Tetraedr – element ohně

ctyrsten pruhledny

Pozitivní kvality: činorodý, dynamický, charismatický, aktivní, strhující, motivující, vášnivý, srdečný, ochranný, ochotný pomoci, zvládající, kreativní, inovativní, budující, spojující, vytvářející a zvyšující sílu a energii, vůdčí duch, bezpečí, teplo, láska, odvaha, chrabrost, rozhodnost, víra a důvěra.

Negativní kvality: cholerický, agresivní, egocentrický, zraňující, ničivý, využívající, vyčerpávající, zotročující, překračující hranice, bezohledný, bojovný, hašteřivý, výbušný, velikášský, fanatický, expandující, sebepřecenění, zlost, vztek, nenávist, energetický vampyrismus, žárlivost, netrpělivost.

Tetraedr je těleso s nejostřejšími úhly. Pojmenování tetraedr pocházi z řečtiny a znamená v překladu „čtyřstěn“.

Tetraedr se skládá ze:

- 4 rovnostranných trojúhelníků

- 4 vrcholů

- 6 hran

Rozložíme-li tetraedr, dostaneme trojúhelník. Díky svému špičatému tvaru je toto těleso symbolem zocelujícím síly tepla a ohně.

Trojúhelník je přiřazen ohnivému elementu, vede nás přímo do říše ohně a všech jejích dimenzí. Tetraedr sestávající se z trojúhelníků tak podporuje lidskou ohnivou energii. S tímto tělesem bychom měli zacházet velmi obezřetně. Ačkoliv dokáže hluboce uzdravovat, umí stejně hluboce zranit.

V přírodě najdeme tetraedr u trnů, ostnů, žihadel, klínů, ostrých profilů hor.... Má širokou základnu, z níž vybíhá vzhůru do špice. Spousta dopravních značek, upozornění a připomínek bývá označována právě červeným trojúhelníkem. S elementem ohně bychom měli zacházet velmi pozorně, protože dokáže mnohé různým způsobem zničit a tyto destrukce bývají často nevratné. Je to element, který rozkládá a proměňuje.

Tetraedr se skládá z trojúhelníků. Číslo tři označuje sílu projevení se, vzestupu, vyššího vedení a spojení s ohněm, plameny a světlem. Aby se věci mohly projevovat, měli bychom je vyslovit nebo opakovat třikrát a tak je nabít energií. Číslo tři vytváří dokonalé vibrující pole, v němž je možné mnoho z toho, co považujeme za nemožné. Trojka je posvátné číslo, spojená s nadpřirozeným a transpersonálním. Číslo, jež je vhodné nejen pro konfrontaci věcí, nýbrž pro jejich průnik. Tak lze spojovat protiklady a ostré přechody. Číslo tři hraje velkou roli v mýtech, legendách, pohádkách, rituálech a zasvěcení. Nad kolébkou se skláněji tři sudičky. Ježíš vstal z mrtvých třetí den. Člověk prochází třemi základními stádii: zrozením, životem a smrtí. Trojice obsahuje vše duševní a tělesné – začátek, střed a konec. Přímky, plochy a tělesa stejně jako tři akordy oktávy, kvinty a tercie tvoří harmonii. Z červené, žluté a modré vzniká neuvěřitelné množství barevných kombinací. Symbolem trojjedinosti je trojúhelník s vševidoucím božím okem. Kdo třikrát narazí na stejnou věc nebo něco uslyší třikrát, měl by tuto zprávu brát vážně.

Oheň pochází z nitra země a z elektronového pásu okolo slunce. Světlo a teplo slunce umožňují na naší planetě život v této formě. Kdysi byl oheň posvátný a kněží ho střežili v různých podobách, aby jim pomohl zvýšit, očistit a rozpustit energii. Říká se, že první lidé pili světlo a jedli oheň. Oheň má alchymistické vlastnosti a proudy světla přinášejí poznání, vědění a osvícení.

Úlohou ohně je zvýšit, zasvětit, proměnit a očistit energii. Oheň dokáže zachvátit a rychle se rozšířit, očišťuje a vyjasňuje atmosféru a nabíjí ji. Rychle proměňuje věci z jednoho stavu do druhého. Dokáže nás spojit s vašími světy a dimenzemi, abychom získali poznání a vědomí.

Tetraedr v nás vyrovnává element ohně. Posvátná tvořivá energie ohně protéká naším tělem a přímo udržuje životní procesy. V našem srdci existuje pátá komora, brána k věčnosti. Když láska proudí, hřeje nás to u srdce. Pole srdce je 5000x silnější než pole rozumu a teplo, které tudy protká, lze změřit. Produkuje ho také sexualita, jež aktivuje systém energie. Aby se žena dostala do fáze plodnosti a mohla počít dítě, musí se otevřít 176 000 energetických drah. Když je dítě zplozeno, vzroste teplota těla v podbřišku a devět měsíců zůstane konstantně zvýšena. Je to velmi důležité, protože jen tak se může maličké tělíčko správně vyvíjet.

Když jde o obranu života, umíme uvolnit velmi mnoho energie. Ohni odpovídají sexuální orgány, kořenová čakra, žaludek, slezina a srdce. S ohněm a světelnými impulzy pracují rovněž nervy, reflexy a vegetativní nervový systém. Bez ohně, tepla a energie bychom nemohli existovat. Oheň umí rozdmýchat lásku a nadšení, poskytnout bezpečí, zvýšit energi mezi lidmi, otevřít energetické brány, čistit jemnohmotné energetické dráhy, ale také probouzet vztek, zuřivost a násilí.

Zasvěcením do ohně je oběť. Část energie v člověku se musí sklonit před nejvyšším světlem, sloužit mu a oddat se, tedy se obětovat, aby se vyšší síly světla očistily a Bůh mohl působit v nás a skrze nás.

Máme tři hlavní centra ohně. Oheň je v naší kořenové čakře a má co do činění s naší hnací silou. Spící kundalini může být probuzena a vedena vzhůru ohněm sexuality. Věčný plamen, který sídlí v našem srdci, se skládá ze zlaté (moudrost a poznání), růžové (láska a soucit) a modré (boží ochrana a vedení). Spojuje nás s nejvyšším vedenim, anděly, mistry a světelnými bytostmi duchovní říše. Veškerá moudrost už je v nás přítomna. Světlo je světlem našeho ducha, vědomím jednoty věcí, jež sílí s narůstajícím poznáním a stoupající silou ohně. Ohněm, plameny a světlem propojíme tři světla v nás a uspořádáme je podle nejvyššího světelného principu.

Léčení elementu ohně: působení fialovými plameny, očistit, odpustit, prominout, rozpustit, sloučit, zvládnutí sebe sama, práce se stíny, osvobození, slitování, odevzdání se, přechod ohně, nasměřování ohně do vyšších oblastí a dimenzí, tantra, tanec slunce, obřady ohně, odpuštění sobě samotnému, sport, meditace, kontemplace.

Praktická práce s tetraedrem: obezřetnost, proměna místo popření, práce se stíny, zpětná vazba, práce na vysvobození, rozpuštění šoků a traumat, zvyšování energie, tvořivá činnost, odpuštění, uvolnění starých energetických vazeb a blokád, čistit a uspořádat, rozpustit, rozhodnutí, odvaha a síla, proměnit myšlenky v čin, teplo a soucit, trpělivost a odevzdání, probuzení, aktivace světelného těla, nadšení a radost ze života, naplněná sexualita, léčení v oblasti sexuality, bdělost a přítomnost, činnorodost, léčení, úspěch.

Tetraedr slouží zasvěcení do vyšších světů. Je skvěle uzpůsoben pro rozpouštění starých vzorců a osvobození od nich. Lze s ním na konkrétních místech zvyšovat energii a nabíjet. Působé jako duchivní oheň, který svádí lid dohromady a poznáním, rozmluvou a odpuštěním urovnává staré události. Ruší energetická spojení, uvolňuje energetické dráhy a vede ke svobodě a tvůrčí síle, díky nimž zažijeme přísun energie a naučíme se řídit a vést ji udravujícím způsobem. Tetraedr čistí jemnohmotné dráhy a energetická pole každého druhu a nabíjí je novou světelnou energií. Pomáhá nám vybudovat světelné tělo, řídit a vést energii a rozpustit stará traumata a otřesy.