ale zda může dojít v tak relativně velmi krátké době k takové změně vědomí u tak významné části lidstva, aby ideální společnost bylo možno vytvořit a udržet.

Další významnou otázkou je rovněž to, co se stane s tou částí lidstva, které se nepodaří duchovně vyspět. I v této otázce je mnoho uváděných variant od nepřežití až po přechod do jiné dimenze, případně možnosti, že oni zůstanou a duchovně vyspělí přejdou do jiné dimenze.

Na druhé straně je zde i dostatek lidí, kteří v některé z předchozích inkarnacích na jiných planetách tuto tzv. ideální společnost zažili a proto je pro ně představa ideální společnosti celkem samozřejmá. Ba dokonce se mnohým může zdát spíše nepochopitelný stav současné společnosti.

Tato varianta vypadá samozřejmě pro mnoho lidí nejlákavěji. Není na místě ji přisuzovat zcela minimální pravděpodobnost, ale na druhé straně z dosavadního vývoje a současné situace příliš nevyplývá. Hlavním podpůrným bodem této varianty jsou zejména channelingové zdroje a transformační projevy a „obtíže“ relativně vysokého počtu lidí, ale i některé vědecké poznatky v oblasti vysokých energií proudících nyní z kosmu.


Přijdou velké katastrofy, které přežije pouze část lidí a pak může nastat bod 1. – 5.

Tato varianta je rovněž jednou z těch, které jsou velmi populární a mnozí autoři hledají oporu pro ni v mnoha proroctvích a mýtech, biblí počínaje a mayským kalendářem konče. Rovněž četné channelingové zdroje ji uvádějí jako velmi pravděpodobnou, pokud nedojde k radikální změně ve vědomí lidstva.

Z dlouhodobých výzkumů historie lidstva (a dnes již už zdaleka ne jen z alternativních, ale i tzv. vědeckých) vyplývá, že mnohem pravděpodobnější než plynulá evoluce lidstva, je historie lidstva velmi výrazně ovlivňována velkými katastrofami, které ohraničují jednotlivé epochy a dobu trvání velkých civilizací. Z tohoto důvodu je pravděpodobnost příchodu nějakých katastrof relativně velká a hlavní otázkou víceméně zůstává, kdy k nim dojde.

Při nezaujatém pohledu na stav lidstva (míněno z pohledu zájmů lidstva), by se asi nebylo možno divit, kdyby nějaká vyšší inteligence považovala za vhodné násilným způsobem (když to jinak nejde) přerušit dosavadní vývoj lidstva. Zejména za reálného předpokladu, že tato inteligence není tak hluboce zaujata názorem panujícím v naší společnosti, že tím vůbec nejcennějším ve vesmíru je život v rámci jedné inkarnace. S tím samozřejmě souvisí i možný očistný proces samotné bytosti Země.

Na Internetu se v různých podobách vyskytují teorie, že pokud by k takovým katastrofám došlo, tak by vyspělá mimozemská civilizace zachraňovala „vyvolené“ (to znamená duchovně pokročilé) svými kosmickými loděmi. Z mnoha důvodů výše uvedených se však tato poměrně populární teorie zdá vymykat logice věci.

Všechny uvedené varianty mohou být v různých mírách vzájemně propojeny a vzájemně se mohou ovlivňovat a proto asi není příliš reálné očekávat uskutečnění některé z variant ve zcela čisté podobě. Kromě toho platí stará moudrost, že všechno je vždy jinak.


Závěr

Když pochopíme tyto základní principy, které výrazně ovlivňují naši současnost máme možnost účinně se zapojit do procesu změn.

Nikdy nelze dosáhnout míru a harmonie bojem. Kromě toho nikdy není možno zvítězit bojem nad druhou stranou, která v rukách drží většinu prostředků všech druhů boje. Jedině pozitivní tvůrčí představivostí spojenou s láskou je možno dosáhnout společného cíle, kterým je přeměna naší civilizace na civilizaci žijící v míru a harmonii se Zemi a všemi jejími obyvateli a sama se sebou.

Co může, kdokoliv z nás dělat pro dosažení stavu naší civilizace, po které mnoho lidských bytostí z hloubi srdce touží?

Za prvé je velmi důležité dosáhnout alespoň částečně komplexního poznání současné situace, což je mimo jiné záměrem tohoto článku a tak dosáhnout určité míry svobody rozhodování a předávat poznání, co nejširšímu okruhu lidí, tak aby i oni měli svobodnou volbu.

Za druhé je velmi důležité pracovat na sobě, tak abychom směřovali k tomu stát se harmonickou a láskyplnou bytostí při plném uvědomění si polarity stvořeného světa i naší bytosti.

Za třetí pozitivní tvůrčí představivostí se snažit ovlivnit realitu např.  pravidelnou, pokud možno každodenní meditací vizualizovat si naší vizi o harmonické společnosti lidských a ostatních bytostí na planetě Zemi a této vizi předávat co nejvíce láskyplné energie.

Nepředávat žádným způsobem emoční energii všem negativním a katastrofickým vizím a verzím budoucnosti.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz/autor/635-miroslav-zelenka/