SÍLA VAŠEHO ZÁMĚRU

Matka Země prostřednictvím Karen Danrich „Mily“

13. června 2000

Síle myšlenkové formy lidského druhu bylo nesmírně neporozuměno a byla nedoceněna v průběhu minulých 10.000 let lidské historie. Důvod, proč je tak málo vědomě pochopeno současnou lidskou myšlenkovou formou, obklopující váš záměr je jednoduše výsledkem manipulace silami temna. Tato manipulace se objevila jako výsledek zapomenutí duší vládnoucích lidstvu a Zemi a zapomnění plodí zapomnění. Síly temna nejsou nic jiného, než duše, které se dostaly do zapomnění a kterých se není třeba bát, ale spíše je třeba je pochopit.

Proč tyto duše vstoupily do zapomnění? Zapomnění se děje z mnoha důvodů. Zpravidla je to důsledek rozbití (= zlomení, rozštěpení) buď na úrovni biologické, nebo na úrovni duše. Příklad jedné formy zapomnění, do nějž jsem já Matka Země, tato Matka Země, vstoupila, byl výsledkem rozštěpení Země na půl. Stalo se to před nějakými 300 miliony let a když se část Země rozbila a odštípla, ztratily se samozřejmě v tom, co se zničilo, knihovny základních znalostí.

Rozbití duše se děje stejným způsobem s tím, že část duše se odštěpí a všechny informace a znalosti, které jsou udržovány v tom, co se teď zlomilo, se proto také ztratí. Rozbití duše se děje z mnoha důvodů, z nichž nejčastější je pokles frekvence. Země klesala a klesala ve své frekvenci více než 30.000 minulých let historie a každý významný pokles způsobil všem duším vtěleným na Zemi rozbití a tím také ztrátu části jejich znalostí. Jak Země pokračovala v poklesu frekvence, ztratilo se tolik pracovních znalostí, vězících v kouscích duše, které se odlomily, že Země sama vstoupila do zapomnění.

Země si ve své volbě vzestupovat vybrala vyjít ze zapomnění. Přitom zvyšuje vibraci a kousek po kousku obnovuje všechny odlomené kousky duše, čímž obnovuje všechny ztracené segmenty informací, knihoven a znalostí, které se v průběhu doby ztratily. Aktem obnovy Země jednoho dne vstoupí do další dimenze myšlenkové formy. Protože Země kdysi existovala v dimenzi nad touto, při stopování své historie zpět v čase Země obnoví sebe samu ve velkolepou hvězdu, jíž jednou byla jako nádoba páté dimenze.

Stejným způsobem lidský druh klesal a klesal ve frekvenci spolu se Zemí. Každý pokles způsobil, že se část všech duší vtělených do lidské formy, odlomil. Časem se ztratilo tolik pracovních znalostí lidského druhu (které se mohou přirovnat k DNA neboli genetickému materiálu), že lidstvo pokleslo do nevědomí. Nevědomí může být definováno jako druh, který se nemůže vyvíjet neboli v současném dilema lidstva na Zemi, který si nemůže vzpomenout na vzestup.

Jedním z  faktorů přispívajících k zapomnění je myšlenková forma, kterou nevytváříte svou vlastní realitu, takže vy jste skutečně oběť, abyste nějakým způsobem zakoušeli to, co nebylo vytvořeno vámi. Je to asi myšlenková forma obětování (= klamu, pronásledování), která více než kterákoli jiná vede k víře v bezmocnost. Z této víry, že lidská bytost je bezmocná, se pokorně krčíte před hrubými autoritami a věříte, že jeden člověk není schopen cokoli změnit, natož pak, aby měl globální vliv.

Obtíž pro lidský stav je zpoždění v příčině a důsledku. Můžete způsobit určitý zážitek a nesklidíte výhodu důsledku dříve, než buď o mnoho let později, nebo v dalším vtělení nebo generaci. Příkladem toho může být mladý člověk, který přiměřeně nepečuje o svou formu, ničí ji chabou stravou a jedovatými látkami a nemoc zakouší až později ve svém životě. Dalším příkladem může být hrubé jednání s dětmi a pak zakoušení toho, jak vám to vzrostlé děti vrací jako rodičům.

Toto zpoždění je výsledkem pomalého sestupování času, který je důsledkem mnohanásobného poklesu frekvence na Zemi. Když Země klesala ve vibraci, čas se zpomalili až do bodu, kdy příčina a odezva zakoušejí zpoždění. Toto zpoždění důsledku způsobuje, že si o sobě myslíte, že jste oběť. Protože když zakoušíte určitou situaci, řekněme jako je zneužívání dětí nebo sexuální zneužívání, pak jste samozřejmě způsobili toto zakušení jako pachatel v předchozím vtělení. Navíc, když jste osobou pro brutální vraždu, skutečně jste také způsobili brutální vraždu v předchozím vtělení pachateli; příčina a zdánlivý důsledek se zpozdil mezi vtěleními.

Když tu nebylo žádné časové zpoždění, pak vražda někoho v tomto životě by měla za následek zavraždění vás samých v krátké době. Zneužívání ostatních by mělo za následek to, že člověk bude stejně zneužit ve velmi krátkém časovém rámci. Jako výsledek byste nevytvořili takový zážitek, bez toho, aniž byste si to přáli zakusit na oplátku.

Je to štěpení lidského ducha, které je na dně zpoždění v čase. S pouhými dvěma řetězci DNA zakouší současná lidská forma osmi až desetileté časové zpoždění mezi příčinou a důsledkem. Můžete rozhýbat příčinu a bude trvat osm až deset let, než bude zakušen důsledek nebo než bude zaznamenán ve vašem lidském zakoušení. V podstatě důsledek sestupuje osmi dimenzemi a nakonec vstupuje do třetí dimenze, což vám dovoluje sklidit výhodu vaší příčiny. Jediný problém je, že máte dlouhý čas na zapomenutí rozhýbání příčiny a již dále nemusíte spojovat daný důsledek s původní příčinou.

Co je příčina? Příčina je určitá myšlenková forma, která je rozhýbána záměrem. Použijme to na příkladu. Řekněme, že mladá žena intenzivně touží mít dítě. Uvádí do pohybu příčinu neboli myšlenkovou formu pro svou touhu zamýšlením toho, aby se její vize dítěte projevila (= manifestovala) v jejím životním zakoušení. Avšak všichni z nesprávných mužů se objevují v jejím životě, jeden po druhém a žádný z jejích vztahů se neprojevuje do něčeho dlouhotrvajícího. Nakonec počne dítě, ale je to s tím špatným mužem. Rozhodne se pro interrupci. O pár let později znovu otěhotní a i když to není docela pravý vztah, touha mít dítě převyšuje obtíže a dítě se narodí. Uplynulá doba je osm až deset let.

Možná, že v době, kdy je těhotná, pomyslí si tato žena: „Já nechci dítě s tímto nesprávným mužem.“ a úplně zapomíná, jak kdysi dávno zamýšlela počít dítě. Může se dokonce cítit jako oběť nebo možná se tak cítí její partner. Její partner musel také zamýšlet zplodit dítě a nemohl si vzpomenout na uvedení tohoto záměru do pohybu. A tady je ošidná část. Vy také máte nevědomé záměry, které nikdy nemohou být známy, ale přesto jsou uvedeny do pohybu. Je to nevědomý záměr početí dítěte, který mohl způsobit jednomu nebo oběma partnerům, že věří, že toto početí bylo náhodou nebo překvapením. A přece ve skutečnosti si to vybrali neboli zamýšleli, byť nevědomě.

Při vzestupu se z nevědomých stáváte vědomými. Kousek po kousku musí být kvůli vzestupu integrováno nevědomí. To se děje, když tělo zvyšuje vibraci biologickou transmutací (= proměnou) a dovoluje, aby to, co se rozbilo v duchu, bylo integrováno v aurickém poli, jemnotělech a rozvodné síti formy. Když se to děje, je zde méně a méně překvapení ve vašem životním zakoušení a větší šance úspěchu v projevu přesně toho, co si vědomě přestavujete. Protože nevědomí vychyluje vaši vizi takovým způsobem, který může pokřivit váš vědomý záměr.

Co tím myslíme? Tak třeba v předchozím příkladě si ta žena nepřála pouze dítě, ale také stálý vztah. Dostala dítě, ale její nevědomý záměr zůstal volný a osvobozený vytvořil pomíjivý vztah s otcem dítěte. Dáme vám jiný příklad. Žena hledá milujícího partnera. Její bývalý muž byl fyzicky škodící. Uvádí do pohybu myšlenkovou formu a vizi pro nového druha. Skutečně se objeví a ona časem zjišťuje, že je také fyzický násilník. Co se stalo špatně? Inu, nevědomá vize této ženy pro druha zahrnovala i myšlenkovou formu násilí.

Vzestup může změnit tento výsledek. Při vzestupu adresujete nevědomé myšlenkové formy a dohody, které vám způsobují, že projevujete něco jiného, než co vědomě zamýšlíte. Když je překročena každá myšlenková forma a dohoda, která je nevědomá, pak vaše projevení může přijít k tomu, aby nesla ovoce způsobem, po němž touží. A tak vzestup vytváří možným to, co vypadá nemožné v současném lidském paradigma.

Tohle všechno má jeden háček. Náš kanál Mila a mnoho spřízněných v její organizaci Duchovní škole vzestupu skutečně integrují nevědomí. Dosvědčí fakt, že jsou zde miliardy nevědomých dohod a většina z nich negativní postaty. Co myslíme negativním je to, že tyto dohody buď nějakým způsobem obětují vás samé, nebo obětují ostatní, aby se dosáhlo daného cíle.

Vzestup zrozuje nové paradigma pro lidskou civilizaci a vztahy – takovou, která je na bázi jednoty. V jednotném vědomí není nikdo obětí pro dosažení cíle. Přesněji řečeno, všichni jednotlivci pracují v souladu a v různých schopnostech, aby dosáhli blízkého cíle, každý sklízí odměnu rovnou energii, kterou vynaložil při daném projektu. To je to, co je jednotné vědomí v akci: energie přijímaná je rovna energii vydávané neboli jinými slovy rovna odměně za vynaložené úsilí.

Ve vašem současném paradigma máte některé, kteří přispívají velmi málo pro jiné a žijí bohatý život. Jsou odměňováni více, než přispívají pro lidstvo. A máte některé, kteří dávají mnoho, ale dostávají velice málo – Matka Tereza toho byla nedávným příkladem. Avšak toto zakoušení je také výsledkem zpoždění v čase. Co se týče těch, kteří jsou ve velkém bohatství, ti značně dávali čas a znovu čas a na oplátku málo sklízeli. Jejich životní bohatství je návratem po 800 až 1.000 životech chudoby, v níž mnoho dávali a málo na oplátku viděli. Navíc, ti, kteří pracují tvrdě celý život a žijí znovu v chudobě sklízí návrat jiného údobí v jiném vtělení.

Při vzestupu zkracujete zpoždění v čase. Co je tím myšleno: budete zakoušet důsledek své příčiny větší rychlostí a uvidíte své vize neboli odměny projevené v tomto životě. Když integrujete všech 36 rovin reality, uvolňujete všechny nevědomé myšlenkové formy, které by mohly vychýlit vaši vizi mnohem snáze a bez pokřivení. K tomuto dochází, když lidská forma obnovuje původní plán pro lidský druh, jak byl vysazen na Zemi před nějakými 50.000 lety. Naše kanály Mila a Oa jsou na pokraji ztělesnění tohoto stavu po mnoha letech vítězstvích a strastech neodmyslitelných při procesu vzestupu. A je mnoho lidí v jejich organizaci, kteří následují proces nejrychlejší tempem.

Při odstraňování časové prodlevy si musíte také být vědomi svých myšlenek. Protože, v současném stavu našich kanálů, když mají destruktivní myšlenku, projeví se do 24 hodin. A proto se stali velice opatrnými, aby dovolili pouze pozitivním, konstruktivním, milujícím a radostným myšlenkám zkřížit jejich mysl v daném okamžiku každého dne. Často jsou zde ty síly temna, které by je rády zmanipulovaly posíláním destruktivních myšlenek do jejich pole. Naučili se jednoduše posílat takové myšlenky zpět k pachateli. Tímto způsobem zůstávají jejich myšlenky pozitivní.

Bylo zde mnoho testů jejich myšlenek k zaručení toho, aby byli vědomé natolik, aby byli schopní rozeznat, když destruktivní myšlenka kříží jejich pole. Velice se naučili, že cokoli, co je strašné, negativní, hrubé, destruktivní, posuzující, zlobné nebo bolestné, je výsledkem destruktivní myšlenkové formy. Když dovolují těmto myšlenkovým formám, aby se vrátily k těm, kteří stále působí v takovém paradigma, zůstávají v míru. Pouze když vstupujete do nekončícího stavu míru, můžete udržovat myšlenkovou formu osvobozenou od destrukce.

Můžete se zajímat: „Jak se to může stát?“. No, je to biologickou transmutací formy na významně vyšší frekvenci, že se to tak stane. Když tělo zvyšuje frekvenci, můžete integrovat (= sjednotit, vytvořit komplex) polaritu neboli protiklady vás samých. Když přemýšlíte o současné lidské myšlenkové formě, je založena na polaritě neboli protikladech. Buď posuzujete nebo neposuzujete, ubližujete nebo milujete, negace nebo pozitivum, zlost nebo mírumilovnost. Můžete se polarizovat na protiklad, ale budete automaticky zakoušet opačnou myšlenkovou formu v nějakém bodu, protože to, že se někdo zhoupne do extrému bude mít za následek zhoupnutí se zpět do protikladu.

Houpání protikladů je výsledek rozbití lidského zakoušení na 36 oddělených rovin reality. V podstatě, rozbití skončilo v polaritě vyjádření lidského zakoušení. Jedna rovina vyjadřuje jeden extrém a druhá protiklad. Takže příkladem může být to, že jste extrémně mírumilovné a milující podstaty na fyzické rovině a budete zlí a agresivní na rovině jiné. Tento tanec protikladů také způsobuje to, že jsou protiklady zakoušeny ve vašem vědomém denním životním zakoušení. Například když milujete a jste mírumilovní, budete přirozeně přitahovat zlého a agresivního partnera. V tomto přitahování protikladů se může objevit nějaká podoba celku. Avšak v lidském zakoušení to vytváří mnoho nekončících obtíží.

Při vzestupu integrujete část sebe samých, která je protikladná na každé rovině reality, na níž existujete. Takže v předchozím příkladu, když mírumilovný milující jedinec integruje svou nevědomou osobnost, která je zlá a agresivní, přichází do středního uzemnění a ztělesňuje mír. Mír, který ztělesňuje není výsledkem polarity neboli protikladů, ale výsledkem pojmutí neboli ztělesnění středního uzemnění. Přitom můžete také přitáhnout partnera, který je podobně mírumilovný, když jste oba integrovali svou nevědomou polarizovanou podstatu.

Naše kanály Mila a Rama se nesetkaly, dokud každý z nich neintegroval dostatek polarit, aby vytvořil láskyplný, radostný a podpůrný vztah, který by nebránil jejich volbě vzestupovat. Jsou i jiní v jejich organizaci, kteří vytvářejí podobné vztahy, jako výsledek vnitřní práce a integrace jejich nevědomých vzorů, což je základní část procesu vzestupu.

Přejeme si uzavřít tuto část pochopením síly lidské myšlenkové formy a vize. Jakákoli myšlenka, kterou máte, bude projevovat (= manifestovat). Také si můžete zvolit vědomě si přestavovat své sny a projevy, které splní touhy vašeho srdce. Avšak musíte si být také vědomi nevědomých myšlenek, které mohou vychýlit vize do něčeho, co jste netušili. Když umožníte sami sobě stát se vědomými svého nevědomí a vyberete si uvolnit tyto vzory, které jsou disharmonické, vaše schopnost projevovat vaše sny se stane možnou.

Předpis matky země pro projevení (MANIFESTACI)

1. Vyzvěte mne, Matku Zemi, abych vás ukotvila. Uzemněte se ke mně připojením se do centra Země. Použijte meditaci k uzemnění a kundalini z článku „Jak podporovat lidskou formu při vzestupu“. To zaručuje, že vaše pole je čisté od těch sil, které si mohou přát pokřivovat nebo manipulovat vaši vizi.

2. Začněte představováním si toho, po čem vaše srdce opravdu touží, aby se projevilo ve vašem současném životním zakoušení.

3. Naplňte vizi emocemi radosti, lásky, jednoty a výživy. Můžete použít glyfů (= rytý piktograf) Světelného jazyka, které jsou na bázi jednoty a naplněny frekvencemi nepodmíněné lásky. Naplňte svou vizi glyfy  Světelného jazyka (podívejte se na naše webové stránky).

4. Přivolejte JÁ JSEM, které jste a nadduši, z níž se vaše JÁ JSEM natahuje do formy, aby napustilo vaši vizi svou vizí pro vaše životní zakoušení. Podlehněte změnám, které touží vaše duše učinit ve větším porozumění, že vaše duše vidí více, než vy sami, možná i to, co je nezbytné zakusit k naplnění vaší mise.

5. Vyrovnejte svou vizi s božským plánem Boha/Bohyně/Všeho Co Je požádáním Boha/Bohyně, o podpoření vaší vize svým požehnáním.

6. Zamýšlejte vaší vizi, aby se projevila. Je to akt zamýšlení (neboli chtění vaši vize, aby taková byla), kterým je vize poslána k vašemu solárnímu Slunci, aby byla zaznamenána. Když je vize zaznamenána na solárním Slunci a pochopena, je pak přenesena zpět k nejkrajnější dimenzi, kde existujete a začíná sestupovat do fyzična.

7. Zamýšlejte vzestupovat! Při aktu vzestupu začínáte integrovat své nevědomé části sebe samých, tudíž urychlujete čas k manifestaci všech vizí neboli záměrů do fyzična.

8. Zamýšlejte pronést do vědomí ty nevědomé myšlenkové formy, které by bránily vašemu projevení v jeho realizaci. Když se každá myšlenková forma blokující vaše projevení vynoří na povrch, zamýšlejte ji zcela uvolnit. Tento záměr má největší sílu právě před usnutím v noci nebo když se ráno probouzíte, když jste ‚mezi‘ světy.

9. Zamýšlejte přinést do vědomí ty nevědomé myšlenkové formy, které pokřivují vaše projevení způsobem, který by vám nepřinesl radost. Když vyplave na povrch každá myšlenková forma, která pokřivuje vaše projevení, zamýšlejte ji zcela uvolnit.

10. DÁVEJTE POZOR! Dávejte pozor na malá stvoření, dávající vám vodítka, jako váš nevědomý stav bytí. Dávejte pozor na zrcadla vaší myšlenkové formy, která přitahujete ve světě kolem vás. Přitahujete zlobného klienta nebo přítele? Pak, která část vaší myšlenkové formy je zlobná? Zamýšlejte uvolnit vaše zlobné myšlenkové formy a vzory. Přitahujete chladného milence? Pak, která část vás samých je chladná? Zamýšlejte uvolnit všechny vzory, aby další milenec mohl být blíž tomu, co toužíte projevit.

11. Vzdejte díky za to, co se projevuje. Někdy to, co se projevuje, vás učí o vašich nevědomých pokřiveních, které jsou ještě k uvolnění. Pak cokoli se projevuje, je velký dar, pokud užíváte zakoušení k uvolňování vzorů při příčině stvoření.

Síla vašeho záměru

Při vzestupu přicházíte k pochopení toho, co jste posílili, abyste změnili svět. Učíte se to, jak vnitřní svět a nevědomé změny spolu se všemi souvisejícími vírami a myšlenkovými formami, vaše zakoušení světa současně mění. Pak se naučíte, že jste skutečně silní, konečně silní natolik, abyste změnili své vlastní zakoušení reality.

Nyní jste po velmi dlouhou dobu věřili, že síla pobývá vně vás samých, že ostatní kontrovali váš osud, ať už těmi ostatními byli vaši rodiče, váš šéf, nebo váš klient a vaše dítě. Vzestup přináší pravdu. Pravda věci je to, co vytváří každý z vaší zkušenosti, ať už jsou obtížného nebo radostného výsledku. Když pochopíte, že pouze vy máte klíče k vašemu stvoření a že si berete zpět svou sílu od těch, kterým jste ji dali a převezmete odpovědnost za vaše vlastní myšlenkové formy, pak život má příležitost změnit se a stát se tím, po čem jste vždy toužili.

Síla lidského záměru může pohnout horami. Náš kanál Mila s mnoha rozhodnutími minulý rok si představovala hostování události pro 1.000 lidí, známou jako Konkláve Mistrů k vyčištění lidské karmy nezbytné pro Zemi, aby převzala majoritní iniciaci ve svém globálním vzestupu. Bylo rozhodnuto, že 1.000 těl bylo požadovaných k umožnění toho, aby se uvolnila veškerá karma, nezbytná pro Zemi, aby uspěla ve svém cíli. Bohužel, když k této události došlo, bylo zřejmé, že pouze něco málo přes 100 lidí by se chtělo ukázat.

Mila šla do svého nitra a ptala se: „Co dělat?“. Její duše odpověděla: „Zamýšlej uspět.“. A tak, s velkými nadějemi, zamýšlela uvolnit veškerou lidskou karmu nezbytnou pro Zemi, aby ukončila své iniciace prostřednictvím pouhé stovky forem. Její duše spolu s Bohem/Bohyní/Vším Co Je napustili její vizi svou silou. Síla záměru duše a Boha/Bohyně/Vše Co Je je 100.000 násobně objímající oproti tomu, co by mohl manifestovat sám jeden člověk.

Při vyrovnání Milina záměru s Božským plánem Boha/Bohyně/Vším Co Je, nezbytná podpora od nefyzických sfér, aby jí umožnily splnit její cíl, se představila. A hle, ona uspěla! Ale její úspěch byl aktem božské intervence. Božské může zasáhnout pouze tehdy, když jste ochotní odevzdat se a dovolit to. Mila se učila sílu vyrovnání božskému odevzdání se pro tento zážitek.

Při tomto pochopení, že velkých cílů může být dosaženo ve srovnání se s Bohem/Bohyní/Vším Co Je, se učíte, že lidská forma není bezmocná. Avšak se také naučíte, že síla nepochází z lidské nádoby, ale prostě plyne skrze ty, kteří touží po odevzdání se a umožnění tohoto. Přitom zakoušíte ve formě božství a sílu Boha/Bohyně/Všeho Co Je, pro kteréžto zakoušení byli lidé vždy navrženi.

A tak vás vedeme, abyste se dívali na své nejobtížnější překážky. Ať už je to cokoli, záměr uspět změní vaši situaci. A pak požádejte mne, Matku Zemi, abych podpořila váš cíl a požádejte vaši duši spolu s Bohem/Bohyní/Vším, Co Je o podporu. Při volání božství se rozpustí vaše překážky do nového zítřka. A vy pochopíte sílu lidského záměru, když je ve shodě s Bohem/Bohyní/Vším Co Je. Ve vyrovnání se s božským se vše stává možným!

Do naší další komunikace,

Namaste


Domovská stránka: SSOA