Dosažení stavu Bódhisatvy
 
Překonání sedmi Kumarů.
 
Lord a Lady Rize prostřednictvím Karen Danrich, Míla Sinoski, a Thomas Weber, Ráma
 
9. prosince 1998
 
 
 
My, Řád Rize, kteří udržujeme 144000 chrámů, které obsahují veškeré vibrace ze kterých jsou složeny všechny látky ve vašem stvoření v rámci vašeho Jádra, uvádíme další fázi vzestupu a zasvěcení 3500 až 5024. Tyto iniciace, když jsou překonány a ztělesněny, vedou ke stádiu neubližování.
 

Neubližování je stav bytí ve kterém iniciát nevytváří činy, které by komukoliv ubližovaly na všech rovinách reality, ať už na vědomé rovině, nebo podvědomé, nebo nevědomé. Zraňující činy se podobají vzorům prokletí, o kterých byla řeč v předchozích kapitolách Dál za osvobození a Dosažení vědomí 25. dimenze. Není naším záměrem opakovat co už bylo řečeno jinde a proto doporučujeme, aby jste si tento materiál přečetli jestliže s ním doposud nejste obeznámeni.
 

Podstatou vzoru kletby je myšlenková forma, která dovoluje iniciátovi sebrat síly a informace které mu nepatří, bez toho aby si je „vydělal“. Tato myšlenková forma umožňuje i ostatním, aby něco podobně sebrali iniciátovi. Tento akt přebírání síly a informací od někoho jiného způsobuje ubližování mezi iniciáty. Během přebírání síly a informací od jiného, je část energie z jeho energetického pole vyjmuta, poničena a pokroucena. Takto probíhající destrukce éterického, mentálního a emocionálního světelného těla mezi iniciáty většinou probíhá na nevědomé úrovni. Ačkoliv je  vzor kletby aplikován nevědomě, rozvětvení tohoto vzoru na vědomé úrovni se projevuje jako stárnutí, nemoce a hnití na Zemi.
 

V originální předloze tohoto stvoření byla spirituální cesta stvořena za účelem pochopení tvoření a destrukce v rámci síly vyvěrající z lásky. Čím více lásky iniciát ztělesňuje, na vyvážené cestě vzestupu, tím více síly a asistence dostává; tedy více lásky znamená více sil a podpory.  Naše kanály zažily na své cestě vzestupu pravý opak. Čím více narůstala jejich láska, tím více byli vystavovány týrání ze strany destruktivních sil převládajících na pozemské rovině. Čím více narůstala jejich láska, tím více se k nim Mistři zodpovědní za toto stvoření (t.j. Melchizedek, Sanat Kumara, Hierarchie třetí dimenze, Hélios a Vesta) otáčeli zády a nabízeli menší podporu a ochranu. Čím více narůstala jejich láska, tím více byli ostatními týrány. Tyto zkušenosti velmi zarmoutily Řád Rize, neboť jsou velmi bolestivé. Musíme však též připustit, že naše komunikační kanály s námi uzavřely dohodu právě díky nedostatku podpory a vedení ze strany téměř všech Nanebevzetých Mistrů a vládnoucích těles ve vašem stvoření.
 

Díky pokřivení myšlenkových forem ve vašem stvoření, byla láska a síla od sebe odděleny. Zkušenost z tohoto oddělení ukazuje, že duchovní růst v tomto stvoření je spíše cestou získávání síly a ne lásky. Síla oproštěná od lásky vede k extrémním případům destrukce, známým z vašeho stvoření. Příklady tohoto ničení jsou zaznamenány v kosmických a vesmírných archívech a značně se podobají filmům z produkce "Vesmírné války". V těchto archívech (které v současné době Řád Rize opravuje), je jasně ukázáno, že bylo dovoleno zničit celé planety, sluneční systémy i galaxie inkarnovanými bytostmi, které ovládly velké síly ale úplně jim chyběla láska. Zkušenosti podobného charakteru na Zemi lze v nedávné historii vysledovat z vlády Hitlera, který též ovládl značné síly, ale úplně mu chyběla láska. Duše inkarnované v bytostech jako byl Hitler, získaly při svém duchovním vývoji schopnost ovládat velké síly bez vyvažovací síly lásky. V případě Hitlera dostala jeho duše informace o vzoru "kletby" a schopnosti ovládání sil během spirituálních iniciací v galaxii Andromedy. Protože Hitlerova duše uměla využít prokletí a obdržela schopnost ovládat velkou sílu bez jakékoliv lásky, Proklel Hitler každého na Zemi (včetně všech vládnoucích těles) a pak využil tuto sílu při pokusu o dobytí světa. Hitler neuspěl pouze proto, že existovaly duše s ještě větší silou než ovládal on, a prokleli zase na oplátku jeho, což zapříčinilo jeho pád.
 

Problém spirituálních iniciací založených na získávání síly spíše než lásky, má za následek uzavřenou srdeční čakru téměř u všech druhů ve vašem stvoření. Na uzavřenou srdeční čakru u Andromeďanů a Iluminátů i většiny lidského druhu jsme už poukazovali v dřívějším článku od našich komunikačních kanálů: Dosažení vědomí 5té dimenze. Bez plně funkční srdeční čakry je nemožné pochopit nebo pojmout lásku, soucit i stav neubližování ve fyzické i nefyzické tělesné formě.
 

Zdůrazňujeme, že nefunkční srdeční čakra není pouze fyzikálním fenoménem ale též pokřivením objevujícím se u všech duší v rámci vašeho stvoření. Z tohoto důvodu, všechny duše které ovládly sílu při iniciačních procesech ve vašem stvoření (a často zastávají vysoké pozice s velkou autoritou ať už na fyzické, nebo nefyzické rovině reality) jsou v současné době Řádem Rize znovu přehodnocovány. Je mnoho bytostí na vysokých pozicích, které jsou vyměňovány. Na některé záměny již bylo našimi komunikačními kanály poukázáno a zahrnují Hierarchii třetí dimenze na zemi (Lorda a Lady Sírius), Sluneční Hierarchii vaší sluneční soustavy (Lorda a Lady Holoramy), Vesmírnou Hierarchii (Lorda a Lady Suntuno), Bohy Stvořitele vašeho stvoření (Lorda a Lady Athénu), a z nedávné doby i vaší kosmickou Hierarchii, kteří byli vyměněni. Důvodem nutné výměny vládnoucích těles ve vašem stvoření je nedostatek lásky a soucitu u těch bytostí, které byly po dlouhou dobu zodpovědní za vaše stvoření. Nedostatek lásky vyplynul z přeceňování síly a podceňování lásky při spirituálních iniciačních procesech ve vašem stvoření.
 

Nedostatek lásky ve vašem stvoření je důsledek kletby na vašeho řídícího Boha, Lorda Rámu. Vibrace lásky chybí vašemu řídícímu Bohu již eóny času. Vibrace lásky byla ztracena díky kletbě, kterou na Lorda Rámu uvrhnul jiný logos, a tak odebral tyto vibrace z jeho stvoření. Bez vibrací lásky ve stvoření je nemožné prožít nebo pochopit opravdovou lásku. Bez lásky se duchovní vývoj postupně začíná zaměřovat na sílu, ovládání a manipulaci než na lásku. Toto pokřivení zasáhlo celý iniciační proces Rámova stvoření a produkovalo velmi mocné ale nemilující Mistry.
 

Pochopte prosím, že nijak neodsuzujeme Lorda Rámu ani jiného Lorda nebo Lady, kteří spoluvytvářeli tuto zkušenost. Tyto zkušenosti jsou součástí výuky Bohů Stvořitelů o tvoření a destrukci. V naších předcházejících kapitolách jsme hovořili o účelu takových Stvoření jako ve kterém existuje Země i o tom jak se Bohové Stvořitelé učí pomocí metody pokusů a omylů.
 

Naše komunikační kanály obdržely velké množství e-mailů od ostatních iniciátů, kteří milovali a obdivovali původní Třídimenzionální Hierarchii, Lorda Sanandu, Lorda Helia a Vestu nebo Melchizedeka. My zdůrazňujeme rozdíl mezi láskou která je iluzorní a založená na magii a opravdovou láskou. Při procesu vzestupu se musí iniciát sám naučit rozlišovat ve svých vztazích s ostatními (ať už na fyzické nebo nefyzické úrovni), kdo je milující a kdo není. Rozlišování je snazší, když iniciát dovolí sám sobě, aby "cítil" lásku, která z ostatních vyzařuje. Cítil lásku, která vyzařuje z jiné bytosti, ať už je to lidská bytost nebo nefyzický Mistr, vyžaduje otevřenou srdeční čakru. Podle našeho pozorování, ti, kteří nemají schopnost cítit lásku, nebo mají zavřenou srdeční čakru, mají větší potíže při rozlišování kdo je milující a kdo není, protože nemohou tuto lásku cítit. Když není iniciát schopen cítit lásku, mohou jej ti, kteří jsou naplněni iluzorní láskou snadno podvést nebo s ním manipulovat na fyzické rovině nebo na nefyzické rovině vztahů.
 

Mnoho z vás na Zemi rozumí iluzorní lásce mnohem lépe než si uvědomujete. Vaše sdělovací prostředky jsou plné iluzorní lásky. Většina inzerátů slibuje, že určitý předmět naplní váš život více láskou. Iluzorní láska v inzerci je důsledek darů nebo magie těch, kteří pro tyto organizace pracují. Za jejich inzerátem není žádná reálná substance, a zboží které nabízejí nikdy opravdu nemůže naplnit duši lidské bytosti láskou. Na pozemské rovině je též mnoho osobností, které jsou naplněni iluzorní láskou a kteří se často stávají politiky, vedoucími činiteli nebo filmovými hvězdami vašeho světa. Tyto osobnosti jsou mistry falše a iluze, ale z jejich přítomnosti nebo energetického pole nevyzařuje žádná opravdová láska.
 

Ti kdo ztělesnili opravdovou lásku nehledají slávu, bohatství nebo moc. Skutečná láska pouze hledá jak milovat a oceňovat všechny a všechno na Zemi a jasnozřiví lidé ji vidí a ti, kdo mají otevřené srdce ji v jejich přítomnosti cítí. My, v nefyzických říších, rychle rozlišíme milující od nemilujících. Ti, kteří milují jsou obklopeni vibracemi v odstínech růžové, od tmavě fuchsiové až po lehounce stříbřitě-bíle růžovou.
 

Ti kdo ještě nejsou jasnozřiví nebo necítí, mohou rozeznat iluzorní lásku podle chování. Ti. kteří vyjadřují iluzorní lásku se většinou snaží řídit a manipulovat spíše než umožňovat. Když při svých pokusech o ovládání nebo manipulování neuspějí, snaží se většinou o zničení, podkopávání autority, znehodnocení nebo očernění. Neodmyslitelnou zkušeností iluzorní lásky je zrada. Všechny pocity zrady vyplývají z vaší zkušeností z ničení, očerňování nebo podkopávání autority  od někoho jiného.
 

Zkušenost závislostí a mučednictví jsou taktéž důsledky iluzorní lásky. V paradigmatu závislosti dává milující jedinec druhému na úkor sebe. Ten, kdo opravdu miluje, vychází z pozice touhy podporovat, oceňovat a dávat druhým to co potřebují a sám sebe oceňuje současně s tím. Opravdová láska dává druhým pouze to, co jejich duše potřebuje a dovolí jim, aby se naučili všechny svoje lekce které se mají na fyzické úrovni manifestace naučit.
 

Potřeba aby se iniciáti naučili rozlišovat milující bytosti od těch kterým chybí láska se vztahuje i na neviditelný svět vaší reality. Bytosti, které byli zodpovědní za vaše stvoření byli Mistry iluze i Mistry magie. Ve svém mistrovství iluze a magie byli schopni kolem sebe vytvořit závoj, takže vypadali, jako by byli milující bytosti. Jakmile naše komunikační kanály překonaly víru v iluzorní lásku, byli šokováni objevem, když zvedly závoje kolem těchto mistrů, že jsou pod nimi uvnitř černí. Jak jsme již dříve prohlásili, láska je vibrace, kterou lze vnímat jako stříbřitě-růžovo bílou barvu. Vibrace kolem těchto mistrů pod jejich závojem byla tmavá, což umožnilo našim komunikačním kanálům aby pochopily, že vlastní vibrace těchto mistrů neobsahuje skutečnou lásku.
 

Ještě navíc, žádný z těchto mistrů neuspěl v testu lásky, který mu naše kanály daly spolu s mnoha dalšími bytostmi na Zemi, při svém iniciačním procesu. Mnozí asi neví, že duchovní iniciace jsou dvoustranným procesem. Oba, iniciát, který podstupuje iniciaci a všichni ti, kteří řídí a vedou iniciační proces, jsou testováni. Testy nemusí projít jedna strana nebo i obě, což brání té straně která neuspěla v dalším iniciačním postupu. Vzestup zahrnuje všechny bytosti (fyzické i nefyzické) celého vašeho stvoření. Aby mohla Země vzestoupit, musí vzestoupit i všichni mistři, kteří ji řídí. Všichni mistři vládnoucí Zemi neobstáli při svých vlastních spirituálních iniciacích a byli vyměněni neboť nebyli schopni vzestupu neboli zvyšování vibrací.
 

V případě našich komunikačních kanálů, každý z mistrů a průvodců, kteří s nimi pracovali, a neobstál v testu "lásky", tím propadl při své vlastní iniciaci. Záznamy těchto zkušeností byly předány jak oběma našimi kanály, tak i mnoha dalšími iniciáty na Zemi, kteří podstupují tyto iniciace do vládnoucích těles na druhé straně. To mělo za následek hierarchické změny o kterých již byla řeč v předchozích článcích. Mnozí z vás se mohou podivovat, kdo že naše kanály vlastně jsou, že mohou svým iniciačním procesem vystrkat takové autority. Jsou aspekty Boha, který existuje mimo pokřivení tohoto stvoření a který se navrátil, aby pomáhal při nápravách v určitých sektorech svého vlastního stvoření. Navrátil se též proto aby sám pochopil zkušenost pokřivení z první ruky.
 

Byli bychom rádi kdyby jste pochopili, že vše co existuje v rámci vašeho stvoření, je součást celku. Duše našich komunikačních kanálů nejsou lepší nebo horší než kterákoliv jiná duše v tomto stvoření. Každá duše v tomto stvoření je stejně důležitou součástí jako každá jiná. Všechny duše si zaslouží lásku. Mnoho duší v tomto stvoření zapomnělo, jakou mají cenu, zapomnělo na svůj původ a zapomnělo i cestu zpět, která vede z tohoto pokřivení. Naše komunikační kanály jdou v čele (spolu s mnoha dalšími), aby vydláždily cestu ven z tohoto pokřivení. Ve své lásce přišli ze Zdroje Všeho Co Je. Všichni kteří přišli z oblastí existujících mimo toto pokřivení půjdou ve velkém počtu v čele, aby pomohli při vytváření nové formy vedení na Zemi, vedení, které bude založeno na opravdové lásce a ne na klamném třpytu a iluzi.
 

K dosažení stavu neubližování je nezbytné ztělesnit opravdovou lásku. Pro ztělesnění opravdové lásky musí dojít ke svatbě mezi duší a osobností. Osobnost je biologicko genetický fenomenon. Biologické vozítko samo o sobě není schopné generovat lásku. Lásku tvoří duše skrze tělo. Lidská tělesná forma, ve své původní formě, byla vytvořena tak, aby násobila vibrace lásky vycházející z duše aby tak zásobovala každou rovinu na které byla inkarnována životní silou neboli čchi, která je nezbytná pro podporování kolektivní reality aby nepřestala existovat.
 

Před zasvěcením 5024 je veliký rozdíl mezi biologickou osobností a duší. Často je osobnost pravým opakem skutečných charakteristik náležejících duši inkarnované v těle. Tyto rozdíly jsou důsledkem pokřivení vašeho stvoření, které vytvořilo “nevědomí”. Oddělení vědomí od nevědomí vedlo k mnoha různým osobnostem na mnoha různých úrovních reality v rámci života a inkarnace na Zemi za posledních 10 000 let historie lidstva. O těchto úrovních reality jsme detailně psali v článku Dál za osvobození a doporučujeme iniciátům aby si tento materiál přečetli pro získání dalších informací, jestliže tak ještě neučinili.
 

V procesu vzestupu dochází k takovým biologickým i genetickým změnám, že se osobnost a duše dojdou do stavu božské jednoty. Ve stavu božské jednoty se osobnost a duše stávají neoddělitelnou bytostí. Charisma, humor a radost vyjadřovaná našimi komunikačními kanály během učení je skutečné charisma, humor a radost jejich duší. Toho lze dosáhnout pouze když se všechny nevědomé úrovně reality, které vytvářejí rozdělení neboli polaritu mezi biologickou osobností a duší, kompletně sjednotí. Ukončením iniciace 5024 se všechny nevědomé úrovně reality sjednotí a integrují do tělesné formy takže je možný stav božské jednoty mezi duší a osobností.
 

Jakmile duše a osobnost dosáhnou stavu božské jednoty, je tělesná forma naplněna vibrací lásky a tím je umožněno ukotvit v těle vibraci Budhovy Zlaté Oktávy. Vibrace Budhy má zlato-bílou barvu. Zlato-bílá je vibrací nepodmíněné vlády založené na nepodmíněné lásce.
 

Zlatá Oktáva Budhy byla kdysi udržována na Zemi na budhické úrovni. Budhická úroveň reality byla oddělena od Země asi před 30 000 lety. Karma obklopující oddělení budhické úrovně je udržována v záznamech duše Lorda Rámy. Lord Ráma nechal inkarnovat na Zemi část sebe sama asi před 30 000 lety, aby se pokusil obrátit další posun Země směrem k destrukci a totálnímu zničení. Během svého vzestupu by Lord Ráma zneužit sedmy Kumary k dalšímu pokřivení pozemské úrovně reality bez jeho vědomí. K podrobnějšímu popisu sedmy Kumarů se dostaneme v další části tohoto článku. Ačkoliv Lord Ráma ztělesnil krystalický genetický vzor a fyzicky vzestoupil do páté dimenze, byl vzor pokroucen do takové míry, že vědomá a nevědomá úroveň reality nebyla v jeho bytosti kompletně sjednocená. Na nevědomé úrovni reality pokřivili Kumarové budhickou úroveň v průběhu jeho vzestupu tím způsobem, že přeměnili úrovně a budhická úroveň přešla z vědomé úrovně do nevědomé roviny energetického pole Země. To provedli bez vědomí Lorda Rámy.
 

Řád Rize opravuje a předělává struktury v genetickém materiálu vtělení při procesu vzestupu i budhickou úroveň tak, aby odpovídaly standardům vzorů které byly původně vytvořené ještě před pokřivením tohoto stvoření. Aby mohla být Zlatá Oktáva Budhy znovu ukotvena s opravenými vzory a obnovena budhická úroveň na vědomou úroveň reality na Zemi, musí jedno procento lidské populace dosáhnout iniciace 5024.
 

Jakmile iniciáti ukončí zasvěcení 5024, ztělesní stav neubližování a nepodmíněné lásky. Nepodmíněná láska je skutečná láska, která tryská z plně otevřené srdeční čakry. Srdeční čakra iniciátů na této úrovni má barvu stříbřitě růžovou a podobá se hvězdě, která obklopuje celou tělesnou formu. Láska která tryská z jejich srdcí vyplňuje místnost nebo oblast ve které žijí a ti kdo mají otevřené srdce ji v jejich přítomnosti cítí a jasnozřiví lidé ji vidí.
 
 
 
ZASVĚCENÍ 3500–5024:
 

DOSAŽENÍ STAVU BÓDHISATVY
 
Pro dokončení iniciace 5024, musí být uvolněna veškerá karma existující na kosmické nevědomé úrovni reality. Na kosmické nevědomé úrovni objeví iniciáti karmu, která má souvislost se sedmi Kumary, což jsou Kumara Žádostivosti, Kumara Utrpení, Kumara Bolesti, Kumara Smrti, Kumara Posuzování, Kumara Strachu a Kumara Nenasytnosti.
 

V předchozích článcích jsme psali o Anti-Kristovských bytostech, které zamořily vaše stvoření a odsávaly energii bez toho, aby za ní něco dávaly. Tyto bytosti sem byly poslány ostatními Bohy Stvořiteli v rámci vašeho Řídícího Boha. Kumarové jsou spřízněni s destruktivními bytostmi, které řídily vaše stvoření po eóny času. Podobně jako váš sluneční systém (který se stal vězeňským táborem destruktivních sil pro vesmír třetí a páté dimenze), i vaše stvoření (které obsahuje dimenze 1–144) bylo využíváno jako vězeňský tábor pro ničivé síly všemi ostatními 143 stvořeními a Bohy Stvořiteli v rámci vašeho Řídícího Boha.
 

Úroveň destrukce ve vašem stvoření (které zahrnuje i ženskou část Mahátmy a ženskou část Kosmu) je přímým důsledkem nadbytku destruktivních sil ve vašem stvoření. O úrovni destrukce se detailně zmiňujeme v článku Dál za Osvobození a doporučujeme tento materiál k prostudování jestliže jste tak ještě neučinili. Všechny články které byly napsány pomocí našich komunikačních kanálů od počátku října 1997 jsou prezentovány za sebou tak, aby stavěly na již předaných informacích.Proto se vyplatí aby iniciáti četli tyto informace v pořadí jak byly předávány.
 

Na nevědomé kosmické úrovni jsou zaznamenány záznamy o tom, jak destruktivní síly zamořily vaše stvoření. Většina těchto informací byla v průběhu času zničena nebo skryta a Řád Rize nyní tyto záznamy opravuje, aby pokřivení a destrukce ve vašem stvoření mohly být napraveny. Záznamy jasně ukazují, že Lord Sananda (který byl na pozici Kosmického Krista), Lord Metatron (který byl na pozici Kosmického Lorda andělů) a Lord Averil (který byl na pozici Kosmického Lorda) obdrželi role Kosmických Strážců kteří obsáhli a ovládali všechny destruktivní duše, které byly do vašeho stvoření v průběhu času dodány.
 

Před dobou kdy ještě v tomto stvoření nepřevládala destrukce a pokřivení byly na těchto pozicích jiní tři Lordové. Tito Bozi se vrátili, aby opravili a obnovili vaše stvoření do původní podoby tak jak existovalo před mnoha eóny času. Jsou to jmenovitě, Lord a Lady Alkalai (kteří jsou nyní na pozici Kosmického Krista), Lord a Lady Sainai (kteří jsou nyní na pozici Kosmického Lorda andělů) a Lord a Lady Sonala (kteří jsou nyní na pozici Kosmického Logose). Pozice Kosmického Logose má za úkol ztělesňovat všechny vesmíry ve vašem stvoření. Pozice Kosmického Lorda andělů ztělesňuje Velké Centrální Slunce a dohlíží na vývoj všech andělských říší ve všech vesmírech. Pozice Kosmického Krista dohlíží na vývoj všech vesmírů spolu s vývojem Kosmického Logose a Kosmického Lorda andělů.
 

Tito tři Lordové a Lady byly zničeni a utekli ze svého vlastního stvoření když bylo vaše stvoření před mnoha trilióny pozemských let přeměněno na vězeňský tábor. Vrátili se aby obnovili své stvoření do stavu v jakém kdysi existovalo bez zkušenosti destrukce a pokřivení. Vrátili se (stejně jako Hierarchie páté dimenze, Solární Hierarchie, Hierarchie vesmíru a Lord a Lady Aténa) protože i oni jsou zatížení karmou, která musí být vyčištěna aby mohli vzestoupit, a karma sahá až do doby, kdy bylo toto stvoření vyčleněno aby obsahovalo všechny destruktivní síly v rámci vašeho Řídícího Boha.
 

Ačkoliv máte nová řídící tělesa ve vašem kosmu, Lord Sananda, Lord Metatron a Lord Averil jsou stále přítomni a úzce spolupracují s novými Lordy a Lady na opravách svého stvoření. Podobně jako Melchizedek a Země, jsou tito předci spojeni se svými stvořeními do té míry, že je nutný vzestup celého Kosmu aby bylo plně uvolněno jejich vědomí z jejich stvoření.
 

Mnozí spojují Lorda Sanandu a Lorda Maitreyu s inkarnací Ježíše Krista. Možná vás bude zajímat, že se jedná o pokřivení které bylo přidáno do kosmické nevědomé úrovně reality. Lord Sananda byl na pozici Kosmického Krista a Lord Maitreya na pozici Planetárního Krista. Byli spojeni s vibrací Krista. Pokřivení těchto vibrací je nyní Řádem Rize opravováno. Muž Jéžiš Kristus, spolu s Budhou a inkarnací známou pod jménem Ráma, byly vždy přímým prodloužením vašeho Řídícího Boha (Ráma), který necestoval skrze pokřivení vašeho kosmu aby přijal pozemské tělo. Nemají žádný vztah ani k Lordovi Sanandovi ani k Lordovi Maitreyovi. Záměrem vyslání své části na Zemi Lordem Rámou bylo zjistit, jestli by bylo možné aby sám odvrátil pokřivení ve svém stvoření.
 

Mnozí asi nerozumí tomu, že život takových bytostí jako Jéžiš, Budha a Ráma byly vytvořeny za spolupráce mnoha duší, které se spojily aby vytvořily určitou životní zkušenost. V každém z těchto inkarnacích se zúčastnilo více než čtyřicet duší s různým stupněm zainteresovanosti, aby zajistily svůj vzestup. Každá z těchto čtyřiceti duší pocházela z oblastí mimo pokřivení udržované ve vašem stvoření. Některé z duší se inkarnovaly do tělesné formy po narození, jiné udržovaly tělesnou formu po určité časové období a jiné ji zaštiťovaly dokud nevzestoupila.
 

Kosmické nevědomí odkrylo některá zajímavá fakta o těchto životech o která se s vámi nyní podělíme. Když Lord Budha vzestoupil asi před 8 500 lety, Kumarové úplně zamořili genetický vzor lidské tělesné formy. Nebyla to chyba Lorda Budhy. Genetický materiál který ztělesnil (podobně jako Rámova inkarnace a vzestup) neumožňoval kompletní sjednocení nevědomých úrovní reality. S pomocí nevědomých úrovní reality zmanipulovalo sedm Kumarů lidskou DNA aby mohli více manipulovat a ovládat lidstvo.
 

Jak iniciát prochází iniciacemi při procesu vzestupu, začnou být dříve nedostupné genetické archívy přístupné. Při tomto procesu mohou síly temna manipulovat a pokřivit genetický vzor. To se stalo během Rámova i Budhova vzestupu při jejich inkarnacích. Výsledek je, že naše komunikační kanály a Řád Rize vnesli do lidské tělesné formy opravený vzor pro proces vzestupu, zbavený pokřivení i manipulace Kumarů a jiných sil temna, které na Zemi převládají. Tyto nové záznamy jsou zapečetěny a přístupné v této době pouze Řádu Rize. To proto, aby bylo zabráněno dalšímu poničení opravené předlohy, protože na Zemi jsou stále síly, které by rády zabránily vzestupu jakékoliv formy. Tyto informace jsou poskytovány iniciátům když je potřebují a když projdou každým segmentem testů při svém vlastním vzestupu.
 

Nejen že sedm Kumarů manipulovalo během Budhova vzestupu s DNA, ale zapečetili i cestu do páté dimenze po jeho vzestupu takže nikdo jiný nemohl od té doby vzestoupit. Aspekt Lorda Rámy se vrátil ve formě Jéžiše Krista, protože žádný s Budhových žáků nevzestoupil a tak Ráma věděl, že někde je něco špatně. Ježíš a jeho jedenáct žáků přišlo společně po dohodě duší, že jako skupina společně vzestoupí do páté dimenze. Vzestup Ježíše a jeho žáků by vyžadovalo stejné genetické změny, které v současné době podstupují naše komunikační kanály i mnozí další na pozemské úrovni. Tyto iniciace by však bývaly zabraly podstatně delší časový úsek vzhledem k nepřítomnému fotonovému pásu okolo Země v době jejich vzestupu. Myslíme si, že Ježíš kontaktoval kněží v Egyptě, kteří umožnili jemu i jeho žákům využít pyramidy pro jejich vzestup. Sedm Kumarů, kteří v té době ovládali zemskou rovinu, zabránili Ježíšovi ve vzestupu tím, že mu přidali karmu do záznamů nevědomé roviny a tím vynutili jeho ukřižování. Vypadá to že karma byla přidána do nevědomí nevědomé úrovně reality a Jéžiš nebyl schopen vypátrat tyto záznamy aby je vyčistil dostatečně rychle aby tím zabránil vlastnímu zničení (více informací viz. Dosažení Osvobození ).
 

Rádi bychom trochu pohovořili o mnoha lžích, které byly na Zemi zachovány díky sedmi Kumarům. Existuje mnoho materiálu kde se tvrdí, že Ježíš vzestoupil z kříže; ale když se projdou všechny záznamy na kosmické nevědomé rovině i záznamy Rámovy duše, nic takového tam nikde není. Nevěříme, že Kristus byl na tom se svojí konverzí na krystalickou formu dostatečně daleko aby v té fázi života mohl vzestoupit. Budhovi trvalo tři sta let než vzestoupil. Myslíme si, že Ježíšovi by to trvalo dokonce ještě déle vzhledem k hustotě která byla na Zemi v době jeho inkarnace.
 

Možná vás bude též zajímat, že z kosmických archívů vyplynulo, že Jan, Kristům milovaný žák, byla ve skutečnosti žena jménem Jonanna. Oblékala se jako muž a cestovala s Ježíšem a jeho žáky. Jonanna se tímto způsobem zahalovala, protože by pro ní bývalo těžké vyučovat jako žena, zvláště po Ježíšově ukřižování. Napsala též před svojí smrtí “Knihu Zjevení”. Zdůrazňujeme, že právě ženská genetická struktura přináší schopnosti vidění do budoucnosti a proto tento materiál mohl být mnohem snadněji předán na Zemi prostřednictvím ženské tělesné formy. Jonanna byla též prodlouženou součástí Rámy a aspektem duálního plamene duše (twin flame) inkarnované jako Jéžiš. Jejich vztah nebyl nikdy dovršen, neboť dali slib čistoty, ačkoliv jeden druhého velmi milovali.
 

Mnoho lží též Kumarové nadělali o druhu vzestupu, kdy není potřebná konverze tělesné formy na krystalickou buněčnou strukturu. Neexistuje žádný záznam v kosmických knihovnách o nikom kdo by vzestoupil z pozemské úrovně od doby Budhovy inkarnace před 8 500 lety. Myslíme si, že tyto lži byly holograficky implantovány Kumary do lidské genetické paměti, aby si zachovali kontrolu nad lidstvem. Každá lidská bytost obsahuje záznamy ve svých genetických strukturách o životě všech na Zemi, včetně Ježíše, Budhy a Rámy. Kumarové mívali přístup do genetických archívů a měli volné pole působnosti po dobu  8 500 let, při přidávání libovolných fantazií a lží které si vymysleli.
 

Tyto holografické pokrouceniny se též rozšířily do vědomého snění pozemských mas. Dokonce i naše komunikační kanály v minulosti četli z těchto holografických pokroucenin, interpretovali je jako skutečné a často též vkládali tyto interpretace do materiálů, které v té době psaly. To trvalo do té doby než překonaly smlouvy se sedmy Kumary a povznesly se výše aby mohly strhnout záhaly které Kumarové umístili kolem Země. Tyto záhaly obsahují hologramy, které jasně ukazují, že Země a její vzestup jsou v naprostém pořádku i když nyní ve skutečnosti ještě není vůbec jisté, že se vzestup podaří. Všechny hologramy které podporují víru, že “Všechno je v pořádku”, “Bůh a andělé se o všechno postarají” a “Ty sám nemusíš nic dělat protože je o všechno postaráno” též podporují duchovní stagnaci. Taková víra způsobuje že iniciát stagnuje protože podporuje závislost na Bohu a nedostatek vlastní zodpovědnosti za svůj vlastní proces vzestupu.
 

Ti kdož řídili vaše stvoření chtěli zabránit vzestupu, protože vzestup by umožnil zde uvězněným "temným" duším uniknout. Z tohoto pohledu dělali Kumarové velmi dobře svoji práci neboť ukolébali lidstvo ke spánku ve vědomém snění, které jim neumožňovalo se vyvíjet. Jestliže lidstvo a ti, kteří se probudili chtějí změnit budoucí fyzickou anihilaci Země musí pochopit, že každá lidská bytost se musí probudit ze svého snu. Částečný důvod toho že si my, Řád Rize, myslíme, že to bude velmi těžké je v tom, že Kumarové skutečně odvedli velmi dobrou práci tím, že lidstvo uspali.
 

Řád Rize v současné době odstraňuje tyto hologramy z vědomé víry mas, které obklopuje Zemi, aby dali těm, kdo chtějí vzestoupit větší šanci k úspěchu. Ačkoliv poskytujeme tuto pomoc, proces vzestupu stejně stále vyžaduje plnou zodpovědnost iniciáta za vše co vytváří a vědomý záměr vzestoupit o své vlastní svobodné vůli.
 

Nyní se zaměříme na detaily o sedmi Kumarech. Sedm Kumarů ovládalo sedm úrovní reality na Zemi. Tyto úrovně jsou podle pořadí, Rovina Žádostivosti, Rovina Nenasytnosti, Rovina Posuzování, Rovina Bolesti, Rovina Utrpení, Rovina Smrti a Rovina Strachu. Tyto úrovně jsou vibračně níže než jsou astrální úrovně a jsou svou podstatou ekvivalentní “očistci” nebo “peklu”. Například, naše komunikační kanály objevily jednu třetinu Rámovy duše z jeho inkarnace jako Jéžiš stále visící na kříži na Rovině Utrpení .
 

Těchto sedm úrovní se svými vibracemi podobá tekutým pískům. Pohltí každou kapku života a životní síly z čehokoliv co jim zkříží cestu. Výsledkem je, že každá chycená duše v některé z těchto úrovní reality, je zde chycená navěky. Naše kanály objevily části svých duší, které byly chyceny na těchto úrovních po tisíce let.
 

Před osmdesáti pěti stovkami let, když se sedm Kumarů dostalo k lidským genetickým záznamům, sebrali veškeré informace všech duší inkarnovaných v lidské tělesné formě které se nahromadily v předchozích inkarnacích a veškeré informace související s kódováním lidské genetické struktury. Když drželi veškeré informace, ovládali Kumarové lidskou zkušenost. Bez informací propadlo lidstvo do většího strachu, protože si samo již nepamatovalo, jak přežít. Informace jsou jako software a tělo jako hardware když přirovnáme člověka k počítači. Kumarové zabavili veškerý software a tím ponechali tělo ve strachu že nepřežije, neboť tělo si již více nepamatovalo, co má dělat, aby se udrželo při životě.
 

Jakmile jednou převzali Kumarové kontrolu nad genetickými informacemi, využili je aby tyto informace prodávali nebo pro různé dohody s dušemi, které se inkarnovaly do lidské formy. Tyto obchody vypadali asi následovně: Ty, jako duše se chceš inkarnovat a potřebuješ vědět, jak ve fyzickém světě přežít, nebo jak milovat aby si se mohl rozmnožovat, nebo jak uvést do života své sny, takže my, Kumarové, ti pomůžeme přežít, reprodukovat se, nebo uvést do života tvé sny výměnou za tvojí duši, že se staneme jejími vlastníky. Tímto způsobem Kumarové vlastnili nebo drželi ve vlastnictví všechny duše inkarnované na Zemi. Jako vlastníci mohli volně vládnout a řídit lidskou zkušenost ve veškerých dramatech, které chtěli na Zemi odzkoušet.
 

Psali jsme již o vzoru “kletby”. Při kletbě sebere jedna bytost informace a sílu jiné bytosti bez toho, že by si je "zasloužila". Kumarové kolektivně prokleli celé lidstvo a sebrali jim informace i sílu, aby mohli ovládat pozemskou úroveň. Záznamy těchto prokletí jsou zaneseny v kosmické nevědomé úrovni reality.
 

Těchto sedm úrovní je nyní odstraňováno ze Země kvůli pomoci lidstvu v jeho vzestupu. Kumarové byli též Řádem Rize ze Země odstraněni a navráceni do své původní dimenze. Avšak střípky aspektů Kumarů i jejich sedmi úrovní jsou stále na Zemi roztroušené a budou kompletně odstraněny teprve až Matka Země dokončí iniciaci 5024. Každý iniciát musí uvolnit své vlastní smlouvy a obnovit své vlastní fragmenty duše uvězněné na mnoha úrovních reality aby se plně osvobodil od jejich vlivu ve svém životě a svých činech.
 

POZNÁMKA: Nedoporučujeme, aby jste se pokoušeli cestovat ve snu nebo v meditaci do žádné z těchto sedmi úrovní reality. Energie vašeho světelného těla by byla velmi rychle vysáta protože tyto úrovně jsou jako tekuté písky a velmi rychle vás zbaví veškeré energie neboli čchi. Náš komunikační kanál, Míla, udělala tuto chybu a vypravila se jednou odpoledne do Roviny Utrpení aby ji prozkoumala, a její ochránci měli plné ruce práce aby ji od tamtud vytáhli a obnovili její energetické pole, aby z toho neonemocněla. Místo toho, dovolte Řádu Rize aby vám asistoval při návratu všech fragmentů vaší duše, které máte na některé z těchto úrovní reality a pomohl při jejich sjednocení s vaší formou.
 
 
 
 
KUMARA ŽÁDOSTIVOSTI
 
Kumara Žádostivosti vlastnil veškeré informace o toku sexuální energie a reprodukci nejen pro celé lidstvo, ale i pro Matku Zemi. Na Rovině Žádostivosti by jste nalezli probíhající sexuální fantazie všeho druhu, včetně nebezpečných praktik jako je sadomasochizmus a svazování. Na této úrovni by iniciát též nalezl všechny střípky své duše nebo osobnosti, které mají vztah k bolestem ze sexuálního zneužívání nebo ponižování. Během procesu vzestupu jsou tyto fragmentované části duše a osobnosti navráceny a sjednoceny a znovu integrovány do tělesné formy.
 

Použití sexuální energie k zneužívání, ovládání, ponižování nebo ničení je pokřivením původního účelu této energie. Sexuální energie je tvořivá síla, která stojí za veškerým stvořením. Sexuální energie (je-li sdílena s láskou) znásobuje lásku mezi milenci, ať už jsou na jakékoliv úrovni reality a této úrovni dodává energii. Jsou-li milenci na fyzické úrovni, sdílená sexuální energie podporuje tvořivý tok planety na které jsou inkarnováni stejně tak jako jejich vlastní tvorbu v životě. Jsou-li na nefyzické úrovni (jako je Kosmický Lord a Lady), jejich sexuální souhra noří celý kosmos do toku lásky a dodává energii všem Lordům Stvořitelům v jejich kosmu.
 

Na Rovině Žádostivosti není sexuální vzrušení využito k tomu aby podporovalo lásku, stvoření a růst, ale spíš aby vycucávalo energii ze všech, kteří se milují. Mnozí se podivují, proč jsou po milování unavení a potřebují se vyspat. Je to proto, že energie generovaná při aktu je často vycucávána Kumarem Žádostivosti a Rovinou Žádostivosti, obzvláště když je jedinec naladěn na tuto rovinu a hraje některou z jejich sexuálních fantazií.
 

Na Zemi existuje mnoho těch, kteří jsou závislí na Kumarovi Žádostivosti, aby mohli druhými manipulovat. Jedním z jasných příkladů takové životní zkušenosti je váš pornografický průmysl. Naše komunikační kanály osobně poznaly některé bývalé pracovníky tohoto průmyslu, kteří záviseli na Kumarovi Žádostivosti, aby jejich příjmy a obchod fungoval. Kumara Žádostivosti způsobuje sexuální vzrušení mezi pracovníky sex byznysu a jejich publikem, ale za cenu vytahování energie ze všech zúčastněných.
 

Jakmile iniciát uvolní všechny smlouvy s Kumarem Žádostivosti, budou schopni obnovit svoje Akašické  záznamy a vytáhnout si veškeré informace které potřebují pro udržení svého vlastního toku svojí sexuální energie. Jakmile se tak stane, je pocit z milování najednou jiný, protože je nyní založen na skutečné lásce a ne na žádostivosti, magii, pozlátku nebo iluzi. Během milování se srdeční čakry našich komunikačních kanálů sjednotí, a celá oblast ve které žijí je zaplavena nádherným růžově-bílým světlem, který energetizuje všechno v jejich okolí spolu s jejich tělesnou formou i fyzickou rovinou manifestace.
 

Pohyb sexuální energie v energetickém poli těch kteří vzestupují je nezbytný pro udržení vibrací tělesné formy. U těch kdo jsou svobodní a nežijí v žádném životním vztahu je energetický systém pro pohyb sexuální energie plně opraven takže nejsou závislí na Kumarovi Žádostivosti , když dokončí iniciaci 5024. Sexuální energetický systém je aktivní přibližně dvanáct hodin denně u našich komunikačních kanálů ať už se milují nebo ne. Tento energetický tok jednoduše udržuje jejich tělesnou formu a vibrace a je aktivován když je to potřeba bez jakéhokoliv vědomého záměru z jejich strany.
 

Rádi bychom se zmínili o iniciátech, kteří pokračují se sexem s ostatními, kteří mají nižší vibrace nebo stupeň zasvěcení. Když se milujete v lidské tělesné formě, otevíráte své energetické pole a čakry pro energetické pole toho druhého. Když ten nemá vyčištěnou svoji karmu s takovými bytostmi jako je Kumara Žádostivosti, Může Kumara Žádostivosti vstoupit do vašeho pole a vycucnout vám čchi do takové míry, že nebudete schopni ve vašem vzestupu dále pokračovat nebo skončíte s propadem do nižších vibrací. V této době je vzestup možný. Je též možné sklouznout zpátky v procesu vzestupu, když není iniciát dostatečně opatrný na svoje vztahy.
 
 
 
 
KUMARA BOLESTI & KUMARA UTRPENÍ
 
O těchto dvou rovinách budeme psát dohromady, protože jsou velmi úzce spojeny. Kumara Bolesti a Kumara Utrpení umožnili zkušenost bolesti a utrpení v lidské tělesné formě. Podstata bolesti i utrpení se na Zemi stala jak citovou tak i fyzickou zkušeností.
 

Na Rovině Bolesti nalezne iniciát bolestivé příběhy všeho druhu, od fyzické nehody až to bolestivé výkaly. Na Rovině Utrpení nalezne iniciát probíhající příběhy všemožného utrpení, od brutálního mučení až po utrpení ze smutku nad ztrátou milované osoby, nebo fyzické utrpení zakoušené v nemoci. Na Rovině Bolesti i na Rovině Utrpení iniciát nalezne části svého vnitřního dítěte a duše, která se rozpadla při bolestivých zkušenostech na Zemi. Právě Rovina Bolesti uzamyká bolest do duše plné bolesti nebo životních zkušeností. Rovina Utrpení uzamyká zkušenosti utrpení z vašich životních zkušeností. Jestliže nejsou bolestivé vzpomínky nebo vzpomínky na utrpení uvolněny, musí se znovu opakovat ve vašem životě.
 

Při procesu vzestupu jsou roztříštěné části osobnosti, vnitřního dítěte a duše z Roviny Bolesti a Roviny Utrpení obnoveny a znovu sjednoceny a zaintegrovány do formy. Z tohoto důvodu může být proces vzestupu někdy tak bolestivý pro ty, kteří mají hluboký cit. Náš komunikační kanál, Míla, se svým iniciačním procesem přímo proplakala. Nosila s sebou krabice kapesníků všude kam šla, protože neustále plakala. Po iniciaci 1024 zjistila, že dostatečně velké procento bolesti na biologické úrovni i na rovině duše bylo uvolněno, aby další iniciační proces již nebyl tak bolestivý. Tím není řečeno, že pozdější iniciace jsou jednoduché, pouze jsou méně bolestivé.
 

Často právě Kumara Bolesti a Kumara Utrpení odrazují iniciáty, aby nepokračovali na své spirituální cestě. Kumara Bolesti nebo Kumara Utrpení často vyhrožují iniciátům vizemi fyzických nehod nebo citového odmítnutí od vašich milovaných. Když iniciát uvěří takto prezentované vizi, tak si je ve skutečnosti sám ve své životní zkušenosti vytvoří. Jakmile iniciát převezme kontrolu nad svým energetickým polem a vykáže bytosti typu Kumary Bolesti nebo Kumary Utrpení ven ze své přítomnosti, tak je taková vize opustí spolu se svým původcem. Jakmile iniciát ukončí iniciaci 5024, veškeré smlouvy s Kumarem Bolesti i s Kumarem Utrpení jsou uvolněny a spolu s tím i veškerá víra ve zkušenost bolesti nebo utrpení. Jakmile je jednou víra v bolest nebo utrpení uvolněna, iniciát si již více nevytváří bolestivé zkušenosti fyzické ani citové povahy.
 
 
 
 
KUMARA SMRTI
 
Kumara Smrti vytvořil na pozemské rovině zkušenost smrti. Na Rovině Smrti iniciát nalezne záznamy ze zkušenosti smrti, které se staly v jejich genetické paměti nebo vzpomínkách duše na Zemi. Rovina Smrti obsahuje průběh dramat smrti všech možných druhů, včetně brutálních vražd, sebevražd, bolestivých nehod, smrti z mučení, smrti z nemoci nebo smrt ve spánku.
 

Kumara Smrti většinou vytváří smlouvu s lidskou bytostí vytvářející stárnutí, odumírání a následnou smrt v jejich životní zkušenosti. Taková smlouva přináší takový druh smrti, který si duše přeje vyzkoušet. Je-li duše ve starém těle a nemůže umřít, Kumara Smrti vytáhne čchi ze stárnoucí tělesné formy do té míry, že se smrt může ve fyzické rovině manifestovat.
 

Je to též Kumara Smrti, který udržuje na Zemi nebo v životní zkušenosti iniciáta strach ze smrti. Kumara často vstoupí do iniciátova energetického pole a vyvolá vizi smrti, aby se iniciát bál a tento strach aby mu zabránil pokračovat na cestě vzestupu. Když se iniciát naučí starat se o svoji auru a vykáže takové bytosti ze svého pole, vize pominou spolu se svými původci.
 

Když je Kumara Smrti přítomen, může se iniciát cítit “ studený jako led”. Tento pocit chladu je zapříčiněn “obrazy smrti”, které se vloudily do jedincova energetického pole. Obrazy smrti jsou černé a když se na tyto obrazy sami podíváte, bude se vám zdát, že jste zemřeli zamrznutí v čase. Protože se dá říct že jsou ve skutečnosti “zamrzlé”, energie v těchto obrazech neproudí, což samo o sobě způsobuje pocit ledového chladu.
 

Často se stává, že když se iniciát poprvé naučí vést svým polem energii kundalini, najednou se mu objeví mnoho obrazů smrti a začnou být ledově studení nebo se začnou bát. Obrazy smrti jsou důsledek, jak byla kundalini využívána posledních 8 500 let lidské historie, kdy mimo okamžik smrti byla energie kundalini pozvednuta jen velmi zřídka. Kundalini vyzvedává zkušenosti smrti a dává je do pohybu a sbírá všechny emocionální vzpomínky ze života, kdy duše opouštěla tělesnou formu. Jestliže se v iniciátovi objeví strach, nebo se mu začnou objevovat obrazy smrti v okamžiku kdy se učí pozvedat energii kundalini, nebo při čtení tohoto materiálu doporučuje, aby ukotvili tyto obrazy, nebo energii do středu Země a mimo své aurické pole a vykázali Kumara Smrti pryč ze své přítomnosti. Jakmile se tak stane, strach, obrazy i pocit chladu zmizí spolu s Kumarem Smrti.
 

Jakmile iniciát překoná zasvěcení 5024, překoná i svoji víru ve stárnutí a smrt. Jakmile víra ve smrt a kontrakt s Kumarem Smrti jsou uvolněny, iniciát již dále nevytváří příčiny stárnutí, smrti nebo hnití ve své životní zkušenosti.
 
 
 
 
KUMARA STRACHU
 
Kumara Strachu udržuje na pozemské rovině  zkušenost strachu. Na Rovině Strachu, iniciát objeví probíhající zkušenosti situací strachu jako například že vás pronásleduje někdo kdo vás chce zničit, nebo že stojíte před velkým publikem a nejste schopni ze sebe vydat ani hlásek, že vás někdo unáší, nebo že se probouzíte kompletně paralyzováni z nějaké nehody. Iniciát zde též najde zajatou část své vlastní duše, vnitřního dítěte, nebo osobnosti, které se rozpadly během nějaké strastiplné situace v současném nebo minulém životě.
 

Více než padesát pět procent populace USA a čtyřicet procent světové populace bylo uneseno civilizací Šedých nebo Ještírků a byly na nich dělány pokusy. O tom jsme se již zmiňovali v našem předchozím článku Dosažení vědomí 25té dimenze a doporučujeme tento materiál k prostudování za předpokladu, že jste tak ještě neučinili. V případě našich komunikačních kanálů, způsobily únosy, že část jejich vnitřního dítěte a část osobnosti zůstaly zajaty na Rovině Strachu. Do té doby než byly všechny tyto části navráceny se obzvláště náš kanál Míla často třásla nekontrolovaným strachem i po dobu několika hodin. Velmi brzy se naučila poprosit v těchto situacích své průvodce aby ji uspaly. Říkáme to hlavně pro ty z vás, kteří jste nadmíru citliví, jako Míla, a vše při procesu vzestupu pociťujete.
 

Kumara Strachu též hrozí iniciátům strastiplnými vizemi a potenciální budoucnosti. Jakmile se iniciát naučí chránit hranice svého energetického pole a vykazovat veškeré bytosti které nepodporují jejich vyšší dobro mimo toto pole, zmizí i podobné vize. Iniciací 5024 jsou všechny aspekty duše i osobnosti zachycené na Rovině Strachu navráceny a integrovány a všechny dohody s Kumarem Strachu jsou uvolněny. Tím se iniciát zbaví všech svých strachů a již více nebude vytvářet zkušenosti strachu ve svém životě.
 
 
 
 
KUMARA POSUZOVÁNÍ
 
Kumara Posuzování udržuje na pozemské úrovni posuzování. Posuzování a myšlenky posuzování udržují v běhu soutěživost. Soutěživost je důsledkem víry, že někdo je lepší než ten druhý, nebo naopak horší a méně cenný. Kumara Posuzování udržuje soutěživost ve všech možných formách, soutěžení mezi rasami, soutěžení mezi muži a ženami, soutěživost mezi rodinami, soutěživost mezi přáteli a spolupracovníky a soutěživost mezi zeměmi. Udržování takové soutěživosti ve vědomí lidí a v jejich globálním snění na pozemské úrovni Kumarem Posuzování pak vede k válkám, chudobě, hladu i vyhubení celých národů mezi lidmi.
 

Na Rovině Posuzování naleznou iniciáti probíhající kritiku a posuzování všeho druhu, počínaje tím, že vás vyhodí z práce kvůli selhání, nebo rodičů podrývajících sebevědomí dětí až po milence odmítající jeden druhého, že nejsou pro ně "příliš dobří". Na Rovině Posuzování naleznou iniciáti i stále probíhající všechny války, které se na Zemi kdy vedly.
 

Iniciáti zjistí, že část jejich osobnost, vnitřního dítěte nebo duše, která se rozpadla při některé zkušenosti posuzování nebo ponižování, je uvězněna na Rovině Posuzování. Při procesu vzestupu jsou tyto střípky kousek po kousku posbírány a znovu zaintegrovány do osobnosti a tělesné formy.
 

Je to právě Kumara Posuzování, který často vstupuje do vašeho energetického pole s myšlenkami, že vy a nebo někdo jiný nemá žádnou cenu nebo je něco méně. Jakmile se iniciát naučí kontrolovat hranice svého energetického pole a vykáže tyto bytosti mimo svoji přítomnost, opustí jej myšlenky na posuzování spolu se svými původci. Jakmile iniciát dosáhne zasvěcení 5024, dostanou se kompletně mimo oblast posuzování. Udržování stavu neubližování vyžaduje aby žádné myšlenky posuzování nevycházely od iniciáta, protože myšlenky posuzování způsobují “prokletí” někoho druhého nebo způsobí energetické ublížení.
 
 
 
 
KUMARA NENASYTNOSTI
 
Kumara Nenasytnosti ovládá veškeré činy manifestace na pozemské úrovni. S Kumarem Nenasytnosti musíte uzavřít obchod kdykoliv chcete, aby se některá vaše vize manifestovala, před ukončením iniciace 5024. Možná vás překvapí zjištění, že každý velký “vedoucí”, ať už autor, ředitel společnosti, prezident nebo duchovní guru, museli uzavřít dohodu s Kumarem Nenasytnosti, aby mohli manifestovat svoji slávu a bohatství. Je to právě proto, že Kumara Nenasytnosti ovládá posledních 8 500 let veškeré manifestace.

Kumara nenasytnosti často představuje pro bytosti na spirituální cestě ohromnou překážku. Proto často problémy s manifestací jdou ruku v ruce s těmi, kteří jsou oddáni své duchovní cestě. Důvodem toho je (zvláště v případě našeho komunikačního kanálu Míly), že iniciát oddaný své cestě odmítne se jakkoliv dohadovat Kumarem o cokoliv, dokonce i o peněžní potřeby. V případě Míly nastaly problémy s manifestací i více než týdenní, jakmile začala se svojí cestou duchovního růstu.
 

Podělíme se s vámi o to, co Míla zjistila na své vlastní cestě. Kumara Nenasytnosti může ovlivnit vaší schopnost manifestace vašich vizí pouze v případě, že máte strach. Když máte strach, klesáte ve vibracích. To umožní Kumarovi aby vysával energii vašeho tvořivého energetického toku. Míla se nakonec naučila odevzdat veškerou starost o své finanční potřeby svému duchovnímu vedení a Já Jsem Přítomnosti a přestala mýt obavy. Čím více starostí jim odevzdala, tím menší měla obavy. Když neměla strach, neměl Kumara Nenasytnosti sílu jí zabránit, aby na své semináře dostala ty, kteří měli zájem o léčení.
 

Mílino předání finančních otázek zahrnuje mnoho věcí. Dovolila svému vedení aby ji říkali kdy má určité účty zaplatit a kdy ne, a kdy má úplně přestat platit některé dluhy. Znamenalo to poslouchat své vedení i v tom, kdy si má něco koupit (ať už pro sebe nebo pro někoho jiného) a kdy ne. Bylo jí též doporučeno, aby se nikdy nestarala, jestli je její účet vyrovnaný. Ve svém kompletním odevzdání a víře již žije nyní třetím rokem a vždy měla vše co potřebovala. Říkáme to proto, že to může pomoci mnoha iniciátům, kteří po dlouhá léta nemohou dokončit zasvěcení 5024. Jakmile iniciát odevzdá své finanční problémy své Já Jsem Přítomnosti, Já Jsem Přítomnost se vždy postará aby měli vše co jejich duše potřebuje pro dokončení svého záměru.
 

Na Rovině Nenasytnosti naleznou iniciáti probíhající dramata bohatství a braní na jedné straně a chudoby a bezdomovectví na straně druhé. Iniciáti zde naleznou části svého vnitřního dítěte, osobnosti nebo duše, které se rozpadly v jejich minulých životech nebo v tom současném při zážitku chudoby nebo hladu. Tyto střípky Já jsou obnoveny a znovu integrovány do osobnosti během procesu vzestupu.
 

Jakmile iniciát ztělesní zasvěcení 5024, všechny dohody s Kumarem Nenasytnosti jsou uvolněny. Tím způsobem se iniciát úplně dostává mimo oblast víry v nenasytnost a tak přestává vytvářet ve svém životě zkušenosti hromadění nebo chudoby.
 
 
 
 
SHRNUTÍ
 
Aby iniciát dosáhl stavu Bódhisatvy, musí překonat své dohody a vztahy se sedmy Kumary. Tím ztělesní sedm zákonů. Tyto zákony jsou “Sedm Zákonů Neubližování” a bude o nich psáno v následujícím článku.
 
 
 
 
 
POZDĚJŠÍ DODATEK ZE ZKUŠENOSTÍ PŘI VZESTUPU
 
 
My, Řád Rize, přinášíme informace, které umožní všem duším na Zemi vzestup bez fyzického vzestupu jejich tělesné formy. Existuje mnoho stvoření v jiných Jádrech, které zažily podobný propad ve vibracích do hustoty neboli do hmoty, jako na zemi. Tato stvoření byla schopná odvrátit pokračující propad do hmoty tím, že umožnila duším vzestup odděleně od jejich fyzičnosti. Tyto nové informace umožní všem duším inkarnovaným na Zemi. včetně rostlinné, živočišné a minerální říši spolu s delfíny a velrybami a dušemi v lidské tělesné formě, aby se uvolnily z nekonečného reinkarnačního cyklu zrození, smrti a znovuzrození, který je na vaší úrovni reality přítomen již 30 000 let.
 

Informace nezbytné pro vzestup duše odděleně od své fyzické části přicházejí ze tří jiných stvoření s paralelní zkušeností a odstraní roztříštění duší které by nastalo, kdyby Země spontánně shořela. Kdybychom dovolili shoření Země bez toho, že všechny inkarnované duše budou odstraněny, každá duše by se dále rozdělila na mnoho kousků, které by (jednotlivě) přestaly mít vědomé uvědomění. Z našeho pohledu je taková katastrofa nemyslitelná. Neoprávněné zničení duší, když jsou dostupné informace a vědomosti jak tomu zabránit, je Řádem Rize neospravedlnitelná. Proto povolujeme intervence nezbytné k tomu, aby byl umožněn vzestup duší na Zemi.
 

Zdůrazňujeme, že ve vašem stávajícím systému neexistuje vývoj vztahující se k duši. Reinkarnační cyklus fungující na Zemi slouží jenom k zakoušení nikdy nekončícího přecházení od jedné polarity ke druhé. Veškerý účel každé duše nebo skupiny duší, které sdílí určité stvoření, je spirituální vývoj a získávání zkušeností a narůstající pochopení všech vzorů tvorby a destrukce. Váš současný systém neumožňuje žádnou takovou formu vývoje nebo nárůst vědomostí, pouze neustálé opakování existujících myšlenkových forem.
 

Jakmile zkušenost ve fyzickém světě způsobuje skončení původního záměru pro který byl fyzický svět stvořen, způsobuje tím i ukončení jakéhokoliv účelu pro duši. Aby byl možný oddělený vzestup duší od fyzické tělesné formy, musí Matka Země dosáhnout určitého segmentu globálního vzestupu, a lidstvo jako celek též musí ukončit určitý segment svého biologického vzestupu. Věříme, že dokončení globální iniciace 1024 bude dostatečné pro hromadný vzestup samotných duší, které jsou inkarnovány na Zemi. To též vyžaduje, aby celé lidstvo ztělesnilo zasvěcení 1024 ve fyzickém světě.
 

Přejeme vám mnoho štěstí na cestě vaší duše při objevování. Milujeme vás a podporujeme vás na každém kroku. Namaste.