Oktaedr – element vzduchu

8sten pruhledny

Pozitivní kvality: zprostředkující, předávající, spojující, zábavný, optimistický, charismatický, nakažlivý, inspirativní, svoboda, nové horizonty, nápady, vize, Vyšší já, hudba, tón, slovo, komunikace, poznání, koncentrace duchovní energie, lehkost, radost, potěšení a hra, diplomacie, výřečnost, svěžest, nové směry

Negativní kvality: nestálý, nespolehlivý, náladový, nepřesný, kritický, nezaujímat pozici, neklidný, zvířený, nebýt sám sebou, lehkomyslný, třesky plesky, zrada, udavačství, vychloubání, nerad se rozhoduje, zkreslení informací, nepřilnavost

Oktaedr je přiřazen elementu vzduchu. Název pochází z řečtiny a znamená „osmistěn“.

Oktaedr se skládá ze:

- 8 stěn ve tvaru rovnostranných trojúhelníků

- 12 hran o stejné délce

- 6 vrcholů, v nichž se setkávají vždy 4 stěny

Je to rovnostranná pyramida se čtvercovou základnou. Vykazuje vysokou symetrii, protože všechny hrany, úhly a stěny jsou shodné a při pohledu z každého vrcholu vypadá těleso stejně.

Oktaedr je protikladem hexaedru. Jeho vrcholy působí méně špičatě než vrcholy tetraedru. Při položení na zem není ve srovnání s krychlí příliš stabilní. Položený v ruce ve vzpřímené poloze vypadá, jakoby se doslova vznášel. Měl by být umístěný v prostoru, otočený jednou špicí nahoru a druhou dolů, nejlépe v průhledné nádobě.

Vrcholy oktaedru odpovídají čtyřem světovým stranám a také doplňkovým směrům a v prostoru nahoru, do středu a dolů. Oktaedr podporuje lidskou energii vzduchu. Může se pohybovat všemi směry a měnit je, aniž by jako těleso změnil vzhled. Položíme-li na stěny oktaedru tetraedr, vznikne hvězdicový tetraedr. Kombinací oktaedru a krychle lze vytvořit mnohá další tělesa. U takových variant jde o spojení ducha a hmoty. Nejprve je tu myšlenka, nápad a z něj se rodí tvar.

Existují různé způsoby rozložení oktaedru. Podobně jako je vzduch pohyblivý a hravý, mohou i při rozložení oktaedru vzniknout různé tvary.

Kosočtverec, který je v oktaedru obsažen, je prastarým symbolem kultu slunce a měsíce, představuje spojení vědomí a nevědomí, ducha a intuice, duchovních sil materiálního stvoření z dřívějších dob. Slunce a měsíc rýsují kosmický vzor kosočtverce. Měsíc ho vykresluje dráhou své pouti po nebi. Kosočtverec zastupuje vědomé a skryté spojení, popisuje duchovní vztah mezi všemi věcmi a předměty, dále symbolizuje duchovní smýšlení a napojení na univerzální všepronikající sílu. Představuje zasvěcení do duchovního principu.

Tvary oktaedru vykazují kamenec a fluorit. Oktaedr podporuje a posiluje duchovní energii. Pyramidu nalezneme často ne ve zdvojené, ale v jednoduché formě jako střechu apod. Jedna pyramida oktaedru se nachází ve viditelném světě a druhá v neviditelném, neboť každá hustě vibrující forma je odrazem duchovního světa. Přináší světlo do různých vibračních oblastí a vede je zpět do jednoty. Zastupuje zkušenost každého ducha, jenž se může pohybovat a vyjadřovat v nekonečně mnoha tvarech. Vrchol odkazuje na pole jednoty, z níž vše pochází a v níž je vše spojeno.

Oktaedr má osm stěn a je tak spojen s číslem osm a proto i se znakem pro nekonečno. Číslo osm zastupuje dokončení. Oktávu, tedy vzdálenost od jednoho tónu k jeho nejbližšímu opakování, tvoří osm stupňů. Náš systém čaker má osm kruhů, v roce se koná osm výročních slavností, kolo dharmy má osm paprsků. V čísle osm se dokončuje sedmý princip zasvěcení a začíná nový stupeň bytí.

Skutečnost má nekonečnou povahu, obsahující nekonečné možnosti. Ticho, klid a síla vlastního středu napomáhají rozplynutí strachů a disharmonií, zvýšení vibrací nebo jejich použití ve správné míře tak, aby vznikla rovnováha a balanc a otevřely se vyšší dimenze skutečnosti. Oktaedr v sobě obsahuje tyto kvality. Zastupuje také osm hlavních směrů větru, z nichž přichází síla.

Číslo dvanáct reprezentuje dokončení a vibrace nové oktávě. Element vzduchu otevírá další roviny a dimenze. Přináší spojení, novou sílu a náplň a pomáhá nám zůstat ve spojení s vyššími světy.

Číslo šest zastupuje spojení a sjednocení.

Vzduch je posvátná síla. Původně sloužila blahodárnému sdílení energie v celém stvoření, v němž je vše vědomě a nevědomě spojeno a vzájemně ovlivněno. Vzduch spojuje veškerý život. Obnovuje, nese, zvyšuje a dopravuje nám vedle pohonné směsi kyslíku a dusíku, také energii světla (prána), je nosičem informací všeho druhu na dlouhé vzdálenosti a stará se o neustálou výměnu a vyváženost energie. Reprezentuje pružnost, úrodnost, plodnou výměnu, komunikaci, jednotu, obnovení, věčné mládí a krásu. Obsahuje jemnohmotnou výživu, jež zaopatřuje veškerý život až do úrovně nejmenšího atomu.

Pádem lidstva se započaly síly vzduchu zahušťovat a temnět. Postupně jsme ztratili napojení na jednotu a prožíváme oddělení, osamělost, hodnocení, odsouzení, tlak a temné iluze, jež jsme sami vyprodukovali. Naše myšlenky a emoce stvořily mraky energie, oddělující nás od pravého bytí. Přitom stačí znovu se naučit správně zacházet s tímto elementem, hluboce a usilovně praktikovat nadechování prány a cvičení světla a tmavá energetická pole se prosvětlí a my budeme moci znovu navázat spojení s božským vysíláním.

Vzduch je spojen s duchovní úrovní v nás, s naší silou myšlení a tak i s morfogenetickým polem a kolektivními silami lidstva. Kolektivní, všem lidem společné proudy myšlenek se mohou promítnout v malém i velkém měřítku skrze zákon příčiny a následku, například atmosféricky, tedy na počasí a okolí.

Naše myšlenky tvoří temná nebo světlem protékaná energetická pole – záleží na tom, jakou silou je naplníme. Když se soustředíme na pozitivní a silné myšlenky a vize a budeme je hluboce, vědomě a pravidelně sdílet s elementem vzduchu, bude energie proudit a my budeme vytvářet věci nové a jednat s jasností a s napojením na božské.

Každý den námi proudí živoucí dech a zaopatřuje nás. Bez dechu normální člověk nevydrží déle než tři minuty. Dechem nepřijímáme jen směs kyslíku a dusíku, ale také světelnou energii, pránu. Odnaučili jsme se správně dýchat a brát si tolik, kolik si světelné tělo žádá. Dříve jsme korunovou čakrou nadechovali energii světla do trubice prány a zásobovali tak celé světelné tělo. Když se k nadechování prány vrátíme, otevřeme se novému způsobu vnímání. Staneme se pozorovateli a tvůrci našich životních okolností a božské naplní naše potřeby a každou sekundu ponese náš život. Budeme jednat z vnitřního napojení a nikoliv jen reagovat na okolí.

V těle máme různé hmotné a jemnohmotné otvory, jimiž protéká energie dovnitř a ven. Energie námi pronikají a ovíjejí nás. Větry vanou i našim břichem, aby nám pomohly při trávení a vypudily starou nestrávenou potravu.

S pomocí dechu a vzduchu získáme zcela nové informace, otevřou se nám nové obzory a spojíme se s jinými dimenzemi a světy. Poznáme neohraničenost a neomezenost, svobodu, rozlehlost, věčné uvnitř omezeného bytí. Procitneme v našem bytí.

„Dbej na své myšlenky, neboť se stanou tvými slovy.
Dbej na svá slova, neboť se stanou tvými činy.
Dnej na své činy, neboť se stanou tvými zvyky.

Dbej na svůj charakter, neboť se stane tvým osudem.“

Zasvěcením do duchovního principu a elementu vzduchu je rituální rozdělení. Tělo se na duchovní rovině rozkouskuje, očití a znovu složí. Člověk tak pozná, že není tělem, ale čirým duchem, a může dál existovat i bez těla.

Oktaedr zahrnuje sedm směrů a čtyři hlavní směry. Univerzum vzniklo na čtyřech pilířích, čtyři síly tvoří základ apod. Může se pohybovat a rotovat všemi směry. Rychlost větru se měří Beaufortovou stupnicí v hodnotách od 0 po 12.

Šamani říkají: „Když cítíš úzkost nebo si připadáš ztracený, vnímej vítr, jen tak se dozvíš, co je třeba učinit. Vítr tě vždy povede a je jedno, kde zrovna jsi. Spoj se s ním a on ti přivane, co zrovna potřebuješ a co bys měl vědět. Spojíš-li se s tím, co právě je, nikdy se neztratíš.“

Máme čtyři světové strany: sever, jih, východ a západ. Každý směr vanutí větru má svůj význam. Kdo má vítr, věčnou energii, jako spojence, nikdy se neztratí. Vítr mu ihned zodpoví každou otázku, prozradí mu, ve kterém bodě vývoje se právě nachází a co má udělat. Osm hlavnich směrů větru: sever, severovýchod, východ, jihovýchod, jih, jihozápad, západ a severozápad.

Západní vítr (ženský, matka)

Mírný vítr, jež letí nad zemí, proplétá se mezi stromy a spojuje nás s matkou zemí, chladný, namířený dovnitř, obsahující vodu, často přinášející déšť.

Když vane vítr ze západu, znamená to toto: podívejte se do srdce, tam naleznete odvahu a odpověď na své otázky. Uvědomte si svou situaci, uvolněte v sobě onen stav či situaci a ony se odloučí i ve vnějším světe.

 

Severní vítr (staří mudrci, předkové)

Studený vítr, nelítostný, energeticky silný, dující pronikavě a prudce.

Když vane vítr ze severu, podívejte se po starých moudrých lidech, vědoucích předcích plných světla, po naukách či moudrých knihách. Moudrost a nové vědění vás povedou.

Jestliže se vítr neustále mění a otáčí, v klidu vyčkejte, až v sobě opět pocítíte jednoznačný směr, kudy jít dál.

 

Jižní vítr (dětský)

Teplý vítr, vánek jako pohlazení po tváři, osvěžující, hravý.

Když vítr vane z jihu, potom vězte, že odpověď přijde od jiných lidí. Naslouchejte, co vám říkají a vyprávějí, velké tajemství vás vede a podpírá. Bude za vámi poslán poslíček, jenž vás povede při příštím kroku. Buďte trpěliví, hraví a radujte se ze stvoření.

 

Východní vítr (mužský, velký duch)

Vysoký vítr, který vynáší nahoru, vane daleko, svobodný, světlý, čerstvý, rychlý, urazí dlouhé vzdálenosti.

Když vane vítr z východu, pozdvihněte zrak a všímejte si vnuknutí, nápadů a představ. Použijte smysly a rozum, následujte své nápady a vnuknutí a jednejte prakticky, neboť to vám přinese řešení.

 

Léčení elementu vzduchu: zpívat, muzicírovat, harmonizace tónů, najít životní píseň, studovat duchovní nauky, dýchání prány, vykuřování, práce se světlem a energií, pohyb, změna, vědomí, ticho, zastavení, koncentrace, pozitivní myšlení, afirmace, mantry, dechová cvičení, meditace, služba světu, rozpuštění temných vibračních polí, vyrovnání a vyladění, změna úhlu pohledu.

Praktická práce s oktaedrem: vyrovnání, vnitřní ticho, nerušenost, zvýšení energie, nové horizonty, jiné roviny a dimenze, napojení na své Já, pohyb, rozpuštění bloků a zastaralých vzorců, napojení, přístup k duchovní energii a jiným úhlům pohledu, vzestup, nabití, omlazení, vize, představa, idea, lehkost a radost, krystalická jasnost, svěžest, poznání, získání energie ze vzduchu, ladění staré a znečištěné energie v prostorách a v přírodě, nabití míst.

Oktaedr se skvěle hodí k uvolnění a vymazání starých stínových témat, programování a vzorců. Přináší nové informace a dokáže enormně zvýšit energii. Oktaedrem lze ovlivňovat počasí a atmosféru, uvolnit a rozpustit bloky a zastaralé situace, přívést novou energii do prostor a míst, vyčistit kolektivní pole, vytvořit rovnováhu, navázat nová spojení do jiných světelných dimenzí a rozbít mosty. Oktaedr je důležitý pro přechody a iniciace.

Chceme-li komunikovat s jinými lidmi nebo jinými formami života, případně s nimi teprve navázat kontakt, vyplatí se vzít si k ruce oktaedr, nebo si ho alespoň vizualizovat, případně se dívat na obrázek. Pozorujte oktaedr. Zavřete oči a představte si ho svým vnitřním zrakem. Nyní proste, aby vznikl světelný kanál do roviny, na níž chcete komunikovat. Rychlou rotací vytvořte světelný kanál od srdce k srdci nebo z vaší šišinky mozkové do spirituálního centra dotyčného.

Může se stát, že kanál bude zářit určitými barvami, měnit zabarvení a energie nebo se otevře či uvolní, protože ještě nikdy nebyl použit, je zablokovaný, porušený nebo velmi uzavřený. K tomu může dojít při přerušení spojení nebo jeho násilném přetržení. Vyčkejte, dokud neuvidíte, že kanál je opět jasný, a dokud nebudete mít pocit, že je volný. Je-li kanál otevřen, lze poslat otázku, přesný obraz nebo zprávu.

Při léčení na dálku, kdy jste získali povolení druhého pracovat s ním, můžete poslat léčivou energii, anděla, lásku nebo to, co je léčivé a blahodárné. Nechte se vést andělem nebo vnitřním vedením a vykonejte to, co vám bylo sděleno.

Představte si, že stojíte v oktaedru a oktaedr je všude kolem vás. Horní hrot vás spojuje s rozumem, otcem slunce, a dolní hrot míří do země, matky země. Jste spojeni s nebem a zemí. Nechejte nyní oktaedr v představě kroužit okolo. Nechť rotuje okolo vás stále rychleji, jako setrvačník. Vnímáte ticho, velký prostor, mír a napojení ve vašem nitru. Nacházíte se v oku uragánu, cítíte, jak se veškerá energie, která vám nepatří, „ždímá“ z energetického pole a to se odlehčuje, projasňuje a osvobozuje. Vnímáte, jak se rozšiřujete.