Archanděl Metatron

metatron

spojit Boží a lidské, zvýšené vědomí, vzestup člověka do nadpozemské úrovně, přijímat Boží lásku, uzdravení proudem Božím, přístup k duchovním vědám, esoterické pravdy, odložit duchovní pýchu, objevit něco skrytého v sobě a ve světě, uskutečnit Kristovo vědomí.

Metatron (hebr. מטטרון nebo מיטטרון) je v judaismu andělský vládce a princ kůru serafínů. Je princem moudrosti. Píše se o něm v Talmudu, v knize Enoch nebo Zohar. Nejvýznamnější text se nachází v Hechalot Rabbati. Zde má Metatron vysoké postavení, je nazýván jako ‘menší JHVH’ nebo spolustvořitel světa. V Talmudu se píše že funkce knížete světa byla přesunuta z Michaela na Metatrona. Dále se o něm píše v knize Enoch, kde je popisován jako prvotní anděl nebo jako přeměněný Enoch - o tom se v Bibli píše: „I chodil Enoch s Bohem. A nebylo ho neboť Bůh ho vzal“ (Genesis 5, 24). V knize Zohar se popisuje jako menší JHVH, přeměněný Enoch, přeměněný Eliáš, dvojče anděla Sandalfona.

 

Archanděl Metatron k nám sestupuje skrze svůj červenofialový paprsek (magenta) a pomáhá nám projít branami vědomí, které nás oddělují od Boha. Tím v současnosti naplňuje velmi důležitý úkol - přivést lidstvo na vyšší úroveň vědomí a zajistit jeho kosmický vzestup společně s naší posvátnou planetou Zemí. Boží království na Zemi musí být zřízeno znovu. Historie pozemského pádu vyvedla lidstvo  ze stavu jednoty s Bohem. Tam, kde by měl být v našem vědomí zakotven vlastně Bůh, vládne nyní ego svou ničivou mocí. Sedí přímo na božím trůnu. Proto již dnes mnozí z nás nejsou schopni sloužit Bohu celým svým bytím, neboť holdují svému vlastnímu otroctví a slouží nemilosrdným silám. Boha pak hledají na nesprávném místě. Dokud je naše vědomí zamlženo matoucími mentálními vzorci a dokud věříme, že jsme se provinili vůči Bohu a že hrajeme roli obětního beránka, stále ještě nemůžeme říci, že jsme na cestě k pravdě. Žádná oběť neslouží blahu lidstva!

Mnohdy se v našem životě objeví osoba, kterou známe již z dřívějšího života a na kterou se vždy znova upneme svým srdcem i svou vírou. Naše obětování mělo sloužit k odčinění svého božského pádu, ve skutečnosti se jím však odvracíme od Boha a místo na jeho trůnu předáváme komusi jinému, kdo je spojen s nepravdou.

Než přestaneme představovat tuto oběť a než poznáme svůj omyl, budeme konfrontováni s velkým strachem a s velkým protivenstvím. Náš největší strach se týká Boha jako takového. Ego si určilo za úkol, udržet nás v energii oběti.

Uvědom si tedy, koho nebo co jsi usadil na boží trůn a jaké síle ve skutečnosti sloužíš. Rozhodni se pro Boha a pro své vyléčené bytí. Nyní jsi na správné cestě - na cestě světla.

Nechť Bůh požehná tvému vzestupu.

Metatronová kostka je vytvořená propojením středů 13 kružnic uspořádaných ve vzoru „květu.“ Jestliže předpokládáme spojnice dvou středů, dostaneme celkový počet spojnic jako 13 (počet počátečních bodů spojnic) krát 12 (počet koncových bodů spojnic) dělený dvěma (eliminace dvojnásobného započtení spojnic), rovný 78.

 

Energie archanděla Metatrona

Energií archanděla Metatrona vstupujeme do nové výsostné úrovně. Metatron je nejmladším v nebeském vůdčím zástupu a současně je podle svého zařazení umístěn v hierarchii úplně nahoře, jeho moc je srovnatelná s mocí archanděla Michaela, přestože je energie archadněla Metatrona zcela jiného druhu.

Ve starých spisech je možné se dočíst, že prý byl Metatron jednou člověkem. Byl Bohem jmenován nebeským písařem. Archanděl Michael jej potřel vonícím, barevně svítícím olejem a tím jej zcela přeměnil na archandělskou bytost. Od té doby je archanděl Metatron přímým spojením mezi Bohem a lidmi.

Přítomnost archanděla Metatrona má vždy zvláštní, důležitý význam, protože lidem zvěstuje Boží slovo, většinou Božské pravdy o nás samých a o Boží tváři našeho Já. Strhává závoj ze zrcadla, takže se poznáváme v novém Světle.

Barva osmé čakry, magenta, je barvou jeho záření. Metatron nás umí zahalit do nového oděvu, oděvu ze všech barev nebes a Země. Tak získává naše duše oděv, který k ní patří. Barvy hrají v procesu přeměny, jenž nás pozvedá do vyšší úrovně vědomí, zvláštní roli.

Poté, co jsme se uzdravili pomocí energie archanděla Metatrona, která dalece přesahuje to, co je tělesně dané, a která uskutečňuje v našem hlubokém Já, v naší duši, v našem celém bytí od počátků věků, je tkán nový oděv duše. Tím se stáváme v našem tělesném vyzařování zářivějšími, láskyplnějšími a přítomnějšími. Vitditelnými důkazy této přeměny jsou například jemnější pleť, zářící oči, vitální vlasy, zdravější zuby a vymizení chronických nemocí a vůbec nejrůznějších tělesných a duševních poruch. Aby mohlo k této proměně a uzdravení dojít, zpřístupňuje archanděl Metatron staré a nové vědění o léčení, oduševňuje hmotu léčivou silou a informacemi a zprostředkovává lidstvu vesmírné vědění pomocí různých takzvaných esoterických věd, čímž nám dává klíč od dveří k našim skrytým pravdám.

Mnohé leží skryto v hlubinách našeho Já. Kdo se vydá na cestu k sobě samému a otevře se zjevením, která jsou těm, kdo se po nich ptají, všude přístupná, zažije uzdravení poznáním. Pro lidského Ducha vlastně není nic nemožné, pokud se spojí se správným věděním, které se zrodilo z Boží pravdy.

Kdysi vystoupil Boží písař do nebe a stal se archandělem Metatronem. V současnosti je vyzýváno hodně lidí, aby se změnilo a aktivovalo svůj Boží vzor, který již obsahuje jejich budoucí bytí. Jednou z jejich největších pastí, která brání ještě mnoha dělníkům Světla aby se pozvedli, je pýcha.

Nepozorovatelná a plíživá pýcha pokrývá všechno uvolněné, čisté a krásné šedivým závojem samolibosti. Takovými lidmi je duchovní vědění zneužíváno k omlouvání vlastního jednání a přitom ještě věří ve svou vlastní počestnost, sami si nabíhají do pasti a zraňují sebe  a ostatní lidi, což nově zatěžuje jejich duši. Záblesky nového třpytu, kterého je dosaženo ve vývoji duše, musí být živeny pokorou a odpovědností. Jinak by se výdobytky s námahou získané při vývoji duše mohly znovu ztratit.

 

Hovoří archanděl Metatron:

Vzhledem k vlastnostem mého vibračního pole nejsem téměř slovy popsatelný. To vedlo k mnoha zmatkům při vzniku tohoto textu.  Jsem ten po všechny časy nejvyšší a jsem ve spojení s Kristovým vědomím. Setkávám se s tebou teprve na vyšší úrovni tvého vývoje. Nemělo by tě to ovšem svádět k pýše a samolibosti. Tím bys všechno zničil.

Tvé lidské bytí postoupí ve vývoji tak daleko, aby ses mohl jednoho, ne tak vzádleného dne spojit s Kristovým vědomím. Předtím se však setkáš s mým dvoupaprskem - archandělem Sandalfonem, který tě odpovídajícím způsobem připraví.

Já, archanděl Metatron, spojuji lidskou vášeň s Přítomností Boží. Ukazuji skryté, jako třeba skryté pocity, přání, potřeby, a dodávám odvahu a schopnost tyto pocity přijmout a žít tak, že současně zůstaneš zaměřen na to Božské. Duchovně založeného člověka vedu také k vnímání tělesných potřeb. Já jsem Nanebevzatý archanděl Metatron a přináším ti plamen Ducha. Nechť  tvé Kristovo bytí v tobě stále více září. S láskyplným, Božím objetím.

 

 Modlitba archanděla Metatrona

Jsem připraven sloužit pravdě boží.

Jsem připraven přijmout svou pravdu.

Bože, ochraň mě před tím, abych se v klamu obětoval temným silám.

Protože jsem to nevěděl lépe a protože jsem doufal, že tam naleznu Boha.

Jsem připraven sloužit  pravdě boží a vykročit na cestu, přinášející Zemi uzdravení.

Abych přivedl ke světlu všechny, kdož mi budou důvěřovat.

Kráčím po Zemi pod ochranou a v bezpečí lásky boží.

Amen.

 

Krystaly

Jaspis, kyanit, opál, platina, rodochrozit, rodonit, melounový turmalín.