Dosažení osvobození: Integrování 16ti úrovní reality
 
Lady Slunce prostřednictvím Karen Danrich, Míla Sinoski
 
2. dubna 1998
 
 
Rádi bychom objasnili každou ze šestnácti úrovní reality, na které každý průměrný člověk se dvěma řetězci DNA současně tvoří. Mnoho komunikačních kanálů přináší všeobecné informace o skutečnosti, že existují paralelní úrovně reality, které každý člověk prožívá. Rádi bychom šli trochu do hloubky při objasňování podstaty každé z těchto úrovní, jak jsou jejich manifestace vzájemně propojené a co na nich každý iniciát může očekávat v průběhu svého vzestupu. Každá z těchto šestnácti úrovní reality musí být kompletně integrována, aby iniciát dokončil zasvěcení 1024 a dosáhl stavu, kterému se říká „Kompletní osvobození“. (Není naším přáním detailně zde popsat iniciační proces. Toto téma již pokrývají předchozí kapitoly a proto doporučujeme, aby jste se s tímto materiálem seznámili.)
 
Každá ze šestnácti úrovní funguje jako protiváha jedné, nebo více úrovní, aby byla zachována rovnováha polarit v daném ztělesnění a inkarnaci. Například, když jste nesmírně bohatí na fyzické úrovni ztělesnění, prožíváte současně extrémní chudobu a bezdomovectví na jiné paralelní úrovni fyzického vtělení.  Když máte výrazné charakterové rysy, například, jste-li velmi družní a společenští na fyzické úrovni, prožíváte současně extrémní opuštěnost a téměř poustevnický život na jiné paralelní fyzické úrovni reality. Když na fyzické úrovni prožíváte úspěšné vztahy a šťastné manželství, vytváříte současně na paralelní úrovni řadu neúspěšných vztahů (nebo nevytváříte vůbec žádný vztah). Každá ze šestnácti úrovní reality funguje jako protiváha různých prožívaných extrémů na fyzické úrovni vtělení a tak udržuje vyrovnanou hladinu energií při tvorbě každé lidské bytosti.
 
Každá úroveň je rozškatulkovaná a oddělená, takže každý člověk má velmi málo vzpomínek na cokoliv jiného než na to, co se týká stávající fyzické úrovně stvoření. Každá z těchto šestnácti úrovní je prožívána a zaznamenávána během spánku, ale po probuzení si již na ni nevzpomenete. Většina lidí prožívá zbývajících patnáct úrovní reality pouze v období nejhlubšího spánku. Vyjímku tvoří pouze schizofrenici, jak jsou označováni současnými psychologickými profesionály. Schizofrenik má schopnost vědomě prožívat své snění. Zmatek, který z toho schizofrenici prožívají je důsledek skutečnosti, že současně prožívají šestnáct životů. Náš komunikační kanál Míla měla mnoho úspěšných zásahů u lidí, kteří jsou označováni jako schizofrenici tím, že jim uzavřela prostupy mezi jednotlivými úrovněmi reality a tak jim umožnila oddělit fyzickou úroveň od alternativních úrovní reality. Náš komunikační kanál Míla se narodila s vrozenou schopností vědomě prožívat své sny a od narození měla otevřené prostupy do všech šestnácti úrovní reality a tak pochopila dilema těch, kteří je taktéž vědomě prožívají, ale nerozumí co jsou a jak jsou vytvořené. Předáváme vám tyto informace, aby ti, kteří jsou léčitelé, mohli požadovat uzavření prostupů do ostatních realit pro ty pacienty, kteří trpí schizofrenií.
 
V tradičních přírodních společenstvích se lidé trpící schizofrenií často stávali šamany kmene. Šaman měl přístup do ostatních úrovní reality za účelem léčení případů, které neměly svůj původ ve fyzické realitě. Šaman měl schopnost vědomého snění ne jen na svých vlastních šestnácti úrovních reality, ale i ve snění druhých. Proto byl schopen opravit příčinu nemoci nebo problému, který způsobovalo něco v jiné paralelní úrovni reality jeho pacientů.
 
Mnoho halucinogenních drog (jako třeba peyotl), otevírá prostupy do paralelních úrovní reality těm, kteří spolknou jejich substanci. U přírodních národů byly tyto substance využívány pro spirituální zkoumání a léčení. Cesta, která nastala důsledkem pozření peyotlu, byla považována za posvátnou a iniciát dosáhl přístup k manifestacím na ostatních úrovních reality, které se vztahovaly k jeho blokům, chorobám, nebo problémům na fyzické úrovni, aby je mohl pročistit. Ti, kteří tyto substance používali pro posvátné účely byli vždy vedeni duchem, čili medicínou stojící za peyotlem, spolu se Stvořitelem, aby byla zajištěna bezpečná a produktivní cesta. Ti, kteří tyto halucinogenní substance používají pro zábavu, nebo když tomu nevěří, zažívají prohloubení chorob a úbytek životní síly, protože síly temna (jako třeba Ilumináti) využívají tyto substance k odčerpávání životní síly, neboli čchi od toho, kdo je použije. Jsou-li použité k posvátnému záměru, medicína a Stvořitel brání silám temna v zasahování do účelu cesty a to má za následek obnovení energetického pole místo jeho oslabení (více o Iluminátech se píše v kapitole Dosažení vědomí 5. dimenze.)
 
Náš komunikační kanál Míla zjistila, že záměr stojící za každou zkušeností ovlivňuje výsledek. Též se naučila, že existuje „medicína“ za každou živou věcí na Zemi. Tabák obsahuje medicínu modlitby a požehnání. Když kouříte z radosti ze života ( a se záměrem děkovat Stvořiteli za vše co dostáváte), nemá prožitek z kouření negativní dopad na vaše tělo, protože Stvořitel a medicína tabáku blokují takové poškození. Mnohokrát náš komunikační kanál Míla radila kuřákům aby zahodili cigarety, koupili si opravdickou fajfku a pravý tabák a kouřili pro radost a posvátnost života a děkovali Stvořiteli za vše, co mají. Tímto způsobem je odstraněna závislost a substance je využita k posvátnému účelu. Alkohol obsahuje též medicínu, medicínu oslavy. Náš komunikační kanál Míla byla v minulosti závislá na alkoholu. Rychle pochopila, že když vypije sklenku vína se záměrem oslavy a radosti ze života a s díky Stvořiteli, dostane se pouze do krásného euforického stavu a nedostaví se žádné příznaky opilosti. Oceňováním posvátnosti všeho živého a pitím pouze při příležitostech oslavy, byla její závislost odstraněna.
 
Na fyzické úrovni neexistuje nic, co by nebylo vytvořeno beze smyslu, medicíny, nebo bez důvodu. A neexistuje nic, co by nebylo součástí Boha, Bohyně, Všeho Co Je. Míla měla pochybnosti o určitých stravovacích zvyklostech, jak vlastních, tak i ostatních lidí, včetně konzumace živočišných produktů. Když ukončila svoji šestnáctou iniciaci, šla se svým pětiletým synem na večeři a Stvořitel našeho stvoření (Lord Aténa) ji doporučil, aby si objednala feferonkovou pizu a snědla ji. Řekl ji, že feferonky na její pize jsou Jeho součástí a proto ji nemohou nijak ublížit. Všechny zážitky s nemocemi jsou odrazem nedostatku ocenění, které člověk má ke svému vlastnímu vtělení a k veškerému životu. Jakmile ztělesníme čest a obnovíme posvátnost ve všech zkušenostech, nemoci, závislosti a posuzování, které převládají u většiny lidstva se stanou zkušeností minulosti.
 
Náš komunikační kanál Míla objevila, že existuje vědomí, čili duch, nejen za všemi živými, ale i za všemi neživými věcmi, jako jsou třeba jedovaté substance těžkých kovů, pesticidy a potravinové doplňky. Míla přišla na to, že když požádá vědomí stojící za těmito substancemi, aby podpořily život jejího vtělení, reagují tyto substance tak, že zvýší své vibrace aby s ní rezonovaly a nemají žádný škodlivý efekt na její tělo. Všechno na Zemi, ať už živé, nebo vytvořené lidmi má nějakou vibraci. Nemoci a choroby jsou důsledek pomíchaných vibrací v těle jedince. Udržujete-li záměr, aby všechny molekuly vašeho ztělesnění rezonovaly v harmonii se životem a prosperitou, bude tomu tak. A substance, jako jsou jedy, přestanou mít negativní vliv na váš život. Jakmile celé lidstvo překoná svou víru v toxiny, rezonance všech molekul na Zemi se dostane do harmonie a všechen „toxický nepořádek“, který lidstvo vyprodukovalo, bude v tom okamžiku zhojen.
 
Důvodem, proč s vámi sdílíme tyto informace spočívá ve zkušenosti posuzování. Pro lidi je přirozené, že jsou plni posuzování takových věcí, jako je požívání alkoholu, tabáku, stravovacích zvyklostí, tělesné váhy, spirituálních praktik, vzhledu, sexuálních preferencí, finanční movitosti a slávy či úspěchu. Mnozí z vás slyšeli, že posuzování je sebe-odsuzování. Když zkoumáte všech šestnáct úrovní reality, každý z vás zakouší plný rozsah tvůrčího potenciálu. Když posuzujete něco, co vidíte u druhých, posuzujete ve skutečnosti sami sebe na jiné úrovni reality, kde manifestujete nebo zakoušíte přesně stejné charakteristiky. Mnozí z vás slyšeli, že každá zkušenost vytvořená ve vašem fyzickém životě je zrcadlem vás samých. Fragmentace lidské tělesné formy na šestnáct úrovní reality vytváří holografické energetické pole kolem vašeho vtělení. Toto holografické energetické pole přitahuje pouze ty lidi a zkušenosti, které jsou v souladu s osobními charakteristikami a zkušenostmi ostatních patnácti osobností, které manifestujete na ostatních patnácti úrovních reality. Například, když k sobě někdo přitáhne blízkého přítele, který prožívá problémy s odloučením a rozvodem se svým partnerem, prožívá sám problematický rozchod na některé paralelní úrovni reality. Když k sobě někdo přitáhne blízkého přítele, který má specifickou nemoc a umírá, prožívá sám podobnou bitvu a smrt na paralelní úrovni reality. Když k sobě někdo přitahuje homosexuálního přítele i když sám je heterosexuál, sám zkoumá homosexuální vztahy na paralelní úrovni. Stejným způsobem, když někdo posuzuje druhého, tak je to proto, že posuzuje své vlastní podmínky, nebo osobní rysy na jiné úrovni reality.
 
Prochází-li iniciát problémy s nemocí nebo životními podmínkami na současné fyzické úrovni, je odstraněna potřeba opačné polarity vyjadřované na jiné úrovni reality a může dojít k integraci během procesu vzestupu. Zkušenost polarity lze považovat za zvládnutou pouze tehdy, když jsou oba póly vyjádřeny současně. Proto když prožíváte nemoc nebo problémy na fyzické úrovni, současně se manifestuje zdraví a bezproblémová existence na paralelní úrovni. Jakmile iniciát integruje oba póly, dostává se na střední cestu, a mohou manifestovat cokoli se mu zlíbí. Ve výše uvedeném příkladu si může zvolit zdraví, nebo řešení problematické události, a protože byla eliminována polarita, může bez zábran dovést svůj záměr k úspěšnému završení.
 
Před obdobím vzestupu musel změnu polarity na paralelní úrovni provést šaman, doktor, nebo léčitel, aby mohla být manifestována změna na fyzické úrovni. Například, byl-li pacient na fyzické úrovni nemocný, pomohl léčitel s přesunem nemoci i na všechny patřičné paralelní úrovně reality, a tím umožnil uzdravení na fyzické úrovni. Léčitelé si nemusí být vědomi toho, jak zařídili uzdravení, ale mají „dar“ manipulace na ostatních úrovních reality tak, aby došlo k reverzi polarit. Duše pacienta nemusí vyhovět manipulacím léčitele a to může být důvodem, proč léčitel v některých případech nemá úspěch. Tyto informace jsou určeny hlavně pro léčitele, aby si uvědomili jak léčení probíhá. Ne všichni lidé budou ihned schopni integrovat všechny úrovně reality, a je-li některé vtělení těžce nemocné, nebude mít dostatek sil, které jsou nezbytné pro posun při procesu vzestupu. Zvrat na paralelních úrovních reality jim může natolik navrátit zdraví, že budou schopni se posunout na své spirituální cestě.
 
Řídící Bůh našeho stvoření na 360 dimenzi uvolnil veškerou karmu vzniklou z lidských genetických experimentů a tím umožnil, aby převládlo odpuštění. Na Zemi nyní neexistuje jediný člověk, který by nebyl schopen přijmout nabízenou lásku, požehnání a odpuštění a tím dovolit kompletní vyléčení z jakékoliv nemoci (za předpokladu, že si to vědomě zvolí). Uvědomte si prosím, že vědomý záměr a závazek vyléčit se je pro iniciáta nezbytný. U lidí je přirozené, že chtějí „léčit“, nebo „upravovat“ druhé, kteří si ale nedali vnitřní závazek uzdravit se. Když si někdo zvolí prožít zkušenost nemoci, nebo smrti, musíte jim jakožto iniciáti na duchovní cestě tuto zkušenost tvorby dovolit. Většinou když někdo nemůže přijmout odpuštění, umožní nemoc, nebo smrt završení karmy která musí být zhojena, aby mohla duše pokračovat ve svém vývoji.
 
Ne všechny duše inkarnované na Zemi mají za cíl vzestoupit do další dimenze. Přibližně padesát procent duší, které jsou v současnosti přítomné na Zemi jsou zde pouze pro to, aby uzavřeli karmu, která vznikla během „pádů“ a nejsou připraveni pro přijetí vědomí páté dimenze. Jakmile odejdou z pozemské roviny, budou ve svém vývoji pokračovat někde jinde ve třídimenzionální tělesné formě. Aby mohla Země vzestoupit, musí být veškerá karma vytvořená „pády“ vyčištěna a tyto duše jsou zde proto, aby pomohli Matce Zemi v jejím záměru vzestoupit, a my jim musíme umožnit jejich drama, protože slouží ke zvětšení dobra pro celek.
 
Při procesu vzestupu jsou všechny úrovně reality integrovány, je eliminována potřeba zakoušet extrémy polarity a tak je odstraněna potřeba zakoušet nemoci a utrpení. Jakmile iniciát integruje své vlastní osobní charakteristiky a zkušenosti tkvící v ostatních patnácti úrovních reality, posuzování sebe i ostatních ustoupí a jedinec dosáhne kompletního osvobození. Při kompletním osvobození přestane být život zrcadlem fragmentovaných částí sebe sama a stane se radostným a tvořivým průzkumníkem ducha v tělesné formě, což je to, co měla lidská zkušenost být podle prvotního plánu.
 
Nyní se budeme blíže zabývat šestnácti úrovněmi reality. Prvních osm úrovní se vztahuje k vašim vědomým manifestacím a druhých osm úrovní se vztahuje k nevědomým manifestacím. Všeobecně řečeno jsou všechny vědomé manifestace souběžné se současnými životními zkušenostmi. Na nevědomých úrovních reality se zaznamenávají přesně opačné polarity manifestací. To platí jak pro jednotlivce, tak i pro kolektiv. Z kolektivního pohledu je ve vědomém fyzickém světě více méně mír. Na nevědomé úrovni fyzické manifestaci probíhá III. Světová válka. Uvědomte si prosím, že takhle je to velmi dobré a pokud bude tato válka probíhat na nevědomé pozemské úrovni, nemůže dojít k její manifestaci na fyzické úrovni, protože by došlo k porušení rovnováhy polarit.
 
Tajný Řád Melchizedeka byl zodpovědný za zkřížení vědomých a nevědomých úrovní reality Matky Země na přelomu století. Na konci 19. století spěla civilizace ke zvýšení úrovně vědomí a kdyby to pokračovalo, lidstvo by samo dospělo k osvícení a vzestoupilo. Tajný řád se rozhodl, že tomu zabrání. Zkroucením úrovní reality se to co se mělo manifestovat na nevědomé úrovni, manifestovalo ve vědomé fyzické realitě Země. To zahrnuje I. Světovou válku, II. Světovou válku, Hirošimu, Holokaust, vpád Šedých se všemy jejich únosy a válka ve Vietnamu. V roce 1988 intervenovaly bytosti ze Síria u Řídícího Boha a úrovně reality byly narovnány a tak se III. Světová válka manifestovala na nevědomé úrovni. III.Světová válka vypukla na Nevědomé kauzální úrovni v říjnu 1991 a na Nevědomé fyzické úrovni v říjnu 1997.
 
Intervence Síria v roce 1988 též přeprogramovala lidstvo na zrychlené probuzení. Přibližně padesát procent duší inkarnovaných na Zemi „odešlo“ v roce 1988, protože nebyly připravené na urychlení vývoje, které je nezbytné aby lidstvo i Země zvládli svůj vzestup. Tyto duše odešly na planetu v Plejádách, s podobnými genetickými problémy jako má lidstvo.
 
Mnozí již slyšeli, že Mayský kalendář končí mezi roky 2012 a 2015. Vezměte prosím na vědomí, že současný kalendář není přesný. Smrt muže, který je známý jako Ježíš, byla posunuta o tři roky. K tomu je nutné počítat s tím, že kalendář s dvanácti měsíci přidává jeden rok každých 365 (přestupný rok), čímž je přidáno ke kalendáři šest let. Tím pádem je současný kalendář asi o devět let pozadu a skutečný konec Mayského kalendáře nastane v roce 2007. Proto je nyní takový tlak na probuzení lidstva a tento tlak pochází od Stvořitele tohoto Stvoření, Lorda a Lady Atény a našeho Řídícího Boha z dimenze 360. Země jako celek musí dosáhnout nejnižší oktávy vibrací páté dimenze do roku 2003, aby prošla do dalšího úseku fotonového pásu. Pro ty z vás, kteří jste vědomě na duchovní cestě, ten čas nastal NYNÍ, a vlastní spirituální rozvinutí musí mít přednost před vším ostatním.
 
Jsme rádi, že můžeme tyto informace zveřejnit pro ty z vás, kteří jsou ochotni k vlastnímu duchovnímu rozvoji. Uvědomte si prosím, že když požádáte o pomoc formou modlitby, vždy ji dostanete. Jsme tu proto, abychom vás podporovali všemi způsoby.
 

 

Osm vědomých úrovní reality
 
Osm vědomých úrovní reality je integrováno s ukončením dvanácté iniciace (bližší informace o iniciacích 1-12, viz. kapitola Dosažení stavu Krista).
 
 
Nevědomé Snění
 
Nevědomé Snění je nefyzická úroveň reality, která manifestuje přesný opak vaší vědomé fyzické úrovně životních zkušeností. Protože je svojí podstatou nefyzická, může se zde manifestovat mnohem více zkušeností, než na fyzické úrovni. Náš komunikační kanál Míla například objevila, že každý vztah, který nedospěje ke svému závěru na fyzické úrovni, se kompletně manifestuje na úrovni reality Nevědomého Snění. Například, každý milostný románek, který nedojde naplnění ne fyzické úrovni, je na úrovni Nevědomého Snění doveden ke svatbě, vytvoření domova, výchově dětí, a pak následuje rozvod a oddělení. Náš komunikační kanál Míla též zjistila, že takto probíhají i všechna obchodní partnerství, která na fyzické úrovni nedospěla k dohodě a spolupráci, tak na úrovni Nevědomého Snění jsou dovedena k nějakému úspěšnému završení a pak následuje ukončení spolupráce. Protože je úroveň Nevědomého Snění nefyzická, může zde tvorba i destrukce probíhat velmi rychle a ve velkém množství. Neexistují zde ani žádná omezení, která mohou být na naší úrovni reality, protože zde víra založená na strachu nemá žádný efekt. Účelem veškeré takové tvorby je vytvoření rovnováhy zkušeností opačných polarit tvořených na fyzické úrovni. Jakmile iniciát integruje úroveň Nevědomého Snění, uvolní všechny karmické dohody vztahující se k této rovině. Tato úroveň je plně integrována po dokončení šestého zasvěcení.
 
 
Podvědomé Snění nebo Astrální tělo
 
Podvědomé Snění zahrnuje nefyzické tělo, které má přístup na tak zvané „Astrální roviny“. Astrální rovina je úrovní reality na které všichni předci (kteří zemřeli v posledních 10000 letech) udržují nefyzickou tělesnou formu a pokračují ve vývoji. Na této úrovni reality se mohou lidé setkat s  příbuznými nebo s předky rozličných původních národností. Často se stává, že když manžel zemře na fyzické úrovni reality, pokračuje manželství na astrální úrovni a jedinci dále prožívají své spojení během spánku. Přes astrální úroveň reality často naši předci pokračují v ovlivňování našich životních zkušeností.
 
Ve většině případů média, psychicky citliví lidé a komunikační kanály (kteří se ve svých zasvěceních nedostali o moc dále než ke dvanácté iniciaci ve svém vlastním vtělení) taktéž komunikují s entitami a předky z astrální úrovně. Zmíníme se o problému, který se nazývá „channeling“ ve vaší současné fyzické realitě. Je velice obtížné pro bytosti vyšších vibrací, nebo dimenzí vytvořit čistý komunikační kanál s lidmi, kteří ještě nedokončili vyšší stupně zasvěcení. Existuje mnoho entit, které často sami sebe nazývají „Lord Budha“, nebo třeba „Lord Sananda“, aby tak mohli předávat dezinformace. Proto je nezbytně nutné, aby iniciát začal hledat uvnitř sebe a nespoléhal se na ostatní, aby ho vedli, a vybíral si pomocníky pro léčení nebo podporu. Ti z vás, kteří snadno „cítí“ energii, by si měli volit podle toho, zda energie kterou patřičný léčitel předává je pro vás dostatečně milující, podporující, nebo léčivá a v opačném případě si uvědomit, že není ve vašem zájmu s touto bytostí spolupracovat. Ti z vás, kteří provozují léčitelství, by měli soustavně deklarovat svoje hranice. Již dávno náš komunikační kanál vytvořil hranice, přes které mohou navázat komunikaci pouze energie, které jsou v souladu s její duší a s jejím účelem na Zemi. Jak Míla zvyšuje své vibrace, je obtížné pro cokoliv co existuje na nižší než 25. dimenzi se k ní vůbec přiblížit a to značně přispívá ke kvalitě její komunikace, která je mnohem méně pokroucená, než v počátcích jejího učení a léčení. Jakmile více jednotlivců dosáhne vyšších stupňů zasvěcení, nové paradigma učení, léčení, komunikace a duchovního vedení převládne na Zemi.
 
Jeden čas byla astrální úroveň tvořena osmi sub-úrovněmi. Čtyři nižší sub-úrovně obsahovaly bytosti, které odešly s vírou v „peklo“ a „očistec“ a na těchto úrovních zůstaly uvězněny se svými trýznivými výtvory. V březnu roku 1995 byly tyto čtyři nižší sub-úrovně astrální roviny ze Země odstraněny, když Země dosáhla natolik vysoké vibrační hladiny, že je již neobsáhne. Všechny bytosti, které byly zadržovány v těchto úrovních byly poté poučeny a převedeny do vyšších astrálních úrovní.
 
Nedávno byly i vyšší čtyři sub-úrovně astrální roviny kompletně odstraněny ze Země, když dosáhla dostatečně vysokých vibrací, aby je nemohla obsáhnout. Čtyři vyšší sub-úrovně a všichni předkové, kteří na nich byly zadržováni byly přesunuti na planetu Nibiru, která je nositelem nevědomých záznamů všech životů na Zemi. Každá duše chycená v astrální úrovni dostala šanci znovu projít své nevědomé záznamy, odpustit, uvolnit svoji karmu a dostat inkarnační příležitost ve třídimenzionální tělesné formě..
 
Jak nevědomé, tak podvědomé snění jsou sjednoceny ve světelném těle při dokončení šesté iniciace. Světelné tělo není omezeno na astrální a nevědomé úrovně snění připoutané k zemským úrovním reality a může cestovat do ostatních slunečních systémů, nebo galaxií a zde získávat vědomosti během snění. V tomto historickém období, dokončilo šestou iniciaci méně než jedno procento populace.
 
Ti iniciáti, kteří chtějí navázat kontakt se svými zemřelými příbuznými, to mohou udělat s pomocí světelného těla. Mnozí zemřelí příbuzní pokračují v kontaktech s těmi z nás, kteří jsou nyní zdraví a živí na pozemské úrovni. Je to proto, že se zvyšuje naše probuzení a uvědomění. I když mnohé duše našich předků nejsou ještě připraveny v tomto období na vzestup, jednou každá část třídimenzionální tělesné formy vzestoupí, a to, že nás nyní sledují přispěje k jejich vlastní cestě vzestupu v budoucnu. Mnoho původních duší předků se rozhodlo zůstat na Zemi a pomáhat v souladu s Božským Plánem, Matkou Zemí a našim Logosem Stvořitelem. Jak vzestupuje Země, oni též dostávají příležitost k vývoji. Jakmile iniciát integruje Podvědomé Snění, jsou uvolněny karmické a genetické dohody s rodinou. Astrální úroveň je plně integrována při zakončení sedmé iniciace.
 
 
Kauzální úroveň
 
Kauzální úroveň je další fyzická úroveň reality, která vibruje přesně o oktávu výše než fyzická rovina. Na kauzální rovině si jednotlivci, i lidstvo jako celek, testují své fyzické manifestace. Manifestace na Kauzální úrovni jsou často o pět až šest let vepředu před manifestacemi na fyzické úrovni a jsou mnohem méně omezené. Pouze sedmdesát procent vzorů založených na strachu jednotlivce se projevuje na kauzální úrovni, což je mnohdy důvod, proč se manifestace nakonec nikdy neprojeví ve fyzickém. Náš komunikační kanál Míla prožila nádherný vztah se svým „duálním plamenem“ , který na kauzální úrovni dospěl relativně snadno k úspěšnému závěru. Toto přátelství se možná nikdy neprojeví na fyzické úrovni díky mnoha omezením a víře založené na strachu, které její „duální plamen“ musí ještě překonat.
 
Možná vás bude zajímat, že kauzální tělo obsahuje fyzický výraz osobnosti přesně opačných vlastností, než na fyzické úrovni. V podstatě jsou manifestována dvě fyzická ztělesnění, které každé obsahuje různé polarity osobních charakteristik. Například náš komunikační kanál je extrémně sociální na fyzické úrovni s vysokým podílem fyzické energie a životní síly, na kauzální straně je téměř poustevnický typ s podstatně nižší úrovní životní energie. Kauzální úroveň má tendenci být analogií toho, co je manifestováno na fyzické úrovni, vyjma osobních charakteristik. Poslední dobou je hranice mezi fyzickou a kauzální úrovní velmi tenká. Jasnozřiví lidé často nechtěně nahlédnou do kauzální úrovně a jejich předpovědi pak zobrazují budoucí děje života jejich klientů. Náš komunikační kanál Míla na jednom semináři vyučovala cestování pomocí světelného těla do kauzální úrovně, aby se účastníci podívali, co budou sami v budoucnu manifestovat.
 
Po ukončení osmé iniciace vzestoupí kauzální tělo a spojí s fyzickým vědomím jedince. To neznamená, že by iniciát přestal na kauzální rovině tvořit, ale že mohou podle vlastní vůle kauzální rovinu opustit a do ní vstoupit. Náš komunikační kanál Míla pokračuje v přehrávání si mnoha kauzálních zkušeností neboť je vděčná tomu, že může „testovat“ na jiné úrovni reality. Dar přehrávání kauzálních zkušeností tkví v tom, že se lze vyhnout jistým chybám a pádům na fyzické úrovni tím, že se je dopředu naučíte na kauzální úrovni při testování. Jakmile iniciáti integrují svoje kauzální tělo, začnou s integrací těch osobních charakteristik, které jsou opakem toho, jací jsou na fyzické úrovni, a to jim umožní jít více střední cestou. Dary a schopnosti, které se objevily na kauzální úrovni mohou být přeneseny do fyzické reality. Například, jakmile náš komunikační kanál Míla integrovala své kauzální tělo, začala s výukou vzestupu na fyzické úrovni. Na kauzální úrovni byla velmi známou učitelkou a autoritou na vzestup již více než desetiletí, ale dokud nebylo kauzální tělo integrováno, nemohly být tyto zkušenosti vyjádřeny ve fyzickém světě..
 
 
Sub-úrovně jedna až čtyři
 
Mezi fyzickou úrovní a kauzální úrovní jsou čtyři další úrovně reality. Tyto čtyři sub-úrovně
neexistovaly, dokud nebyla vytvořena interdimenzionální trhlina mezi vesmírem třetí dimenze a vesmírem páté dimenze po „Pádu Atlantidy“. Na těchto sub-úrovních energeticky existují entity, které přišly po vytvoření trhliny z páté dimenze. Tyto entity se podle původního určení nikdy neměly míchat s molekulární strukturou našeho vesmíru a skončily vytvořením oddělených úrovní mezi fyzickou a kauzální úrovní reality. Tyto entity přišly nejen na Zemi, ale na každou ze třídimenzionálních planet a způsobily oddělení, čili „Pád“ celého našeho vesmíru.
 
Na první sub-úrovni jsou holografické zkušenosti kauzální úrovně, které se budou manifestovat na fyzické úrovni. Na sub-úrovních jsou i vzkazy vaší duše a tak je na kauzální úrovni „zmatek“. Průměrný člověk pouze se dvěma řetězci DNA manifestuje na kauzální úrovni sedmdesát procent záměrů duše. Na fyzické úrovni dochází k manifestaci méně než deseti procent záměrů duše. Proč? Čtyři sub-úrovně pomíchají vzkazy od duše jedince natolik, že je fyzické vtělení není schopné přesně přijmout. Každá manifestace je testována více než stokrát za sebou na každé sub-úrovni, než se manifestuje na fyzické úrovni. Když náš komunikační kanál Míla zkoumala co se děje na těchto sub-úrovních, silně ji to připomnělo filmovou smyčku, kdy je každá scéna znovu a znovu přehrávána se všemi možnými důsledky, dokud není perfektní a pak je manifestována ve fyzické formě..
 
Sub-úrovně též dovolují souběžně tvořit všechny polarity v rámci přítomného života na fyzické úrovni. Příkladem může být zkušenost našeho komunikačního kanálu s jedním odpolednem stráveným s „přítelem“. Když se náš komunikační kanál později soustředila na toto odpoledne na jednotlivých sub-úrovních zjistila, že na každé sub-úrovni je zaznamenaná naprosto jiná zkušenost. Na první sub-úrovni se pohádali do té míry, že zkrátili celý čas strávený spolu. Na druhé sub-úrovni si celou dobu povídali o romantických záležitostech. Na třetí sub-úrovni se objevil ještě jeden přítel se kterým pak strávili celé odpoledne. A na čtvrté sub-úrovni úplně zrušili schůzku, z důvodu křížících se denních plánů. Celkem bylo vytvořeno pět výsledků jejich schůzky pokrývajících všechny potenciální možnosti polarit a tak byla zachována rovnováha energií.
 
Jakmile iniciát završí svou dvanáctou iniciaci, jsou sub-úrovně jedna až čtyři integrovány do fyzické úrovně reality. Tím pádem odpadnou matoucí hlasy při komunikaci duše a fyzického vědomí a záměry duše pak mohou být manifestovány na Zemi.
 
 
Fyzická úroveň
 
Toto je samozřejmě úroveň reality, se kterou je většina lidí nejlépe obeznámena a často věří, že je i nejdůležitější úrovní ze všech. Naši čtenáři budou asi překvapeni, že my vidíme všechny úrovně jako stejně důležité. Žádná z úrovní nemůže existovat bez ostatních a všechny jsou důležité, dokud nedojde k jejich integraci při procesu vzestupu.
 
Rozdělení fyzické roviny na osm úrovní reality vytváří prodlevu při procesu tvoření. Každá manifestace, která se má vytvořit ve fyzické formě, se musí nejprve vytvořit na úrovni Nevědomého Snění, potom na úrovni Podvědomého Snění, pak na Kauzální úrovni a poté na každé ze čtyř sub-úrovní, než se může manifestovat na fyzické rovině. Pro každého člověka pouze se dvěma řetězci DNA je časová prodleva mezi úrovní Nevědomého Snění a Fyzickou úrovní přibližně deset dní. Jak víc a víc lidí dosahuje dvanácté iniciace, tato prodleva se zmenšuje. Ačkoliv časová prodleva může být při dosažení dvanácté iniciace odstraněna, stále ještě existuje osm dalších úrovní reality, které musí být osloveny a integrovány, aby mohlo dojít k uzavření iniciace 1024 a dosažení „Plného osvobození“. Těchto osm úrovní je dohromady součástí nevědomých manifestací jedince. Na úrovni jednotlivce jsou na těchto rovinách umístěny základní víry založené na strachu. I když iniciát dvanáctého stupně bude realizovat své manifestace s menším úsilím, bude výsledek ovlivněn karmou a vírou, která je udržována na nevědomých úrovních.
 
Je například záměrem některé ženy vytvořit vztah plný lásky. V současné době již opustila dva partnery, kteří byly na fyzické úrovni hrubí. Do jejího života vstoupí další muž, ale ona opět časem zjistí, že je hrubý. Využije všechny nové zkušenosti které se objevili v proudu informací New age a vizualizuje jemného a milujícího partnera. A přesto vzniklá manifestace není taková. Proč? Protože její nevědomí pokřiví vizi, kterou vyslala do vesmíru. Podobně jako čočkou kamery je to co chceme manifestovat pozměněno naší nevědomou vírou. V jejím případě se jedná o její nevědomou víru, že láska se rovná hrubosti.
 
Další dobrý příklad jak k tomuto pokřivení dochází můžeme vidět na životě Ježíše Krista. Ježíš nikdy neměl v úmyslu nechat se ukřižovat a nebylo to součástí vědomého plánu jeho vtělení. Ovšem v jeho nevědomí byla karma, kterou v jeho době nebylo možné lehce odstranit. Karma se podobá poškozené desce, která se přehrává stále dokola, dokud není úplně zhojena a uvolněna. Tato karma se táhla z dob Atlantidy, kdy byl ukřižován za to, že stál za svoji pravdou. Ti kteří ukřižovali Ježíše v Atlantidě se vrátili a znovu přehráli stejný scénář v Jeruzalémě po mnoha tisíci letech. Duše Ježíše se vrátila krátce po jeho smrti do dalšího vtělení. V tomto dalším životě (karma zůstala nezměněna) se opět ocitl v situaci, kdy stál před soudem za vyjadřování své pravdy. V tomto případě se obhájil a byl propuštěn a nevědomá karma byla uvolněna. V nevědomí duše Ježíše věřila, že člověk je za svoji pravdu ukřižován. Tato víra byla na úrovni duše uvolněna během tohoto dalšího života.
 
Jakmile jsou všechny nevědomé úrovně integrovány a nevědomé víry a archetypy založené na strachu transmutovány, překoná iniciát úplně vibrace strachu, jak ve svém vtělení, tak i na úrovni své duše. Nyní se budeme podrobněji věnovat Osmi Nevědomými úrovněmi reality.
 
 
 
 
Osm Nevědomých úrovní reality
 
V souhrnu je osm nevědomých úrovní reality obrazem opačných vyjádření životních zkušeností osmi vědomých úrovní, podobně jako v zrcadle. Jedná se o těchto osm nevědomých úrovní, které Řád Melchizedeka odtrhl od lidského vědomí před „Pádem“, aby zabránil vývoji. Tyto úrovně byly nedávno vráceny a připojeny k našemu individuálnímu i kolektivnímu energetickému poli. Důsledkem toho je, že každý člověk může zjistit, že ve svém životě zpracovává nevědomé dohody, smlouvy a zkušenosti, podle svého iniciačního stupně. Aby iniciát plně integroval osm nevědomých úrovní je vyžadováno dokončení iniciací 13 až 1024. (Více informací o iniciacích najdete v kapitolách Nové zasvěcení ze Starobylého Egypta a Dosažení vědomí 25. dimenze.)
 
 
Nevědomá fyzická úroveň
 
Na Nevědomé fyzické úrovni manifestací je zaznamenáván přesně opačný způsob života. Jak již bylo řečeno dříve, na kolektivní Nevědomé fyzické úrovni probíhá v současné době III. Světová válka. Když náš komunikační kanál Míla integrovala v roce 1997 tuto úroveň reality, tato válka zrovna začínala a tak Míla neprožívala bolestivé citové zkušenosti během integrování této úrovně. Iniciáti z pozdějšího období mohou ale prožívat vlny citového teroru, strachu a depresí, které vycházejí z této úrovně a (podle místa svého stávajícího bydliště) mohou dokonce i prožít pocit že umírají díky atomovému výbuchu, nebo trpí důsledkem ozáření. Všechny citové záznamy jsou integrovány jakmile je úroveň plně integrovaná a prožité pocity zůstanou vzpomínkou na těžké období. Náš komunikační kanál Míla zjistila, že k překonání takových těžkých chvil jí pomáhají minerální koupele a lázně protože pomáhají se zvyšováním vibrací a detoxifikací těla a tak trvá období integrace kratší dobu.
 
Vedle všech nepříznivých zkušeností, jsou na Nevědomé fyzické úrovni zaznamenány i všechny dohody mezi iniciátem a jeho rodiči. Tyto dohody většinou zasahují do všech hlavních rozhodnutí iniciáta. Například: Náš komunikační kanál Míla souhlasila s tím, že se stane rodinným „léčitelem“, a tato dohoda ji nevědomě ovlivňovala v její snaze léčit ostatní. Jakmile byla tato dohoda uvolněna, všichni ti, kteří k ní byli připoutáni z důvodů léčení, odešli. K tomu měla i další dohodu, že bude vytvářet bohatství pro celou rodinu. Tato dohoda přispěla k tomu, že měla sama velké problémy jak se uživit. Jakmile byla tato dohoda uvolněna, byla odstraněna potřeba sdílet svoji tvůrčí energii s ostatními, a tím začala být schopná manifestovat své vlastní potřeby mnohem přiměřeněji.
 
Vedle nevědomých dohod z narození, obsahuje Nevědomá fyzická úroveň i osobnost, která je opakem iniciátova fyzického vtělení. Jakmile jsou integrovány opoziční osobní charakteristiky, přiblíží se iniciát blíže ke střední cestě ve své fyzické osobnosti. Jsou-li schopnosti tvořit peněžní hotovost, nebo zdravé vibrující tělo polarizovány i na Nevědomou fyzickou úroveň, je po integraci této úrovně integrována do fyzické roviny i schopnost vytvářet pro sebe dostatek a zdraví. Nevědomá úroveň reality je plně integrovaná při dokončení zasvěcení 48.
 
 
Nevědomé čtyři sub-úrovně
 
Podobně jako čtyři vědomé sub-úrovně, existují i čtyři nevědomé sub-úrovně mezi Nevědomou kauzální úrovní a Nevědomou fyzickou úrovní. Nevědomé sub-úrovně pracují naprosto stejně jako vědomé sub-úrovně s tím rozdílem, že se vztahují ke zkušenostem válčícího světa a jsou paralelní k Nevědomé fyzické realitě. Našemu komunikačnímu kanálu se podařilo integrovat tuto rovinu též před tím, než na ni plně propukla válka a proto neměla nepříznivé citové zážitky v průběhu integračního procesu. To nemusí být stejné u iniciátů, kteří tímto obdobím procházeli později. Čtyři Nevědomé sub-úrovně jsou kompletně integrované při dokončení iniciace 108.
 
 
Nevědomá kauzální úroveň
 
Nevědomá kauzální úroveň je ve svém dění asi pět let dopředu před manifestacemi na Nevědomé fyzické úrovni. Zde iniciát nalezne svět hluboce zabředlý do III. Světové války, kde zemský povrch vypadá jako připálená topinka, a kde lidé padají jako mouchy díky jadernému zamoření. Iniciát může zjistit, že též zemřel díky ozáření, nebo při výbuchu, nebo je těžce nemocný, nebo to jednoduše vzdal. Jedna iniciátka se kterou náš komunikační kanál nedávno pracovala ( a která byla v období integrování této úrovně reality) měla po dobu několika týdnů před tímto rozhovorem pocit, že jí něco stále škrtí. Když se Míla dívala na její Nevědomou Kauzální rovinu zjistila, že zde spáchala sebevraždu oběšením a tento pocit byl důsledkem zpracovávání z toho vzniklých emocí. Mnozí, kteří s naším komunikačním kanálem studují, jsou nyní ve stádiu integrování této úrovně reality. Při této příležitosti Míla poznamenala, že prožívají při integrování této úrovně přívaly depresí s pocity bezmocnosti. Náš komunikační kanál Míla též prožívala měsíc trvajících přívalů hrůzy při integrování této úrovně, což způsobovala skutečnost, že na nevědomé kauzální úrovni ji honili a zabili teroristé. Říkáme to proto, aby budoucí iniciáti, kteří budou procházet tímto obdobím lépe chápali podstatu emocionálních procesů při integrování této úrovně reality. Naše čtenáře bude asi zajímat, že na Nevědomé kauzální úrovni jsou uloženy přesné kopie charakteristických rysů iniciáta z fyzické úrovně. Nevědomá kauzální úroveň je plně integrovaná při dokončení iniciace 560.
 
 
Nevědomí podvědomého snění nebo Nevědomá Astrální úroveň
 
Nevědomá Astrální úroveň je rovinou reality, která až do nedávna existovala pouze na planetě Nibiru. Na této úrovni reality jsou zachyceny přesně opačné zkušenosti všech našich předků, kteří byly uvězněni na astrální rovině. Když byla před nedávnem fyzická astrální rovina přenesena na Nibiru, všichni naši předci měli příležitost projít své vlastní nevědomé manifestace. Nevědomé ztělesnění se nám velmi podobá a pokračuje ve svém vývoji po smrti na Nevědomé fyzické úrovni na paralelní úrovni reality. Setkání těchto dvou úrovní reality umožnilo každému z předků poučit se ze svých nevědomých fyzických manifestací, které byly přesným opakem jejich vlastního života, a tím zrušení zbývajících karmických závazků, o kterých si mysleli že je dluží někomu ze svého života.
 
Iniciáti, kteří integrují tuto úroveň reality zjistí, že obsahuje veškerou genetickou a rodinnou karmu, kterou si přinesli do svého současného fyzického vtělení. Jakmile iniciát integruje Nevědomou Astrální úroveň, je veškerá genetická rodinná karma udržovaná na buněčné úrovni jejich vtělení (i v genetických archívech) souběžně uvolněna.
 
Na Nevědomé astrální úrovni nalezne iniciát většinu genetické karmy, která souvisí s těmi rasami, které upravovaly lidskou rasu jako svůj zdroj životní síly a čchi. Tyto dohody zahrnují Ilumináty, Plejáďany, Šedé, několik ještěřích ras, a Logose Stvořitele z pěti ostatních třídimenzionálních planet (viz. Dosažení vědomí 5. dimenze). Tyto dohody jsou plně uvolněny jakmile je Nevědomá Astrální úroveň plně integrovaná. Tato úroveň je plně integrovaná po ukončení zasvěcení 980.
 
 
Nevědomí nevědomé úroveň
 
Nevědomí nevědomé úrovňe reality obsahuje karmické dohody související se sedmi základními strachy v lidské zkušenosti. Těchto sedm základních strachů zahrnuje Strach z přežití, Strach ze sexuality a emocí, Strach z moci, Strach z lásky, Strach z tvoření, Strach z vizí, a Strach z vědění (viz. Návrat Boha a Bohyně - sjednocených).
 
V březnu 1998 se náš komunikační kanál Míla sešelas jedenácti dalšími, kteří nesli karmickou zodpovědnost za vytvoření lidské rasy s dvanácti řetězci DNA v období Atlantidy. Nesešli se pouze proto, aby se zúčastnili jejího semináře, ale proto, že se jejich duše dohodly na setkání a zhojení karmy vzniklé z okolností genetického inženýrství na lidské rase. Z této spolupráce vzniklo mnoho darů.
 
V Atlantidě bylo dvanáct řetězců DNA použitých k vytvoření lidské tělesné formy vyseparováno z 1024 řetězců DNA tehdy žijících bytostí, které byly pro tento záměr využity a poté zabity. Během pracovního semináře vyšlo najevo, že lidská rasa nebyla vytvořena pro to, aby byla nosičem inkarnující se duše. Lidská tělesná forma byla konstruována tak, aby kolektivně ztělesnila jednu duši, podobně jako je tomu v říši zvířat, kde jeden druh má dohromady jednu duši. Avšak duše, která souhlasila se ztělesněním v lidské tělesné formě , nebyla propojena s tehdejším Logosem Stvořitelem naší planety, který je znám pod jménem Sanat Kumara. Byl to padlý anděl jménem Lucifer, který souhlasil s kolektivním ztělesněním celé lidské rasy, a náš komunikační kanál Míla zjistila, že to je důvod, proč mají lidé pocit „oddělenosti od Boha“. Navíc tato fyzická zkušenost pocitu „oddělenosti od Boha“ je hlavní příčinou sedmi základních strachů.
 
Abychom mohli objasnit co to znamená,  budeme pátrat po tom jaký je to pocit být Logosem Stvořitelem nějaké planety. Logos Stvořitel planety ztělesní celou planetu podobně, jako duše ztělesní lidskou tělesnou formu. Před tím, než bylo lidstvo vytvořeno v Atlantidě, byla každá živá bytost na Zemi spoluvytvořena ať už dušemi inkarnovanými v rostlinných, živočišných, nebo minerálních říších, spolu s plně vědomou lidskou tělesnou formou s 1024 řetězci DNA, a s naším Logosem Stvořitelem, Sanat Kumarou. Náš Logos Stvořitel citově i fyzicky zakoušel to, co zakoušela každá duše inkarnovaná na Zemi, stejně jako duše inkarnovaná do lidské tělesné formy citově i fyzicky cítí každou část svého těla. Když byla lidská tělesná forma vytvořena a obsazena duší stojící v opozici k Sanat Kumarovi, nemohl Sanat Kumara cítit to, co cítí lidé během svého života, tj. Sanat Kumara byl odříznut od nového druhu na Zemi, který byl shodou okolností současným lidským druhem.
 
Po „Pádu Atlantidy“ se fragmentované duše, které při tomto experimentu zemřeli, začali inkarnovat do lidské tělesné formy, která byla původně určena pro rasu otroků. Důvodem je prostý karmický návrat. Duše, které byly zodpovědné za stvoření rasy otroků si nyní musely prožít zkušenost vlastní tvorby z vnitřku této tvorby.
 
Jakmile náš komunikační kanál uvolnil karmu z Nevědomí nevědomé úrovně reality, část Lucifera uvězněná v jejím vtělení byla též uvolněna a umožnila našemu Stvořiteli Logosu naší planety poprvé se podílet na jejím vtělení. Jakmile je tento úsek integrován, je obnovena skutečná spolupráce mezi Bohem a člověkem, a to ne jen u našeho komunikačního kanálu, ale i v rámci lidských genetických záznamů. Jakmile je Lucifer uvolněn, sedm základních strachů i pocit „oddělenosti od Boha“ může být zhojeno v rámci vtělení jedince.
 
Iniciát zjistí, že část karmy obklopující jeho duši a související s „pádem člověka“ je zaznamenána na jejich úrovni Nevědomí nevědomé reality. Tato karma musí být uvolněna, aby iniciát plně integroval tuto úroveň, a to je při dokončení zasvěcení 1024.
 
Po dokončení iniciace 1024 náš komunikační kanál Míla konstatovala, že ne všechny strachy odešly z jejího života. To je důsledek záznamů duše, které stále obsahují emocionální vzpomínky na zneužívání, strach, bolest a hněv. Aby došlo k úplnému uvolnění těchto zkušeností, byla její duše vzata do dimenze 4000, kde byla přetavena a tím došlo ke smazání všech záznamů. Po zkušenosti z přetavením prožívá náš komunikační kanál stav mnohem přítomnější radosti, míru a extáze, po kterém toužila od té doby, kdy vstoupila na svoji spirituální cestu.
 
Do našeho příštího setkání vám žehnáme na vaší cestě, Namaste.