Hexaedr – element země

6sten pruhledny

Pozitivní vlastnosti: stojící na zemi, podporující, snaživý, pilný, přesný, důkladný, podrobný, stabilní, spolehlivý, realistický, střídmý, věrný, praktický, loajální, zásadový, rytmický, vyvážený, otevřený, předvídavý, zaopatřující, ocenitelný, vciťující se, čestný, má odhad, tpělivost, výdrž, odolnost, pozornost, úcta, uznání, úspěch, výkon, koncentrace.

Negativní vlastnosti: těžkopádný, pyšný, zaživa pohřbený, vyobcovaný, uvězněný, uzavřený, nepřístupný, bez emocí, chladný, moc si naložit a mnoho očekávat, vypočítavý, omezený, egoismus, nedůvěřující si, neskutečnost, lenost, lakota, závist, lpění na materiálních hodnotách, flegmatismus, strnulost, rozvrat, degenerace, podsvětí, odtržení, smrt, ztráta duše.

Hexaedr je přiřazen elementu země, název pochází z řečtiny a znamená „šestistěn“.

Hexaedr se skládá ze:

- 6 stěn

- 12 hran

- 8 vrcholů

Poskytuje podporu a formu a koncentruje energii. Tento útvar zviditelňuje božské světlo. Posvátná geometrie obsažená v hexaedru nás přivádí zpátky k dokonalosti a božskému řádu ve všem. Každou stěnu hexaedru tvoří čtverec se shodnými úhly a délkami hran. Objem hexaedru, jenž je označován jako krychle, kostka, kvádr nebo kubus, dokáže pojmout kouli.

Hexaedr vykazuje znaky, které ostatní tělesa (s výjimkou koule) nemají. Je hlavní a určující. Je jednoduchý. Všechna ostatní tělesa do něj mohou být symetricky začleněna a také jsou v něm obsažena (Metatronova krychle). Navíc zastupuje formující energii, jež dokáže přívézt na zem energie z jiných úrovní, protože je zadržuje a koncentruje.

Hexaedr je nejstabilnějším útvarem hmoty. Ve sféře krystalů mají tvar krychle například kamenná sůl nebo křišťály. V hexaedru je obsažena světelná koule (a tím pole jednoty) a je tak oddělena, aby vibrovala pomaleji a mohla rozvinout svou pravou sílu.

Po rozložení hexaedru dostaneme kříž, který také představuje pouť lidí projeveným světem. Toutou cestou lze kráčet jako oběť – spjatý s materiálním světem a uvězněný v něm, nebo jako tvůrce, který tvaruje hmotu vědomím, mění ji a rozpouští. My všichni jsme světelné bytosti, sbírající zkušenosti ve světě manifestace, abychom dosáhli uvědomění.

Kříž má velký spirituální význam a jako prastarý symbol lidstva jej nalezneme takřka ve všech erách a kulturách tohoto světa. Horizontální linie kříže představuje nebe a vertikální zemi. Kříž tedy spojuje nebesa se zemí. Rozděluje věci na čtyři části a reprezentuje čtyři světové strany, čtyři cesty, oddělení a spojení polarity, zastupuje nahoře, dole a střed, východ, jih, západ a sever.

Úkolem čtyř sloupů je podpírat nebeskou klenbu. Vertikální trám symbolizuje vztah mezi člověkem a Bohem a horizontální mezi člověkem a jeho okolím. V křesťanství kříž často představuje hřích a vinu a bývá spojován s utrpením a smrtí. Je metaforou břemene, jež je nám naloženo (postižení, nemoc, utrpení) a musíme je nést (nést svůj kříž). Kříž však též souvisí s páteří a s upřímným a pravdivým jednáním v napojení na naše Vyšší Já. Postavme se vzpřímeně a rozpažme ruce – získáme tak požehnaný, láskyplný a přímý postoj, který má na naší cestě velký význam. V pozitivním výkladu zastupuje kříž pokoj, spásu, osvobození, očištění a vnitřní svobodu.

Ježís Kristus kráčel touto cestou pro nás. My všichni jsme již osvobozeni a vykoupeni, jen musíme spasení přijmout do svého nitra. Jak prožíváte své nejvyšší Já? Je přibito na kříži, zmučené a stále zatížené vinou, hříchem a dalšími degradujicími kvalitami? Nebo ho vnímáte jako svobodné, rozhodující a žehnající životu a světu, vědoucí, že v sobě nese lásku, naději, svobodu, sílu a božské světlo?

Každá ze stěn hexaedru má čtyři úhly. Čtyřka je číslem stability a symbolem původu a základu všech věcí. Proto je považována za pozemskou a tedy pomíjivou. Najdeme ji ve čtyřech ročních obdobích, čtyřech elementech,... Zobrazuje se v podobě čtverce nebo čtyřúhelníku a jako element země zahrnuje vůli, trpělivost, píli, neústupnost, věrnost, spolehlivost, rozhodnost a tvrdohlavost. Staří egypťané považovali čtyřku za posvátnou.

Hexaedr má šest stěn. V Metatronově krychli je vše obsaženo. Šestka je číslem sjednocení a setkání, číslem lásky, která vše spojuje, vším proniká a vše slučuje volně a přece pevně. Všeobjímající láska je cestou.

Hexaedr má osm vrcholů. Osmička je číslem dokončení. Ležatá osmička synchronizuje levou a pravou stranu v nás a stará se o rovnováhu všech věcí. 7-8 hertzů je puls, který vysílá Země a s nímž se můžeme zesynchronizovat, aby nás vedl a řídil tok léčivých energií. Lidé, jež tyto energie přenášejí, je také vysílají frekvencí 7-8 hertzů. V tarotu je osmička číslem síly – nastavuje proudění energie.

Hexaedr má 12 hran. Číslo 12 reprezentuje dokončení (dvanáct měsíců, dvanáct apoštolů, dvanáct hvězdných znamení..). Vede nás do další roviny, do následující dimenze, je dveřmi a bránou stvoření. Ve dvanáctce se skrývá služba světu, úkol sloužit vyšší síle a dokončit vývoj.

Hexaedr v nás vyvažuje zemi. Element země v sobě zahrnuje všechny viditelné formy – naše tělo, to, co vidíme, čeho se dotýkáme a co můžeme pochopit. Nejvyšší vibrací země je krystalická struktura, čirá, jasná, průhledná a třpytivá. Země je velká světelná bytost, stvořená velkou koncentrací světla zformovaného do tvaru. Dává nám hojnost všeho, co k životu potřebujeme. Ale pokud se soustředíme na nedostatek, nedokážeme vnímat přebytek, který nás obklopuje.

Naše tělo je chrámem duše. Bez něho bychom zde na zemi nemohli existovat, jednat, měnit se a osvobodit. Hmota a životní zkušenost odráží to, jak používáme naši energii, sílu a moc. Hmota je matkou všech věcí. Vyživuje nás a podpírá, dává nám formu a po naší smrti si ji zase bere zpět. Když se v životě zaměříme jen na viditelné formy, cítíme se jako oběti a ovládá nás nedostatek, utrpení, nenaplněnost, žádostivost a nespokojenost.

NIC NELZE OSVOBODIT NA STEJNÉ ÚROVNI, NA NÍŽ TO VZNIKLO. ABY SE VĚC MOHLA ZMĚNIT, MUSÍME NA NI POHLÍŽET Z JINÉ ROVINY.

Stvoření je perfektní, osvobozené a dokončené. Čím probuzenější jsme v našem duchovním vědomí, tím lépe dokážeme převzít odpovědnost za naše Já, jednáme SEBE vědomě a SEBE určujícím způsobem, a tím lépe jsme připraveni změnit a zcela nově uspořádat náš život. „Já“ sídlí v nás. Můžeme se probudit na cestě proměny z oběti ve stvořitele. Dokážeme přetvořit náš život a pozitivním způsobem ovlivnit životy ostatních, s nimiž po cestě kráčíme.

Zasvěcení do elementu země představovala rituální smrt. V cyklu zasvěcení je posledním stupněm, který je třeba zvládnout. Lidé podstupující tento rituál byli v sarkofágu ukládáni do kobek se zcela zvláštní energií a v nich byli na několik dní vzduchotěsně uzavřeni. Duše, podstata hexaedru, ztratila formu, vydala se na cestu, aby poznala, že i když zase znovu vstoupí do těla, je nesmrtelná a věčná a že vše bylo vytvořeno z nekonečného prostoru. Jde o procitnutí v tom, čím jsme byli, jsme nyní a teprve budeme: nesmrtelné substanci. Probouzíme se jako spolutvořitelé, jimž tady na zemi nedokáže ublížit žádné utrpení, protože vědí, že je pomíjivé – jen světlo v nás je věčné.

S každým umíráním zakoušíme věčný život duchovně nesmrtelné přírody. Tak začíná probuzení a vystoupení z koloběhu smrtí a znovuzrození. Stále více vstupujeme do kontaktu s naší pravou podstatou a duchovní přirozeností. Jsme schopni se proměnit ze svého nitra.

Léčení elementu země: solné koupele, zdravá výživa, síla kořenů, práce s fialovým ohněm, uzemňující cviky a meditace, rituály, klid, uvolnění, práce s předky, léčení země, sport, pohyb, rytmická práce.

Práce s hexaedrem: vybalancování země v nás, přestavba a restruktualizace, uzemnění a tok energie, stabilita, vytvořit řád, koncentrace, klid, ticho, soustředění, vázat energii a držet ji, rozpoznat zákonitosti, rozšířit ustrnulé hranice, vnitřní bezpečí, probuzení skrze poznání a vědomí, objevit nadání a schopnoti, seznámit se s nimi blíže a dále je rozvíjet, růst a vědomí, rytmus, zdravé hranice, trpělivost a výdrž, stabilita a odolnost, detoxikace, čištění a neutralizace, narovnání páteře – práce v kostech a strukturách, nově sjednat štěstí, vytvořit osud, uvolnění spoutaných energií.

Hexaedr pomáhá málo uzemněným lidem plnit úkoly kontinuálně a dokončovat je. Brzdí nutkání utéci a stabilizuje a koncentruje energii. Učí nás podívat se na stíny a utrpení v nich obsažené a láskyplně je respektovat, protože teprve pak může dojít k uzdravení. To vyžaduje naši koncentraci, výdrž, trpělivost a přesvědčení, že léčení a osvobození je možné.

Lidé, kteří mají příliš mnoho elementu země, se mohou působením hexaedru otevřít. Země vyvážená s ostatními prvky slouží každému....

V meditaci se hexaedr dokáže dotknout a uzdravit všechny záležitosti v nás, jež mají co do činění s elementem země. Můžeme ho různě použít také při léčivých sezeních. Jeho přijetí nám umožní poznat slabá místa vážící se k elementu země, neboť hexaedr nás automaticky zavede ke strnulým obrazům a pocitům.

Pomáhá nám rovněž nově zformulovat pozemské štěstí a nabít vibrační prostředky. Ty zanesou informaci v těle tam, kde je potřeba, aby mohlo dojít k uzdravování. V přírodě díky hexaedru neomylně nalézáme rostliny a síly a vibraci země.

Hexaedr nám pomáhá „setrvat“, vnímat zemi a uzemnění, sestoupit do hloubky a vykonat osvobozující práci – respektem, nápravou a požehnáním tomu, co se děje. Podporuje též stabilitu a dosažení blahobytu ve smyslu „přijetí stabilního postoje v životě“. Navíc nás nabádá, abychom se spojili s nebem a zemí a přijali tak všechny síly, jež máme k dospozici a jež dokážou obrátit vše k dobrému. A naopak se pak podívejme na zemi, hmotu a manifestaci ducha a okusme, jaké je to být trpící obětí. Země je cesta člověka od koncentrace k duchovnosti.