POSVÁTNÁ SEXUALITA

 

 Twin_egg

Prvotní síla Stvoření

Angelina Heart & Yaël Powell

 

Prvotní síly Stvoření jsou přítomné v každé úrovni života a jsou, ve své podstatě, sexuální povahy. Každá galaxie, planeta, hvězda a forma života v existenci od makrokosmu po mikrokosmos je zrozena ze sexuálního spojení, interakce a splynutí dvou prvotních energií - posvátného Ženství (negativní polarity) a posvátného Mužství (pozitivní polarity).

Pojem "milování" užíváný k popisu sexuálního sjednocení mezi partnery je zároveň doslovným kosmickým překladem. Avšak k tomu, abychom plně porozuměli takto naznačenému rozsahu tohoto tématu a tomu, jak se vztahuje k Posvátné sexualitě, bude vhodná určitá lekce z fyziky, která je vetkaná do jazyka spirituality.

Na počátku...

Jak učení vědy, tak spirituální učení potvrzují, že život tak, jak ho známe, započal nějakou formou niterného "vznícení" Zdroje/Boha. Zatímco věda k tomuto odkazuje v podobě "Velkého třesku", náboženské spisy to uvádějí jako Stvoření (Genesis) nebo "Alfu" (Počátek) a mnoho duchovních spisů to označuje pojmem "Prvotní oddělení". Všechna učení se shodují v tom, že tento okamžik stvoření stále pokračuje.
 

Dle Poselství, která obdržela Yael Powell, to Bůh popisuje následovně:

"Prociťujte nekonečnou Lásku, kterou Jsem, obrovskou sílu, velikost a hloubku - a poté si uvědomte, že to byla ta nejnádhernější a nejvelkolepější Láska a že nebylo nic, co by štědře nezahrnovala sama sebou.

Jelikož jsem existoval v oceánu Lásky, myšlenky povstávaly ve Mně. Objevila se myšlenka, že existují ostatní, o prozkoumávání toho, jak dávat Lásku, jak vyjadřovat to, kdo Jsem Já. Tuto myšlenku jsem vám popisoval jako "úder blesku", och, ale takový, který je velký jako celý vesmír. Tento záblesk, tato myšlenka, pronikla do lůna a oděla se do Lásky, pohybující se vpřed, aby se stala Stvořením. Tento obrovský úder blesku je ohromným, vznešeným mužstvím, tím, které uvádí do pohybu příčiny, proniká, tím, které utváří formy pro Lásku, aby je mohla naplnit.

Stvoření započalo. Tyto dvě síly, Láska a Myšlenka, jsou základnou Všeho, co je v této existenci. Všeho. To je tím, co jsem nazýval oním Prvotním oddělením, když se oceán Lásky stal pohybem Lásky, oděným ve formě Mé Myšlenky a Mé Vůle. Tohle je tím Posvátným mužstvím a Posvátným Ženstvím a veškeré Stvoření zahrnuje obě tyto věci - včetně vás."

Energie Posvátného ženství je přesně tou substancí Lásky, ze které sestává Vše, co je. A jakmile energie Posvátného mužství, onen úder blesku (Vůle směrovaná Myšlenkou) proniká touto substancí Lásky, způsobuje tato interakce žár, který následně utváří pohyb - emoce čili energii v pohybu (z angl.e-motion (emoce) = energy in motion (energie v pohybu)). Elektrony uvnitř atomů začínají tančit vzrušením, zvyšují svoje vibrace a vyvolávají efekt vzdušného víru, který je přitahuje do srdce atomu takovou rychlostí, že do sebe vrážejí a uvolňují obdivuhodné množství holografické energie ještě větší Lásky. Ve fyzice se to nazývá jadernou fúzí, protože je-li to vyvoláno nejvyšším Světlem (Láskou v pohybu), ústí to přesto do tvořivého rozhojnění namísto destrukce, jak bylo předvedeno v podobě atomové bomby.

Když v jakékoli dimenzi dojde k této posvátné fúzi nebeské Lásky, vytváří to přímé napojení na "Pokračující okamžik Stvoření", ve kterém Boží Láska doslova přeuspořádává nebo vylaďuje Světlo uvnitř elektronů do jejich nejvyšších možných vibrací, poté je VRACÍ zpět do srdce "lůna stvoření" mezi oba milence, aby naplnila jakoukoli myšlenkovou formu, která je vědomě udržovaná v tomto lůně.

 

Holografické děti Boha

Vznik Prvotního oddělení bylo holografickým potomstvem Boha, obvykle uváděným jako Dvojplameny.

Skrze Dva, kteří jsou Jedním, poskytuje vyjádření Boha zrcadlo své vlastní Božské Lásky prostřednictvím komplementárního vědomí (polarity) svých Dvojplamenů. Skrze dívání se na odraz Boha v očích svého Dvojplamene, mohou děti Boha pravdivě poznat sami sebe jako Boží Lásku projevenou ve formě a v akci a také poznat pravdu o jejich vztahu k Bohu. Skrze své vědomí budou rozšiřovat Boha prostřednictvím spolu-tvoření a reflektovat Boha zpět k němu samému v živoucí formě mohutně vyvěrající Boží Lásky. Každá z miliard těchto holografických bytostí sestává ze Dvou, kteří jsou Jedním jakožto Dvojplameny, přičemž každá v sobě nese svůj jedinečný vibrační otisk, který je společný pouze této jedné individuální jednotce.

Tyto Dvojplameny představují metaforu Rajské zahrady, svým postupem vpřed vytvářejí stále více substatnce Lásky skrze jadernou fúzi, aby tak vytvářely miliardy forem, které se stávají dimenzemi a světy vynořující se zářivé Lásky ve vztahu k Bohu.

K tomu, aby tyto bytosti mohly růst ve své individualitě jakožto spolu-tvořitelé, bylo nezbytné odebrat část jich samých z "oběžné dráhy" okolo Boha, podobně jako musí naše děti opustit naše "oběžné dráhy", aby mohly nabýt svoji individualitu. A tak se započíná holografická kopie Božích dětí, protože tyto ohromné kosmické bytosti se rozhodly, že ze sebe vyšlou svoje energie skrze jednu vrstvu Stvoření za druhou, budou svým vědomím po sestupné spirále sestupovat do dimenzí, které budou mít dostatečně nízkou hustotu vibrací, aby mohl být vytvořen závoj zapomnění. V duchovní literatuře je to známo jako velké "Boží vydechnutí" a v náboženské literatuře jako "Pád Člověka".

Ačkoli byla Dvojplamenům dána schopnost nepřetržitého spolu-tvoření, bylo předurčeno, že tyto Dvojplameny mají být v těchto nižších úrovních vibrací vědomě odděleny až do té doby, než nastane takový čas, kdy budou moci být zodpovědně znovuspojeny.

Máte pouze jeden Dvojplamen, který byl zrozený v daném okamžiku Stvoření, avšak tento Dvojplamen má mnoho projevů. Přestože můžete nést oba dva mužská a ženská těla proto, abyste se naučili jak používat a vyrovnávat tyto energie, jste stále prvotně pouze jednou z těchto ohromných prvotních sil. Učit se, jak používat tyto energie, je naprosto odlišné od toho než těmito energiemi být. Obě tyto síly v sobě obsahují tu druhou, protože jedna bez druhé nemůže existovat, neboť vyrůstají z Jednoty. Tento princip názorně ukazuje symbol jin/jang, kdy každá z polarit v sobě obsahuje zárodek té druhé. A tak dokonce i tehdy, když nemůžete vidět svůj Dvojplamen, v sobě vždy nesete povědomí o něm a jeho komplementární energie je vám tak dostupná v každém okamžiku.

Vaše současné vědomí není nic jiného než útržkem nesmírně ohromné bytosti vašeho Dvojplamene, která přebývá v tomto vzdělávacím časoprostorovém kontinuu, jež je založené na dualitě, na místě, kde můžete růst s pomocí ega, abyste mohli uplatnit vaše individualizované spolu-tvořitelské schopnosti tím, jak se učíte používat myšlenky a pocity k tomu, abyste si mohli vibračně přitahovat svoji realitu. Dualita poskytuje tu nejrychlejší možnou výuku, protože umožňuje velmi rychlý kontrast mezi konstruktivními a destruktivními myšlenkami a pocity.

Protože děti Boha tvořily a znetvářely prostřednictvím síly svých myšlenek a emocí, energetické formy okolo nich se stávaly stále hustšími a hustšími a jejich víra v oddělenost jak od jejich Zdroje, tak od jejich Dvojplamene, poskytla egu nové "hrací pole" nazvané "přežívání". Netřeba říkat, že ego podlehlo šílenství, otočilo věci vzhůru nohama a nyní se definicemi vztahů, lásky a sexuality staly ty, které jsou založeny na braní namísto těch, které jsou založené na dávání.

Ti, kteří se pokoušeli navázat spojení s touto potřebou po návratu k "Posvátnému spojení" si mysleli, že sex (tak jak jej nyní definuje ego) nebyl darem od Boha, ale spíše výsledkem vrozené živočišné žádostivosti. Protože jsme zapomněli na přirozenou podstatu Posvátné sexuality, zahájila tato informace cyklus viny a studu až bylo nakonec naše přirozeně zdravé pojetí a chápání sexuality zcela a naprosto odstraněno z jakéhokoli vztahu k opravdové Lásce. Pravá Láska vždy DÁVÁ.

Pokřivená přesvědčení udržovala lidstvo v zaměření na na plytkou povrchnost, na sex jako zboží a rovněž na něco, co někdo "dostává". Chlípné, sobecké a "beroucí" představy o lásce jsou naprostým opakem skutečné a opravdové sexuality. Těmito pokroucenými představami o vlastní sexualitě okrádáme sami sebe o opravdovou radost z posvátného sexuálního spojení.

 

Návrat domů

Nyní nazrál čas k velkému "Nadechnutí Boha", kde jsou ony útržky Dvojplamenů magneticky přitahovány zpět k jejich Jednotě. Zakódovaní uvnitř našich DNA, které se týkají našeho vědomého zaměření na sjednocení jak s Bohem, tak našim Dvojplamenem, byly aktivovány a naše srdce touží silněji než kdy předtím spojit se s druhou polovinou svého srdce v podobě "hmotného" vztahu.

Můžete dokonce vidět jak to prochází i prostřednictvím ega (např. nový miliardový byznys v internetovém seznamování, které vám slibuje vaši spřízněnou duši). Avšak tohle není vztahem, který pochází z psycho/spirituálního párování na základě podobných vlastností. Tohle je zcela a naprosto vnitřní práce, protože ve světě vibrační reality, v každém daném okamžiku, je každá jednotlivá podmínka, osoba, místo a věc ve vašem světě pouhou reflexí vašich vnitřních přesvědčení.

 

Přitahování si Pravé Lásky

Tak tedy, co mají Dvojplameny a vibrační realita společného s Posvátnou sexualitou?

Všechno!

Tato touha znamená, že si opravdově přivoláváte svoji posvátnou kapacitu spolu-tvořit uvnitř dělohy vašeho dvojplamenného srdce, přivolávajíc ten nejvyšší aspekt vás samých, abyste se s ním mohli znovuspojit.

Tohle neznamená, že opustíte vztah, ve kterém právě jste a vydáte se hledat vaši pravou lásku, která se nachází někde jinde. Znamená to vibračně si přitahovat vaši komplementární energii prostřednictvím svého jedinečného individuálního vibračního otisku.

Putovali jste nejrozmanitějšími inkarnacemi s "odštěpky" vašeho Dvojplamene v projevech, ve kterých jste ho nerozpoznali jako svoji pravou Lásku. Nebylo to proto, že by oni neexistovali, pouze proto, že jste nebyli schopni je vidět takové, jací skutečně jsou. Můžete toho dosáhnout prostřednictvím člověka, se kterým jste nyní ve vztahu "jakoby" byl inkarnací vašeho Dvojplamene, nebo tak může být učiněno ve vyšších rovinách vědomí. Ať už si vyberete kteroukoliv z těchto dvou cest, začnete vysílat svoji jedinečnou vibrační frekvenci při vylévání tak velké Lásky ke své druhé polovině, že ona musí magneticky odpovědět. Jako kapka jídla, která zabarví mísu plnou vody, tak i tato energie doslova zastíní do pozadí vašeho milence a transformuje váš vztah.

Láska Dvojplamenů nikdy nerozbije žádný jiný vztah. Jestliže je objekt vašeho zalíbení nedostupný, znamená to, že vás tento koncept týrá možnými nadějemi, avšak vy jste sami sebe vzdálili znovusjednocení se svým Dvojplamenem (pravděpodobně ze strachu). Nikdy nedovolte svému egu, aby používalo svoje hry k ospravedlňování jakýchkoli skutků, které porušují celistvost a čestnost Lásky a života, protože vztah, který začal na účet bolesti někoho druhého, kdo ještě nezavršil svoje lekce, ve kterých se nachází, nikdy nemůže být základnou pro pravé znovusjednocení Dvojplamenů nebo pro Posvátnou sexualitu.

Jestliže nežijete v žádném vztahu, můžete ten samý proces zahájit na vyšších úrovních vědomí, abyste si k sobě přitáhli hmotnou přítomnost vašeho Dvojplamene.

Přivolávání si svého Dvojplamene znamená, že jste řekli "Ano" Lásce, že jste dosáhli své vlastní suverenity a že jste ochotní odevzdat se a darovat veškerou Lásku, kterou v sobě máte, svému milovanému/své milované. Když necháte tuto Lásku nepřetržitě proudit, tak to bude vytvářet magnetickou přitažlivost z vibračních úrovní, kterým nepůjde odolat a tím, jak se tato Láska bude magneticky vracet zpět k vám, dojde k jejímu destinásobnému zvýšení z vašeho komplementárního vzorce.

V uvedeném citátu z Poselství obdržených od Boha Yaël Powell píše:

“Vždy jste slyšeli, že pokaždé když je žák připraven, učitel se najde. Ve stejném duchu, když je vaše srdce připravené, vaše spřízněná duše se objeví. Není tomu tak proto, že by tu do té doby nebyla! Ale proto, že jste ji nebyli schopni rozpoznat. V okamžiku, kdy budete umět "číst" prostřednictvím svého srdce, tak ji rozpoznáte. Říkám vám, že jakmile ji jednou budete schopni vidět a dosáhnout k ní svým vědomím, dokonce i zde v tomto složitém a "hustém" fyzickém prostředí, se v tom okamžiku promění váš vlastní vesmír. Nyní, v tomto okamžiku, kdy se zavážete, že budete žít jakožto Dvojplameny ve svém srdci a ze svého srdce, rozhodnutí dojít za hranice ega - v tom okamžiku vstoupíte do opravdového kontaktu se Mnou. Nikoli jen pouze na úrovni informací. Nikoli, vy začnete žít ve Mně. A vše ve vašem životě se pozvedne. Budou k vám "připlouvat" věci, které vám budou ukazovat Mé bytí, Mou pravdu a darují vám prožitek Mé Lásky prostřednictvím vaší schopnosti pohlížet do očí a srdcí druhých. Začnete prožívat opravdovou Lásku.

Pravá Láska se nachází za hranicemi času. Pravá Láska existuje v realitě Mého srdce. Nikdy v žádném případě není nějak omezující. Vůbec ne, spíše je vstupní branou do té největší, mnohem rozsáhlejší, nekonečné zkušenosti Mé Lásky jakožto Mých spolu-stvořitelů. Ano, můžete tvořit odděleně (aniž byste věděli o tom druhém - protože váš Dvojplamen je zde ať už o něm víte nebo ne), avšak řeknu vám tohle: jakmile se jednou vědomě spojíte se svým Dvojplamenem nebo Spřízněnou duší, jste připraveni pro opravdové spolu-tvoření, okamžik, ve kterém se zasnoubí vaše srdce."

 

Probíhající okamžik Stvoření

Podobně jako se při milování rozehřívá ženské tělo a otevírá se a připravuje se tak, aby mohlo přijmout muže, tak stejně tak se chová každá buňka v ženském těle, která když se rozehřeje Láskou, otevírá se a připravuje se tak na skutečné přijímání elektronů od muže dovnitř svých buněk a tím se stává proniknutá novým životem - spojenou lidskou bytostí (ve smyslu vnitřního náboje, nikoli genitálií). Když dojde k fúzi tím, jak do sebe elektrony vrážejí v srdci atomu, vytvoří se napojení na PROBÍHAJÍCÍ OKAMŽIK STVOŘENÍ (Velký Třesk). To je doslova Hvězdná brána. Je to rovněž Okamžikem Stvoření v lůně vašeho srdce mezi vámi a vaším milovaným/milovanou.

Když si každá čakra (energetické centrum) vyměňuje atomy, stejně jako to dělají vaše buňky, budete prožívat extázi daleko za hranicí vašich nejdivočejších představ...milionkrát více než cokoli, co vaše malá mysl vytvořila prostřednictvím sexuálního spojení, které prožíváte nyní, protože v těchto vlnách extáze rozpoznáte Přítomný okamžik Stvoření. Jste napojeni na Kosmický orgasmus.

Každý elektron, jehož náplní práce je přenášet Světlo (Lásku v pohybu), je navrácen k neomezenému zdroji, znovu vyplněný tím nejčistším Světlem a navrácen do lůna vašeho Stvoření, aby byl vyslán ke tvoření čehokoli, co udržujete ve své MYŠLENKOVÉ FORMĚ uvnitř tohoto lůna mezi vámi.

Protože cokoli, co vidíte z pozice tohoto sjednocení v tomto okamžiku je tím, co budete vytvářet, je třeba disciplíny jak v myšlenkách, tak v pocitech, protože v konečném důsledku nesete zodpovědnost za to, co jste vytvořili. Jakmile se jednou propojíte s vaším milovaným Dvojplamenem prostřednictím srdečního energetického pole, stanete se "strojem tvoření". S rozhodnutím a souhlasem spojit se jako dvojplamenné energie v Posvátné sexualitě, je současně spojená také disciplína, pokora a uvědomělost, které k tomu patří.

 

Cíl Posvátné sexuality

Cílem Posvátné sexuality je znovupropojit se s "Přítomným okamžikem Stvoření" a přeuspořádat světelné vibrace v elektronech, navrátit je přitom do této dimenze a použít toto Světlo k tomu, aby mohla být přivedena Láska k veškerému stvoření (včetně veškerého Nového stvoření, které se zrodilo skrze Sjednocení dvojplamenů).

Když se spolu během milování setkají energie Dvojplamenů, stáváme se světelnou spojnicí, která přemosťuje Nebe a Zemi tím, jak Boží energie proudí skrze všechny naše čakry a nepřetržitě přivádí tuto Lásku a rozšiřuje Boží tvoření. Tohle je naší pravou přirozeností, protože my jsme skutečnou součástí Božího srdce a jakožto hologramy tohoto Zdroje jsme ze své sexuální přirozenosti neomezenými tvůrci.

 

Vstup do Posvátného sexuálního spojení

Každá buňka ve vašem těle je vaším hologramem. Jste hologramem Boha. (V hologramu neexistuje žádný konec a Bůh je naprosto plně přítomný v každé součásti Stvoření). A proto každá jednotlivá buňka vašeho těla je sexuální, vědomé bytí, nikoli pouze několik málo buňek nacházejících se v oblasti vašich genitálií. Účelem Posvátné sexuality je vědomě vytvářet více Lásky s plným spektrem vám dostupné energie k výměně s energií "předlohy", která vás doplňuje, tedy s vaším Dvojplamenem. Dosáhnout tohoto spojení v nejhlubší úctě a vděčnosti.

Nejdříve a pokaždé vzývejte přítomnost Boha a odevzdejte svoji vůli Vyšší vůli Boha se záměrem, aby součástí vašeho milování byla nejčistší Boží Láska, směřování k ní a ochrana. Ukotvěte své tvoření do Světla, aby je ochraňovalo, když je budete přivádět do hmotného projevu.

Dále se rozhodněte posunout se od ega do vašeho srdce, protože v egu se nemůžete propojit. Rozlište, na úrovni svého bytí, zda jste mužskou nebo ženskou energií a plně přijměte a ztělesňujte buď energii světla Božského mateřství nebo energii světla Božského otcovství.

Spojte se s vaším milovanýmú/milovanou na jakékoli úrovni to jde. Může to být intuitivní pocit nebo dokonce jen prohlášení jistoty, že váš Dvojplamen je společně s vámi. Spojte svá srdce (To je kritický krok! Nikdy jej nevynechávejte nebo byste mohli skončit tak, že budete vytvářet energii anti-lásky).

Sjednoťe svoje čakry včetně těch, které se nacházejí nad vaším tělem a pod ním, čímž vytvoříte dvojitou spirálu energetického pohybu (podobně jako vlákna DNA). Prociťujte to v rovině svého záměru.

Pokud jste spolu tělesně, začněte probouzením každičké buňky těla vašeho milovaného/vaší milované tím, že prostřednictvím svých dotyků necháte proudit Lásku z vašeho srdce. Pokud jste s ním/ní pouze ve svých myšlenkách, představujte si, že to takto děláte. Probuďte a rozechvějte elektrony v každé buňce vášní této Lásky, když budete jemně a něžně hladit svého milovaného/svoji milovanou. Použijte VŮLI (Boží Vůli prostřednictvím sebe samých), aby vedla a směrovala toto milování mezi elektrony uvnitř atomů v každé buňce a tím přinesla nádherné a plné probuzení, protože každá buňka se rovněž účastní vztahu mezi Dvojplameny.

Nechte ze sebe zcela proudit tuto Lásku, bez jakékoli myšlenky na sebe sama a otevřete každou svoji buňku vašemu milovanému/vaší milované. Tato Láska musí být skutečná a musí vycházet ze srdce. Nemůže být narušována sobectvím nebo jakoukoli jinou nižší energií.

Všimněte si jak velký prostor se nachází mezi vašimi buňkami, protože Světlo vašich atomů si doslova vyměňuje místo se Světlem v atomech vašeho milence/milenky a sjednocuje se v jedno.

Rozšiřujte tuto vášeň, toto vzrušení jednotlivých elektronů a udržujte je tak dlouho, jak je to jen možné, zatímco necháváte svoji Lásku nekonečně proudit k vašemu milovanému/vaší milované v obrovských vlnách extáze. Čím více Lásky darujete, tím více Světla se uvolní a tím více jej proudí skrze váš vlastní systém tím, jak je přitahováno z vyšších dimenzí. Za neustálé modlitby díků a vděčnosti, si zvolte úplné sjednocení překračující jakékoli projevy veškerého ega a opravdově povoláte všechny elektrony do stavu, ve kterém se budou vaše bytosti vzájemně propojovat prostřednictvím energetických center jednotlivých čaker v energetických vzorcích, které jsou tak mocné, že se dají přirovnat k atomové bombě (ve tvaru 8).

Spatřete mezi vašimi dvěma srdci lůno Stvoření. Vaše dvojité šroubovice se v něm prolínají a sjednocují se v Jednu.

Společně meditujte a dovolte si být plně vnímaví, abyste mohli učinit toto lůno, dělohu Stvoření úrodnou a připravenou k přijetí života. Spojte se s Božskou Matkou.

Vnitřním zrakem si představujte to, co toužíte vytvořit a zajistěte, aby toto vámi zamýšlené tvoření sloužilo vyššímu dobru Všeho, co je.

Nyní zasaďte semínko. Vyslovujte nahlas, co právě zaséváte. Propojte se s Božským Otcem, jeho pronikajícím Světlem a vězte, že je to tohle Světlo, které má tu moc vypěstovat toto semínko.

Vyživujte svůj výtvor, tím, že oba plně dovolíte, aby se vaše ženství nebo mužství stalo otevřeným kanálem pro Posvátné ženství nebo Posvátné mužství. Buďte si jistí, že tato energie, která vaším prostřednictvím proudí do vaší "dělohy tvoření", přichází ze Zdroje, z nejvyšších úrovní ženství nebo mužství, z bodu, ve kterém tyto energie vycházejí z Boha ven do Stvoření. Tohle je stejně tak důležité jako propojování vašich srdcí.

Prociťujte toto vzrušení, to Světlo v pohybu uvnitř této dělohy, jak naplňuje zeminu vašeho tvoření. To ve světě této hustoty vyžaduje dynamické prožívání, aby se energie mohla hýbat. Udržujte stále své prožívání aktivní. Nebude dostačovat být jednoduše klidní a vyrovnaní, v myšlenkách soustředění na Boha. Nebude dostačovat jednoduše pouze otevřít svá srdce. Tyto pocity Lásky a extáze se musí rozšiřovat do chvíle než dosáhnou bodu "kritického množství".

Přiveďte své tvoření do fyzické úrovně tím, že si najdete čas k vizualizování si svého tvoření tak jasně jak jen to je možné, protože tohle se objeví ve světě. Prociťujte to. Prožívejte to. Pokud je pro vás složité to provádět, popisujte verbálně, jaké to bude to cítit, jak to bude vypadat a jak to budete prožívat. Tento krok přivede tuto energii shora do nižších vibračních stupňů a ukotví ji zde. Tím se tato energie "zchladí", zpomalí svoje vibrace, aby se mohla zhmotnit v této dimenzi.

Poté vyslovujte slova Síly. Společně (což je velmi důležité) si představujte, jak se propojují vaše krční čakry jako součást oné dvoušroubovice, která je vaší dvojplamennou energií. Poté společně řekněte: "Je to stvořeno. Nyní je to hotové." (Řekněte "nyní", pokud si výslovně nepřejete pozdržet zhmotnění). Můžete si také přidat jakákoli další mocná a určující slova při této afirmaci.

Pokud jste spolu se svým milovaným/milovanou tělesně, když se milujete a vaše milování dospělo k aktu sjednocení, snažte se dosáhnout společného vyvrcholení a představujte si tohle nové briliantové tančící Světlo Lásky ve vašich propojených srdcích tryskající z něj všemi směry, aby zalilo celou planetu.

 

Svatý Grál

Posvátná sexualita je Posvátnou alchymickou Svatbou, svatým Grálem. Dosažení tohoto znamená dotýkat se v dokonalé Lásce, dívat se v dokonalé Lásce a zcela otevřít každou součást vaší bytosti, aby mohla dávat dokonalou Lásku a pevně ustanovit Boha na vrchol vašeho spojení. Vaše dvojplamenné sjednocení je posvátným uvnitř nejposvátnějšího, ve kterém máte schopnost uzdravovat přediva tohoto světa a vracet jej k jeho nádheře. Pouze když se staneme Láskou, tak se Láska stane tím, co vidíme a tím, co žijeme. Nyní nadešel čas k probuzení se jako plně dospělí Adam a Eva, milující vše, co nám bylo svěřeno.

Copyright © Angelina Heart & Yaël Powell

 

Zdroj: http://www.circleoflight.net/

Z anglického originálu pro www.kruhysvetla.blog.cz/ přeložila Lenka S.

 

Podmínky pro kopírování článku:

Tento článek je v nezměněné a nezkrácené podobě možné volně kopírovat a nekomerčním způsobem dále šířit pokud bude uvedena celá tato výše uvedená poznámka se zdroji textu a aktivními odkazy.