Archanděl Michael
 
 

archandel_michael

ochrana, spravedlnost, pravdivost, autorita, moc, konfrontace s vesmírnými Božími zákony, oddělení, vysvobození, důvěra v Boha a v Boží jednotu, zůstat duchovně nasměrován na jednotu s Bohem, najít a uskutečnit skutečný mír

 

Michael (hebr. מיכאל Micha'el, lat. Michael, arab. Mika'il nebo Mikal, znamená doslova Kdo je jako Bůh, Bohu podobný). Michael je jedním z archandělů a je z nich patrně nejznámější. Jako o archandělovi jsou o něm zmínky ve Starém i Novém zákonu i v Koránu. Michael dle biblického vyprávění zachránil Daniela z jámy lvové.

Muslimské učení ho popisuje s křídly barvy šafránu, na nichž jsou miliony tváří s miliony úst, které úpěnlivě prosí o milost pro lidstvo. Michael zvítězil nad drakem a proto je nebeským protějškem svatého Jiří. Toto často symbolizuje vítězství křesťanství nad pohanstvím, ale spíše je to symbolem vítězství božského řádu nad chaotickými silami temnot.Svědkové Jehovovi považují Michaela za jediného archanděla a ztotožňují jej s Ježíšem Kristem, když Michael má být pojmenováním jeho nebeské a Ježíš Kristus pozemské existence.[1] Jelikož tím popírají nauku o Nejsvětější Trojici a Božství Ježíše Krista, což patří mezi základní body křesťanské víry, vyřazuje je to z většiny definic křesťanství.

Archanděl Michael je  andělem míru, který prostřednictvím modrého paprsku třímá meč spravedlnosti a obhajuje Boží vůli. Jeho poselství zní: Ve světě nemůže být mír, když nezrealizujeme mír ani sami v sobě. Počátkem nového tisíciletí padnou důležitá rozhodnutí stran světa i stran lidstva. Také Země prochází procesem vývoje a různými jeho fázemi a jako součást naší posvátné Sluneční soustavy vstoupí do dimenze o vyšší frekvenci. Energetická úroveň Země vibruje čím dál jemněji a její frekvence postupně vzrůstá. Proto budou někteří lidé právě nyní konfrontováni se svými největšími obavami a s největším odporem, který musí být vyřešen, abychom se vůbec mohli přizpůsobit nové pozemské energetické úrovni a kosmickému plánu.

Na podvědomé úrovni uskutečňujeme silné vzorce oddělenosti, jež nám přinášejí pocit prohry  a zániku - což nezůstává bez následků, protože všechny naše imperativy a sebedestruktivní vzorce se mohou skrze pozemské energetické pole zrealizovat ve zhuštěné podobě událostí typu válek či přírodních katastrof. Svět se v současnosti nacházi v takovém bodě svého vývoje, kdy je zapotřebí vzát se svého odporu vůči boží pravdě a skutečnosti a vůči svému opravdovému já transformací těch našich nebezpečných součástí, jež mohou způsobit příchod válečnického typu jednání na naši Zemi.

 

Asociace a symbolika

V alchymistické terminologii představuje Michael zlatého lva, transmutovanou a dokonalou energii základního prvotního draka. Je patronem vysoko položených míst a je mu zasvěceno mnoho kostelů na vrcholcích kopců v Evropě (např. Saint Michael). O Michaelovi se mluví také jako o patronovi výsadkářů. Michael je strážným andělem církve a Izraele. V umění bývá nejčastěji zobrazován v červeném a zeleném šatě a v zeleném či bílém zářivém brnění. V rukou třímá meč nebo kopí. Jako anděl smrti a božské spravedlnosti někdy drží v ruce váhy.

 

Michaelovy symboly v softesoterice
 
Archanděl Michael je vůdcem archandělů. Vede řád andělů, kteří se nazývají "Ctnostní" a dohlíží na život nositelů světla. Jeho hlavním úkolem je zbavovat zemi a její obyvatele toxinů spojených se strachem. Lidé, kteří si zajistí jeho spolupráci, se nazývají "nositelé světla" a Michael po nich žádá, aby se zabývali duchovním vyučováním nebo léčbou, a to profesionálně nebo příležitostně.
Michael byl inspirací vůdců a nositelů světla již v dávné minulosti, kdy v Ráji učil Adama, jak má obdělávat půdu a starat se o rodinu. Johanka z Arku řekla svým inkvizitorům, že to byl archanděl Michael, který jí dal impuls a odvahu k tomu, aby vedla Francii ve Stoleté válce. V roce 1950 byl kanonizován jako sv. Michal, "patron policistů", protože pomáhá hrdinnými činy a statečností.
Obvykle je zobrzován s mečem, který používá k tomu, aby nás osvobodil od nástrah strachu. Já ho volám, když potřebuji pomoci s "utnutím" nežádoucích strachů, ale i vztahů, vzorců a  pout. Když je nám nablízku, můžete vidět jiskry nebo záblesky namodralého světla.
 

 

 
Energie archanděla Michaela

Michael znamená "Kdo je jako Bůh" a obsahuje v sobě otázku, která - nasměrována na nás samé - vede k poznání, že máme dodržovat určitá pravidla a vesmírné zákony, protože jinak opouštíme Boží jednotu a vzdáváme se našeho Božího Já.

Archanděl Michael nám pomůže si uvědomit, že jsme, už jen jako část Boží jednoty, Bohem, a že každý pokus o samostatnost má za následek bezprostřední "pád".

V této silné energii se setkáváme s mnohými tématy ega, a s ohledem na vnitřní boje se navenek odrážejí různé problémy, které se pokoušíme překonat.

Témata, jež se ukazují, obsahují problémy s autoritou a boj o moc. Podíváme-li se přesněji, zjistíme, že vnější konflikty jsou ve skutečnosti naše vlastní neřešené konflikty v nitru, které můžeme s pomocí energie archanděla Michaela osvobodit a rozpustit.

Tento postup není zcela bezbolestný. Světelným mečem archanděla Michaela jsou oddělovány a rozpouštěny disharmonie a tmavé skvrny na naší duši, teprve potom dojde k uzdravení a osvobození se z karmy.

Nechat působit energii archanděla Michaela je základem ke skutečně pravdivé lásce a skutečnému vnitřnímu míru. Jeho vyzařování mění vědomí moci a autority na láskyplné vědomí, naladěné na Boží jednotu. Archanděl Michael pomáhá zachovat víru a důvěru v Boha. I v mezních situacích, kdy je třeba učinit vážná rozhodnutí, i v okamžicích zoufalství a strachu. Jak často zažíváme, oživují se negativní myšlenkové vzory na základě našich strachů a nedostatku důvěry v Boha a v nás samé. Archanděl Michael nás seznamuje s možností, že se můžeme duchovně naladit na to dokonalé tím, že se jednoduše srdcem rozhodneme zůstat naladěni na Boží sílu, lásku a dokonalost.

Tento postup se dá vysvětlit na malém příkladu: Člověk stojí před obtížným rozhodnutím, které má následně ovlivnit další průběh jeho života. V myšlenkách předjímá nejrůznější možnosti, jak celá záležitost dopadne, když se rozhodne tak nebo onak. Základ jeho myšlenek tvoří emocionální, mentální a karmické vzory, které jsou srovnatelné s dávno překonanými výsledky vědeckých bádání. Přestože pochází z jiného období, jsou používány v současnosti, což nutně vede k chybným výsledkům.

Energie archanděla Michaela vyjasňuje negativní, překonané myšlenkové a emocionální vzory. Člověk z našeho příkladu by se nyní měl s důvěrou odevzdat Boží lásce a pravdě. Vyvine mentální úsilí, které přitáhne Boží podporu, uzdravování a pozitivní změny. Žít nemoc a neštěstí, zatímco je vědomí naladěno na Boží dokonalost a lásku, je zbytečné, protože se člověk nyní naučil spojit se se svým duchovním domovem.

Archanděl Michael byl vyslán sdělovat tuto pravdu.

Jeho energie a poselství smiřuje a spojuje nebe a Zemi a odděluje, co chce zůstat nesmiřitelné.
 
 
 
 

Hovoří archanděl Michael:

Osvoboď se a staň se nezávislým na vnějších formách. Mým vozidlem je planeta Merkur a proto Ti dávám čisté myšlenky.

Následuj mne branou skutečného Ducha a spatříš Boha tváří v tvář. Kdo vysloví mé jméno, je připraven smazat pozemské svazky a pozemskou minulost. Já jsem světelný meč Boží. Mé vyzařování je safírově modré. Ovládám bouřkové větry, led a sníh.

Naslouchám ševelení smrků a jedlí. Slyšíš můj dech.

Přináším v lásce BoŽí pokornou sílu, odvahu, pocházející ze srdce, nejvyšší možnou duchovní ochranu, věrnost, mír a zasazení se za spravedlivou věc. Uvolňuji cestu!

Bůh je spravedlivý v lásce a pravdě.

 

 

Modlitba archanděla Michaela

Mír budiž na Zemi.

A mír budiž ve všem, co je na Zemi.

Mír budiž mým poselstvím nebeské lásky, člunem na plavbě k ní.

 Na plavbě domů a na cestě záchrany Země ve stavu nejvyšší nouze.

Zapaluji ve svém srdci plamen lásky.

A prohlašuji, že jsem připraven transformovat všechny ničivé energie ve svém nitru v posvátný bílý plamen boží lásky.

A tím zaručit na Zemi nebeský mír.

Amen.

 

 

Archanděl Michael, modlitba pro vzestup

Milovaný archanděli Michaeli

Spas mne prosím milostí Boží ode všech psychických, fyzických, emocionálních, mentálních a karmických vazeb k inkarnovaným i neinkarnovaným bytostem.

Zprosti mne všech slibů, kleteb a přísah, které jsem učinil v tomto životě či v životech jiných a které  mne stále ještě poutají.

Zbav mne všech psychických, fyzických, emocionálních a mentálních manipulací, jež vycházejí od inkarnovaných i neinkarnovaných bytostí.

Zprosti mne všech karmických i emocionálních vzorců mých rodičů a předků.

Zprosti mne veškeré osobní i rodinné kolektivní viny a spoluviny, spáchané slovem i činem... Vykup mne z veškerého otroctví, neboť já jsem nyní připraven sloužit světlu! Zachraň mne nyní z matrice zapomnění, obětování se a bojkotu  sebe samotného.

Spojuji se s milostí Boží a prosím o uzdravení na všech úrovních.

Prosím, poskytni mně i druhým tu nevyšší možnou ochranu.

Spas mne nyní v Kristu.

Amen.

(Práce s touto účinnou modlitbou předpokládá vysoký stupeň zodpovědnosti a připravenosti léčit a spasit sebe i svět. Modlitba by měla být pronášena s láskou a pokorou po dobu 3, 10, 12 nebo 30 dnů. Všechno zvláštní, co se v tomto časovém období projeví a co vyplyne na povrch, patří k procesu osvobozování).

 

 

Každodenní rituál světelné ochrany

Zvyšování vibrační frekvence Země nás činí velmi zranitelnými a proto potřebujeme zvláštní ochranu, zejména tehdy, když přijdeme - jako pracovník se světlem - do styku s množstvím nerozpuštěných energií ostatních lidí.

Postavme se zpříma. Paže máme mírně pokrčeny. Dlaně směřují od těla. Hlasitě pronášíme následující texty, jež jsou uvedeny v uvozovkách.

"Volám posvátný fialový plamen transformace a prosím jej, aby vyčistil mé fyzické i mé jemnohmotné tělo ode všech negativních vibrací, převzatých včerejšího dne, včerejší noci a dnešního rána.

Spojuji se s nejvyšším světlem.

Prosím o nejvyšší světelnou ochranu.

Navazuji kontakt se svým opravdovým bytím.

Jsem zrozen ze světla.

Ukotvuji se ve svém uzdraveném bytí.

Přijímám tento den a své dnešní úkoly a prosím o zlatý ochranný plášť světla."

Když si budeme vizualizovat světelný plášť, nezapomeneme přitom na kapuci!

Ti, kdož pracují se světlem,  obléknou si na tento zlatý plášť ještě jasně modrý ochranný plášť archanděla Michaela.

"Prosím o tu nejvyšší možnou ochranu pro mne a pro ostatní."

Rituál zakončíme modlitbou podle svého výběru. Afirmace, které jsou v uvedeném textu žlutou barvou, jsou důležitými větami vykoupení a poskytují nám zvláštní ochranu. Můžeme si je proto říci i potichu.

 

 

Mantra na Michaela

Cítím oheň, cítím slunce vprostřed mého těla.

Cítím lásku archanděla Michaela.

Odpouštím všem, odpuštím si minulost a pády.

Nebojím se, žiju plně teď a tady.

 

 

Krystaly

Ohnivý achát, ametyst, čaroit, hematit, šedý kalcit, záhněda, labradorit, lapis lazuli, rodochrozit, rubín, selenit, sugilit, zlatý topaz, černý turmalín, tygří oko, zlato.