Zasvěcení lidská a sluneční - 5. kapitola

Tři oddělení hierarchie

takaki16


Mnohé vysoké Bytosti planetárního, slunečního a v několika případech i kosmického původu poskytovaly z času na čas svou pomoc, když po krátkou dobu pobývaly na naší planetě. Díky energii, která skrze ně tekla, díky Jejich hluboké moudrosti a zkušenosti, podněcovaly evoluci na zemi a urychlovaly plnění záměrů Planetárního Loga. A když tyto Bytosti opouštěly zemi, na jejich místa přicházeli ti členové Hierarchie, kteří byli připraveni projít zvláštní přípravou a rozšířením vědomí. A zase místa těchto Mistrů a Adeptů byla doplňována zasvěcenci, takže možnost zařadit se do Hierarchie byla otevřena pro učedníky a vysoko vyvinuté muže a ženy. Tak probíhalo neustálé doplňování čerstvé krve a nového života a tak vstupovali do Jejích řad reprezentanti určitého období či epochy.

Některá z těchto velkých jmen pozdějších období jsou známá z historie jako: Šrí Šankaračarja, Vjasa, Mohamed, Ježíš z Nazaretu a Krišna, až po nižší zasvěcence jako Pavel z Tarsu, Luther a několik dalších – světla, která zaplála v historii Evropy. Tito muži a ženy byli vždy činiteli pro provedení věcí nezbytných pro účel lidského plémě, pro navození kolektivních podmínek a pokroku v lidské evoluci. Někdy se projevovali jako dobročinné síly, které přinesly mír a spokojenost. Častěji však přicházeli jako ničitelé, kteří bortili staré formy náboženství nebo vlády, aby se mohl z příliš rychle zkostnatělých forem osvobodit život a mohl si utvářet nové a lépe uzpůsobené prostředky.

Mnohá z těchto konstatování jsou věci známé a lze se o nich dočíst v různých okultních knihách. Je však dobré získat systematický přehled a ucelené chápání velkého plánu prostřednictvím pečlivého a moudrého soustředění a vyjádření nashromážděných faktů ve spojení s tím, co pro některé učedníky může být nové. Pak bude možné docílit plnějšího pochopení činnosti toho velkého sboru osvobozených duší, které v tichosti a úplném sebezapření stojí mimo panoráma světa. Díky síle Jejich vůle, síle Jejich meditací, moudrosti Jejich plánů a vědecké znalosti použitých energií, řídí proudy těchto sil, ovládají činnost stavitelů forem, která vytváří stejně tak viditelné jakož i neviditelné, pohyblivé i nepohyblivé v rámci tvorby tří světů. To vše ve spojení s Jejich obrovskými zkušenostmi Je činí distributory energie Planetárního Loga.

Jak již výše řečeno, v čele všech záležitostí, regulující každého jednotlivce, řídící celou evoluci, stojí KRÁL, Vládce Světa, Sanat Kumara, Jinoch Věčného Léta, Prazdroj Vůle (projevující se jako Láska) Planetárního Loga. Jako jeho poradci s Ním spolupracují tři Osobnosti zvané Pratyeka Budhas, čili Budhové Aktivity. Tito čtyři jsou ztělesněním aktivní, inteligentní, láskyplné vůle. Jsou dokonalým výkvětem inteligence, jelikož už v dobách dřívější sluneční soustavy dosáhli toho, v čem se člověk pokouší zdokonalit teprve nyní. V předcházejících cyklech této soustavy začali demonstrovat inteligentní lásku, a z pohledu průměrné lidské bytosti jsou perfektní láskou a perfektní inteligencí, ačkoliv z pohledu Existence, která objímá dokonce naše planetární schéma v jeho těle projevu, je aspekt lásky teprve v procesu vývoje a aspekt vůle je sotva zárodečný. Aspekt vůle dozraje teprve v jiném slunečním systému, stejně tak jako láska dozraje v současném.

Kolem Vládce Světa, jakkoliv stáhnutí a skrytí, stojí ještě tři další Kumarové, kteří doplňují skupinu projevení naší planety do sedmi. Je nezbytné, aby Jejich činnost byla pro nás neznámá. Tři exoterní Budhové neboli Kumarové, tvoří celkový souhrn aktivity, čili planetární energie. Tři esoterní Kumarové ztělesňují ty typy energií, které se dosud plně neprojevily na naší planetě. Každý z těchto šesti Kumarů je odrazem a distribuujícím činitelem energie a mocí jednoho ze šesti jiných Planetárních Logů, čili zbylých šesti pánů před Trůnem. Jedině Sanat Kumara je v tomto schématu samotný, sebeudržující a samostatný, jelikož On je fyzickým vtělením jednoho z Planetárních Logů, avšak není nám dovoleno zjevit kterého, protože tato skutečnost patří k tajemstvím zasvěcení. Každý z Nich zprostředkovává životní sílu jednoho ze šesti paprsků; Jejich činnost a pozici lze shrnout takto:

Každý z Nich ztělesňuje jeden ze šesti typů energie, a Vládce Světa je syntetizuje a ztělesňuje dokonalý sedmý typ, typ naší planetární energie.

Každý z Nich se vyznačuje jednou ze šesti barev, a Pán Světa se skví úplným spektrem planetární barvy, pro kterou je tato šestice barvami pomocnými.

Jejich práce tedy spočívá nejen v rozdělování sil, ale i v usnadnění proniknout do našeho schématu jiným Duším, které hledají pozemské zkušenosti.

Každý z Nich je v přímé komunikaci s jednou z posvátných planet.

Shodně s astrologickými podmínkami a otočením planetárního kola života, vždy jeden z Kumarů projevuje svou činnost. Tři Budhové Aktivity se střídají po určité době a stávají se střídavě exoterickými nebo esoterickými. Jedině Král přetrvává neustále a bděle ve své aktivní fyzické inkarnaci.

Vedle hlavních předsedajících Bytostí je v Poradní Komnatě Šambaly ještě skupina čtyř Bytostí, které jsou na naší planetě reprezentanty čtyř Maharadžů neboli Pánů Karmy v sluneční soustavě, kteří jsou obzvláště zainteresováni na evoluci lidského království v současné době. Činnost těchto čtyř je spojena:

S rozdělením Karmy čili lidského osudu jednotlivců a skrze nich i skupin.

S vedením a udržováním kronik Akaši. Starají se o Síň Záznamů, čili – jak říká křesťanská Bible – o „záznamy v Knize“. Křesťanský svět je zná jako Zapisující Anděly.

S členstvím ve Sluneční Radě. Jedině Oni mají právo v době trvání cyklu světa opustit hranice planetárního schématu a účastnit se Rady Slunečního Loga. Jsou tedy doslova planetárními prostředníky, jelikož reprezentují náš Planetární Logos a vše, co je s Ním spojeno, ve vyšším schématu, kterého je On součástí.

S těmito Pány Karmy spolupracují veliké skupiny Zasvěcenců a Dévů, jejichž úkolem je náležité a spravedlivé uspořádaní:

Karmy světa,
Karmy rasy,
Karmy národa,
Karmy skupiny,
Karmy jednotlivce.

Oni zodpovídají Planetárnímu Logu za správnou manipulaci těmito silami a tvořivými činiteli, které v příslušném čase a období přivádějí na zemi různé Duše prostřednictvím různých paprsků.

S těmito skupinami máme málo společného, jelikož se s nimi kontaktují teprve Zasvěcenci třetího a vyšších stupňů.

Zbývající osazenstvo Hierarchie se dělí do tří hlavních a čtyř pomocných skupin. Z přiložené tabulky je patrné, že každou z těchto skupin vede jeden z těch, kterým říkáme Tři Veliký Pánové.

Činnost Manu

První skupinu vede Manu. Je nazýván Vaivasvata Manu a je Manu páté mateřské rasy. Je ideálním člověkem, čili myslitelem a prototypem naší arijské rasy. Řídil její osudy od samého úsvitu, téměř po sto tisíc let. Jiní Manu přicházeli a odcházeli a na Jeho místo v relativně blízké budoucnosti přijde někdo jiný, až On sám se ujme vyšší činnosti. V těsné spolupráci s Ním zůstává Manu čtvrté mateřské rasy, její reprezentant a pravzor. Je v pořadí druhým Manu čtvrté mateřské rasy, této pozice se ujal po svém předchůdci v posledním období zanikající Atlantidy a střediskem jeho vlivu je Čína. Zůstal na své pozici, aby podněcoval vývoj této rasy a časem ji dovedl ke konečnému zániku. Období činnosti všech Manu se prolínají, avšak již není na naší planetě reprezentant třetí mateřské rasy. Vaivasvata Manu prodlívá v Himalájích a soustřeďuje okolo sebe v Šigatse ty, kdo jsou bezprostředně spojeni se záležitostmi Arijů v Indii, Evropě a Americe a také ty, kteří se časem budou zabývat příští, šestou mateřskou rasou. Plány jsou načrtnuty na celé epochy dopředu, střediska energie vznikají celá tisíciletí dříve, než budou zapotřebí. Díky moudré předvídavosti těchto Božských Lidí není nic ponecháno náhodám, protože vše se vyvíjí v uspořádaných cyklech, v souladu s pravidly a zákonem, ačkoliv v rámci karmických omezení.

Práce Manu spočívá převážně v řízení, vedení planetární politiky, na vytváření, řízení a rozklad rasových typů a forem. Jsou Mu svěřeny Záměr a Vůle Planetárního Loga. On zná bezprostřední cíl daného cyklu evoluce, který řídí a Jeho úkol spočívá v dokonání této Vůle. Spolupracuje s Dévy staviteli úžeji než Jeho Bratr – Kristus, ježto mu byl svěřen úkol stanovení typu rasy a oddělení skupin, ze kterých se rasy vyvinou, On manipuluje sílami pohybujícími zemskou kůrou, které vynořují a potápějí kontinenty. On řídí všude rozumem státníků tak, aby ovládání dané rasy bylo v souladu s tím, co bylo pro ni požadováno a aby vznikly podmínky k vytvoření nějakého zvláštního typu. Tento druh práce je v současnosti patrný v Severní Americe a v Austrálii.

Energie, která proniká Manu, proudí z hlavového centra Planetárního Loga skrze mozek Sanat Kumary, který v sobě jako čočka soustřeďuje všechny planetární energie. Manu koná pomocí dynamické meditace ve svém hlavovém centru a výsledků dosahuje cestou dokonalého uvědomování si toho, čeho má být dosaženo, silou vizualizace toho, co musí být vykonáno pro dosažení výsledků, a díky znalosti předávání svým pomocníkům tvůrčích, jakož i ničitelských energií. A to vše je konáno silou vysloveného zvuku.

Činnost Učitele Světa - Krista

Řídícím druhé skupiny je Učitel Světa. To je ta Vysoká Bytost, kterou křesťané nazývají Kristem. Na Východě je znám také jako Bodhisatva a jako Maitreya a zbožní mohamedáni Jej očekávají pod názvem Iman Madhi. Bdí nad osudy Života asi od roku 600 před křesťanstvím. Žil na zemi a mezi lidmi již dříve, nyní Ho lidé opět očekávají. Je velikým Pánem Lásky a Soucitu, stejně jako Jeho předchůdce Budha byl Pánem Moudrosti. Skrze Něj proudí energie druhého aspektu, která k němu proudí ze srdečního centra Planetárního Loga skrze srdce Sanat Kumary. Koná prostřednictvím meditace v srdečním centru. Je Učitelem Světa, Mistrem Mistrů a Instruktorem Andělů. Bylo Mu svěřeno řízení duchovních údělů lidí a rozvíjení jejich uvědomování, že každý člověk je Božím dítkem a synem Nejvyššího.

Stejně jako Manu je zaměstnaný poskytováním typu a formy, skrze něž se vědomí může rozvíjet a shromažďovat zkušenosti umožňující Existenci – v nejširším významu tohoto slova; stejně tak je úkolem Učitele Světa řízení tohoto obydlí vědomí v jeho aspektu života, čili ducha a jeho posilování uvnitř formy, aby časem osvobozený duch mohl odhodit formu a vrátit se tam, odkud vzešel. Potom co Kristus opustil zemi, jak celkem přesně popisuje biblické vyprávění (ačkoliv s mnoha chybami v podrobnostech), přece zůstal mezi syny člověka. Ve skutečnosti nás nikdy neopustil, odešel jen zdánlivě. Všichni, kteří znají Jeho cestu, Jej mohou vidět v Jeho fyzické podobě. Pobývá v Himalájích a velmi úzce spolupracuje se svými dvěma Bratry: Manu a Mahačohanem. Den co den se na svět snáší jeho požehnání; dennodenně stává v zahradě pod vysokou borovicí a v době západu slunce pozvedá své dlaně a žehná všem, kteří pravdivě a vážně usilují. Zná všechny hledající a světlo, které jim posílá – ačkoli si toho nemusejí být vědomi – posiluje jejich touhy, rozněcuje jiskru životního zápasu a dodává impuls aspirantům, až nastane ten významný den, kdy se ocitnou tváří v tvář Tomu, který byvše sám povznesen (v okultním významu) a povýšen, přitahuje k sobě všechny lidi – jako Zasvěcující do posvátných mystérií.

Činnost Vládce Civilizace - Mahačohana

V čele třetí skupiny stojí Mahačohan. Vládne jí déle než Jeho Dva Bratři se svými skupinami, jelikož svůj úřad může vykonávat po dobu trvání několika mateřských ras. Reprezentuje souhrn aspektu inteligence. Nynější Mahačohan však není tentýž, který stál v této pozici při založení Hierarchie v lemurské epoše. Tenkrát to byl jeden z Kumarů, čili Pánů Plamene, kteří se inkarnovali se Sanat Kumarou a od Něho pak převzal vládu náš současný Mahačohan, v době druhé mateřské rasy v epoše atlantské. Adeptem se stal v období „měsíčního řetězce“ a byl tím činitelem, díky kterému mnoho lidských bytostí vyznačujících se v současnosti vyšším stupněm vývoje se mohlo inkarnovat uvnitř atlantské mateřské rasy. Karmický vztah s Mahačohanem, jako jedna z příčin, udělal tuto eventualitu možnou.

Jeho práce spočívá ve starání se a posilování vztahu mezi duchem a hmotou, životem a formou, Já a Ne-já, jehož výsledkem je to, čemu říkáme civilizace. Manipuluje přírodními silami a je hlavním zdrojem projevu elektrické energie v nám známé podobě. Jelikož reprezentuje třetí, čili tvůrčí aspekt, proto energie Planetárního Loga k Němu pramení z hrdelního centra. Je to On, kdo rozličnými způsoby umožňuje svým Bratřím Jejich konání. Jemu jsou předávány Jejich plány a přání a On dává pokyny mnoha dévům a činitelům.

Čili máš Vůli, Lásku a Inteligenci reprezentovanou v tamtěch třech Vysokých Vládcích. Máš Já a Ne-já a jejich vzájemný vztah sloučen v jednotě projevu. Máš vládní systém rasy, její náboženství a civilizaci tvořící soudržný celek. A máš fyzický projev, aspekt lásky anebo touhy a mysl Planetárního Loga rozpracován v objektivitě. Mezi těmito třemi Pány existuje co nejtěsnější spolupráce a jednota. Každý jejich postup, plán a událost existuje v jejich spojeném vědomí. Denně se stýkají v Šambale s Pánem Světa a veškeré řízení záležitostí spočívá v Jejich rukou a v rukou Manu čtvrté mateřské rasy. Učitel Světa koná v spojení se čtvrtou a pátou mateřskou rasou.

Každý z Vysokých Vládců těchto tří oddělení řídí řadu Jim podřízených úřadů; oddělení Mahačohana se dále dělí na pět divizí, které ovládají čtyři nižší aspekty Hierarchické vlády.

Pod vedením Manu pracují vladařové po celém světě. Například Mistr Jupiter, nejstarší z Mistrů, kteří v současnosti pomáhají lidstvu ve fyzickém těle, je regentem Indie. Mistr Rakoczi je regentem Evropy a Ameriky. Měli bychom vědět, že ačkoliv Mistr R. patří k sedmému paprsku a proto je podřízen energii oddělení Mahačohana, přesto v rámci Hierarchie může konat a koná prozatím pod vedením Manu. Regenti ovládají a spravují vládu nad kontinenty a národy a řídí – ač neznámí – jejich osudy. Ovlivňují státníky a panovníky, inspirují je, posílají mentální energii řídícím skupinám a týmům a dosahují tak požadovaných výsledků, kdekoli se setkáváme se spoluprací a citlivou intuicí mezi mysliteli.

Učitel Světa řídí osudy všech velkých náboženství prostřednictvím skupin Mistrů a Zasvěcenců, kteří vedou různé ideologické školy. Mistr Ježíš je například zdrojem inspirace křesťanských církví a všude je řídí. Ačkoliv ve skutečnosti je adeptem šestého paprsku a podléhá Mahačohanovi, nyní však koná pro dobro křesťanstva pod velením Krista. Jiní Mistrové mají obdobné úkoly v rámci velkých náboženství Východu a různých západních filozofických škol.

V oddělení Mahačohana, v jeho pěti oddílech pracuje mnoho Mistrů spojených s evolucí Dévů a s aspektem inteligence člověka. Jejich rozdělení odpovídá čtyřem menším paprskům vlastností, čili atributů:

1. Paprsku Harmonie, čili Krásy,
2. Paprsku Exaktních Nauk, čili Vědy,
3. Paprsku Vášně, čili Abstraktního Idealizmu,
4. Paprsku Právního Řádu, čili Magie,

obdobně jako tři Pánové v čele svých oddělení reprezentují tři hlavní paprsky:

I. Vůli, čili Sílu,
II. Lásku, čili Moudrost,
III. Aktivní Inteligenci, čili Schopnost Přizpůsobení.

Tyto čtyři paprsky, čili přívlastky mysle spolu s třetím paprskem inteligence – po příkladu Mahačohanovy syntézy – spolu tvoří souhrnný pátý princip rozumu, čili manas.


Zdroj: Alice Bailey & Djwhal Khul "Initiation, Human and Solar"

© Preklad: Alina Motyková, Lydie Chytrová, Ludmila Kaletová, Yezid

exkluzívne.cez.okno