Zasvěcení lidská a sluneční - 6. kapitola

Lóže Mistrů

takaki17


Oddělení Hierarchie

V okruhu celé hierarchické skupiny tvoří dvě Lóže:

a) „…“ Lóži, která zahrnuje Zasvěcené výše páté iniciace a skupinu Dévů, tj. Andělů,
b) Modrou Lóži, ve které se nacházejí všichni zasvěcenci třetího, čtvrtého a pátého zasvěcení.

Níže máme velkou skupinu zasvěcených první a druhé iniciace a učedníky různých stupňů. Učedníci jsou považováni za patřící do Lóže, i když nejsou doslovně jejími členy. Nakonec máme ty ve zkušební době, kteří očekávají, že díky vytrvalé snaze dosáhnou přijetí.

Z jiného pohledu můžeme říci, že členové této Lóže tvoří sedm skupin, ze kterých každá zastupuje jeden ze sedmi druhů energie, vyzařujících z Planetárního Loga. Původně byly rozděleny na tři skupiny, protože v evoluci vždy vystupuje vyšší trojice (projevující se třemi oddíly), a dále na sedm, které se zase projevují v trojím rozlišení a v sedmerém. Studenti by si měli zapamatovat, že námi projednávané rozdělení se týká činnosti Hierarchie ve spojení se čtvrtým královstvím a že se týká těch Mistrů, kteří pracují v spojení s lidstvem. Co se týče evoluce dévů, celé rozdělení zase vypadá jinak.

Existují ještě jiné aspekty práce Hierarchie, např. spojené s královstvím zvířat. Tento úkol povolává k činnosti pracovníky a adepty úplně rozdílné od těch, kteří slouží čtvrtému, tj. Lidskému království. Proto by si studenti měli pamatovat, že všechny tyto detaily jsou relativní a že celá činnost a personál Hierarchie je nekonečně větší, než se zdá při povrchním čtení těchto stránek. Zajisté jednáme zejména s těmi, kteří by mohli být považováni pro svou prvořadou práci, že slouží lidskému království, jsme zaujati projevem tří božských aspektů. Ale jiná oddělení jsou vzájemně závislá a práce postupuje jako jeden syntetický celek.

Pracovníků, tj. Adeptů starajících se o rozvoj lidské rasy máme šedesát tři, když k tomu připočítáme tři Velké vládce, to znamená devětkrát sedm – nutných pro tuto práci. Čtyřicet devět z nich koná – jestli to tak můžeme říct – exotericky, a čtrnáct – esotericky, pracujíc s více subjektivní stránkou projevu. Pouze některá jejich jména jsou lidem známa, v mnoha případech se nedoporučuje prozrazovat, kým jsou, kde přebývají a jaká je přesně sféra jejich činnosti. Velmi málo z nich, díky skupinové karmě a ochotě obětování, v průběhu posledních sta let vystoupilo před zraky veřejnosti, a proto určité informace o nich mohou být uvolněny. Dosti veliký počet lidí na světe si dnes uvědomuje jejich existenci nezávisle na jakékoliv myslitelské škole, a uvědomení, že ti, které takto znali osobně, jsou pracovníci ve veliké a sjednocené schéma úsilí, mohou povzbudit ty, kteří jsou opravdu znalí, aby dosvědčili svoje vědění, a takto zavést popři veškeré kontroverzi skutečnost jejich práce. Určité okultní školy a školy teozofického snažení tvrdili, že jsou jediným zdrojem jejich učení, a jediným východiskem pro jejich snažení, čímž omezují limitují to, co dělají, a formulují předpoklady, které čas ani okolnosti nebudou moct doložit. Oni zajisté konají prostřednictvím takových skupin myslitelů a ve velké míře se podílejí svými silami na činnosti tohoto druhu organizací. A přesto mají všude své učedníky a následovatele, konají skrze mnoho těl a projevují se skrze různé aspekty učení. Na celém světě se nyní vtělují učedníci těchto Mistrů za jedním jediným účelem – účasti v konání a činnostech různých kostelů, vědeckých institucí a filozofických směrů pro to, aby rozšiřovali pravdu a způsobovali vnitřní růst a rozkvět těch organizací nebo rozkol a rozpad, když je toho potřeba, jestli jiná cesta není možná. Bylo by moudré, kdyby okultní badatelé se snažili všude sdělovat tyto skutečnosti a vytvořili si schopnost rozeznání vibrací Hierarchie, projevujících se prostřednictvím žáků v nejméně pravděpodobných místech a skupinách. V souvislosti s činností Mistrů a působením skrze učedníky prohlašujeme: všechny různorodé myslitelské školy, posilované energií Lóže, jsou vždy založeny nějakým učedníkem, nebo několika učedníky a na těchto žácích, a ne na Mistru leží zodpovědnost za výsledky a výsledná karma. Způsob postupu je přibližně následující: - Mistr odhalí učedníkovi záměr vývoje, zaměřený na nejbližší časové období, a dá mu vědět, že takové nebo jiné rozvinutí ideje by bylo žádoucí. Věcí učedníka je zjistit nejlepší metodu k dosažení cíle a připravit plány, díky kterým by bylo možné dosáhnout jistého procenta úspěšnosti. A tehdy učedník startuje svůj plán, organizuje jeho provedení, zakládá sdružení nebo organizaci a šíří nutné učení. Je zodpovědný za výběr správných spolupracovníků, za svěření práce těm, kteří se pro ni hodí nejlépe a za sdělování učení v přiměřeném tvaru a šatu. Mistr pouze se zájmem a přejícně hledí na snahy žáka tak dlouho, pokud obsahují prvotní vysoký ideál a žák postupuje cestou čistého altruismu. Mistr ho neobviňuje, když bude chybovat ve výběru svých spolupracovníků nebo zápasit s neschopností vylíčit pravdu. Jestli si vede učedník dobře a jeho práce postupuje a rozvíjí se shodně se záměrem Mistra – bude stále vlévat své požehnání na jeho činnost. Kdyby ovšem selhal nebo jeho nástupci se odvrátili od původního záměru, šíříc bludy jakéhokoliv druhu, tehdy z lásky a soucitu Mistr vezme zpět své požehnání a zastaví příliv své energie a povzbuzení pro to, co by snad mělo radši zemřít. Formy se mohou objevovat a mizet, zájem a požehnání Mistra proudí tím nebo jiným kanálem, práce se může rozvíjet prostřednictvím jednoho média, nebo jiného, ale síla života vždy potrvá a buď zboří formu pro něj nedostatečnou nebo ji využívá do té doby, dokud stačí pro jeho bezprostřední potřebu.

Někteří Mistři a jejich úkoly

K první velké skupině, kterou vede Manu, patří dva Mistři: Mistr Jupiter a Mistr Moria. Oba již obdrželi více než pátou iniciaci, při čemž Mistr Jupiter, Regent Indie, je považován celou Lóži mistrů za nejstaršího. Pobývá v horách Nilgery, v jižní Indii. Nepatří k těm Mistrům, kteří obyčejně přijímají žáky, jeho žáky jsou totiž zasvěcení učedníci vyšších stupňů a velké množství Mistrů. V jeho rukou jsou otěže vlády Indie a velké části severního pohraničí. Byl mu uložen svízelný úkol posléze vyvést Indii ze současného chaosu a nepokojů a spojení jejich různých národů v konečném sjednocení v celek. Mistr Moria je jedním z nejvíce známých adeptů Východu. Jeho žáky je velký počet Evropanů a Američanů. Je Radžputánským knížetem a přes mnoho desetiletí měl směrodatnou úlohu v záležitostech Indie.

Mistr Moria úzce spolupracuje s Manuem a sám zaujme úřad Manua v šesté mateřské rase. Obdobně jako jeho bratr Mistr K.H. pobývá v Šigatse, v Himálajích a je proslulou postavou pro obyvatele této vzdálené vesnice. Je vysokým mužem s impozantním vzhledem, tmavými vlasy, bradou a očima. Zdá se, že vypadá přísně, ale prozrazuje ho výraz jeho očí. On a jeho bratr, Mistr K.H., pracují v úzké jednotě, téměř jako jeden, konají tak již mnoho stovek let a konat budou dál. Mistr K.H. se připravuje pro převzetí místa Učitele Světa, když jeho nynější držitel, s nástupem šesté mateřské rasy, místo opustí pro vyšší práci. Domy, ve kterých bydlí oba Mistři, stojí blízko sebe, a oba mnoho času pobývají spolu v úzké spolupráci. Protože Mistr M. působí prostřednictvím prvního paprsku vůle nebo moci, jeho práce závisí ve velké míře na provedení plánů současného Manua. Je inspirací státníků na zemi a zachází se silami působícími skrze Mahačohana, které vytváří potřebné podmínky pro posílení evoluce ras. Pod jeho vlivem konají na fyzické úrovni významní státníci různých národností s mezinárodními ideály. S ním spolupracují někteří velcí Dévové mentální úrovně a tři velké skupiny andělů mentálního stupně v spojení s menšími dévy, kteří oživují myšlenkové formy. Tímto způsobem myšlenkové formy Průvodců rasy zůstanou oživené k užitku celého lidstva.

Mistr M. řídí svými pokyny velký soubor žáků a pracuje v spojení s mnohými esoterickými a okultními organizacemi a koná skrze politiky a státníky světa.

Mistr Kut Humi je též velice proslulý na Západě a má všude mnoho žáků. Pochází z Kašmíru, i když jeho rodina přišla původně z Indie. Je také zasvěcujícím vysokého stupně a působí na druhém paprsku Lásky a Moudrosti. Je to člověk urozeného vystupování, vysokého vzrůstu a trochu jemnější stavby než Mistr M. Kůži má světlou, vlasy a bradu zlatohnědé, oči překrásně tmavomodré, ze kterých proudí láska a moudrost věků. Má velké zkušenosti a vědomosti, vzdělával se původně na jedné britské universitě a mluví plynule anglicky. Jeho knižní vědomosti jsou široké a rozsáhlé. Vybrané knihy a literatura v různých jazycích našla svoje místo v jeho himálajské studovně. Hlavně se totiž zajímá oživováním jistých velkých filozofií a zajímá se mnoha dobročinnými organizacemi. Jeho úkolem je především podnícení projevů lásky, latentních v srdcích všech lidí, a probouzení uvědomování rasy, vnímání velké základní skutečnosti bratrství.

Nyní Mistr M., Mistr K.H. a Mistr Ježíš se intenzivně zajímají prací na spojení, jak jen to bude možné, východní a západní myšlenkových směrů tak, aby velké náboženství Východu s pozdějším vývojem Křesťanské víry ve všech jejich mnoha rozvětveních, se mohly vzájemně podporovat. Časem je naděje, že tímto způsobem vznikne jedna velká universální Církev.

Mistr Ježíš, který je ústředním bodem energie, která teče různými katolickými kostely, má nyní Sýrské tělo a žije v jisté části Svaté země. Cestuje často a pobývá značný čas v různých částech Evropy. Pracuje zvláště s masami více než s jednotlivci, i když kolem něho je velké množství žáků. Je mistrem šestého Paprsku oddanosti nebo-li abstraktního idealismu. Jeho žáci se často vyznačují fanatismem a oddaností, jaké v začátcích křesťanství charakterizovalo mučedníky. Je spíše bojovná osobnost tuhé disciplíny, železných zásad a vůle. Je vysoký, štíhlý, obličej má podlouhlý a úzký, černé vlasy, bílou kůži a pronikavé modré oči. Jeho současná práce je mimořádně zodpovědná, byl mu totiž svěřen úkol vyvést myšlení Západu z jeho současného stavu neklidu a navést jej k míruplným vodám jistoty a vědění, a připravit v Evropě a Americe cestu pro možný příchod Učitele Světa. Je dobře známý z Bible. Poprvé se objevil ve vyprávění jako Jošua syn Nuny, později v časech Ezry jako Ješua, obdržel třetí iniciaci, jak o tom hovoří Kniha Zachariáše, jako Jošua. V Evangeliích je znám dvěma velkými oběťmi: ze kterých první bylo postoupení svého těla pro službu a užitek Krista, a druhou velké zřeknutí se, charakteristické pro čtvrté zasvěcení. Jako Apollonius z Tyany obdržel pátou iniciaci a stal se Mistrem moudrosti. Od této doby zůstal pracovat v křesťanské církvi, rozmnožujíc a rozvíjejíc zárodky opravdového duchovního života, které můžeme nalézt mezi členy všech sekt a divizí a neutralizuje – tak daleko jak je to možné – omyly a chyby teologů a duchovních. Je zajisté velkým vůdcem, stratégem a moudrým vykonavatelem, a ve věcech církve úzce spolupracuje s Kristem, zastupuje ho kdykoliv může jako jeho prostředník. Nikdo nezná tak dobře a tak moudře problémy Západu, nikdo není tak úzce v kontaktu s lidmi, představujícími to nejlepší v křesťanském učení a nikdo si není více vědom potřeb současné doby. Někteří velcí preláti anglikánské a katolické církve jsou jeho moudrými činiteli.

Mistr Djwhal Khul nebo Mistr D.K, jak ho často nazývají, je dalším adeptem působícím na druhém paprsku Lásky a Moudrosti. Je posledním adeptem, který prošel iniciací a obdržel páté zasvěcení v roce 1875 a nadále pobývá v tomto těle, i když většina Mistrů obdržela iniciaci v minulých vtěleních. Jeho tělo není proto mladé. Je Tibeťanem. Je velmi oddán Mistru K.H. a obývá malý dům blízko většího domu Mistra. Za jeho ochotu sloužit jiným a konat vše, co je potřebné, byl pojmenován: „Posel Mistrů“. Je velmi vzdělaným a má více znalostí o paprscích a planetárních Hierarchiích slunečního systému než kterýkoliv z Mistrů. Spolupracuje s těmi kteří léčí, neznám a neviditelný pomáhá hledačům Pravdy ve velkých laboratořích světa. Spolupracuje se všemi, kteří zásadně chtějí vyléčit a uzdravit svět, s velkými charitativními organizacemi, jako je Červený Kříž. Zajímá se rovněž o mnoho žáků různých Mistrů, kteří mohou čerpat z jeho učení. V průběhu posledních deseti let odlehčil Mistra M. a Mistra K.H. od velké části jejich práce, přebírajíc na určitou dobu některé jejich žáky a učedníky. Pracuje rovněž ve významné míře se soubory Dévů éteru, Dévů léčitelů, kteří s ním spolupracují na léčení některých fyzických nemocí lidstva. Nadiktoval velkou část základní a významné knihy s názvem „Tajná doktrína“ a ukázal H.P. Blavatské mnoho obrazů a sdělil jí mnoho údajů, nacházejících se v této knize.

Mistrem, který se zajímá zejména příštím vývojem rasových záležitosti v Evropě a vývojem myšlení v Americe a Austrálii, je Mistr Rákóczi. Je Maďar a jeho sídlo je v Karpatech. Dříve byl známou osobností u maďarského dvora. Zmínky o něm je možno rovněž objevit ve starých historických knihách. Byl znám na světové scéně jako hrabě de Saint Germain, a ještě dříve jako Roger Bacon a Francis Bacon. Zajímavé je, že když – jako Mistr R. - řídil vnitřní záležitosti Evropy na skrytých úrovních, jeho jméno – jako František Bacon – se objevilo na veřejném fóru v soudní při Bacon – Shakespeare. Je spíše nižší výšky, štíhlý, s černou špičatou bradou a hladkými černými vlasy. Nepřijímá tolik žáků jako dříve jmenovaní Mistři. Společně s Mistrem Hilarionem pracuje nyní s většinou západních žáků na třetím paprsku. Mistr R. koná, působíce přes sedmý paprsek, to je paprsek rituální magie nebo-li obřadu. Převážně používá esoterický rituál a ceremoniál, protože ho hluboce zajímají dosud neznámé výsledky: ceremonie Zednářských lóží, různých bratrství a všech církví. V mistrovské lóži ho obyčejně zvou „Hrabě“. Působí v Americe a Evropě jako hlavní vykonavatel plánů Rady lóže. Někteří mistři tvoří totiž kolem tří vládců vnitřní skupinu a setkávají se na velmi častých poradách.

Na pátém paprsku konkrétních vědomostí nebo-li vědy nacházíme Mistra Hilariona, který v minulé inkarnaci byl Pavlem z Tarsu. Nyní jeho tělo pochází z ostrova Kréta, většinu času ale tráví v Egyptě. Daroval světu okultní pojednání pod názvem „Světlo na stezce“, a jeho práce je zajímavá pro širokou veřejnost, zejména v době současné krize, spolupracuje totiž s lidmi, kteří pracují na rozvoji své intuice, a řídí a přetváří velké zájmové směry, které směřují ke stržení závojů z duchovního světa. Je energií která všude skrze učedníky povzbuzuje skupiny v psychickém výzkumu a on to byl, kdo byl zasvěcen, a prostřednictvím jeho různých žáků se děje spirituální posun. Má pod dohledem všechny ty, kteří se vyznačují psychickými vlastnostmi vyššího řádu a pomáhá jim rozvinout jejich síly pro dobro skupiny, a zůstává ve styku s některými Dévy astrální roviny a spolupracuje s nimi takovým způsobem, aby hledačům pravdy otevíral přístup do vnitřního světa, skrytého za světem hrubé materie.

Nemnoho můžeme říci o dvou anglických Mistrech. Nikdo z nich nepřijímá žáky v tom významu, jako Mistr K.H. s Mistrem M. Jeden z nich, který pobývá ve Velké Británii, má v rukou řízení celé anglosaské rasy, a připravuje plány jejího příštího rozvoje a další evoluce. Je schován za dělnickým hnutím celého světa, utváří ho, přeměňuje a řídí. Díky jeho vedoucí ruce se zvedá příliv demokracie. Po dnešním neklidu v demokracii, jejím současném zmatku a chaosu, se vynoří příští všeobecný stav ve světě, jehož základní notou bude spolupráce a rozšíření místo soutěžení a centralizace.

Můžeme připomenout ještě jednoho Mistra: Mistr Serapis, nazýván často Egypťanem. Je to Mistr čtvrtého paprsku a skrze něj čerpají energii a dostávají podnět velké proudy umění světa a evoluce hudby, malířství a dramatického umění. Nyní většinu svého času a pozornosti věnuje práci pro evoluci dévů, to je andělů a bude to dělat tak dlouho, až dokud jejich prostřednictvím a pomoci neumožní velké objevy ve světě hudby a malířství v bezprostřední budoucnosti. Nic víc o něm říci nemůžeme, ani odkrýt místo jeho pobytu.

Pod vedením Mistra R. koná v Severní Americe Mistr P. Je esotericky spojen s různými vědami myšlení, takovými jako „Christian Science“ a „New Thought“ (Křesťanská věda a Nová mysl). Oba tyto směry zůstaly založeny Lóži za účelem snahy poučit lidi o skutečnosti neviditelného světa a o tvůrčí moci mysli. Mistr P. koná skrze čtvrtý paprsek, má irské tělo, a místo jeho bydliště nesmíme sdělit. Převzal hodně práce Mistra Serapise od té doby, kdy tento věnuje svůj zájem evoluci dévů.

Současné konání Hierarchie

Jistá fakta, související s těmito mistry a jejich současná a budoucí činnost tady mohou být sděleny. Za prvé, jejich práce je spojena s přípravou žáků pro jejich použitelnost ve dvou příštích velkých událostech: když přijde Učitel Světa v polovině nebo koncem tohoto století a se založením nové šesté podrasy a s přestavbou současných podmínek pro svět. Současná rasa je pátou podrasou páté mateřské rasy a pracovní tlak, řízený Mahačohanem, na pátým paprsku rozumu je velmi velké. Mistři jsou velmi zatížení a velká část jejich práce z rozsahu učení žáků zůstala pověřená zasvěceným a více zaučeným žákům, kromě toho někteří mistři prvního a druhého paprsku na nějaký čas převzali žáky z oddělení Mahačohana.

Za druhé, mistři musí v jak nejširším měřítku připravit svět ke přijetí Učitele světa a udělat příslušné kroky pro jejich vlastní příchod mezi lidmi, což mnoho z nich udělá jistě ke konci tohoto století. Vytváří se mezi nimi nyní zvláštní skupina, konečně se připravující pro tento úkol. Bude se to týkat zejména Mistra M., Mistra K.H., a Mistra Ježíše v posledním čtvrtstoletí nynějšího věku. I když jiní Mistři se taky zúčastní, s těmi třemi, s jejich funkcí a jmény by se měli lidé přednostně seznámit. Dva jiní Mistři, kteří konají na sedmém paprsku nebo paprsku ceremoniálu a pracují s Mistrem R., mají úkol hlídání rozvoje určených činností v době příštích patnácti let. Můžeme tady důrazně potvrdit, že před příchodem Krista budou dokonány příslušné změny, aby v čele všech velkých organizací se nacházel mistr nebo zasvěcený, který prošel třetí iniciací. Ve předu některých velkých okultních spolků, světového zednářství a různých velkých oddílů církve budou stát mistři nebo zasvěcení, bydlící mezi mnoha národy země. Právě tato činnost mistrů se nyní rozvíjí a všechny jejich snahy jsou obráceny k tomu, aby dosáhli úspěšné završení. Hromadí všude lidí, kteří nějakým způsobem projevují schopnost reagování na vyšší vibrace, a snaží se zesílit jejich vibrace, aby je připravili pro potřebnou činnost v době příchodu Krista. Významný den je dnem příležitosti – protože, když přijde tato doba, lidští synové budou pociťovat neobyčejné zesílení vibrací. Ti, kteří již nyní udělají nutnou práci, budou moci udělat velký krok dopředu a projít bránou zasvěcení.


Zdroj: Alice Bailey & Djwhal Khul "Initiation, Human and Solar"

© Preklad: Alina Motyková, Lydie Chytrová, Ludmila Kaletová, Yezid

exkluzívne.cez.okno