Očekávané změny na Zemi

Velké Centrální Slunce  prostřednictvím Karen Danrich "Míla"

2. března 2001

 

Drahá a milovaná vzestupující lidská bytosti,

Toto je první ze série materiálu předávaný prostřednictvím komunikačního  kanálu  z vědomí Velkého  Centrálního Slunce. Jak  mnozí již ví, Země prošla  v minulých měsících první  vesmírnou branou Velkého Centrálního Slunce. Co to přesně znamená? Jaký  bude mít tento vstup do oblasti působení Velkého Centrálního Slunce dopad na  Zemi?  To jsou některé  z otázek,  o kterých  by mohlo  lidstvo přemýšlet.  Rádi bychom vysvětlili co to znamená spolu s předpokládanými dopady na  život lidí na zemi.

Během času byl jazyk používaný na Zemi natolik předělán, že mu Velké Centrální Slunce přestalo rozumět. Proto ustala komunikace mezi Zemí a  Velkým Centrálním Sluncem na velmi dlouhé období.  Vyšlo najevo, že toho je mnoho o čem až doposud Velké Centrální Slunce nevědělo a proto nemohlo pomoci nebo tomu zabránit. Taková je podstata pokřivení jazyka, že za určitým bodem pokřivení mu již ostatní duše nerozumí. Tak tomu bylo poslední milion let na Zemi a žádná duše z  Velkého Centrálního Slunce Zemi nerozuměla. Síly temna udržovaly mýtus, že jsou na Zemi duše z  Velkého Centrálního Slunce, které s ním udržují komunikaci. Pravdou mohlo být, že prapůvod těchto duší  takový opravdu byl, ale i ony časem propadly do takového stupně pokřivení, že jsme stejně nebyly schopny s nimi komunikovat. Bez komunikace nemůže dojít k porozumění a proto žádné záznamy ze Země nemohly být zkontrolovány ani pochopeny. Proto byl vyvinut Světelný Jazyk jako most, aby Země mohla projít první vesmírnou bránou  Velkého Centrálního Slunce. (viz. Světelný Jazyk na www stránkách). Pomocí Světelného Jazyka mohou být nyní, poprvé po milionu let, záznamy ze Země přezkoumány  Velkým Centrálním Sluncem. Následující údaje vyplývají z analýzy těchto záznamů řídícími dušemi, které v současné době dohlížejí na  Velké Centrální Slunce.  

 

 

Pokřivení na Zemi

Jaká je příčina tak velkého pokřivení na Zemi? Z kontroly záznamů, které byly doposud prohlédnuty Velkým Centrálním Sluncem vyplývá, že vesmír, kterého je Země součástí, byl promíchán a propojen s jiným vesmírem z jiného stvoření. Opravdu, mnoho duší z vedení Země v posledním miliónu let pochází z tohoto jiného vesmíru. Naneštěstí se jazyk původních duší Země smísil s jazykem duší pocházejících z tohoto jiného stvoření a vytvořil mix, kterému  Velké Centrální Slunce nerozumělo a proto nemohlo komunikovat.  

Proč se jiný vesmír propojil s vesmírem, kterého je Země součástí? Prostým důvodem je pokles frekvence a vibrací, neboli pád vědomí celého Velkého Centrálního Slunce. Během posledních 18 triliónů let se Velké Centrální Slunce pohybovalo po klesající spirále vibrací. Každý sestup znamenal odhození části, která byla dříve součástí Velkého Centrálního Slunce, za jeho hranice. To, co bylo zatlačeno mimo, se dá přirovnat k vlastnímu "nevědomí".

Součásti, které se staly nevědomím Velkého Centrálního Slunce se promíchaly se sousedními stvořeními, které podobným způsobem propadly ve vibracích. A tak promíchání dvou nevědomí, které spolu  neladily, vytvořilo ještě větší problém, tedy pokřivení.

Nevědomí je často spojováno s temnotou. Opravdu, temnota je jednoduše vzato to, co je neznámé. To, co je neznámé je takové proto, že bylo ztraceno příliš mnoho čchi a tak nebylo dost světla nebo osvícení aby došlo k pochopení toho, co bylo v temnotě zanecháno. To, co bylo Velkým Centrálním Sluncem odhozeno, přestalo dostávat od něj čchi která by je osvětlovala. Bez osvětlení zůstane mnoho skrytého. Jakmile je nevědomí při vzestupu plně integrováno, vše co bylo během času ztraceno je požadováno zpět a vše co zůstalo skryto je opět osvíceno a tak to může být pochopeno.  

Před 3,4 milióny lety opustila Země hranice Velkého Centrálního Slunce a dostala se do oblasti jeho nevědomí. Jak Země procházela oblastmi nevědomí, sbírala zkušenosti, které nám prozradí, co v našem nevědomí sídlí. Po pochopení těchto skutečností může Velké Centrální Slunce pokročit v integrování toho, co bylo před dlouhou dobou odhozeno při mnoha pádech ve vibracích.

Země není jediným stvořením, které vstoupilo do našeho nevědomí Velkého Centrálního Slunce. Ve skutečnosti Sírius, Arkturus a Orion vzestoupily v průběhu posledního milionu let. Všichni vstoupily do oblasti nevědomí, navrátily se a přinesly s sebou dary pochopení a osvícení, které umožňují Velkému Centrálnímu Slunci, aby pochopilo svoji temnou součást. Nyní je samo Velké Centrální Slunce na cestě vzestupu a integruje své vlastní nevědomí. To se neuskuteční rychle, ale jakmile poslední planeta třetí dimenze vzestoupí, celé nevědomí Velkého Centrálního Slunce bude znovu absorbováno. Předpokládá se, že celý tento proces potrvá dalších 3,5 miliónu let a vyžaduje, aby dalších 23 planet vzestoupilo tak jako Země.

 

 

Pomíchání nevědomí

Problémy které jsou na Zemi vznikly hlavně z toho, že většina z toho co je v našem nevědomí není naše, ale patří jinému stvoření, jinému Velkému Centrálnímu Slunci, které upadlo do stejných problémů jako my. Problém je v tom, že Velké Centrální Slunce nemůže absorbovat něco, co z něho nepochází. Mnoho duší, které jsou v současné době inkarnované jako lidé na Zemi, spadá do této kategorie; pocházejí z jiného Velkého Centrálního Slunce a patří do jeho nevědomí. Možná to je ten pravý důvod, proč tyto duše nejsou schopné vzestupu, nemohou se probudit, protože se pokoušejí o tento krok ve špatném stvoření.

Když je duše stvořena, je odlita s určitým podpisem. Podpis Velkého Centrálního Slunce, které patří k Zemi je čistě magnetický. Energetické podpisy u duší z jiných stvoření jsou ve své podstatě buď radioaktivní, nebo elektrické. Radioaktivní, nebo elektrické duše nemohou vzestoupit v magnetickém stvoření. Proto tyto duše musí být odsunuty ven z bran Velkého Centrálního Slunce a začnou svoji pouť ve stvoření svého původu, které jim umožní jejich vlastní vzestup.  

Jakožto vzestupující lidská bytost musíte proto mít vzestupující a magnetický zdroj a duši, která vám pomáhá. Jiná duše než magnetická nerezonuje s Velkým Centrálním Sluncem a povede vás cestou dolů ke smrti, spíše než ke vzestupu. To může být problémem, protože to vypadá, že mnoho lidských duší se naučilo spoléhat na vedení s elektrickou nebo radioaktivní podstatou. Každá vzestupující lidská bytost si bude muset zvolit opuštění vztahů, které mu neslouží. Potom může vzestoupit, a duše která nerezonuje s Velkým Centrálním Sluncem, může být navrácena do stvoření svého původu, aby tam pokračovala ve svém vývoji. Takové duše se tady opravdu nemohou vyvíjet a proto jim tímto způsobem můžete prokázat ohromnou službu.

 

 

Původ nerezonujících duší

Odkud přišly na Zemi nerezonující duše? Část duší, které jsou radioaktivní a elektrické, přišli z jiného měnícího se stvoření, kde se nepodařil kompletní vzestup. Stvořitel Aténa neposbírala kompletně veškeré své součásti a nechala část sama sebe za sebou. To co zůstalo, existuje nejenom ve třetí dimenzi, ale ovlivňuje též dimenzi pátou a dvanáctou ve vašem stvoření. Aténa se na vyžádání Velkého Centrálního Slunce vrátila do těchto nižších dimenzí aby posbírala duše, které, které k ní náleží z dob před eóny času, kdy byla stvořitelem.

Některé duše, které náleží k Aténě jsou ze sousedního stvoření, které obsahuje sluneční systém nazývaný Alfa Centauri. Tento sluneční systém kdysi býval součástí stvoření Atény, ale byl zanechán za ní. Tento sluneční systém obsahuje duše, které se staly elektrické, neboť se inkarnovaly do ztělesnění druhu Šedých a Ještírků, které se během času staly elektrické. Jak se mohly stát elektrické? Tyto druhy se staly elektrické díky vývoji zařízení a technologií, které byly založené na elektřině. Během času elektrické vibrace pokřivily biologii i duši natolik, že se staly ve své podstatě elektrické. Z toho je vidět, jak technologie znečišťuje nebo pokřivuje, když není v rezonanci se stvořením.

Šedým a Ještírkům se vzestup nezdařil při vzestupu Atény, neboť ta nemohla absorbovat jejich elektrickou podstatu. Aténa je svou podstatou duše radioaktivní. Elektřina a radioaktivita mají velmi málo společného a nerezonují spolu. Alfa Centauri jako sluneční systém spolu s Šedými a Ještírky zmeškali svoji příležitost na vzestup a byli zanecháni mimo protože obsahovali příliš mnoho elektrického pokřivení.

Z toho je též vidět proč může vzestup Země být problematický, protože zapadla do stejného vzoru. Vzestup Země vyžaduje, aby úplně všechny druhy se staly pouze magnetické opět začaly rezonovat s Velkým Centrálním Sluncem. Díky lidskému experimentování s elektrickými přístroji, byla elektřina v lidském tanci životem zdůrazněna. Někteří lidé jsou dnes téměř tak električtí, jako samotní Šedí a Ještírci. Takoví lidé nebudou schopni vzestupu, dokud neuvolní veškeré elektrické pokřivení. Pokračující vývoj na Zemi si vynutí opuštění všech forem elektrických a radioaktivních zařízení na kterých je lidstvo závislé a ti, kteří budou vytrvale závislí na těchto formách energie prostě zmizí jakmile se Země ještě více posune k Velkému Centrálnímu Slunci.

Na Zemi je mnoho nerezonujících duší, které jsou výsledkem experimentů Šedých a Ještírků na lidech. Když Šedí a Ještírci experimentovali na lidech, jejich duše dali přednost lidské tělesné formě na které prováděli pokusy. Tyto duše asi věřily, že budou mít větší šanci vzestoupit takto ze Země. Avšak nerezonující podstata jejich vysokého podílu elektřiny je příliš odlišná od magnetické podstaty Velkého Centrálního Slunce. Proto všechny tyto elektrické duše budou ze Země úplně odstraněny po smrti jejich těla, a nebo, když si jejich ztělesnění zvolí cestu vzestupu a zakotví místo ní v sobě duši magnetické podstaty. Tyto duše budou navráceny a absorbovány Aténou jako jejich původním stvořitelem.

Když se ztělesnění rozhodne pro vzestup, jiná duše, která bude svou podstatou magnetická, do něj sestoupí a povede ho na cestě domů. Aby tento cíl mohl být dosažen, vyžaduje vědomý záměr té vědomé části, která přináleží tělesné formě. Elektrické a radioaktivní duše jsou přitahovány elektrickou a radioaktivní genetikou do lidské tělesné formy. Lidská genetika se stala elektrickou za posledních 100 let, kdy se lidé obklopují elektrickými zařízeními. Radioaktivní část DNA pochází ze smíšení z genetikou, která nepochází z původní lidské rasy. Magnetická duše nemá zájem o elektrickou nebo radioaktivní tělesnou formu. Proto se musí všichni vzestupující lidé vzdát elektrických a radioaktivních frekvencí, aby mohly hostit duši magnetické podstaty. Cesta vzestupu vytváří posuv od elektřiny a radioaktivity k magnetickým zdrojům čchi v lidské biologii, což umožňuje zakotvit v těle čistě magnetickou duši.

Některé nerezonující duše na Zemi pocházejí ještě z jiného stvoření - z Andromedy. Tyto duše mají radioaktivní podstatu. Andromeda pochází ze stvoření, které má zdroj čchi radioaktivní. Tento sluneční systém opustil hranice svého radioaktivního Velkého Centrálního Slunce z vedlejšího stvoření před milióny let. Magnetické pulsy z vašeho stvoření způsobily na Andromedě stejně veliké pokřivení jako radioaktivní pulsy jejich stvoření způsobily Zemi a slunečnímu systému. Podobně jako Země i Andromeda jednoho dne začne rotovat směrem ke svému Velkému Centrálnímu Slunci a bude vyžadovat opuštění veškerých magnetických vzorů, aby mohla vzestoupit. Tím se i Andromeda vymaní z pokřivení.

 

 

Vnímání duše

Rádi bychom poukázali na to, že pokřivení není špatné, ale nebylo součástí původní předlohy pro toto stvoření. Stejně tak i pády ve vědomí a vibracích, které vytvořily provázání dvou stvoření nebyly v původním plánu. Je možné, že nekompletní vzestup Atény je původní příčinou, proč obě stvoření propadly tak hluboko ve vibracích. Jak je vidět, vždy, když se nechá část něčeho mimo, vytvoří to záznam, nahrávku jestli chcete, které se říká karma. Karma zaručí, že se to bude opakovat dokud nebude uvolněna. Protože karma způsobená pádem Šedých a Ještírků nebyla vyřešena při vzestupu Atény, způsobila znovu podobný pád u dalších dvou stvořitelů, kteří udržovali prostor ve stejné oblasti svého původu.

Stvořitelů a stvoření je tak mnoho, že jeden ztrácí přehled kolik je jich přítomno a kolik se jich současně vyvíjí. Aténa je jedním ze 144 000 stvořitelů ve vašem Jádru, kteří udržují stvoření uvnitř času a prostoru. Učí se a roste podobně jako současný stvořitel vašeho stvoření. Všechny lekce spolu souvisejí a vašeho stvořitele upoutaly holografické lekce, které jsou obsaženy ve vašem stvoření. Záznamy Země a nekompletní vzestup Atény představují mnoho lekcí pro všechny duše, kterých se to týká. Duše vnímá děje z jiného úhlu pohledu než Země nebo lidstvo. Duše se dívá na lekce jako na nezbytnou loďku pro pochopení a růst. Lekce ve všech stvořeních proto slouží k tomu, aby duše lépe pochopila pravdu duše, její přirozenost a schopnosti když tančí spolu s tělesnou formou. Nic není dobré ani špatné co se děje, slouží to pouze k učení, porozumění a osvícení.

K osvícení nemůže dojít, dokud nejste na cestě. Cesta Země přispívá k našemu osvícení jakožto duše nebo stvořitele tohoto stvoření a Velkého Centrálního Slunce. Aténa se též učí. Učí se to co posledně nezvládla, že duše nemůže za sebou něco nechat a zůstat kompletní. A to co zůstane, že způsobí paralelní pokřivení budoucích stvořitelů ve stejném prostoru působení. A tak to je. K osvícení dojde pouze tehdy, když dojde k porozumění toho co je.

 

 

Lidstvo a strach

Je to pravděpodobně nedostatečná komunikace mezi tělem a duší, která zanechává lidstvo ve velkém strachu ve kterém nyní je. Neboť bez pochopení kontinuity vědomí zbývá jenom strach, osamění a velká bolest. To je snad to, co nás, Velké Centrální Slunce, nyní lidstvo učí. Váš tanec života nás učí, že když se odloučí duše od formy, vznikne z toho strach, bolest a neradostná existence. Nemoce, smrt a stárnutí jsou příčinou zkušenosti strachu a bolesti. Nemoce, smrt a stárnutí přicházejí jako důsledek ztráty čchi.

Ztráta čchi je důsledek dvou věcí. Jedna je nerezonující energetická kombinace, která není slučitelná. V neslučitelném mixu magnetické, elektrické a radioaktivní energie je vylučováno více energie, než může být generováno. A tak tomu je u všech lidí v současné době inkarnovaných na Zemi. Druhý důvod ztráty čchi na Zemi pochází od cizích ras z jiných hvězdných systémů které též nerezonují a vyžadují více čchi než mohou generovat aby si prodloužily dobu života. Tyto rasy musí odebírat čchi od druhých a Země byla po určitou dobu takovým zdrojem.

Prvotní příčina ztráty čchi je nerezonující energetická směsice. Jakmile bude toto vyřešeno, všechny vzniklé problémy krátkého cyklu života, ztráty radosti a jednoty spolu s nemocemi, stárnutím a smrtí budou též vyřešeny.

 

 

Pomíchání lidské genetiky

Kde se vzalo pomíchání energetických podpisů? Současná lidská genetika je směsí Sírianské DNA (která je čistě magnetická), Plejádské DNA (která je radioaktivní), Andromeďanské DNA (která je radioaktivní), s DNA Šedých a Ještírků (která je elektrická). Jakmile je při vzestupu všechna cizí DNA přeměněna a jedinec se vrátí ke genetické struktuře z původního osídlení Země Sírianskou rasou, stane se opět výhradně magnetický. Tato původní předloha je čistě magnetická a je v rezonanci s Velkým Centrálním Sluncem a při takové rezonanci se nestárne ani neumírá a nedochází ke ztrátě čchi. Předloha vytvořená pro vzestup umožňuje takovou restrukturalizaci tělesné formy v časovém rozpětí zhruba 8 až 10 let. Ten kdo má dobré zdraví patří k nejlepším kandidátům tohoto procesu, neboť při restrukturalizaci dochází k odstraňování tak velkého množství toxinů, že zchátralá tělesná forma s větší pravděpodobností zemře dříve, než dosáhne stanoveného cíle vzestupu. Chceme však poukázat na to, že smrt není koncem. Smrt je jednoduše pokračováním vědomí.

 

 

Kontinuita vědomí

Kam odchází vědomí po smrti lidské tělesné formy na zemi? No dobrá, možná to umožní lidem cítit se méně zoufale nebo stísněně při velkém počtu lidských úmrtí, která nastanou v blízké budoucnosti neboli v následující dekádě. Tato úmrtí jsou nevyhnutelná vážení, když si vědomí lidské tělesné formy nemůže rozpomenout na vzestup, nebo tělo není dostatečně silné aby sneslo cestu. Tito lidé však budou pokračovat v existenci, dokonce i když tělo zahyne.

Kam půjdou? Většina lidského vědomí se po smrti připojí k ostatním vzestupujícím lidem a prožije vzestup skrze jinou tělesnou formu jejich žijících potomků. I když pouze malý počet lidí vzestoupí, všem se to podaří, protože jste jeden druh, jedna rasa. Nezáleží na tom, které formě se to podaří, a všichni prožijí vzestup.

Některá lidská vědomí, která jsou příliš připoutaná k duším které milují, pocestují s těmito dušemi na jiné úrovně reality, možná dokonce i mimo oblast tohoto stvoření. Tato vědomí si zvolí zkušenost, kterou se tam naučí a připojí se k lidskému vědomí od kterého se odtrhli někdy v budoucnu, poté co budou kompletní.

Nikdy není nic ztraceno. Možná vypadá že je ztraceno po nějakou dobu, jako je to v případě zkušenosti vašich bratrů a sester Šedých a Ještírků. Nazýváme je bratry a sestrami, i když snad jejich únosy a nepochopení lidských emocí vám způsobily bolest. Zpracujte bolest a odpusťte. Odpusťte jim jejich zapomnětlivost. Cožpak nejsou stejně zapomětliví jako vy? Vy snad nezraňujete druhé ve své zapomnětlivosti? A dokonce i když vy osobně nikomu neublížíte, garantujeme vám, že houf předků jejichž vy jste v současné době vyjádřením, působil bolest jiným, včetně vražd, smrti, násilí, válek, hladu a podobně. Odpusťte sobě a svým předkům za svá vlastní zvěrstva při tanci života na Zemi a odpusťte všem ostatním. Jen v odpuštění a skrze odpuštění můžete vzestoupit.

 

 

Vzkříšení, vzestup a infuze duše

Během roku zveřejníme sérii článků pro probuzení bratrů a sester v lidské tělesné formě na Zemi. Náš komunikační kanál udělal speciální kroky aby ztělesnila jazyk Velkého Centrálního Slunce, aby mohla přinášet naše myšlenky jak nejlépe umí s co nejmenším pokroucením. Jazyk Velkého Centrálního Slunce je dalším stupněm Světelného Jazyka, který náš komunikační kanál zveřejnil. V mnoha ohledech stojí náš jazyk mimo jednotu, jak vy vnímáte jednotu vědomí. Toto je další fáze vzestupu kterou podstupuje náš komunikační kanál, dostat se mimo jednotu do Jediného, neboť to je to co přináší infuze duše.

Máme mnoho záznamů k infuzi duše do lidské tělesné formy z mnoha dimenzí. Tyto záznamy budou podporovat náš komunikační kanál spolu s těmi, kteří si vyberou takovou cestu po úspěšném dosažení kompletního vzestupu. Vzestup z oddělenosti do jednoty není vzestup; to je forma vzkříšení, vzkříšení toho, co shnilo nebo zemřelo během času v tělesné formě. Vzkříšení není vzestup, i když způsobuje navýšení vibrací. Tehdy když je tělesná forma kompletně vzkříšena, může začít infúze duše neboli vzestup.

Vzkříšení není proces, který by kdy byl v některé dimenzi zaznamenán při vzestupu člověka. Je to jedinečné a proto to stojí v čele zájmu mnoha duší Velkého Centrálního Slunce. Připojují se k vám nyní mnozí, aby prožili tento jedinečný tanec vzkříšení a transformaci pokřivení do jednoty neboli nepokřivení, který nyní probíhá. Je mnoho věcí které se mohou naučit ti,kteří se podílí na tomto tanci a z tohoto důvodu sestoupily tyto duše, aby se podílely na zkušenostech Země.

 

 

Budoucnost Země

Země i Velké Centrální Slunce musí podniknout v následujících stoletích cestu od separace k jednotě skrze vzkříšení všech druhů na Zemi. Země zvolila vzestup, zvolila cestu ke světlu Velkého Centrálního Slunce. Tento posun bude postupný a nestane se přes noc, a všechno na Zemi bude díky tomu ozářené světlem. Je mnoho hvězdných bran vedoucích k hranicím Velkého Centrálního Slunce, kterými budete v následujícím 18ti letém  cyklu procházet. Za každou bránou se zvětší magnetická energie přítomná na Zemi. Při každém průchodu musí Země dosáhnout další vyšší vibrace aby mohla být aktivována a schopná projít další etapou energií Velkého Centrálního Slunce. Každý průchod bude vyžadovat pokračování detoxifikace všech nerezonujících energetických podpisů na Zemi a zvýšení magnetického energetického toku u všech druhů na ní. Mezi roky 2017 a 2018 vstoupí Země plně do dosahu působení Velkého Centrálního Slunce. Vše co v té době ještě nebude rezonovat s Velkým Centrálním Sluncem bude odsunuto mimo jeho hranice čili do odpadu. Proto ti lidé nebo jiné druhy, které jsou příliš disharmoničtí, mohou tím nárazem zemřít. Někteří to nazývají vstupem do "fotonového pásu". Opravdu vstup do oblasti Velkého Centrálního Slunce bude znamenat vyplnění přání Země k návratu do naší náruče.

Avšak neznamená vzestup do další dimenze. Vzestup do páté dimenze bude trvat dalších 1000 let po samotném vstupu do oblasti Velkého Centrálního Slunce, a dalekosáhlé změny.

Země bude pokračovat po vstupu do oblasti Velkého Centrálního Slunce v osvícení. V oblasti Velkého Centrálního Slunce se bude Země koupat ve světle ve dne v noci. Osvícení Země se projeví jako zvětšující se světlo uvnitř i vně všech forem. Nejprve bude světlo zářit ve formě současné aury nebo "svatozáře". Později bude vše živé zářit zevnitř ven, jako by v sobě mělo rozsvícenou žárovku. Světlo bude postupně narůstat, až vše pevné bude vypadat zpola éterické, neboli bude vidět skrz. V tomto bodě Země vstoupí do čtvrté dimenze. Předpokládá se, že Země nevstoupí plně do čtvrté dimenze dříve, než za nějakých 300 let.

Jakmile se Země stabilizuje ve čtvrté dimenzi, vnitřní světlo bude postupně ve všem dále narůstat. Z pohledu třetí dimenze začne Země "roztávat" a většina skal a kamenů jak je dnes znáte bude tekutá. Ale z pohledu čtvrté dimenze budou formy nadále pevné. Jak oheň z pohledu třetí dimenze bude zvětšovat "horko" a narůstat světlo, celá Země shoří a vstoupí do páté dimenze. V té době se z pohledu třetí dimenze zrodí nová hvězda a Země se zapálí. Ovšem z pohledu páté dimenze bude vše vypadat pevné i když lehčí, méně husté, světlejší, průsvitnější než jak to znáte dnes. Předpokládá se, že Země vstoupí do páté dimenze za nějakých 1000 let.

 

 

Velká očista

Začínající 100 leté období na Zemi je dobou velké očisty. Země musí očistit svůj povrch, svoji pokožku, v přípravě na infuzi duše neboli osvícení. Infuze duše směrem ke čtvrté dimenzi nemůže začít dříve, dokud se Země dostatečně neočistí od toxinů, aby byl takový posun možný. V současné době se čtvrté dimenze začínají dotýkat pouze vrcholky hor a nejodloučenější oblasti spolu s částí oceánů. A proto to bude moji milí dlouhá cesta než dojde k naplnění, které uvidí všichni lidé, ať už skrze své potomky nebo ve svém vlastním ztělesnění. Období nadcházející očisty umožní těm členům jakéhokoliv druhu, kteří nemohou vzestoupit, být očištěni ze Země skrze smrt. To znamená, že všechny větve neschopné vzestupu jakéhokoliv druhu, včetně lidí, vymizí a nebudou se již více rozmnožovat. Všechny druhy na Zemi tento proces již začaly.

Některá zvířata v péči lidí si nezvolila vzestup, neboť tyto zvířata nemají duši. Tato zvířata vyhynou na různé neznámé druhy nemocí v následujícím čtvrt století. Může to být problematické, protože jsou většinou hlavním zdrojem potravy lidí. Je vidět, že se lidstvo pomalu přesouvá od masité stravy k vegetariánské a toto možná bude pádným důvodem, protože při očistě bude nedostatek živočišných potravin.

Rostliny v péči lidí jsou též často bez duše, když je neošetřují lidí, kteří si zvolili vzestoupit. Z toho vyplývá, že tyto rostliny též nebudou schopné vzestoupit a možná vymizí na nevysvětlitelné choroby v následujících letech. To též může znamenat problém se zásobováním potravinami, protože většina potravin ve světě je produkována nevědomými farmářskými metodami. Možná je dobrou radou v této skutečnosti plánovat si jak se stát jako vzestupující bytost soběstačným v dodávce jídla. Vidíme, že se mnoho vzestupujících komunit bude v následujících desetiletích učit pěstovat a produkovat potraviny pro svoji vlastní potřebu a to je způsob, který mnoha vzestupujícím umožní přežít nastávající období změn.

Elektrické energie bude stále ubývat až ji bude tak málo, že výpadky a snižování osvětlení se ve městech stane normální. Alternativní zdroje mohou proto být důležité pro vzestupující komunity, ale stále ještě existuje mnoho vzorů hromadění a lakoty, že způsobí smrt vývojářů, když takové zařízení budou nyní nabízeny veřejnosti ve větším měřítku. Z tohoto důvodu doporučujeme našim komunikačním kanálům, aby se zatím na takové věci nezaměřovali ani nikdo z jejich organizace, ale doporučujeme aby počkali, až tyto komunity budou vytvořeny. Solární technologie nejsou komplexní a mohou se vyvíjet v malém měřítku, aby nepřinášely obtíže. Takovým způsobem si mohou vzestupující komunity obstarat malé množství energie aby měly snadnější život.

Následující čtvrt století se budou prohlubovat změny na Zemi. Očekávají se zemětřesení, tornáda, tání ledu na pólech díky globálnímu oteplování. Globální oteplování je důsledek zvyšování vibrací Země, jak každý druh proměňuje svoji genetickou strukturu. Vzestupující lidé se budou muset naladit na Zemi a rozhodnout kde se usadí se svými komunitami aby byli v bezpečí. Tak se mohou vyhnout přírodním katastrofám, které by buď zabily jejich tělesnou formu nebo způsobily převrat v jejich životě.

Tyto změny se neuskuteční přes noc, ale přicházejí a postupně dobudují v následujícím století vrcholící posun. Ve zkratce řečeno, povrch Země se musí změnit. Současné kontinenty plné toxinů budou zaplaveny a zrodí se nové pevniny z oceánů. V následujících 300 letech všechny současné kontinenty budou zaplaveny a ze současných hor zbudou ostrovy a nové kontinenty budou vytvořeny v současných oceánech.

Všichni lidé kteří přežijí se přestěhují do oblastí, kde bude bezpečná pevnina, aby mohli pokračovat ve svém vývoji.

 

 

Radostná budoucnost v dohledu

Každý člověk, ať už si zvolí přidat se ke změnám které vzestup znamená, nebo ukončí tento život smrtí, získají zkušenost při vzestupu svých potomků. Protože celé lidské vědomí bude žít, aby vidělo zrození nového zítřka, nastávající zlatý věk vzestupu. Země je na cestě domů, k Velkému Centrálnímu Slunci, a všichni budou svědky této zkušenosti. Tím pádem vše, co Země zažívá musí být pochopeno. Jakmile bude vše co Země zakouší pochopeno, všechny duše na ní spolu s velkým Centrálním Sluncem se budou radovat! Země projde temnotou údolí stínů smrti a navrátí se, projde vzkříšením a vzestupem! A to je nějaká cesta moji milí! Taková cesta vás naučí, co nemůže být pochopeno žádným jiným způsobem. Z tohoto důvodu se tato cesta objevila, aby mohlo dojít k učení, růstu, vývoji a nakonec opět k návratu domů do JEDINÉHO.

Velice si ceníme těch, kteří si vybrali cestu vzestupu. Vzestup v lidské tělesné formě na Zemi patří pravděpodobně k nejtěžším cestám všech věků. A protože je tak složitá, značně přispívá k rozsáhlé výuce duše. Ty duše, které svolily k této cestě se z ní naučí mnohem víc než všechny ostatní kteří kdy existovali v čase, prostoru a formě! Není to přesně to, co má duše být?  Učit se, růst, vyvíjet se, a vrátit se domů, aby přinesla získané poznání, které může sdílet s ostatními dušemi ve všech dimenzích. A tak to je, a tak tomu má být.

Toto první sdělení zakončíme speciálním požehnáním, které proudí z Velkého Centrálního Slunce v našem vlastním jazyce.

 

Nom nomi nanu nonu mon.

Z Jediného jsi vzešel a do Jediného se zase navrátíš.

 

Vše nejlepší do našeho příštího spojení,

Namaste

Velké Centrální Slunce

 

Zdroj: Duchovní škola vzestupu