Úvod do aplikované části psychologie

 

V teoretické části portálu kvantové psychologie jsme snažili zachytit vědomí člověka, jako "stadardizovaný modelový systém" utvářený působením jednoduchých evolučních mechanismů, ovlivňovaných interakčním vztahem vnějšího a vnitřního prostředí člověka akceptujíce principy spojitého času, prostoru a jejich změn.

Tuto část jsme se snažili prokládat otázkami, jejichž přesnější a přesnější zodpovídání, pravděpodobně ukrývá klíč k stále "dokonalejšímu" uchopení lidského vědomí a jejich vzájemných interakčních vztahů. Námi nabízené "odpovědi" vychází z, v současné době nám dostupných poznatků přírodovědních oborů fyziky, evoluční biologie a neurobiologie. Přesto, že jsme se pokusili o co nejpřesnější objektivnost, na základě měřitelně dokladovaných výzkumů, jsme si vědomi toho, že v teoretické části tohoto portálu bude muset docházet k úpravám a změnám pramenící z nových výzkumů, či přesnějšího uchopení námi  prezentovaných kontextových souvislostí.

Naproti tomu část "Aplikovaná psycholigie", vychází z reálně měřených asociačních procesů mozku u více jak 200 000 v současné době žijících obyvatel České republiky, které jsou neustále realizovány od 2006 - ........ Snímání probíhá pomocí systému BSA a vyhodnocení na základě metod OKAV a TDSP.

Jinak řečeno teoretická část kvantové psychologie slouží jako podklad pro snadnější a bohatší "pochopení" smyslu a důležitosti informací, které nám o sobě může poskytnout vědomí každého z nás, pokud se jej pokusíme diagnostikovat a měřitelně porovnávat v čase a prostoru.

Aplikovaná psychologie se již přímo věnuje diagnostickému procesu a výstupům, které jsou tímto přístupem, ve vědomí člověka v interakci s jeho prostředím s docela vekou přesností měřitelné a vzájemně porovnatelné.

 

1. Hodnotové struktury a procesy vědomí

Definuje schémata výstupů měření interakčních procesů a hodnotových struktur vědomí

 

2. Komunikační model lidského vědomí

Popisuje průchod a chování informace (stimulu) v systému vědomí na základě vzájemné interakce autonomních subsystémů vědomí a prostředí.

(Příklad interakčního zpracování stimulů při komunikaci s agresivním člověkem)

 

3. Ontologický vývoj vědomí

Popisuje ontologický vývoj a aktivaci jednotlivých subsystémů vědomí na základě měření těchto procesů v České republice.

 

4. Základní postuláty procesů a vývoje vědomí

Definuje základní postuláty chování vědomí jako evolučně přírodního systému.

 

5. Funkční struktura vědomí

Definuje funkční mozkovou strukturu systému vědomí, řídící projevy chování

 

6. Diagnostický proces

Zachycuje průběh a techniku snímání procesů vědomí, a způsob jejich vyhodnocení.

 

7. Snímací modul

Popisuje snímací modul, sloužící k zachycení interakčních procesů lidského vědomí.

 

Převzato z: www.kvantovapsychologie.cz