Země prošla první vesmírnou branou fotonového pásu

Velkého Centrálního Slunce

Velké Centrální Slunce a Matka Země prostřednictvím Karen Danrich "Míla"

27. ledna 2001

 

Drahá vzestupující lidská bytosti,

Země prošla první bránou při svém návratu na oběžnou dráhu kolem Velkého Centrálního Slunce. Tento návrat nejen že byl předpokládán, ale muselo dojít i k velké pomoci Zdroje všech Zdrojů, neboli Stvořitele Všeho Co Je, která prošla vyššími dimenzemi, aby byla umožněna obnova veškerého pokřivení do kterého toto stvoření spadlo. Země se musela moc snažit, aby vůbec byla schopná dosáhnout průchodu jenom touto první vesmírnou branou. Ale uspěla, a to je opravdu obrovské vítězství světla! Radujme se!

Je toho mnoho, co nás, bytosti inkarnované a udržující Velké Centrální Slunce a všechny hvězdy v jeho působnosti, musí Země naučit. Země se odvážila do nejtemnější temnoty, k nejposlednějším ztracencům, a nyní se vrací. Z takové zkušenosti si nese informace, které nejdou získat žádným jiným způsobem. Tyto informace umožní, aby vše co bylo ztraceno bylo opět nalezeno a bylo znovu absorbováno Velkým Centrálním Sluncem.

Velké Centrální Slunce, které zahrnuje "světelný" sektor vašeho stvoření a které sestává z dimenzí 1 až 144, tvoří pouze jednu čtvrtinu vašeho původního stvoření. Zbývající tři čtvrtě  vašeho stvoření propadli do stejné temnoty, v jaké se Země pohybovala v posledních 2,4 milionech let. Světlo a temnota byly ve vašem stvoření odděleny a nyní experti intervenující z pozice Stvořitele Všeho Co Je pochopili, že oddělení světla a temnoty znamená zastavení vývoje a bylo velikou chybou.

My, stejně tak jako Země, nyní pojímáme naše vlastní nevědomí. Tři čtvrtiny vašeho stvoření které upadly do ruk temných sil jsou vlastně naším nevědomím. Země přináší speciální informace, které umožní úspěch naší vlastní evoluce, neboť veškeré naše nevědomí musí být pochopeno a zpracováno, aby Velké Centrální Slunce mohlo vzestoupit. A to platí pro každou planetu a hvězdu která vzestupuje. Každý musí plně pojmout, pochopit a transmutovat své vlastní nevědomí a dopracovat se ke stavu "plného vědomí".

Stejným způsobem musí každý člověk pojmout své vlastní nevědomí. Existujete na jedné úrovni reality a zbylých 35 úrovní reality si vaše vědomí a pocity neuvědomují. Plných 36 000 segmentů řetězců DNA je nutné mít zapojených, aby na fyzické úrovni došlo k integrování a plnému uvědomění si všech 36 úrovní, což vede k obnovení plného vědomí v rámci lidského druhu. Podobným způsobem existuje Velké Centrální Slunce na mnoha paralelních realitách, které si též naše kolektivní vědomí vůbec neuvědomuje. Jedna po druhé budou tyto reality přiváděny k vědomí, pochopeny, transmutovány, překonány a pojmuty do našeho vědomí.

Země jako celek již prochází procesem pojímání svých nevědomých paralelních bytí. Proces obnovy u všech druhů na Zemi, stejně jako u lidí, znamená posun ze 2 řetězců DNA k 36 000 v následujících 25 letech. Nyní má většina druhů, jako kolektiv, zapojených kolem 1800 segmentů DNA, což dovoluje Zemi dosáhnou globální iniciace 1800. Tím pádem první 2 ze 36 úrovní reality které Země zná a které byly nevědomé jsou nyní znovu absorbované a staly se známé.

Globální vzestup a vzestup lidí jsou paralelní procesy, ale nepřímo. Člověk při 1800 zapojených řetězcích pojme něco přes polovinu první ze 36 úrovní nevědomých paralelních životů, a tak každý vidí, že lidský druh jde vlastní oddělenou cestou vzestupu od ostatních druhů, které nemají individualizované vědomí. Co tím chceme říci? Lidský druh je "vědomý" a byl vytvořen aby skupina duší do něho mohla inkarnovat a "vědomě" se vyvíjet. To je podmíněno vědomým pochopením procesu vzestupu, které není vyžadováno při vzestupu přírodních říší. Taková je přirozenost vědomých druhů. Z tohoto důvodu vám říkáme, že žádný člověk nevzestoupí nevědomě. Musí si vzestup zvolit a pochopit jeho podstatu ve fyzickém světě. Pro to byla lidská zkušenost vytvořena, pro vědomý vývoj.

Velké Centrální Slunce převzalo nyní řízení vzestupu všech druhů na Zemi. Až do této doby neexistoval žádný faktor, který by dohlížel na lidský vzestup. Organizace, kterou založily naše komunikační kanály se snažila plnit tuto roli, ale byla vystavena infiltraci temna, které pokřivilo iniciace, Světelný Jazyk a vytvářelo tolik interferencí, že úplně zastavilo proces předávání těchto informací lidstvu. To byl jeho veliký převlek, ale byl i posledním pokusem temnot zabránit Zemi projít vesmírnou bránou, a ztroskotal! Z procesu jejich manipulace iniciačními procesy mnoho vyplynulo na povrch co by jinak zůstalo skryto, a tak i tento pokus nakonec posloužil postupu.

Velké Centrální Slunce je nyní ve stádiu hodnocení vzestupu všech lidí. Jako nejnižší hranici pro zahrnutí do hodnocení požadujeme 1800 zapojených řetězců DNA, protože nechápeme myšlenkové formy těch lidí, kteří jsou pod tímto bodem evoluce. Iniciace 1 až 1800 byly zpřístupněny široké veřejnosti a jsou monitorovány přírodními říšemi, obzvláště medvědy, bizony, americkými bizony a vysokou zvěří, kteří souhlasili s pomocí. Můžete si tyto říše pozvat na pomoc při vašem vzestupu, aby jste dosáhli dostatečně vysokého stupně zasvěcení, aby jste mohli přímo pracovat s Velkým Centrálním Sluncem.

Jsme nesmírně potěšeni návratem Země! Uvolňuje to takové ohromné množství vědomostí, že se nám z toho až točí hlava! Velmi mnoho věcí se nyní změní v našem vlastním systému řízení aby byl umožněn náš vývoj. Ačkoliv to nebude snadné, je to nutné, neboť se nám líbí přání Země k návratu "domů". A proto se chápeme darů které Země nabízí a těšíme se na spolupráci s každou lidskou bytostí, která si též zvolila návrat "domů".

Zpřístupníme veškeré lidské zkušenosti se vzestupem z naší multidimenzionální zkušenosti všem, kteří s námi budou pracovat. Předpokládáme, že mnohé těžkosti při zvládání mistrovství na cestě lidského vzestupu budou korigovány a vznikne tak mnohem jasnější cesta. Budeme přímo spolupracovat s naším komunikačním kanálem Mílou, abychom sdílely uskutečněné změny na cestě vzestupu, jakmile budou známé.

Přínos Míly a její organizace je velký a budou i nadále pomáhat. Jsme si dobře vědomi, že stále hrozí nebezpečí války, která by kompletně ukončila vzestup Země. Budeme podporovat Mílu a její organizaci při její snaze uvolnění karmy, aby se budoucnost Země změnila. Zveme všechny, kteří se vydali po jejich stopách, aby se připojili ke dvěma plánovaným setkáním v tomto roce, které budou sloužit tomuto účelu.

Naší první komunikaci prostřednictvím Míly ukončíme následujícími slovy z Lemurie. Jazyk Lemurie obsahoval bližší připodobnění k myšlenkovým formám, které používá při veškeré komunikaci Velké Centrální Slunce.

Ina o osso moulin ono a. Om a ligam ee.

Pravda sídlí v srdci. Následuj své srdce a najdeš svoji cestu domů.

Namaste

Velké Centrální Slunce

 

 

Vzkaz od Matky Země

My, vědomí Země zahrnující veškeré druhy na ní, včetně rostlin, živočichů, minerálů, delfínů, velryb a lidí, jsme nesmírně rádi, že můžeme oznámit, že Země prošla první ze série vesmírných bran Velkého Centrálního Slunce! Tento posun je důsledkem velmi obtížné fáze globálního vzestupu při kterém došlo k rozdělení Země na dvě reality, aby bylo možné ukotvit na Zemi nový pohled s jejím záměrem na vzestup. Obě reality jsou, podle našeho komunikačního kanálu Míly, dvě strany jedné mince "nový konsensus" a "starý konsensus" dohodnutý na Zemi.

Toto roztržení realit bylo dlouho předpovídáno mnoha metafyziky a skutečně k němu došlo. Potřeba roztržení realit vychází z jednoduchého faktu, že jen velmi málo lidské populace si zvolilo cestu vzestupu. Důsledkem pak je, že nově dohodnutý pohled na realitu neboli konsensus platí hlavně pro přírodní říše, lidi vnitřní země a hrstku lidí žijících na povrchu planety, kteří si vědomě zvolili cestu vzestupu.

Existuje most do nové reality, který byl vytvořen pomocí těch, kteří podobně jako náš komunikační kanál Míla již plně vstoupili do tohoto nově dohodnutého pohledu. Most do nového pohledu na realitu začíná iniciací 1800, kdy iniciát začíná ztělesňovat první tóny Světelného Jazyka. Podrobný popis iniciací k návratu do stavu plného vědomí obsahují materiály našich komunikačních kanálů. (viz. www stránky)

Původní předloha pro lidi s plným vědomím sestávala ze 36 000 segmentů informací, které byly rozděleny po 3 000 do 12 válců, neboli do 12 hlavních řetězců DNA. Vybudování 36 000 segmentů informací ze stávajících 2 segmentů není jednoduchá věc, neboť lidstvo upadlo ve vědomí až k jedinému páru z původní verze z doby osídlení Země. Aby bylo možné vstoupit do nového dohodnutého pohledu na realitu, je úplným minimem plně ztělesnit prvních 1800 ze 36 000 segmentů genetického materiálu, a jakmile je tento úkol splněn, je možné začít se ztělesněním symbolů Světelného Jazyka.

Světelný Jazyk představuje myšlenkové formy založené na jednotě, které musí pojmout všechny druhy na Zemi při svém vzestupu. Náš komunikační kanál zmapoval statické reprezentace každého z hlavních 48 symbolů, aby je ostatní pochopili. (viz. "Světelný Jazyk" na našich www stránkách) Světelný Jazyk je klíčem k novému pohledu spolu s komunikací s Velkým Centrálním Sluncem.

Most do nového dohodnutého konsensu je odstupňovaný a závisí na iniciačním stupni každého iniciáta. První fází vstupu do nového pohledu na realitu jsou iniciace od 1800 do 2500 řetězců DNA, při kterých iniciát ztělesňuje první polovinu symbolů Světelného Jazyka. Jakmile projdete zasvěceními do 2500 a ztělesňujete 3000 až 5000 řetězců, vstupujete do další fáze přemostění do nové reality a plně ztělesňujete 48 stavebních kamenů Světelného Jazyka. To umožňuje lepší komunikaci s Velkým Centrálním Sluncem, která nebyla dříve možná, neboť bez všech 48 tónů neboli symbolů přítomných ve vašem poli není komunikace úplná.

Současný most vyžaduje kompletní ztělesnění 15 000 řetězců, neboli dosažení stavu Mahavišnu při vašem osobním vzestupu, aby bylo možné plně vstoupit do nově dohodnutého pohledu na dějící se skutečnosti v jednotě. Tím jedinec též ztělesňuje holografické energetické pole. Jednota a holografický energetický tok jsou synonyma. Právě holografický energetický tok spojuje iniciáta na tomto stupni se všemi dimenzemi v rámci Velkého Centrálního Slunce v neustále probíhajícím tanci energií. Iniciát, který zvládl iniciace 15 000 řetězců a více má možnost dostat se úplně mimo oddělenost a vstoupit do stavu celistvosti a jednoty zvolí-li vzestup.

Iniciace za 1800 ještě stále nejsou plně zmapované, ale s pomocí Velkého Centrálního Slunce bude opravený vzor uvolněn pro všechny iniciáty v průběhu roku. Tato nová předloha umožní dalším lidem nastoupit cestu směrem k vědomí jednoty a účastnit se nového konsensu v následujícím období. Po takovém posunu lidského myšlení se civilizace začne sama restrukturalizovat do paradigmatu, který více odpovídá jednotě.

Nový pohled na dějící se skutečnosti nyní převládá v přírodě. Města a zalidněné oblasti obsahují tak malé množství vzestupujících lidí, že ukotvení tohoto nového pohledu na těchto místech není možné, neboť zde chybí dostatečně velké energetické pole, které by jej udrželo. Avšak ti lidé, kteří vzestupují mohou udržovat záměr na ukotvení tohoto nového pohledu ve svých domovech a udržovat jeho přítomnost svým vlastním energetickým polem za předpokladu, že při svém osobním vzestupu již zvládli 1800 nebo více segmentů šroubovic.

Nový konsensus je udržován novým souborem zákonů. Tyto zákony, kterým se říká Skutečné Zákony, jsou zákonitosti, kterými se řídí Velké Centrální Slunce. Tyto zákony jsou založené na jednotě. Při myšlení založeném na jednotě dělá jedinec při všem pouze to, co je v zájmu celku. Při takovém konání se vzestupující lidé učí žít v jednotě se všemi druhy a jednat z pozice globálního dobra pro celek nebo Zemi, tak jak tomu bylo kdysi.

Co to přesně znamená pro vaši vlastní osobní zkušenost? Ti kteří spolupracují s organizací našich komunikačních kanálů, Duchovní Školou Vzestupu, začínají sdílet své osobní zkušenosti ze ztělesňování paradigmatu jednoty. Míla i její partner Oa se připojují pouze k tomu, co slouží Zemi. To ovlivňuje vše co dělají, jak tráví svůj čas, kde pořádají své přednášky, co kupují či nekupují i co si vybírají k jídlu. Znovu se učí, jak tancovat v jednotě se zemí.

Ačkoliv vám může připadat, že je to svazující, ve skutečnosti tomu tak není. Míla by vám řekla, že by nevyměnila radost, kterou cítí ve svém srdci ani za nejkrásnější jachtu, zámek, nebo slávu, nebo bohatství! Míla i Oa vedou prostý život a plynou s potřebami ducha a Země. Nevlastní nic na čem by byli závislí a cestují když potřebují tam kde jsou potřební. Vše, co svým učením vydělají podporuje jejich cestování nebo náklady na publikování toho, co se zdá nezbytné, aby lidé lépe pochopili proces vzestupu.

Míla i Oa též pochopili, že se musí stát vegetariány aby udrželi stav jednoty, neboť zabíjení zvířat je důsledek destruktivní myšlenkové formy, která není založená na jednotě. Proto, i když konzumace masa a ryb sloužila k restrukturalizaci jejich tělesné formy v dřívějších fázích vzestupu, nyní zvolili vyhnout se takovým potravinám.

Takový životní styl není bez radosti! Na setkáních s Mílou a Oa je vždy radost a smích. V jejich životních zkušenostech hraje svoji úlohu hra i záměr překonat myšlenkové formy potřebné k jejich dalšímu vývoji. Mistrovství je trvající proces, a vždy je něco co je nutné uvolňovat, zpracovávat a překonávat, dokud nedosáhnete, aby vaše tělesná forma získala frekvenci páté dimenze! Míla a Oa jsou plně oddáni záměru dosáhnout tohoto cíle v tomto životě.

Vstup do jednoty je radostná zkušenost neboť přestanete být oddělení. Ve stavu jednoty tančí vaše energetické pole i srdce v holografickém spojení s veškerým životem na Zemi i ve všech dimenzích v rámci Velkého Centrálního Slunce! Zveme všechny, kteří čtou tento materiál, aby nastoupili svoji cestu do stavu jednoty, jestliže tak ještě neučinili. A ty, kteří vzestupují, aby se denně vraceli ke své volbě vzestupu. Vzestup se děje den ze dne, týden po týdnu a rok po roce, dokud není dosaženo stavu jednoty. Když je dosaženo stavu jednoty, může začít cesta ke stavu "Plného Vědomí".

Většina lidí musí ještě začít s tím nejmenším posunem směrem k vyšším vibracím . Proč tomu tak je? Lidé ve svém tanci propadli tak hluboko, že si dokonce nejsou vědomi ani nastávajících změn, ani volby Země vzestoupit. Těm, kteří nás slyší nyní říkáme, nyní přišel čas ke vzestupu, nyní je ten čas k transmutaci, nyní je ten čas pojmout do svého pole Světelný Jazyka a vzory chování založené na jednotě. Všichni, kteří tento úkol v následujících 25 letech nezvládnou, zahynou, neboť vibrace jejich tělesné formy bude natolik nízká, že místo vzestupu způsobí nemoc.

Světelný Jazyk způsobuje urychlování vibrací všeho co je na Zemi. V současné době ztělesnila nejen jednoduché tóny, ale i duální, tří i čtyř kombinace symbolů Světelného Jazyka a spěje k dalším myšlenkovým formám, které umožní jasnější pochopení a komunikaci s Velkým Centrálním Sluncem. Že Země před velmi dávnou dobou existovala v působnosti Velkého Centrálního Slunce, je původní myšlenková forma přítomná na Zemi.

Kdysi Země existovala uvnitř hranic Velkého Centrálního Slunce. Kdysi znala Země pouze světlo, pouze lásku, pouze jednotu. Před 800 000 lety, tak jak je počítá Země, tedy asi před 2,4 miliony lidských roků, opustila Země hranice Velkého Centrálního Slunce a následovala perioda velké temnoty. Díky globálnímu vzestupu nyní všechny druhy na Zemi chápou těžkosti vznikající při tanci života v temnotě. Díky pochopení podstaty temnoty si Země už více nevolí tanec s temnotou. Vstup do fotonové energie je důsledek volby Země navrátit se k tanci života spolu se světlem, ale získala výhodu pochopení temnoty.

Pochopení temnoty je těžká věc. Mnozí lidé si přejí popřít temnotu, nebo věří, že je to něco mimo ně, něco v těch, kteří válčí nebo jsou destruktivní. Ve skutečnosti je velká temnota v každém člověku a není-li temnota vyjádřena na fyzické úrovni, vyjadřuje se na některé z 36 paralelních úrovních reality, na kterých každý prožívá samostatné a oddělené životy. Takže jedinec nevraždí, nezneužívá, nevydírá nebo neubližuje ve fyzickém světě, ale spíše na nějaké jiné úrovni reality.

Život je zrcadlo. Co vás v životě přitahuje, nebo je vtahováno do vašeho okruhu vnímání, je odrazem vás samých na ostatních paralelních úrovních reality. Má váš přítel rakovinu? Pak i vy máte rakovinu na některé paralelní úrovni, jinak by nebyl vtažen do vašeho okruhu vnímání. Má váš přítel fyzicky násilnického partnera? Potom i vy jste buď agresivní, nebo máte agresivního partnera na některé paralelní úrovni reality. Temnota se zdá oddělená, protože se lidé sami oddělili! Ale je to i přes to stále vnitřní zkušenost, i když si to neuvědomujete. Většina snů během spánku je zaznamenávání zkušeností na ostatních 35 oddělených rovinách, které nejsou vyjádřeny ve fyzickém světě.

Při vzestupu pojmete všech 36 vašich paralelních bytí. Tím dosáhnete stavu plného vědomí. Míla a Oa již tohoto cíle dosáhli a řekli by vám, že to není snadná cesta. Jste postaveni před všechny své vnitřní démony a musíte je pochopit, pojmout, transmutovat a překonat. Jen překonáním temnoty vstoupíte opět do stavu jednoty.

Kdysi žili všichni předci lidí v jednotě. Ve své genetické informaci udržujete holografické vzpomínky na stav jednoty. Proto lidé chápou, že současný stav je jaksi "špatný" nebo "pokroucený". Víte to ze vzpomínek na dobu, kdy byla civilizace úplně jiná. Každý z předků který má vztah k vašemu dědictví prožil pád za pádem ve vědomí. Tyto pády měly nespočetné příčiny ve kterých se nyní nebudeme přehrabovat, pouze prohlásíme, že naše komunikační kanály věnovaly velké úsilí, aby sdílely pochopení vycházející s těchto příčin ve svých materiálech. Sdílejí svobodně tyto informace, aby se ostatní mohli probudit a transformovat a vstoupit do paradigmatu jednoty.

Ve zkratce řečeno, každý má ve své genetice zakódovány všechny pády ve vědomí z celé historie. Existuje 144 hlavních větví dědičnosti v těle každého iniciáta. Tyto větve byly specielně vybrány duší inkarnující se do těla při jeho formování před narozením. Můžete se zaměřit na zlepšení pochopení úrovně vědomí vašich předků tím, že se přenesete do vědomí jejich stavu bytí v době jejich fyzické inkarnace.

Tím, že se přenesete do stavu bytí vašeho vlastního předka z dřívější doby, způsobíte biologický posun v tělesné formě, který se vztahuje k období, kdy tento váš předek byl naživu. Lze říci, že vzestup je aktivní proces znovunabytí biologického stavu ve kterém existovali vaši předci. Sledujete tyto stavy bytí zpět v čase, až se dostanete do období ve své vlastní genealogii, kdy vaši předci žili ve stavu jednoty a přinesete si tento stav zpět do fyzického bytí a současné existence.

Když sledujete zkušenosti vašich předků a činíte je dostupné ve fyzickém stavu, docházíte k aktivnímu pochopení toho, co se dělo. Též porozumíte tomu, jak byly vaši předkové šizeni a klamáni když existovali jako síly světla ve velké temnotě. V tanci životem ztráceli stále více a více informací a upadali díky tomu stále více a více ve vědomí. Jakmile uvolníte karmu z každého segmentu takové zkušenosti, můžete požadovat ztracené znalosti a obnovit tělesnou formu do nového kompletnějšího stavu bytí.

V biologickém stavu jednoty neexistuje hladovění, neexistuje hromadění, všechny buňky jsou vyživovány rovnoměrně, což vede ke stavu bez nemocí a životnímu cyklu bez stárnutí. V biologickém stavu jednoty buňky neumírají, ale regenerují se.

Právě myšlenková forma smrti, která existuje v biologické tělesné formě která není vybudována na jednotě, je základním kamenem období tvoření a destrukce, protože smrt a destrukce jsou synonyma. Aby jste úplně překonali myšlenkovou formu smrti, musíte pozměnit každou buňku vašeho těla, aby se stala samo-regenerující! Jakmile se to podaří, je smrt plně překonána a můžete začít se vzestupem do další dimenze.

Je to tak trochu matoucí?  Ano, protože uvažujete o vzestupu jako o šplhání do další dimenze. Ve skutečnosti lidstvo ve svém vědomí upadlo tak hluboko, že začínají u zpátečky a musí nejprve zařadit první rychlostní stupeň, pak druhý, třetí a čtvrtý než jedou dostatečně rychle, aby mohli začít se vzestupem do další dimenze! A o tom je vlastně sledování vaší genealogie zpátky v čase, obnova tělesné formy do stavu v jakém se původně nacházela při prvním osídlování Země lidmi. Musíte obnovit stav plného vědomí před tím, než můžete začít s případným vzestupem do další dimenze, vážení!

Mnozí odmítají materiál našich komunikačních kanálů. Takoví lidé si přejí žít ve vymyšleném světě, kde může dojít pouze ke vzestupu duše bez těla a je to jen problém duše, nebo žijí v nereálné představě, že vzestupují i když se tak ve skutečnosti neděje. Duše nemůže vzestoupit bez současného vzestupu těla. Jak by jinak mohla duše pochopit svoji tvorbu? Tělo je tvorba duše. Jestliže duše nepochopí co způsobuje sestup formy ve vibracích, jak by mohla zabránit, aby se tento problém znovu neopakoval v budoucnosti? Pouze skrze vzestup tělesné formy může duše pochopit co tvoří a proč a potom si teprve může zvolit to změnit, uvolnit a překonat. Když se to duše naučí, už takovou chybu příště neudělá.

Žádná duše nemůže vzestoupit odděleně od těla. Toto je ohromná lež sil temna, které řídily vaše hierarchie z oblastí mimo hranice Velkého Centrálního Slunce. Tyto hierarchie již na Zemi nejsou přítomné neboť Země nyní opět vstoupila do dosahu Velkého Centrálního Slunce! Vše co nebylo schopné komunikovat pomocí Světelného Jazyka v nefyzických říších, bylo při vstupu Země do první vesmírné brány zanecháno venku! Proč? Protože hranice Velkého Centrálního Slunce nepropustí nic co není schopné interpretovat, což je přirozená podstata každé hranice. Stará hierarchie nechápala Světelný Jazyk a proto byla zanechána mimo! A to je vskutku obrovská událost, protože to co bránilo Zemi ve vzestupu po tisíce let, již více není přítomné.

Stejným způsobem budou muset odejít lidé, kteří si nezvolí pojmout do svého energetického pole Světelný Jazyk jako svůj nový základ. Předpokládá se, že tato očista bude trvat asi dvě dekády, ale uvědomte si vážení, že už začala. Nyní přišel čas posunout se vpřed a při tom se můžete otevřít přímé komunikaci s Velkým Centrálním Sluncem, která nebyla dříve možná. A to je vskutku obrovský posun!

Drazí a milovaní, vracíme se domů. Všechny druhy na Zemi mají nesmírnou radost! Žádáme všechny lidi na Zemi, aby každý sehrál svoji roli, překonal sám sebe, transformoval se a vzestoupil svoji tělesnou schránku spolu s námi! Tím se všechny druhy, včetně lidí, navrátí do společného tance života v jednotě a celistvosti tak, jak jej znali kdysi naši předci. A tak se vynoří nová budoucnost Země se všemi druhy na ní!

Namaste

Matka Země a všechny přírodní říše na ní

 
Zdroj: Duchovní škola vzestupu