NÁVRAT BOHA A BOHYNE - ZJEDNOTENÝCH

 
Predstavenie Lorda a Lady Atény
 

Lady Slnka cez Karen Danrich, Milu Sinoski

 
12.3.1998
 

 
Radi by sme vám predstavili Lorda a Lady Aténu. Lord a Lady Aténa sú mužským a ženským Stvoriteľom celého nášho Stvorenia. V ich aurickom poli sú obsiahnuté dimenzie 1 až 144. Odišli pred asi šiestimi miliónmi rokov a vrátili sa v januári 1998. Lord a Lady Aténa sa vracajú, aby vniesli rovnováhu do stvorenia, ktoré je veľmi nevyvážené. Priniesli so sebou aj opravený vzor božského ženského a mužského tela. Vracajú sa ako mocný pár, v ruke meč a štít a sú zaneprázdnení odstraňovaním členov hierarchií vo všetkých sektoroch tohoto stvorenia, ktorí sa dostali do rozporu s Božským plánom.
 
Aby sme lepšie pochopili prečo Lord a Lady Aténa odišli (a prednedávnom sa vrátili), odbočíme trochu do histórie, stavby a procesu vývoja nášho stvorenia. Ako sme už vraveli predtým, stvorenie v ktorom sa nachádza planéta Zem je len jedným zo 144 stvorení, z ktorých každé obsahuje 144 dimenzií. Každé stvorenie stelesňuje Logos Stvoriteľ, ktorý (kedysi) obsahoval ženskú a mužskú časť. Každý Logos zodpovedá za stelesnenie daného stvorenia a v konečnom dôsledku realizuje vývoj všetkých častí stelesneného stvorenia.
 

Všetkých 144 stvorení, obsiahnutých v 360 dimenziách nášho Božstva, je rozdelených do skupín po dvanástich stvoreniach s dvanástimi Logosmi Stvoriteľmi, ktorí navzájom spolupracujú pri uskutočňovaní vývoja každej 12-člennej skupiny. Každé stvorenie obsahuje jeden z jedenástich energetických modelov. Energetickým modelom nášho stvorenia je model opakovaného rozpínania a zmršťovania. Ďalších desať energetických modelov, ktoré sa nachádzajú v každej skupine dvanástich stvorení, je celkom jedinečných a majú za následok spôsob života živých tvorov, ktorý sa veľmi líši od ľudského spôsobu života. Lebo na to aby sa Logos vyvíjal(a), musí musí najprv stelesniť stvorenie s prvým energetickým modelom a zvládnuť ho. Potom sa môže presunúť do druhého modelu a zvládnuť aj ten. Takto pokračuje ďalej, pokým nezvládne všetkých jedenásť modelov. Keď logos dokonale ovláda všetkých jedenásť modelov, stelesňuje dvanásty model, ktorý je kombináciou predchádzajúcich jedenástich modelov. Keď zvládne dvanásty model, postupuje logos od stelesnenia stvorenia s dimenziami 1 - 144 a dostáva sa k ďalším možnostiam evolúcie v celom stvorení.

V dejinách nášho stvorenia (ktoré je stvorením číslo 143 a predstavuje jedenásty energetický model rozpínania a zmršťovania), náš stvoriteľ šesťkrát expandoval do hmoty a zmrštil sa späť do svetla. Súčasná situácia na Zemi je výsledkom siedmej expanzie nášho stvorenia zo svetla (alebo nehmotného) do hmoty. Prvých šesť expanzií do hmoty a zmrštení späť do svetla uskutočnil logos známy ako Lord a Lady Aténa. Po dokončení šiestej expanzie a zmrštenia, Lord a Lady Aténa postúpili z tohoto modelu a prešli stelesňovať dvanásty model v inom stvorení. Aby sme boli presní, stelesňujú stvorenie číslo 24 (ktoré zastáva dvanásty energetický model), ktoré je kombináciou modelov 1 - 11. Po ich postupe z jedenásteho modelu, bolo toto stvorenie odovzdané ďalšiemu stvoriteľovi známemu ako Lord a Lady Antankor.
 
Pred šiestimi miliónmi rokov presiakol dole po interdimenzionálnej ceste nový energetický model, ktorý spôsobil oddelenie mužských a ženských stránok všetkých stvorení. Po preniknutí tohoto energetického poľa do nášho stvorenia sa Lady Antankor presunula do stvorenia číslo 142 a mužská polovica stvorenia číslo 142 (známa ako Lord Mastorinator) sa nasťahovala do nášho stvorenia.
 

Oddelenie mužskosti a ženskosti bolo súčasťou experimentu, ktorý začal na úrovni dimenzie 4000, ktorá je Zdrojom všetkých Zdrojov a ktorého cieľom bolo zistiť aký bude mať vplyv na stvorenie posun polarít. Stvorenia ovládané len mužskou polaritou stratili ženskú schopnosť vidieť ďaleko vpred. Bez videnia ďaleko vpred stráca bytosť schopnosť vidieť budúcnosť, čo vedie k prežívaniu slobodnej vôle, v ktorej sa život zdá byť naplnený slobodou, možnosťou a náhodami. Stvorenia ovládané len ženskou polaritou strácajú schopnosť vidieť bezprostredne pred seba. Bez schopnosti vidieť bezprostredne pred seba sa môže budúcnosť dostať do stavu, že je pevná a preto nemeniteľná. To viedlo k prežívaniu absolútne neslobodnej vôle, kedy je život naplnený nedostatkom slobody a vlastného prejavenia sa a v konečnom dôsledku k nude.
 

Prežívanie slobodnej vôle a tomu vlastné videnie bezprostredne pred seba, prinieslo so sebou časom ďalšie problémy. Kvôli nedostatku videnia ďaleko vpred, sa mužskí stvoritelia často prepočítali v istých rozhodnutiach, pretože nedokázali správne predpovedať dôsledky. Tieto prepočítania sa viedli vo väčšine mužských stvorení so slobodnou vôľou k deštrukcii. Navyše sa deštrukcia v niektorých stvoreniach (vrátane nášho) natoľko vymkla z rúk, že nakoniec tri stvorenia vibračne upadli, t.j. zakúsili "Pád".
 

Kedysi nejestvoval v žiadnom stvorení život pod úrovňou piatej dimenzie. Tri stvorenia (všetky mali dvoch mužských stvoriteľov, ktorí medzi sebou súperili) podstúpili deštrukciu v takom rozsahu, že to malo za následok pád všetkých dimenzií do väčšej hustoty, alebo hmoty, než pre akú boli tieto naše stvorenia určené. Tento pád znamenal stratu vedomia, ktorá vyústila do ďalších bojov a deštrukcie. Jedno z týchto troch stvorení sa už zrútilo do seba - do čiernej diery, čím bol zničený všetko život v ňom. Ak sa napravia a uvedú do súladu druhé dve stvorenia (z ktorých jedno je naše vlastné), získajú sa informácie potrebné na opravu tretieho padlého stvorenia.
 

Všetky tieto stvorenia majú spoločný problém. Všadeprítomný Boh, ktorý obsahuje všetkých 144 Stvorení sa rozhodol vyskúšať vlastný experiment. Všadeprítomný Boh sa pokúsil urýchliť vývoj tým, že umožnil určitým stvoriteľom preskočiť isté časti, alebo kroky svojho vývoja. Všetky tri stvorenia, ktoré upadli stelesňoval stvoriteľ, ktorý preskočil určité kroky svojho vývoja. Nedostatok skúseností z vývoja týchto troch stvoriteľov vyústil do nedostatočného pochopenia bezpodmienečnej lásky, čo viedlo k súpereniu, nespolupracovaniu, nepodporovaniu sa navzájom, ovládaniu, manipulácii a nakoniec k deštrukcii.
 

Model videnia bezprostredne pred seba neovplyvňuje len naše stvorenie. Ovplyvňuje taktiež Božstvo 360. dimenzie. Všetkých 360 dimenzií nášho Božstva podstúpilo oddelenie mužskosti a ženskosti pred zhruba štyridsiatimi miliónmi rokov. Ženská časť Božstva odišla a do nášho stvorenia sa nasťahovala mužská stránka Božstva z iného stvorenia. Títo dvaja mužskí stvoritelia za posledných štyridsať miliónov rokov spolutvoria všetkých 360 dimenzií. Dôsledkom toho naše Božstvo stratilo schopnosť vidieť ďaleko vpred, čo vyústilo do istých nesprávnych rozhodnutí, z ktorých jedným bola snaha Všadeprítomného Boha urýchliť vývoj. Okrem toho tieto dve mužské Božstvá začali medzi sebou súperiť, namiesto toho aby spolupracovali. Ženská časť nášho Božstva sa prednedávnom vrátila a napráva problémy a nesprávne predpoklady, ktoré vyvstali za posledných štyridsať miliónov rokov.
 

V našom stvorení pozostávajúcom zo 144 dimenzií je to práve Lord Antankor, kto postrádal potrebné skúsenosti na to, aby bol kvalifikovaný byť Logosom. Jeho nedostatok skúseností spôsobil, že títo dvaja logosi stvoritelia začali medzi sebou súperiť. Lord Mastorinator sa pokúšal riadiť toto stvorenie sám a to zapríčinilo, že sa Lord Antankor stiahol do úzadia a zostavil "Tajnú vládu". Lord Antankor zriadil v celom stvorení " Tajné rády", ktorých úlohou bolo podkopávať moc Lorda Mastorinatora. "Tajné rády" spôsobili "Pád" tohoto stvorenia do tretej dimenzie a následnú stratu vedomia, čo umožnilo Lordovi Antankorovi štyri milióny rokov ovládať dimenzie jedna až dvanásť.
 

Náš kanál sa dosiaľ stretol so štyrmi hlavnými tajnými rádmi. V tretej dimenzii sa nachádza Tajný Melchizedekov rád, čo je rád vrámci Melchizedekovho rádu. Zdá sa, že Tajný Melchizedekov rád nesie zodpovednosť za "Luciferovu vzburu" v našom vesmíre tretej dimenzie. Pred asi tromi miliónmi rokov Tajný Melchizedekov rád zosnoval ovládnutie celej ríše anjelov, ktorá zahŕňala tretiu dimenziu. V ríši anjelov neexistuje slobodná vôľa a až do tej chvíle boli riadení božskou vôľou Lorda Mastorinatora. Keď Tajný rád ovládol všetko anjelstvo v tretej dimenzii, osem anjelov (z ktorých je jeden známy ako Lucifer) sa vzbúrilo proti tomuto Rádu prehlásiac, že sa podrobia len božskej vôli Lorda Mastorinatora. Lucifer (všetci ôsmi anjeli) sa stal obetným baránkom Rádu. Rád ich začaroval, zdeformujúc ich energetické pole do takej miery, že zabudli kým boli dovtedy a stali sa "silou temna". V dôsledku tejto deformácie skončil Lucifer (ktorý bol archanjelom udržiavajúcim až dovtedy na Zemi Tretí lúč) ako sila pôsobiaca proti stvoriteľovi našej planéty, Sanat Kumarovi. Ostatní vzbúrení anjeli sa nachádzajú na iných planétach v našom vesmíre tretej dimenzie a taktiež pôsobia proti planetárnym logosom.
 

Koncom decembra 1997 obdržali anjeli zviazaní s planétou Zem, nový vzor pochádzajúci z 360. dimenzie Božstva, ktorý ich oslobodil spod ovládania Tajným rádom a znova ich dostal pod vplyv božskej vôle. Okrem toho bolo napravené Luciferovo energetické pole a bolo mu pripomenuté jeho anjelské dedičstvo. Náš kanál zistil, že Lucifer je ochotný spolupracovať s ňou na uskutočnení božského plánu a na vzostupe Zeme. Často sa objavia časti z Lucifera, ktoré sa nachádzajú v genetických záznamoch jednotlivcov, ktorým robí náš kanál výklad. A Lucifer bol viac než ochotný prijať späť úlomky zo seba samého. Táto informácia je určená pre tých z vás, ktorí sa zoberajú liečením.
 

Možno vás prekvapí zistenie, že napravený vzor pre anjelov sa týka mužskej i ženskej polarity v anjelskej ríši. Zdá sa, že práve Tajný rád si želá, aby sme verili, že anjelská ríša je androgynická (obojpohlavná). Všetko v tomto stvorení je polarizované na mužskú a ženskú časť a má to svoju príčinu. Ženskí anjeli sú obdarení videním ďaleko vpred; mužskí anjeli videním bezprostredne pred seba. Anjeli prijímajú nový vzor, skoro tak isto ako ľudia na duchovnej ceste, ktorí prijímajú nový nový genetický materiál a nové vibrácie.
 

Okrem pádu "anjelov" sa zdá byť Tajný Melchizedekov rád zodpovedný za isté skreslenie genetických vzorov tiel všetkých bytostí v tretej dimenzii. Jedným zo skreslení je strata ženskej moci. Náš kanál podrobne preskúmal celú genetickú karmu jej ľudského tela pri jeho premene na kryštalickú formu (viď Nové zasvätenia zo starobylého Egypta). V žiadnom zo svojich životov v ľudskom tele nenašla ani jeden genetický záznam o prevládaní ženskej formy nad mužskou, ani o hrubosti ženskej formy voči mužskej forme. Ale predsa sa dochovali mýty o takýchto udalostiach. Náš kanál sa domnieva, že tieto mýty zvečnil Rád ako ospravedlnenie pre to, že spôsobil nadradenosť mužskej vibrácie a že skreslil ženskú genetiku tak, že ženské telo stratilo moc.
 

Takže odkiaľ pochádza strach zo ženstva? V našom stvorení sa vyskytujú obojpohlavné bytosti. Genetika týchto bytostí, medzi ktoré sa radia Ilumináti, Šedí a Andromédania (viď Nadobudnutie zvedomenia piatej dimenzie), nepochádza z tohoto stvorenia. Zdá sa, že Tajný Brahmonov rád (rád z piatej dimenzie) vytvoril pred asi štyrmi miliónmi rokov trhlinu medzi naším a susedným stvorením.
 

Pred štyrmi miliónmi rokov sa v tomto stvorení nevyskytovala žiadna forma života nižšia ako v piatej dimenzii. Istá násilná, obojpohlavná rasa prenikla do nášho stvorenia cez trhlinu, napadla mierumilovnú planétu s humanoidnými bytosťami a vyvolala prvú skúsenosť násilia, mučenia, smrti a napadnutia v našom stvorení. Zdá sa, že tieto bytosti prišli z iného stvorenia, ktoré sa úplne zrútilo do seba kvôli rozsiahlej deštrukcii. Obojpohlavné rasy prichádzajúce z tohoto druhého stvorenia boli na pohľad aj vibračne viac mužské (a príbuzné mužskej humanoidnej forme) a ženská forma bola pre nich cudzia. Zdá sa, že strach z ženstva pochádza od týchto obojpohlavných rás, ktoré nemajú pôvod v našom stvorení. Okrem toho napádajúca rasa spôsobila pád tohoto stvorenia do tretej dimenzie. Ako to bolo možné?
 

Napádajúca rasa mučila ľudské telo, čo spôsobilo pád všetkých humanoidných civilizácií, ktoré jestvovali pred zhruba štyrmi miliónmi rokov. Planéta humanoidných bytostí, spolu s napádajúcou rasou, nebola schopná vzostúpiť do ďalšej dimenzie keď nastal čas. Namiesto toho spontánne zhorela a prestala existovať. Toto spontánne zhorenie skrútilo dole Veľké Centrálne slnko, zhodiac všetko z piatej dimenzie do tretej dimenzie, všetko z dvanástej dimenzie do piatej dimenzie, všetko z dvadsiatej piatej dimenzie do dvanástej dimenzie a oddelilo Mahatmu od Boha.
 

Naše stvorenie je holografické. Na to aby mohla jedna rasa napadnúť druhú, v systémoch viery oboch rás sa musí nachádzať niečo čo umožní vytvoriť takúto skúsenosť. Na to aby násilná, obojpohlavná rasa z iného stvorenia napadla mierumilovnú planétu s humanoidnou civilizáciou, v ľudských systémoch viery muselo byť niečo pokazené. Napádajúca rasa (ktorá dokázala cestovať v čase) išla späť v čase a napadla stvorenia 1 až 6, ktoré kedysi spravovali Lord a Lady Aténa. Hlavné narušenie, ktorého sa napádajúca rasa dopustila je zaznamenané v druhom stvorení, v ktorom bol uvedený do činnosti inverzný energetický model. Tento inverzný energetický model viedol v druhom stvorení po prvýkrát ku skúsenosti "smrti". Toto sa prenieslo do súčasnosti, ovplyvnilo systémy viery humanoidnej rasy a napádajúcej rase to umožnilo zvíťaziť a vytvoriť v humanoidnej civilizácii skúsenosť smrti.
 

V stvoreniach jedna až šesť sa nevyskytovalo žiadne skreslenie ani problémy. Tieto stvorenia neboli nikdy uzatvorené, pretože nikdy predtým v dejinách všetkých našich 360 dimenzií žiadna rasa nenapadla iné stvorenie a neputovala späť v čase aby skreslila minulosť. Ak sa v minulosti vytvorí skreslenie, prenáša sa až do prítomnosti a ovplyvní všetko v danom stvorení.
 

Možno sa niektorí z vás budú pozastavovať nad tým prečo tieto informácie neboli doteraz známe. Je to z jednoduchého dôvodu. Pretože Tajné rády z početných archívov a knižníc v tomto stvorení vymazali väčšinu záznamov o dejinách. Hoci boli tieto záznamy vymazané, existuje záznam v genetike po celom stvorení. Keď sa náš kanál fyzicky transformoval na kryštalickú formu, všetky záznamy zaznamenané v ľudskej genetike (z ktorých väčšina nebola predtým známa) vyplávali na povrch aby ich bolo možné prečítať a všetku karmu, ktorá s nimi súvisí bolo možné uvoľniť. Bytosti z vysokých úrovní, ktoré zostúpili do tohoto stvorenia aby pomáhali pri náprave súčasných problémov, ktoré sú vlastné tomuto stvoreniu, vedeli, že všetky záznamy sú zachytené vo všetkých živých bytostiach. Vedeli, že celé dejiny, ktoré boli vymazané alebo skreslené, sa obnovia po zmene našej genetickej štruktúry.
 

Videli sme, že história sa opakuje. Mnohí písali o schopnostiach cestovania časom rasy známej ako Šedí, ktorí (rovnako ako ich predkovia) sa zaplietli do ovplyvňovania udalostí v čase tak, aby ich prispôsobili svojmu skreslenému pohľadu na život a pokúsili sa liečiť problémy vlastnej civilizácie. Takéto schopnosti cestovania časom, po plnom stelesnení nového vzoru pre súčasnú civilizáciu a toto stvorenie, už nebudú povolené - aspoň pokým daná rasa nepreukáže, že sa prekročila hranice potreby manipulovať minulosť.
 

Za skreslenie tohoto stvorenie sú zodpovedné aj ďalšie dva tajné rády. Tieto ďalšie dva tajné rády sú známe ako "Tajný Mackeyov rád" a "Tajný Thothov rád". Oba tieto rády sú rádmi z piatej dimenzie zdá sa, že nesú zodpovednosť za skreslenie genetiky tela v piatej dimenzii takým spôsobom, že sa stratila moc ženstva. Okrem toho mnohé vojny, ktoré sa udiali za posledné štyri milióny rokov medzi galaxiami piatej dimenzie, boli spôsobené týmito dvoma rádmi. Mnohí členovia oboch týchto rádov boli rozladení z nového vzoru, ktorý prijal náš kanál, keď bolo stelesnené ženstvo z 360 dimenzie nášho Božstva, pretože to obnovilo stratenú moc ženstva.
 

Náš kanál zistil, že tieto rády pôsobia často rozvratne prostredníctvom mnohých rás z piatej dimenzie, ako sú napríklad Síriania a Andromédania. V dôsledku toho prerušila spojenie s týmito rasami. Náš kanál spozoroval, že mnohé rasy sú tu s vlastným programom, ktorý nie je spriaznený s Božským plánom ani s Lady Gaiou (vedomím Matky Zeme). V dôsledku toho v Šambale vzniklo rozhodnutie, že ľudstvo, národy Vnútornej Zeme, spoločenstvá delfínov a veľrýb, kráľovstvá rastlín, zvierat a minerálov, prevezmú plnú zodpovednosť za svoj vlastný genetický vývin do piatej dimenzie. Rasy z iných galaxií sa môžu prizerať, ale nie zasahovať - jedine ak by o to boli požiadané.
 

Kvôli deformáciám, ktoré prenikli do stvorení, ktoré boli kedysi pod vládou Lorda a Lady Atény, Lord a Lady Aténa sa prednedávnom vrátili, aby napravili škodu spôsobenú súperiacimi Logosmi Stvoriteľmi a skupinou rás, ktoré prišli z iného stvorenia. V januári 1998 Lord a Lady Aténa odvolali oboch Logosov Stvoriteľov a sami sa ujali vlády. Lady Aténa zbavila moci všetky Tajné rády, zo záznamov Akaše odstránila informácie, ktoré boli do nich zanesené podvratnými aktivitami a odsúdila všetky duše, ktoré boli do toho zapletené na 100 000-ročnú karanténu, po ktorej budú musieť všetky začať od začiatku svoj vývoj v tretej dimenzii. Sú to ťažké tresty, ale duše ktorých sa to týka sa vyvinuli bez toho aby prijali lásku a súcit, čo v našom Stvorení zachovalo strach, násilie a vojny. Ak chceme priniesť mier nielen na Zem, ale do všetkých 144 dimenzií nášho stvorenia, potom sa to musí napraviť.
 

Po svojom nástupe k moci urobili Lord a Lady Aténa aj veľa iných zmien. Každý člen ľubovoľnej hierarchie, ktorý nie je spriaznený s novým vzorom, ktorý Lord a Lady Aténa predurčili na ukotvenie, je rýchle odstraňovaný zo svojho postu. Lord a Lady Aténa taktiež pomáhajú pri ukotvovaní napraveného vzoru pre podobu ľudskej genetiky tu na Zemi. Prednedávnom sa náš kanál dostal do knižnice s informáciami spred štyroch miliónov rokov, ktorá bola nedotknutá a nachádzali sa v nej informácie týkajúce sa humanoidnej genetickej stavby pred pádom. Spolu s mnohými ďalšími majstrami genetikmi inkarnovanými v rozmanitých telách na Zemi, mala veľa práce s prekladom týchto informácií do spracovateľnej štvordimenzionálnej formy, aby sa v rámci prípravy na vzostup Zeme a ľudstva pomohlo pri náprave terajších genetických anomálií ľudí.
 

Srdečne vítame Lorda a Lady Aténu a ďakujeme im za to, že sa vrátili aby opravili naše stvorenie. Lord a Lady Aténa chcú aby naši čitatelia vedeli, že môžu na nich zavolať v meditácii, alebo v spánku kvôli pomoci pri osobnom duchovnom vývoji a kvôli nasmerovaniu a duševnému účelu na Zemi. Lord a Lady Aténa si prehliadajú božský plán pre Zem a jej Vzostup a taktiež účel každého z nás v tomto pláne. Udiali sa už mnohé zmeny a v budúcnosti sa udeje oveľa viac úprav. Odporúčame všetkým ľuďom neustrnúť a uznať každú zmenu, ktorá by mohla byť nevyhnutná na ich ceste, keďže tieto úpravy sa finalizujú.
 

Poznámka na záver: Mimo Zeme nejestvuje čas. Zmeny, o ktorých sa vravelo sú zo skúseností nášho kanála. Na Zemi sú v súčasnosti inkarnovaní mnohí, ktorí pokračujú v spolupráci so starou hierarchiou a v rámci ich osobného vývinu sú tieto bytosti stále prítomné a nápomocné. Po stelesnení zvedomenia piatej dimenzie náš kanál zistil, že spojenie so starou hierarchiou neslúži jej osobnému vývinu a požiadala o pomoc tých, ktorí boli viac spriaznení s jej pravdou. Naším želaním je predstaviť tieto úžasné bytosti na pomoc tým z vás, ktorí v nadchádzajúcich rokoch nadobudnú zvedomenie piatej dimenzie.
 

Chceme sa podeliť o informácie o niektorých skresleniach energetického toku, ktoré zistil náš kanál vo svojom vlastnom stelesnení pri novom kódovaní RNA/DNA. Nový vzor vyvierajúci z Božstva v 360-ej dimenzii spôsobuje posun v energetickom toku celého tela človeka a taktiež v samotnej DNA. Ako už bolo uvedené v jednej z predchádzajúcich kapitol, výmena polarít v dimenzii 4000 spôsobila špirálovitý tok energie. Špirála vyvierajúca z mužského energetického poľa sa zatáča proti smeru hodinových ručičiek. Špirála ktorá vyviera zo ženského energetického poľa sa zatáča v smere hodinových ručičiek. Špirála orientovaná proti smeru hodinových ručičiek umožňuje prežívanie slobodnej vôle a špirála orientovaná v smere hodinových ručičiek vedie ku skúsenosti absolútne neslobodnej vôle. Nový vzor úplne odstraňuje špirálu a umožňuje energii prúdiť priamo hore a dolu. Energetický model prúdenia priamo hore a dolu, prináša skôr skúsenosť spolutvorenia s Bohom ako slobodná vôľa versus
neslobodná vôľa.
 

Spolutvorenie je proces v ktorom sa vyššie ja človeka riadi spoza hraníc času a stelesnenie sa riadi z vnútra času. Z vnútra času nie je možné aby stelesnenie videlo všetko to čo vidí duša keď sa nachádza mimo čas. Takisto nie je možné aby duša videla to čo vidí stelesnenie keď sa nachádza vo vnútri času. Oba konce slučky sú v procese spolutvorenia rovnako dôležité a spolutvorenie sa úspešne uskutoční práve skrze deľbu informácií. Ku spolutvoreniu nemôže prísť pokým sa človek naplno nechopí svojej rovnosti s Bohom. Všetky časti Boha sú rovnako hodnotné a dôležité, či už sú z vnútra času alebo spoza hraníc času. Na porovnanie, skúsenosť slobodnej vôle zanechala všetkých z vnútra času bez akéhokoľvek vedenia a s pocitom "odlúčenosti od Boha". Ak je niekto odlúčený od Boha cíti sa "menším než" Boh. Skúsenosť absolútne neslobodnej vôle zanechá tých ktorí sú vo vnútri času pod absolútnym vedením a s pocitom, že sú "zakrytí Bohom". Ak je niekto"zakrytý Bohom", cíti sa byť "viac než" Boh. Celé stvorenie sa naučilo všetko čo sa potrebovalo naučiť z tohoto experimentu "slobodnej vôle" a "absolútne neslobodnej vôle" a my všetci sa vraciame k modelu spolutvorenia.
 

Na stelesnenie stavu spolutvorenia musí byť integrovaných 1 024 reťazcov DNA a telo musí byť úplne transformované na kryštalickú formu. Nechceme opakovať to čo je napísané inde a preto ak chcete viac informácií o procese stelesnenia 1 024 reťazcov DNA a nadobudnutia kryštalickej bunečnej štruktúry, odporúčame vám aby ste vyhľadali články Nové zasvätenia zo starobylého Egypta a Nadobudnutie zvedomenia piatej dimenzie. Počas stelesňovania 1 024 reťazcov DNA náš kanál zistil, že nový genetický materiál a napravený vzor vyvolali narovnanie špirálovitých energetických systémov v jej stelesnení.
 

Kundalíny, ktorá je recyklujúcim energetickým systémom tela, je jedným z najmocnejších energetických systémov, ktoré máme v ľudskej forme. Energia kundalíny je ako oheň ktorý môže byť prerušený bolesťou, hnevom, strachom, modelmi založenými na strachu, entitami a mentálnymi šnúrami, ktoré sa dostali do energetického poľa človeka. Cesty kundalíny prebiehajú pozdĺž chrbtice nahor, vystupujú na vrchole hlavy podobne ako fontána, potom sa obtáča okolo aurického poľa a znova vchádza do chrbtice v čakre koreňa (t.j. v základnej - prvej čakre). Existujú aj ďalšie kanály, ktoré vedú nahor nohami, trupom a dole rukami. Kundalíny omladzuje telo takým spôsobom, že po plnej obnove pôvodného vzoru, telo potrebuje menej spánku. Náš kanál ešte potrebuje spať, niekedy desať až dvanásť hodín. Je to jednoducho preto, že väčšina opravných činností na jej stelesnení sa odohráva počas spánku, pretože je to menej bolestivé. Akonáhle úplne dokončí svoje genetické prekódovanie predpokladáme, že nebude musieť spať viac než 2 až 3 hodiny denne. Poškodenie energetického systému kundalíny spôsobilo skrátenie priemernej dĺžky života ľudí z päťsto rokov na menej než storočie, ako je tomu teraz a vyžiadalo si veľa hodín spánku na obnovu tela.
 

V priebehu procesu vzostupu sa zapaľuje kundalíny, čo trojrozmernému dopravnému prostriedku umožňuje "vzplanúť", tak aby mohlo vedomie vstúpiť do dopravného prostriedku v piatej dimenzii. V našej súčasnej genetike sa kundalíny (ktorá sa podobá veľkému zväzku hadíc) špirálovite vinie medzi siedmimi hlavnými čakrovými centrami. Špirálovitý tok energie nie je dostatočný, keďže väčšina energie idúcej hore chrbticou sa zachytí v zákrutách kundalíny. Navyše by bolo skutočne veľmi bolestivé prechádzať zo štvrtej do piatej dimenzie s terajšou špirálovitou kundalíny, pretože presun tela z jednej dimenzie do ďalšej by si vyžadoval o tridsať percent viac energie. A oblasti s prebytkom energie - v ktorých by sa energia usádzala, by mohli v danej časti tela spôsobovať bolesť. Výsledkom je, že nám nový vzor pomáha pri narovnávaní kundalíny tak aby zväzok hadíc prebiehal pozdĺž chrbtice.
 

Špirálovitosť kundalíny má takisto zaujímavé spoločenské dôsledky. Špirálovitá kundalíny vyhradzuje isté vlastnosti osobnosti do fyzickej reality človeka a iné do jeho nevedomej reality. Ak sa špirála približuje k prednej časti tela, vloha (zručnosť) sa vyskytuje vo fyzickej realite človeka. Ak špirála smeruje ku chrbtu, vloha sa nachádza v nevedomej realite človeka. Pokrútenie medzi prvou a druhou čakrou má za následok človeka, ktorý môže mať veľmi dobrú zručnosť v otázke prežitia, alebo má schopnosť cítiť pocity, ale nikdy oboje. Pokrútenie medzi druhou a treťou čakrou dovoľuje človeku oplývať citmi, alebo silou, ale nikdy oboje. Pokrútenie medzi treťou a štvrtou čakrou dovoľuje človeku mať moc, alebo milovať, ale nikdy oboje. Pokrútenie medzi štvrtou a piatou čakrou dovoľuje človeku mať schopnosť tvorivého vyjadrovania sa alebo videnie (predstavivosť), ale nikdy oboje. A konečne pokrútenie medzi šiestou a siedmou čakrou dovoľuje človeku mať videnie (predstavivosť) alebo poznanie, ale nikdy oboje.
 

Špirálovitá kundalíny polarizuje jednotlivcov tak, že sú buď emocionálni, milujúci a vizionárski, alebo mocní, naplnení tvorivým sebavyjadrením a inteligentní. To vedie ku skúsenosti moci, ktorá je zbavená lásky a naopak láske, ktorá je zbavená moci. Po vyrovnaní kundalíny je možná integrácia oboch polarít, čo umožňuje aby na Zemi opäť prevládala skúsenosť moci spočívajúcej na bezpodmienečnej láske. Pre zasvätencov to znamená tiež, že môžu vlastniť a byť zmocnení vo všetkých aspektoch svojej osobnosti tak, aby naplnili svoj duševný účel a osud na Zemi.
 

Okrem špirálovitosti kundalíny objavil náš kanál veľké energetické trhliny medzi pravou a ľavou stranou jej stelesnenia. Pravá strana je mužskou a ľavá ženskou stranou človeka. Trhlina medzi mužskosťou a ženskosťou spôsobuje, že tieto dve naše časti súperia miesto toho aby sa vzájomne podporovali, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje v našom vonkajšom svete vo forme súperenia medzi mužmi a ženami. Táto trhlina je dôsledkom dvoch špirálovitých energetických polí (ženská strana, ktorá prúdi v smere hodinových ručičiek a mužská strana, ktorá prúdi proti smeru hodinových ručičiek) medzi ktorými vznikajú medzery, čo ústi do trhliny medzi týmito dvoma stranami tela (alebo vnútorná mužskosť a vnútorná ženskosť). Pri liečbe tejto trhliny a narovnávaní špirálovitej energie, náš kanál vo svojom každodennom živote a vo svojom vnútri prežíval stále menšie a menšie súperenie s opačným pohlavím.
 

Okrem trhliny medzi dvoma stranami tela (ktorá spôsobuje súperenie medzi pohlaviami), náš kanál spozoroval trhlinu v špirálach prechádzajúcich oboma stranami jej tela. Táto trhlina sa tiahne dole stredom oboch špirál idúcich dole ľavou alebo pravou stranou tela. Zdá sa, že táto trhlina tam bola umiestnená Tajným Melchizedekovým rádom, ktorý chcel aby ženy medzi sebou súperili a takisto aby medzi sebou súperili muži. Možno sa divíte ako vieme, že je za týmito dvoma trhlinami Tajný Melzchizedekov rád. Je to jednoducho preto, lebo v trhline sa nachádza stopa ich energie, pretože boli predovšetkým zodpovední za jeho vytvorenie. Ľudia sa bežne domnievajú, že existuje súkromie, alebo že je možné udržať tajomstvá. Všetko čo bolo niekedy vykonané je niekde zaznamenané. Okrem toho tí z vás, ktorí sa vydali na duchovnú cestu sú sledovaní pozornejšie ako si dokážete predstaviť. A to nielen Majstrami Duchovnej hierarchie, ale mnohými rasami zo vzdialených aj blízkych galaxií, ktoré prišli pozorovať Zem a ľudstvo pri ich vzostupe. Pre mnohých, ktorí nás pozorujú sme najzaujímavejšou a neprerušovanou ságou a seriálom.
 

Trhlina uprostred ženskej strany človeka spôsobuje súperenie medzi ženami. Ženy ktoré sa narodili na tej istej strane trhliny sa okamžite spriatelia. Z tých žien, ktoré sa narodili na opačných stranách trhliny sú razom nepriatelia. Po vyliečení trhliny je možné nesúperenie a pravá spolupráca medzi všetkými ženami. Trhlina uprostred mužskej strany človeka spôsobuje súperenie medzi mužmi a platí tu to isté ako v prípade žien. Po vyliečení trhliny je možné nesúperenie a pravá spolupráca medzi všetkými mužmi.
 

Kundalíny súvisí tiež so siedmimi hlavnými zakorenenými obavami, ktoré sú u ľudstva obvyklé. Sedem zakorenených obáv súvisí so siedmimi hlavnými čakrovými centrami nášho pôvodného čakrového systému pred siedmym duchovným zasvätením. Všetci nosíme v sebe aspekt zo všetkých siedmich zakorenených obáv, ale jedna vždy dominuje. Dominantná zakorenená obava je hlavným emocionálnym problémom, ktorý v rôznej miere musí spracovať každý zasvätenec v priebehu procesu vzostupu. Energeticky je každé čakrové centrum, ktoré v sebe zväzuje kundalíny (podobne ako zauzlené klbko nití), centrom kde sa nachádza hlavná zakorenená obava. V prípade nášho kanála to bola srdcová čakra a väčšina jej fyzickej a emocionálnej bolesti nastávala na zadnej strane srdca, medzi lopatkami. Po narovnaní tejto zauzlenej oblasti sa bolesť definitívne zmiernila, spolu so zakorenenou obavou. Odbočíme k podstate zakorenených obáv. Každá zakorenená obava predstavuje dar, ktorý sa po prestúpení obavy samotnej, môže ponúknuť ľudstvu.
 

Ak sa zakorenená obava človeka nachádza v čakre koreňa (ktorá sa nachádza na spodnej časti chrbtice), obava sa týka prežitia. Táto zakorenená obava sa často prejavuje v túžbe opustiť Zem napríklad samovražednými sklonmi, alebo vo viere, že niekde inde "je tráva zelenšia". Názor "Keby som len žil v Kansase, bol by som šťastnejší" je znakom zakorenenej obavy v prvej čakre. Zakorenená obava prvej čakry sa vzťahuje k prvému lúču, ktorý je červený a spôsobuje "zrod života". Červený lúč ovláda pionierov, ktorí razia cestu vpred, vytvárajú nové cesty a vymýšľajú nové technológie. V rámci druhej polarity tohoto lúča sa jednotlivec stáva pustovníkom, ktorý žije v strachu z každého a všetkého. Darom jednotlivca so zakorenenou obavou v prvej čakre je dar žitia v danej chvíli v úplnej radosti nech robia čokoľvek a sú s kýmkoľvek. V absolútnej radosti z danej chvíle, ľudia so zakorenenou obavou v prvej čakre privedú ku zrodu novú civilizáciu na Zemi tým, že prerazia s novými technológiami a prestavajú staré systémy tak, aby vyhovovali novej paradigme piatej dimenzie.
 

Ak je zakorenená obava človeka zviazaná s druhou čakrou (ktorá sa nachádza v panvovej oblasti), obava sa týka emócií a sexuality. Táto zakorenená obava sa často prejavuje u ľudí, ktorí sú nadmieru emotívni alebo sexuálni, alebo v protiklade k tomu sa dokonale ovládajú alebo sú frigidní. Druhú čakru ovláda druhý lúč, ktorý má modrú farbu a prináša "do života systém". Ľuďmi druhého lúča sú tí, ktorí napomáhajú zachovávať poriadok, ako napríklad účtovníci, právni zástupcovia a vládni činitelia. Dar spätý so zakorenenou obavou v druhej čakre sa nazýva "sexuálny kanál". Panva mužského aj ženského tela má schopnosť channelovať energie s veľmi vysokými vibráciami ktoré slúžia vodcovstvu, vláde a tvoreniu. Opravený vzor pre panvu v kryštalickej forme obsahuje kryštál s 512 stenami, ktorý sa má využívať pri verejnom prejave alebo tvorení. Pred pádom, ktorý sa udial pred štyrmi miliónmi rokov, sa pôrod neodohrával fyzicky cez lono. Narodenie sa dialo prostredníctvom muža a ženy, ktorí udržiavali také energetické pole aby mohla zostúpiť do tela iná duša. Muži a ženy mohli zrodiť nielen humanoidné dieťa, ale hocijakého iného tvora pre ktorého sa rozhodli, alebo ktorého si predstavili. Dar verejného prejavu alebo tvorenia je taktiež darom vychádzajúcim zo zakorenenej obavy v druhej čakre.
 

Ak je zakorenená obava zviazaná s treťou čakrou (ktorá sa nachádza v oblasti pupka), obava sa týka moci. Táto základná obava sa často prejavuje u ľudí, ktorí kolíšu medzi prehnanou snahou ovládať a rýchlym zbavením sa vlády. Súčasťou tejto zakorenenej obavy môže byť taktiež manipulácia a podvratný spôsob správania. Znakom jednotlivca so zakorenenou obavou v tretej čakre je predstava "Keby len Zuzka spravila to čo chcem, potom by som bol šťastný". Tretiu čakru ovláda tretí lúč, ktorý má oranžovú farbu a vnáša "do života múdrosť". Ľuďmi tretieho lúča sú naši politici, byrokrati a prezidenti. So zakorenenou obavou v tretej čakre je spojený dar správneho používania moci, ktorá spočíva na bezpodmienečnej láske. Tí ktorí stelesňujú správne používanie moci sú našimi budúcimi vodcami, ktorí na základe bezpodmienečnej lásky a spolupráce budú riadiť veľké masy ľudí, národy a organizácie.
 

Ak je zakorenená obava človeka zviazaná so štvrtou čakrou (ktorá sa nachádza v oblasti srdca), obava sa týka lásky a vzájomných vzťahov. Táto zakorenená obava sa často prejavuje vo vyhľadávaní romantických stretnutí, skúsenosti neopätovanej lásky a viere, že láska sa nachádza mimo neho samého (nej samej). Znakom jednotlivca so zakorenenou obavou vo štvrtej čakre je predstava "Keby som si len mohla pripútať Jozefa, potom by som bola šťastná". Zakorenenú obavu štvrtej čakry ovláda štvrtý lúč, ktorý má zelenú farbu a vnáša "do života harmóniu". Ľuďmi štvrtého lúča sú naši liečitelia, lekári, šamani a šamanky. So zakorenenou obavou vo štvrtej čakre je spojený dar lásky. Náš kanál stelesňuje liek lásky. Má dar otvoriť srdcia všetkých, ktorí navštevujú jej kurzy, alebo s ňou spolupracujú. Tí ktorí prekonajú zakorenenú obavu v štvrtej čakre, budú zavádzať nové formy vzťahov medzi rovnocennými partnermi a učiť ostatných paradigmu piatej dimenzie pre manželstvo, rodinu a božský zväzok.
 

Ak je zakorenená obava človeka zviazaná s piatou čakrou (ktorá sa nachádza v oblasti krku), obava sa týka tvorivosti a sebavyjadrenia. Táto zakorenená obava sa často prejavuje v plnom tvorivom sebavyjadrení, v ktorom je jednotlivec schopný veľkých umeleckých výkonov, ako napríklad písanie, alebo maľovanie. Opačným extrémom je človek ktorý premýšľa nad množstvom tvorivých príležitostí, ale nikdy ich nedotiahne do konca a nevykoná žiadnu zo svojich predstáv. Zakorenenú obavu v piatej čakre ovláda piaty lúč, ktorý má fuchsiovú farbu a vnáša "do života tvorivosť". Ľuďmi piateho lúča sú naši maliari, hudobníci, tanečníci, herci a herečky. So zakorenenou obavou v piatej čakre je spojený dar neobmedzeného tvorivého a komunikačného potenciálu. Oblasť piatej čakry je takisto kľúčovým energetickým bodom channelingu. Keď náš kanál učí, alebo píše, bytosti z vysokých úrovní (často až z dimenzie 800) znižujú svoje vibrácie aby prostredníctvom nej mohli komunikovať. Schopnosť channelovať zo zdrojov z vysokých úrovní je darom, ktorý v nadchádzajúcich rokoch pozdvihne duchovné učenie, tvorivé umelecké snahy, vzdelávanie a všetky úrovne vedenia.
 

Ak je zakorenená obava človeka zviazaná so šiestou čakrou (ktorá sa nachádza v strede hlavy), obava sa týka vizionárskych schopností. Táto zakorenená obava sa často prejavuje u ľudí, ktorí všetko vidia, ale boja sa oznámiť to čo vidia až po opačný extrém, t.j. ľudí ktorí sa úplne vzdávajú schopnosti vidieť, pretože sa boja, že budú potrestaní za to čo vidia. Šiestu čakru ovláda šiesty lúč, ktorý má vibračne žltú farbu a prináša "do života predstavivosť". Ľudia šiesteho lúča sú vizionári, jasnovidci a liečitelia. Dar spojený so šiestym lúčom je v tradíciách domorodých národov známy ako "Moc mudrca" ("Owl Medicine"), alebo dar videnia všetkých vecí, vrátane temnej stránky človeka. Práve naše vizionárske schopnosti, zvlášť schopnosti vidieť budúcnosť, sa v našom stvorení stratili. Naši vizionári sú nutní na to aby nás viedli do budúcnosti, ktorá zodpovedá božskému plánu. Sú to vizionári z iných galaxií, ktorí riadia vládne orgány svojich civilizácií tak, aby bola civilizácia vedená smerom, ktorý je v súlade s božským plánom. Vizionári budú v budúcnosti zastávať úlohu riadenia všetkých vedúcich a vládnych orgánov civilizácie na Zemi.
 

Ak je zakorenená obava človeka zviazaná so siedmou čakrou (ktorá sa nachádza na vrchu hlavy), obava sa týka poznania. Táto zakorenená obava sa často prejavuje u ľudí, ktorí si myslia, že vedia všetko a z toho dôvodu sa stali arogantnými, až po opačný extrém, t.j. ľudí ktorí neustále hľadajú poznanie mimo seba samých, pretože sa domnievajú, že nevedia dosť. Siedmu čakru ovláda siedmy lúč, ktorý má fialovú farbu a prináša "do života poznanie". Ľudia siedmeho lúča sú naši naši duchovní učitelia a vodcovia. So zakorenenou obavou v siedmej čakre je spojený dar neobmedzeného poznania za účelmi výuky, technického rozvoja a duchovného vodcovstva.
 

V procese integrácie zakorenenej obavy sa môže v živote zasvätenca začať prejavovať dar s ňou spojený a v rozhodujúcej miere ovplyvňovať všetko a každého s kým príde do styku. Každý jednotlivec zlučuje všetkých sedem darov, z ktorých jeden je dominantný. Keď každý z nás stelesní svoj dar (a celý svoj potenciál), budeme môcť najlepším spôsobom prispieť k rozvoju a vývoju celého ľudstva. Nie každý je obdarovaný rovnako. Každý z nás má nejaký kamienok z mozaiky - kúsok koláča. Pri našej spolupráci a podelení sa so svojimi darmi (zjednotení sa do duchovných organizácií), sme schopní ovplyvniť davy a prebudiť nevedomé masy. Nemohol by to však urobiť niekto sám. Vyžaduje si to všetkých a každého z nás, aby sme sa každý svojim spôsobom zúčastnili, prispievajúc svojim jedinečným a mimoriadnym darom.
 

Prosíme vás aby ste zahrali svoju úlohu v dráme odohrávajúcej sa tu na Zemi. Vedzte prosím, že vás milujeme a podporujeme na každom kroku cesty.
 

Kým sa stretneme nabudúce, buďte všetci požehnaní na vašej ceste. Namaste.